Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer:

Lov- og beslutningsforslag:

Beskæftigelsesministeriet:

 • L 115 (som fremsat) – Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Udmøntning af trepartsaftale om mangel på arbejdskraft vedrørende forsøg med jobrettet indsats for unge, ydelsesmæssige sanktioner og forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

Justitsministeriet:

 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til præsentation fra Sexologisk Klinik den 27/1-22 vedrørende forbud mod sexdukker, der fremstår som børn.
 • Svar på udvalgsspørgsmål til lovforslag nr. L 93:
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte der afholdes fysiske retsmøder, både i reelle tal og i andel af indhentninger af alle former for teleoplysninger.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt hastesikring af trafik- og lokaliseringsdata kan gennemføres uden domstolskontrol.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at der altid og i overensstemmelse med La Quadrature du Net-dommen foretages domstolskontrol med hastesikring af teledata.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at udlevering af trafik- og lokaliseringsdata til politiet altid sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 71.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at vurderingen af grundlaget for logning foretages i samarbejde med Tilsynet med Efterretningstjenesterne.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet vil have mulighed for at anvende hastesikring i sager om grov kriminalitet i områder, der ikke er dækket af den geografiske målrettede logning.
 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om bestemmelsen om geografisk målrettet logning, i forhold til hvor stor en del af landet der kan underlægges den målrettede logning (reelt indholdsløst).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der har været kommuner som har bedt om lov til at opsætte overvågning nye steder siden vedtagelsen af lovforslag nr. L 102 om tv-overvågning (folketingsåret 2019-20).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det vil kræve en grundlovsændring at etablere en forvaltningsdomstol i Danmark.

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse fra Danske Soloselvstændige vedr. corona-hjælpepakkerne.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan en underretning til Ankestyrelsen om sagen kan hjælpe plejefamilien med at få deres plejesøn hjem igen.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre borgernes og de pårørendes ret til at klage over pleje eller behandling (reelt indholdsløst).
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at det ikke går ud over borgernes rettigheder og stiller dem dårligere, hvis der skal luges kraftigt ud i lovgivningen (reelt indholdsløst).
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, at kommuner prøver at presse kvinder til abort (reelt indholdsløst).

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at tilkendegive sin holdning til den seneste tids mange skyderier og i forlængelse heraf oplyse, hvad regeringen påtænker at gøre for at forhindre bandekrige, herunder om regeringen har til hensigt at forbyde en række bander.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • L 115 – Bilag 1: Lovforslaget, fremsættelsestale, ligestillingsvurdering, høringsnotat og høringssvar, fra beskæftigelsesministeren.
 • Betænkning til borgerforslag nr. B 13 – Forslag til folketingsbeslutning om sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge.
 • Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler.
 • Lovudkast – Revideret version af høring af lovforslag om sociale medier, fra erhvervsministeren.
 • FOU, Alm.del – Bilag 39: Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2022.
 • REU, Alm.del – Bilag 143: Udkast til ændring af § 2 i PET-bekendtgørelse nr. 763 om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.
 • REU, Alm.del – Bilag 144: Udkast til forslag til lov om ændring af erstatningsansvarsloven (Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodt-gørelse).
 • REU, Alm.del – Bilag 145: Konkursrådets betænkning (nr. 1578/2022) om modernisering og revision af reglerne om gældssanering, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet, samt betænkning (nr. 1579/2022) om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.
 • REU, Alm.del – Bilag 146: Orientering om rigsrettens dom i sagen mod Inger Støjberg.
 • L 78 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb).
 • L 65 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love. (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.).
 • B 42 – (betænkning): Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke personer, der af PET vurderes at være til fare for landets sikkerhed, fra opnåelse af dansk indfødsret for bestandig.
 • Bilag 147 – Notat vedrørende regeringens afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-634/21, Schufa Holding vedrørende en privat dataansvarligs anvendelse af en kreditværdighedsscoring.
 • Justitsministerens talepapir fra åbent samråd den 1. februar 2022 om sagsbehandlingstiden for sager vedrørende online økonomisk kriminalitet.
 • Social- og ældreministerens talepapir fra samrådet den 27/1-22 om standarder for pleje i kommunerne.

Ministerierne

Regeringen.dk:

Domstolene

Højesteret:

Nationale organisationer/institutioner

Jura § Info:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

HUDOC:

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 6”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *