Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 49

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Erhvervsministeriet

 • L 11 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Adgang til kontrolbesøg m.v.).

Forsvarsministeriet

 • L 33 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed. (Implementering af direktivet om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, for så vidt angår sikkerhed i net og tjenester).
 • L 34 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af mobilbaseret varslingssystem).

Justitsministeriet

 • L 110 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).
 • L 111 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen, udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære, ind- og udføre visse våben og fastsættelse af supplerende bestemmelser til forordning nr. 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.).

Social- og indenrigsministeriet

 • L 15 – Ændringsforslag, fra social- og indenrigsministeren

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 23 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer, at strafniveauet fastsættes til minimum 1 års fængsel og at udenlandske statsborgere ligeledes idømmes udvisning af Danmark.
 • L 24 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der indebærer, at udlændinge, som er frihedsberøvet og idømt udvisning i medfør af udlændingelovens regler, ikke skal tilbydes hverken somatisk eller social behandling mod stofmisbrug.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 14. oktober 2020 fra Peter Jensen om at ophæve retsafgiften hos domstolene for journalister ved medier, der er omfattet af medieansvarsloven.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om forældelsesfristen bør udvides i den sag, der omtales i artiklen ”Hård kritik af kommune: 10-årig truet og befølt af plejefar”, TV2 ØST den 12. oktober 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det kan lade sig gøre, at den berygtede “ubådsmorder” Peter Madsen kan slippe ud af Herstedvester Fængsel, samt hvad regeringen vil gøre for at undgå, at andre livstidsfanger kan flygte fra fængslet i fremtiden.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil arbejde for, at alle registreringer i Det Centrale Kriminalregister gøres permanente for borgere, der ikke har dansk statsborgerskab.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til ”Fejl i fingeraftryk betyder nyt pas til 2800 danskere”, danskekommuner.dk den 23. oktober 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de samlede udgifter, hvis 208.000 pasindehavere skal have ombyttet deres pas gebyrfrit pga. en fejl hos en leverandør, herunder om den pågældende leverandør som følge af fejlen vil afholde de samlede udgifter til de nye pas.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om begrundelsen for, at to ud af tre indvandrerdrenge får betingede domme, mens den tredje helt slipper for straf for at overfalde soldater fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev natten til den 3. juni 2020 på den lokale McDonalds, mens soldaterne får en straf for at have ‘overtrådt ordensbekendtgørelsen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der er en afgift på 175 kr. pr. aktindsigt fra domstolene, jf. retsplejelovens § 41 f, stk. 1, og § 41 b, stk. 2, pkt. 2., når journalister gratis kan søge aktindsigt i anklageskrifter og retsmødebegæringer hos politiet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelsen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen skal forstås sådan, at det er de materielle regler og procedurereglerne i straffuldbyrdelseslovens § 63 og bekendtgørelsen om udelukkelse af indsatte fra fællesskab med den tilhørende vejledning, som i alle tilfælde gælder for anbringelse og ophold på disse afdelinger.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil foranledige, at FN’s standardminimumregler for behandling af indsatte (Nelson Mandela Reglerne) og De Europæiske Fængselsregler (revideret ved Europarådets Ministerkomités vedtagelse den 1. juli 2020) oversættes til dansk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ordene “som udgangspunkt” i direktoratets redegørelse, indebærer at anbringelse på særligt sikret afdeling kan iværksættes på andet retligt grundlag end straffuldbyrdelsesloven § 63, stk. 1. (Der henvises til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anbringelse og ophold på de særligt sikrede afdelinger medregnes i Kriminalforsorgens statistik vedrørende udelukkelse fra fællesskab.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i forlængelse af “Orientering om afslutning af den første del af undersøgelsen af datahåndtering hos politi og anklagemyndighed” af 9. oktober 2020, vil oplyse hvilket system, der blev udtaget til uddybende analyse og årsagen hertil.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i forlængelse af “Orientering om afslutning af den første del af undersøgelsen af datahåndtering hos politi og anklagemyndighed” af 9. oktober 2020, vil oplyse hvilke 12 konkrete anbefalinger til forbedringer, der er givet, som politiet nu arbejder videre med, og oplyse hvad status er på dette.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oplyse, hvilken gyldighed det har, når bistandsværgen på vegne af den dømte eller selvstændigt sender en udtalelse om den dømtes tilstand, eller klage over manglende behandling og omsorg.

Social og indenrigsministeren

 • L 15 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser).
 • L 15 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder den dømte forælder har for at anke en afgørelse efter lovforslagets bestemmelser.
 • L 15 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke begrundelser der ligger til grund for, at lovforslaget ikke omfatter forældre, der har indgået frivillige aftaler om forældremyndighed, bopæl eller samvær, hvor offentlige myndigheder har været inddraget.
 • L 15 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en forælder der er sigtet for at have slået sin partner ihjel, kan få midlertidigt frataget forældremyndigheden over eventuelle fælles børn.
 • L 15 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en forælder der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser, ikke mod den anden forælders ønske har forældremyndighed over barnet, og at barnet ikke kan have samvær eller anden kontakt med denne forælder, indtil barnet er fyldt 18 år.
 • L 16 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen).
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kommentere henvendelsen af 20/11-20 fra Institut for menneskerettigheder v/Nikolaj Nielsen.
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil være med til at gøre lovforslaget bedre i forhold til at udvide rimelig tilpasning på alle samfundsområder.
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor private skoler og dagtilbud ikke foreslås omfattet af forslaget om rimelig tilpasning.
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det vil være rimeligt, at børn med handicap, der er indskrevet i private dagtilbud og skoler, er stillet ringere end børn indskrevet i offentlige dagtilbud og skoler med hensyn til rimelig individuel tilpasning.
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den offentlige udgift vil være ved at indarbejde ret til rimelig individuel tilpasning til børn indskrevet i private skoler og dagtilbud.
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om tydeliggørelsen af retten til rimelig individuel tilpasning også skal gælde i private skoler og dagtilbud. (der henvises alene til anden besvarelse).
 • L 16 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, at den individuelle tilpasning kan blive en uforholdsmæssig stor byrde for de enkelte institutioner og skoler, når vurderingen af omkostningerne skal sættes i forhold til de pågældende institutioner og skoler.
 • L 17 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse).
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 27/10-20 fra Epilepsiforeningen.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil stille et ændringsforslag, der sikrer, at de unge og deres pårørende får en klagemulighed.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren med dette lovforslag vil sikre, at ingen fremover står uden hjælp ved det 18. år.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikrer, at børn, såfremt kommunen træffer afgørelse om at reducere deres støtte og hjælp, når de fylder 18 år overgår til hjælp efter voksenbestemmelserne, kan klage over afgørelsen med opsættende virkning.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at kommunernes planlægning og forberedelse af de pågældende borgeres overgang til voksenlivet bliver tværgående og helhedsorienteret.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, at lovforslaget ikke lægger op til at gælde de borgere, der ved lovens ikrafttrædelse er mellem 16 og 18 år, og derfor ikke bliver omfattet af det konkrete lovforslag om bedre og tryggere overgang til voksenlivet.
 • L 17 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der skal sikres hjemmel i lovforslaget til at lade børnebestemmelserne i serviceloven gælde, indtil der er truffet afgørelse om støtte efter voksenbestemmelserne. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af en oversigt med de forskellige årsager til tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner, som ministeren nævnte på samrådet den 22/10-20.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af den analyse på anbringelsesområdet udarbejdet i Social- og Indenrigsministeriet, som ministeren nævnte på samrådet den 22/10-20.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er sket en stigning af tvangsanbringelser, eller taget initiativer til at dette skulle ske, siden statsministerens nytårstale, hvori emnet blev omtalt.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen ønsker at tvangsanbringe flere børn end i dag.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om tvangsanbringelser af børn i dag fører til bedre vilkår for de respektive børn.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om tvangsbortadoptioner for de sidste 4 år opgjort pr. kommune og barnets alder, og om en kommunes forpligtelse til at undersøge og inddrage barnets netværk inden en tvangsanbringelse eller en tvangsbortadoption.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til Jyllands-Postens artikel ”Alle underskrivere af vælger-erklæringer til Rasmus Paludan kan vinde 200 kroner”.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det fortsat regeringens mål, at der skal ske flere tvangsanbringelser og flere tvangsadoptioner.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke af de 56 kommuner, der ikke har en borgerrådgiver, i stedet har en alternativ måde at sikre borgernes retssikkerhed på.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der kan være negative konsekvenser som følge af, at statsministeren i sin nytårstale nævnte, at der i fremtiden vil ske flere anbringelser af udsatte børn.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelserne fra Bedsteforeningen Østjylland om tvangsfjernelser og adoption uden samtykke.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for om straffelovens § 156 og § 157 kan anvendes i f.eks. sociale sager, hvor kommuner bryder loven ved ikke at tilbyde den hjælp, borgerne er berettigede til.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • L 45 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven. (Ophævelse af solnedgangsklausul).
 • L 45 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren villig til at indføre beskikkelse af en advokat – ikke kun ved eventuel domstolsbehandling som nævnt i lovbemærkningerne – men også ved den administrative afgørelse
 • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om den daværende regering i aftalen med de marokkanske myndigheder i 2018 sikrede sig, at Said Mansour i forbindelse med en frihedsberøvelse og efterfølgende straffedom i Marokko ville være sikret retten til pårørendes og venners besøg under sin indespærring. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål)

Forsvarsministeriet

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren ikke på et tidligt tidspunkt valgte at tilsende Folketinget de ikke klassificerede oplysninger om TET’s forestående undersøgelse af FE, som hun fik kendskab til i et brev fra TET allerede den 6. december 2019. 
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for Forsvarets rolle i forbindelse med hastig etablering af massegrave til aflivede mink, herunder vedr. planlægning og udførelse.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om det er Forsvaret eller andre statslige myndigheder, der har truffet beslutning om den præcise placering af mink-massegravene. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende en komplet oversigt over placering af allerede etablerede mink-massegrave samt eventuelt yderligere overvejede placeringer af mink-massegrave på Forsvarets arealer.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvilken proces, sager – som sagen om TET’s kritik af FE – normalt behandles internt i regeringen.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om hjemsendelserne af medarbejdere i Forsvarsministeriet og i FE blev drøftet bilateralt med statsministeren eller andre ministre. (Der henvises alene til anden besvarelse)

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren tænker om, at antallet af hatecrimes ifølge Rigspolitiet fra 2018 til 2019 er steget med 27 pct., og at over halvdelen af sagerne har et racistisk motiv.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at der er brug for yderligere initiativer for at reducere antallet af hatecrimes, og i så fald hvilke. (Der henvises alene til anden besvarelse)

Social- og indenrigsministeriet

 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vurderer, at sagsbehandlerne i Familieretshuset bedst muligt imødekommer barnets behov, når barnet mod egen vilje fjernes fra sin plejefamilie. (reelt indholdsløst – Sagerne varetages af kommunerne)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Domstolene

Højesteret

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *