Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 47

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

 • L 80 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven. (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen og justering af klageadgang).
 • L 102 – (som fremsat): Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.
 • L 85 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse).
 • L 86 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud).
 • L 89 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).
 • L 100 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. (Justering af undtagelse for tredjepartsindhold på offentlige organers websteder og mobilapplikationer).
 • B 84 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om styrket retssikkerhed ved ekspropriation m.v.
 • B 80 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om, at regeringen pålægges ikke at indføre en ret til juridisk kønsskifte for børn.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Erhvervsministeriet

 • L 13 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser, har regeringen gjort sig i relation til forslaget om – uden forudgående domstolsprøvelse – at give mulighed for midlertidigt at frakende revisor sin godkendelse.
 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de punkter på konkurrenceevnerådsmødet den 19. november 2020, som er relevante for udvalgets sagsområde.

Forsvarsministeriet

 • L 33 Forslag til lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed.
  • L 33 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan hjemlerne i lovforslaget til at fastlægge krav i bekendtgørelser påtænkes udmøntet.
  • L 33 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om bekymringen hos flere høringsparter over Center for Cybersikkerheds beføjelser til at udstede påbud og træffe vidtgående afgørelser.
 • L 34 – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om garanti for, at borgere i yderområder ikke stilles ringere m.h.t. varsling ved naturkatastrofer, udslip af giftig røg, terrorangreb og lign.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeriet har besvaret et spørgsmål om, med hvilken hjemmel ministeren har valgt at indsætte Den Kongelige Livgarde og andre militære enheder til at bistå den ulovlige aflivning af danske mink, til forsvarsministeren
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren er blevet inddraget i spørgsmålet om at indsætte Den Kongelige Livgarde og andre militære enheder til at bistå den ulovlige aflivning af danske mink. (Der henvises alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor)
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren var bekendt med, at Den Kongelige Livgarde og andre militære enheder blev indsat til at varetage en ulovlig opgave. (Der henvises alene til besvarelsen af spørgsmålet ovenfor)

Justitsministeriet

 • L 53 Forslag til lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste.
  • L 53 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de problemstillinger, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne kritiserer i analysen fremsendt til ministeren den 21. august 2020.
  • L 53 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om indholdet af den pressemeddelelse, som tilsynet udsendte den 24. august. (Der henvises alene til andre besvarelser)
  • L 53 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om grundlaget for beslutningen om at hjemsende chefen for FE, tre ledende medarbejdere fra FE og departementschefen i Forsvarsministeriet. (Der henvises alene til andre besvarelser)
  • L 53 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. (Der henvises alene til andre besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af de udstedte opholdsforbud som er blevet overtrådt, og hvad straffen har været efterfølgende.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at indsatte, der har udvist en adfærd, der er voldelig eller truende, placeres på en sikret afdeling i en periode, der som udgangspunkt er af kortere varighed.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at antallet af indsatte, der har mulighed for beskæftigelse uden for egen celle, varierer, da vurderingen af en eventuel sikkerhedsrisiko sker med henblik på at sikre både indsatte og ansatte.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tilfælde der er af domme, hvor straffen er skærpet, fordi de enten er dømt tidligere for f.eks. vold, eller den er båret i særlige zoner, i nattelivet o.l.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen vil afskaffe den efterfølgende genudlevering ved konfiskation af soundbokse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor al supervision på nær på særligt sikrede afdelinger i Kriminalforsorgen er blevet skåret væk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan vi undgår at Jodel bliver brugt af fremmede magter til at sprede misinformation i Danmark.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål mulighederne for at lukke sociale medier som Jodel ned i Danmark. (Der henvises alene til besvarelsen nedenfor)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen vil lave fornyet lovgivning specifikt rettet mod sociale medier.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på arbejdet med etablering af whistleblowerordninger på statens områder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at Justitsministeriet ikke opfatter det som isolation, før der er truffet judiciel eller administrativ beslutning om isolation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om GDPR-lovgivningen kan spænde ben for aktiv smitteopsporing, fordi navne på smittede ikke må oplyses til andre, som vedkommende eksempelvis måtte have deltaget i et kursus el. lign. med.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor lang en afstand der skal være mellem to forsamlinger, for at disse, af myndighederne, bliver vurderet til at være to forsamlinger og ikke en forsamling.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget to forsamlinger må kommunikere med hinanden, for at disse, af myndighederne, bliver vurderet til at være to forsamlinger og ikke en forsamling. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om bistandsværgen kan og må klage over behandlingen og omsorgen for den dømte, selvom den dømte er så psykisk syg, at han ikke selv kan se, at han bliver udsat for behandlings- og omsorgssvigt. (Der henvises alene til andre besvarelser)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der er blevet dømt efter Bandepakke III trådte i kraft i 2017, og hvor mange af de dømte, der er blevet nægtet prøveløsladelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der er dømt efter bandebestemmelsen i relation til Bandepakke.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der, efter indførsel af Bandepakke III kom i et exitforløb, fik tilladelse til at blive prøveløsladt m.v.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om resultatet i forbindelse med tilblivelsen af Bandepakke III, hvor det blev aftalt, at der skulle undersøges muligheder for at sætte ind over for rocker- bandemedlemmers leasing af statussymboler som f.eks. luksusbiler. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om resultaterne fra arbejdsgruppen, der med inspiration fra Al Capone-metoden skal se på mulige tiltag, som kan forhindre rockeres og bandemedlemmers misbrug af offentlige ydelser. (Der henvises alene til besvarelsen af et andet spørgsmål).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om resultatet af den task force, der blev nedsat for hurtigt og effektivt at kunne håndtere konkrete sager, hvor rocker- og bandemedlemmer udviser en adfærd, så det mistænkes, at de enten uretmæssigt modtager offentlige ydelser, eller lever på en måde, der ikke harmonerer med det forhold, at de er på offentlig forsørgelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte SPOC sender anmeldelserne videre til politikredsene på grund af sagspres i NC3.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke udfordringer, der kan opstå, når NC3 videresender sager om digitale krænkelser til den enkelte politikreds.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de seneste sager om piratfester og illegalt salg af cigaretter på sociale medier give politiet adgang til at bruge sociale medier mere intensivt i deres efterforskning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at undgå muslimske bryllupper, hvor alt for mange mennesker er samlet på alt for lidt plads, jf. artiklen ”Vred borgmester politianmelder bryllupsarrangør” fra ekstrabladet.dk den 24. september 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringen vil tage andre midler i brug end højere bødestraf for at stoppe piratfester.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at indarbejde en hjemmel i bistandsværgebekendtgørelsen, så bistandsværgen i dennes egenskab af “værge” af egen drift og uden forudgående samtykke kan klage på den dømtes vegne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der i henhold til bistandsværgebekendtgørelsens §10, stk. 2 og §14, stk. 3, kan give samtykke, når den dømte er under personligt værgemål eller umyndiggjort. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der i henhold til bistandsværgebekendtgørelsen § 10 stk. 2 og § 14, stk. 3, skal gives samtykke, når bistandsværgen med betegnelsen “værge” er beskikket af domstolene. (Der henvises alene til anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anklagemyndigheden indhenter udtalelse fra bistandsværgen samtidig med indhentning af udtalelser fra Psykiatrien og Kriminalforsorgen ved behandling af prøvelsessager ved 5 års fristen og andre domsprøvelser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke sagsakter og dokumenter, som udsendes til bistandsværgen/patientrådgiveren forud for møde i Det Psykiatriske Patientklagenævn.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om domstolene fremsender bistandsværgen udtalelser fra Psykiatrien og Kriminalforsorgen forud for prøvelsessager.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der er forskel på bistandsværgernes informationsgrundlag ved prøvesager ved domstolene og så klagesager ved patientklagenævnene.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre detaljeret og udtømmende for “ansættelsesforholdet” for bistandsværger.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der kun udbetales vederlag til bistandsværger, som er optaget på Rigspolitiets liste, og ikke de såkaldte pårørende bistandsværger.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om størrelsen af udgiften til bistandsværger på finansloven. (Der henvises alene til en anden besvarelse)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om praksis ved beskikkelse af listebistandsværger er, at politikredsene ved beskikkelse af listebistandsværger finder en bistandsværge nær den dømtes bopæl og således ikke efter tur på listen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad politiets budget til bandeexit er, herunder hvori exitindsatsen består, hvor mange der har været igennem forløbet, hvor mange forløb har været succesfulde, og hvor mange deltagere er faldet fra.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad Kriminalforsorgens budget er til bandeexit, herunder hvori exitindsatsen består, hvor mange der har været igennem forløbet, hvor mange forløb har været succesfulde, og hvor mange deltagere er faldet fra.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag der er iværksat for at sikre hurtigere adgang til domme, så der kan skabes konkurrence på markedet for domsdatabaser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om erstatningens størrelse til henholdsvis mandlige og kvindelige ofre for deling af nøgenvideoer.

Social- og Indenrigsministeriet

 • L 16 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.
 • L 17 Forslag til lov om ændring af lov om social service.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er rakt ud til de berørte, og hvem der bærer det økonomiske ansvar, hvis en borger skal flytte som følge af datalækket i Familieretshuset.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af landets 98 kommuner, der har indført gennemsnitsmodellen som honoreringsmodel af plejefamilier.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 12/10-20 fra Bruno Nielsen om aldersgrænse for børnesagkyndige i byretterne.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor udbredt en praksis det er, at kommunen eller regionen fastlægger budgettet for tilbud på driftsoverenskomst og ikke på tilbuddet.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om beregningseksempler for meromkostningen ved at indføre en ret til efterværn fra det 18. år til og med det 23. år for tidligere anbragte unge.
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over politiske aftaler, forlig m.v. specificeret på de specifikke områder, der er afsat til de enkelte initiativer, i perioden fra januar 2015 til august 2020 på hele socialområdet.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • L 45 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven. (Ophævelse af solnedgangsklausul).
  • L 45 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om der kommer en reel domstolsprøvelse af de forbrydelser, som personerne, der er genstand for lovforslaget, er mistænkt for, så de modtager en proportionel straf.

Sundheds- og ældreministeriet

 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om sagen og sagens forløb om Aggerholm mod Danmark ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om Patientrådgivere indgår i regeringens finanslovsforslag for 2021.

Justitsministeriet

 • Endeligt svar på S 198: Med henvisning til Sjællandske Nyheders artikel ”Skole og forældre slår alarm: Tidligere dømt børnelokker blæser på tilhold og opsøger børn” fra den 22. oktober 2020, mener ministeren så, at politiet i dag har de fornødne redskaber til at sætte ind mod børnelokkere, og i benægtende fald, hvilke yderligere tiltag ser ministeren så, at der kan tages i brug for at beskytte børn mod børnelokkere?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Advokatrådet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Østre Landsret

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *