Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag d. 06.09.2016: The Council of Europe will publish the 2016 report (data concerning 2014) of the European Commission for the Efficiency of Justice

 

NYE LOVFORSLAG OG BEKENDTGØRELSER

 • Justitsministeriet har offentliggjort ”Bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016 om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder”, der træder i kraft den 30. september 2016. Bekendtgørelsen har til formål at udmønte bemyndigelserne i straffelovens § 114 j, stk. 3-5, som blev indført i straffeloven den 1. juli 2016 ved lov nr. 642 af 8. juni 2016. Bekendtgørelsesudkastet indeholder for det første regler om, hvilke områder der er omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet, og for det andet regler for indgivelse af ansøgninger om at indrejse i de pågældende områder.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt Det Muslimske Broderskab bør inkluderes i det indrejseforbud regeringen arbejder på m.v., til udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilken hjemmel politiet og kommunale myndigheder benytter, når de allerede i dag kan fjerne romaer, der har slået lejr i parker, på strande m.v., til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, om EU-Domstolen kan diktere Højesteret at se bort fra en allerede givet ikke omtolkelig lovregel, som lovgiver ikke senere har ændret ud fra hensynet til EU-retten, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, som opfølgning på samrådet den 1. september om Rigsrevisionens rapport om indsatsen over for anbragte børn (Beretning nr. 21/2015) at oplyse, om ministeren mener, at kommunerne lever op til det ansvar på det sociale område, herunder især anbringelsesområdet, som de påtog sig med kommunalreformen, til social- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, hvilke konkrete initiativer ministeren vil sætte i gang mhp. at udvikle nye dokumentations- og evalueringsformer og praksisforskning, som i højere grad end hidtil har fokus på kvalitet, og som kan benyttes til at vurdere, om indsatserne gør en positiv forskel for det enkelte barn/ung, til social- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvornår den omtalte evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og den efterfølgende redegørelse til Retsudvalget forventes at foreligge, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt den aftale som Europa-Kommissionen har indgået med Facebook, Twitter, Microsoft og YouTube om et adfærdskodeks med retningslinjer for, er i overensstemmelse med EU’s Charter, artikel 11 om ytringsfrihed og den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis i forbindelse med forsvar af lovlig tale, til justitsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har den 23. september 2016 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger) i høring med høringsfrist den 21. oktober 2016. Et udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen.
 • Skatteudvalget har fået oversendt ”Revideret grund- nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, COM(2016)”
 • Justitsministeriet skriver, at ”Voldsstraffe er blevet længere”
 • Skatteministeriet skriver, at ”Nyt skattelovråd skal forenkle skattereglerne”
 • Institut for Menneskerettigheder beretter om, at ”Nyt nordisk samarbejde skal kortlægge sexisme og hadefuld tale på nettet
 • Jura § Info har delt nyhedsbrev fra Kromann Reumert, der skriver; ”Skal Finanstilsynet have adgang til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt ledende medarbejdere og deres nærtstående?”
 • Jura § Info har også delt nyhedsbrev fra Iuno, der skriver; ”Illoyalt Facebook-opslag berettigede til bortvisning”
 • Formand for Danske advokater Lotte Eskesen skriver i debatindlæg i Jyllands-Posten, at ”Danskernes retssikkerhed bør styrkes”

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet offentliggører “The 2016 evaluation report on European judicial systems” d. 6. oktober.
 • FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder skriver, at ”UN rights expert condemns killing of journalist Nahed Hattar”
 • Article 19 har skrevet en artikel: “Making the Internet truly global: The IANA transition”
 • Amnesty skriver, at “Young Danish reporters put human rights on the front page”. Her fremgår, at “Stepping into the shoes of journalists as part of a national competition, school students in Denmark put the spotlight on sexual and reproductive rights by publishing 120 newspapers on human rights”.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *