Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 3

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

 • L 92 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller).
 • L 42 (Ændringsforslag): Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Social og indenrigsministeriet:

 • L 68 – Forslag til lov om ændring af lov om social service – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelse af 16/12-2019 fra Foreningen Klip – Forældre til anbragte børn, til social- og indenrigsministeren. (Besvarelsen henviser alene til andre svar).
 • L 55 – Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ressourcer til at sikre, at de nye regler overholdes.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om tilbagetrækning af afgivet vælgererklæring
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om forventet ikrafttrædelse.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeriet har kontrolleret vælgererklæringer indleveret siden folketingsvalget i juni 2019.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren sikrer, at den automatiske kontrol er fyldestgørende og virker,
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det nye it-system er beskyttet mod eksempelvis hacking.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren konkret vil sikre, at det nye it-system er beskyttet mod hacking. (henviser alene til besvarelsen ovenfor).
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at en vælger ikke afgiver flere erklæringer.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over godkendte partinavne og en status på antal indsamlede vælgererklæringer siden folketingsvalget i juni 2019.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er indstillet på at drøfte den nærmere udformning af de bekendtgørelser, der som følge af lovforslaget skal fastsættes.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om lovforslaget afviger fra eller går videre end den politiske aftale, der ligger til grund for lovforslaget.
 • L 55 – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål oversendelse af en forventet proces- og tidsplan for at indføre en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer. (alene henvisningen til anden besvarelse).
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om de afsatte midler til handicapområdet, som er afsat med finanslovsaftalen.
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om evalueringen af handicapområdet, der igangsættes i 1. halvår af 2020. (Henviser til anden besvarelse).
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om den faglige begrundelse for aldersafgrænsningen ved overvågning af unge om natten.
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det er almindelig praksis og i overensstemmelse med reglerne, at den ene part ifm. konfliktmægling ift. en strid om forældremyndighed og samvær kan blokere for den videre sagsbehandling i Familieretshuset og i sidste ende få annulleret sagen ved udeblivelse.
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af Familieretshusets igangværende sager om forældremyndighed og samvær, der har haft en sagsbehandlingstid på over 6 måneder.
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om de gældende regler i Norge og Sverige i forhold til bopælsforælderens rettighed til at flytte med sit barn uden samværsforælderens samtykke.
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om indkaldelse til forhandlinger vedr. socialtilsynene med udgangspunkt i artiklen ”Socialtilsyn råber politikerne op: Hul i loven får botilbud til at tilsyns-shoppe”, bragt på tv2lorry.dk den 11. december 2019 indkalde til forhandlinger vedr. socialtilsynene
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artikel bragt på Altinget.dk: ”Kommuner hyrer resultatlønnede konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge.”
 • SOU, Alm.del – Social og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om det er i overensstemmelse med serviceloven og forvaltningslovens habilitetskrav, når provisionslønnede konsulenterne har en personlig og økonomisk interesse i sagen.

Justitsministeriet:

 • BEU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer, der blev sigtet for overtrædelse af maskeringsforbuddet i forbindelse med demonstration den 2. december 2019 på byggepladsen på Lundtoftegade på Nørrebro.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ressourcer opgjort i kr. og/eller mandetimer, der anvendes på beskyttelse af henholdsvis ofre for organiseret kriminalitet og ofre for trusler fra terrorister.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har supplerende besvaret et spørgsmål om, hvor mange fremmedkrigere, der er vendt tilbage til Danmark siden den 27. juni 2019, og herunder hvilke foranstaltninger myndighederne har taget over for de pågældende.

 

Udlændinge og integrationsministeriet:

 • L 83 – Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om afskæring eller begrænsning af konsulær bistand, når barnet er indrejst i et forbudt område sammen med voksne.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om adgang til de oplysninger, der ligger til grund for udenrigstjenestens antagelse om, at personen opfylder de i lovforslaget beskrevne kriterier for afskæring eller begrænsning.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om begrænsning af adgangen til konsulær bistand også i situationer, hvor en dansk statsborger er idømt eller risikerer idømmelse af dødsstraf.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer de foreslåede ændringer af indfødsretslovens § 8 og § 8A omtrentligt vil kunne få betydning for.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 20/12-19 om børns erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud mv.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang et barn af IS-terrorister i fremtiden kan afstedkomme en juridisk ret til familiesammenføring m.v.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for antallet af personer, der fremover forventes ikke at erhverve dansk statsborgerskab som følge af, at deres forældre er indrejst i et område omfattet af straffelovens § 114 j.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der årligt forventes ikke at kunne opnå statsborgerskab som følge af det ny vandelskrav til bipersoner.
 • L 83 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for de tilfælde, hvor det vil være foreneligt med EU-retten at fratage et statsborgerskab når EU-borgerskabet samtidig mistes.

Forsvarsministeriet:

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for den nugældende ordning for krigsveteraner, herunder hvilke muligheder for hjælp der er i form af f.eks. rådgivning og støtte, samt hvilke rettigheder krigsveteraner har, hvis udsendelse medfører fysiske og psykiske skader, herunder posttraumatisk stress (PTSD).
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er indstillet på et samarbejde og dialog med KVINFO og Foreningen Kvindelige Veteraner om deres synspunkter om, hvordan en særlige undersøgelse af omfanget af kønskrænkende hændelser i Forsvaret bør tilrettelægges.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at den måde, som kønskrænkende hændelser i Forsvaret kan indberettes på i dag er tilstrækkelig god, eller bør den ændres.

Miljø- og Fødevareministeriet:

 • LIU, Alm.del – Ministeretn for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om homoterapi, også kaldet omvendelsesterapi eller konverteringsterapi, findersted i Danmark, til ministeren for fisker, fødevarer og ligestilling.

Skatteministeriet:

 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren, departementschefen eller andre i ministeriet ifalder strafansvar og i givet fald efter hvilken straframme, såfremt ministeriet ansætter embedsmænd på baggrund af disses politiske anskuelser.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 3”

 1. Det virker som om, at I har oprettet links’ne ovenfor på en ny måde, så vi bliver ledt direkte videre de relevante pdf-filer, og ikke selv skal klikke os videre fra bl.a. Folketingets Hjemmeside.

  Tak for det! ;-D

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *