Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 20

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Torsdag den 17.05.2018, kl. 13.00: Åbent samråd med justitsministeren om PET’s opbevaring af slettede data på Christiansborg.

 • Folketingets Retsudvalg har bedt ministeren om at redegøre for hvilket kendskab ministeren har til ordningen, hvor PET efter slettefrister fortsat opbevarer og kan tilgå data og herunder om ministeren var bekendt med denne ordning forud for udvalgets samråd med ministeren om tilsynet med efterretningstjenesterne.
 • Udvalget har endvidere bedt ministeren om at redegøre for, om den anvendte praksis er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

LOVE OG LOVFORSLAG

 • Folketinget har vedtaget lov L 156 – Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge).

Vedr. beslutningsforslag B 76 om ændring af straffelovens racismeparagraf.

Vedr. L 157 – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.).

Vedr. L 158 – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Øget beskyttelse af vidner).

Vedr. L 159 – Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov. (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).

Vedr. L 205 – Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.).

Vedr. L 160 – Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre).

 • Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har afgivet betænkning.

Vedr. L 68 og L 69 – databeskyttelsesloven

 • Retsudvalget har afgivet betænkning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at sammenstilling og samkøring af personoplysninger i profileringsøjemed, det vil sige med henblik på profilering af den ene eller anden slags.
 • Justitsministeren har besvaret en række spørgsmål om betænkningen, bl.a. om det er korrekt forstået, at flertallet i udvalget således har en vetoret, som den pågældende minister skal respektere for at overholde ordningen som fremsat i betænkningsbidraget, og om ministeren kan redegøre for, hvilke(t) flertal der henvises til, og derved hvilke(t) flertal der påkræves for at opnå denne mulighed.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 113 kan bekræfte, at sammenstilling og samkøring af personoplysninger i profileringsøjemed, det vil sige med henblik på profilering af den ene eller anden slags.

Vedr. L 193 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om det er hensigten, at en borger stadig skal være i målgruppen for ressourceforløb, og at denne borger vil få afslag på førtidspension, hvis ”det ikke kan udelukkes, at arbejdsevnen kan udvikles.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsens principafgørelser om førtidspension og ressourceforløb stadig er gældende efter lovændringen.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om principafgørelse 25-14 og Ankestyrelsens vurdering af, hvornår en borger vil have ret til førtidspension, fortsat vil være gældende.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke formuleringer i gældende lov, der kan give anledning til tvivl om, at der i særlige tilfælde kan ske tilkendelse af førtidspension uden forudgående ressourceforløb.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om det også efter gældende lov er muligt at tilkende førtidspension uden forudgående ressourceforløb
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad det nye er i den foreslåede lovændring, ift. at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb forud for tilkendelse af førtidspension.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om tydelighed af, hvilke dokumentationskrav en lovlig sagsbehandling skal indfri.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om de foreslåede ændringer indebærer en pligt for kommunen til at dokumentere eller sandsynliggøre, at et ressourceforløb er ”relevant” og rummer et ”udviklingsperspektiv”.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, på hvor langt sigt kommunen skal visitere til ressourceforløb, ift. at borgernes arbejdsevne kan udvikles til, at blive i stand til at have arbejde.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan udviklingen i tilkendelse af førtidspension har været for visse grupper siden ikrafttrædelsen af L 53.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om lovforslaget kan give anledning til forventninger om en mere lempelig praksis for tilkendelse af førtidspension end lovforslaget giver grundlag for.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om der ikke lempes på formuleringerne om, hvilke borgere som umiddelbart vil være berettiget til førtidspension uden iværksættelse af ressourceforløb.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om der af Ankestyrelsen eller domstolene er afsagt kendelser med det indhold, at deltagelse i ressourceforløb ”i alle tilfælde” er en forudsætning for tilkendelse af førtidspension

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil ændre lovgivningen, så det fremadrettet bliver strafbart at oprette profiler på sociale medier i andres navn.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad politiet foretager sig i dag, hvis de modtager henvendelser fra person hvis identitet er blevet misbrugt på de sociale medier
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der foreligger en ensartethed i landets politikredse, når politiet skal håndtere anmeldelser af chikane, trusler, hærværk og vold mod folketingspolitikere.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan samarbejdet mellem politiet og sociale medier såsom Facebook og Twitter formelt fungerer.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilket beredskab Danmark har i forhold til at hjælpe og rådgive ofre, vidner og pårørende i tilfælde af, at der skulle finde et terrorangreb sted i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeriet tog højde for arkivlovens betydning for – og indvirkning på – slettefristerne i PET-loven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommunernes behov for tv-overvågning i det offentlige rum.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange henholdsvis betingede og ubetingede udvisningsdomme der er afsagt i perioden siden 1. maj 2017.
 • Justitsministeren har orienteret om PET’s håndtering af arkivmateriale.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der griber ind over for en kommune, såfremt en kommune i en sag på børne- og ungeområdet ikke følger en afgørelse fra Ankestyrelsen.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår en kommune senest skal have fulgt op på en afgørelse fra Ankestyrelsen i en sag på børne- og ungeområdet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der fra regeringens side på nuværende tidspunkt konkret er fulgt op på vedtagelse nr. V 23 (om barnets reform) fra 19. januar 2017.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet: Council of Europe Committee of Ministers Annual Session
 • EU kommissionen: Future of Europe: Commission Launches Online Citizens’ Consultation
 • FN’s højkommissariat for menneskerettigheder: UN rights expert hails UK for anti-racism action but raises serious concerns over Immigration Policy, Prevent programme and Brexit
 • Amnesty: Egypten isolerer aktivister uden lys og toilet
 • Article 19: Iran: Block on Telegram is a blow to freedom of expression

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Østre Landsret: Ikke grundlag for udlevering af oplysninger om navne og adresser på abonnenter bag en lang række ip-adresser, der angiveligt havde været anvendt til download/fildeling af film i strid med ophavsretslovgivningen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *