Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

LOVFORSLAG

Forslag som vedtaget

 • L 155: Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven)
 • L 144: Forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester
 • L 149: Forslag til lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

Fremsatte forslag

 • L 239: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).

Ændringsforslag

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Vedrørende L 69 Databeskyttelsesloven

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan bekræfte, at sammenstilling og samkøring af personoplysninger i profileringsøjemed, det vil sige med henblik på profilering af den ene eller anden slags
 • Justitsministeriets udkast til 4. betænkning

Vedrørende L 197 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om planlægning.

(Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.).

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der ligger til grund for, at der indføres en øvre grænse på 4 uger for automatisk domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge og ikke 14 dage m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan en øvre grænse på 4 uger for automatisk domstolsprøvelse af frihedsberøvede udlændinge korresponderer med EMRK’s artikel 5, stk. 4 og EMD’s praksis
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om forholdet til menneskeretten i bemærkningernes pkt. 2.1.7 om frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen m.v.

Øvrige svar fra Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange PET har benyttet § 18, stk. 3 i PET-loven og hentet oplysninger som er gemt i arkiv øjemed
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden/statsadvokaturen
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for politiets og anklagemyndighedens procedure og praksis med hensyn til strakstilhold
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmodninger om tilhold samt antallet af tilkendte tilhold (ordinært) fordelt på politikredse og samlet på landsplan
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden/statsadvokaturen
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmodninger om opholdsforbud samt antallet af tilkendte opholdsforbud fordelt på politikredse og samlet på landsplan
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af anmeldelser for overtrædelser af opholdsforbud, antallet af sigtelser for overtrædelser af opholdsforbud, og antallet af domsafgørelse
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gennemsnitlige overtrædelser af tilhold/opholdsforbud, der ligger til grund for oprettelse af én sigtelse for overtrædelse af tilhold/opholdsforbud
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange sager om tilhold/opholdsforbud, at børn er en del af husstanden
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de typiske årsager til afslag på henholdsvis strakstilhold, tilhold (ordinært) samt opholdsforbud
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke procedurer og praksis, der anvendes i anklagemyndigheden/statsadvokaturen i forbindelse med vurdering og afgørelse om henholdsvis strakstilhold, tilhold-/opholdsforbudssager i sager
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange politikredse politiet alene træffer afgørelse på anmodninger om strakstilhold, tilhold og/eller opholdsforbud
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den gennemsnitlige bødestørrelse i forbindelse med overtrædelse af tilhold/opholdsforbud
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 19/4-18 om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen

Øvrige svar

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om EESSI også understøtter arbejdet med at opdage og bekæmpe socialt bedrageri
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken form for domstolskontrol der vil være med udsættelser fra almene boliger efter en eventuel gennemførelse af regeringens forslag om ”hurtigere og mere effektivt” at udsætte lejere på grund af familiemedlemmers lovovertrædelser samt for
 • Socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens kommentar er til Gribskov Kommunes afgørelse i Tine Stig Bangs sag omtalt i TV2 Lorry den 21. april 2018, og mener ministeren, at det er rimeligt, at man reducerer hendes hjælp med 5 ½ time med henvisning til en 3 år gammel afgørelse i Ankestyrelsen?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til det amerikanske forslag fra artiklen ”USA vil kræve oplysninger om turisters brugernavne på sociale medier” fra Ekstrabladet den 30. marts 2018
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor i høj grad man bruger data fra sociale medier, når udlændinge søger om et opholdsgrundlag i Danmark

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *