Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd:

 • Åbent samråd om situationen i Vollsmose
  • Udvalg: Epidemiudvalget
  • Mødedato: 14-04-2021
  • Starttidspunkt: 14.00
 • Åbent samråd om risikoen for at internerede islamister i Al Hol- og Al Roj-lejrene flygter eller at børn bortføres fra lejrene
  • Udvalg: Udenrigsudvalget
  • Mødedato: 16-04-2021
  • Starttidspunkt: 14.15

NYE LOVFORSLAG

Beskæftigelsesministeriet:

 • B 293 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper (borgerforslag).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Skatteministeriet:

 • L 137 – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det undgås, at lovlydige virksomheder, der tilstræber at efterleve reglerne, uforvarende bliver ramt af sanktioner og ekstra utilsigtede skattebetalinger som følge af dette lovforslag.
 • SAU alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for regeringens holdning til at undersøge udbytteskatteskandalens omfang, så den går helt tilbage til 2006.

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren har foretaget sig i sagen om Danske Banks Home-instruks til medarbejderne.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i, at den instruks, som Danske Bank har praktiseret omkring Home-kunder, primært ser ud til at ramme økonomisk svagt stillede kunder i banken.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt detailforhandlere og importøre efter den nuværende retsstilling vil kunne slippe for ansvaret efter produktsikkerhedslovgivningen og produktansvarslovgivningen, hvis han som beskrevet omlægger sin forretningsmodel til en online markedsplads og bare sørger for at indtage en passiv rolle efter e-handelsdirektivet.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oplyse om og redegøre for den gennemsnitlige tid for udbetaling af hjælpepakker til erhvervslivet – og herunder vurdere, hvorvidt udbetalingstiden er rimelig over for landets virksomheder.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på den internt omdelte henvendelse om et “hul” i kompensationspakkerne.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at det pr. 1. marts 2021 er cirka 8 pct. af ansøgningerne vedr. lønkompensation, udgifter til faste omkostninger m.v., hvor ansøgeren hverken har fået godkendt eller afvist sin ansøgning.

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der konstituerer et samtykke i sager om hjemtagelser af børn fra Syrien, herunder hvilken lovgivning myndighederne tager afsæt i, og om samtykket kan tilbagekaldes.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er foretaget sikkerhedsvurderinger både af alle de danske børn og forældrene, som pt. opholder sig i teltlejren i Syrien, eller er der personer der ikke foreligger sikkerhedsvurderinger for.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan gældende regler og internationale forpligtelser er i forhold til efterfølgende sammenføring af familie til et hjemtaget barn.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de sikkerhedsvurderinger, som de danske efterretningsmyndigheder har foretaget, tager afsæt i terrortruslen i forhold til nærområdet og ikke i forhold til terrortruslen mod Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der altid er en potentiel sikkerhedsrisiko ved at hjemtage landsforrædere, der har vendt Danmark ryggen. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er korrekt forstået, at såfremt Danmark hjemtager børn fra Syrien, kan regeringen ikke give nogen garanti for, at forældrene ikke efterfølgende sammenføres med barnet i Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at såfremt en forælder til et barn giver samtykke til, at barnet kan hjemtages uden forælderen, kan forælderen til hver en tid trække samtykket tilbage med det til følge, at forælderen kan følge med barnet til Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der pt. er danske børn i lejrene i Syrien, der har en alder, hvor de efter efterretningsmyndighedernes opfattelse kan udgøre en sikkerhedstrussel i Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor politiet tilsyneladende ikke havde en retskendelse til ransagning af computer og mobiltelefon i det i artiklen omtalte tilfælde, jf. artiklen: ”Forsvarer indklager Østjyllands Politi i sag om brændende dukke på Facebook”, Politiken.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvorvidt ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 8/4-21 om offentlighedsloven.

Udenrigsministeriet:

 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt aftalelovens regler kan finde anvendelse på hjemtagelser af børn fra Syrien.
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der har beslutningskompetencen i evakueringssager.
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Børnekonventionen spiller sammen med, at et barn ikke lovligt kan adskilles fra sin mor, og hvordan moren kan give et juridisk bindende samtykke til adskillelse
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de danske myndigheder kan kræve samtykke fra en forælder til evakuering, selvom manglende samtykke direkte kan skade barnets tilstand.
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt kravet om eksplicit samtykke har ændret sig efter den nuværende regering trådte til. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke rettigheder moren til et hjemtaget barn, der ikke bliver evakueret sammen med barnet, efterfølgende vil have f.eks. til at blive sammenført med barnet i Danmark på et senere tidspunkt. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er samtykke fra forældrene til evakueringen og adskillelse fra barnet, eller forpligtelser efter internationale konventioner m.v., der er udslagsgivende i sådanne sager om efterfølgende familiesammenføring. (Reelt indholdsløst)
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en forælder i forbindelse med afgivelse af samtykke til evakuering af sit barn samtidig juridisk kan fraskrive sig retten til efterfølgende at blive sammenført med barnet i Danmark. (Henviser alene til andet svar)
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil anerkende og respektere, at en politisk afstandtagen og dermed undladelse af en hjemtagelse af børnene og kvinderne af helbredsmæssige og humanitære grunde kan være i strid med gældende lovgivning og menneskerettighederne.
 • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil fremskynde hjemtagelsen, hvis juridiske ekspertise fremskaffet via statens Kammeradvokat måtte bekræfte, at undladelse af en hjemtagelse af børnene og kvinderne af helbredsmæssige og humanitære grunde kan være i strid med gældende lovgivning og internationale forpligtelser. (Henviser alene til andet svar)

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • REU alm. del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6/4-21 om kritikpunkterne i rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT)

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det i dansk ret er muligt for én forælder at opretholde eller skabe en tilstand af konflikt, for derved at få samvær ophævet eller nedsat med den forælder, der ikke skaber konflikt og som er egnet til samvær.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 19/2-21 fra Åbenhed i adoption om tvangsbortadoption vedrørende regeringens udspil ”Børnene Først”.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ansatte, der indrapporterer omsorgssvigt, misbrug, vanrøgt eller lignende af borgere på opholdssteder m.v. omfattet af det sociale tilsyn, er tilstrækkelig beskyttet.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt whistleblower-ordningen garanterer anonymitet for dem, der anmelder f.eks. ledelsen på institutioner.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren har gjort sig nogle overvejelser om ændringer i loven efter højesteretsdommen (om surrogataftalers retsvirkninger i Danmark) og i givet fald hvilke.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Venken and Others v. Belgium.
  • The case concerned five applications related to the compulsory confinement of five Belgian nationals in the psychiatric wings of ordinary prisons, and followed on from the pilot judgment W.D. v. Belgium. The applicants alleged that they had not received therapeutic care that was appropriate to their mental-health condition and complained of the lack of an effective remedy in order to bring about a change in their situation.
  • The Court noted that these three applicants had been detained for several years in the psychiatric wings of ordinary prisons, where they had not received treatment and therapy that was adapted to their mentalhealth conditions. This situation had effectively broken the link between the purpose and the practical conditions of their detention. The fact that they had been held in prison psychiatric wings for a significant period, with no real hope of any change and without appropriate medical supervision, had subjected them to particularly acute hardship, causing them distress of an intensity exceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention
  • The Courts held unanimously that there had been a violation of Articles 3.
 • Vavřička and Others v. the Czech Republic (Court’s first judgment on compulsory childhood vaccination)
  • In the Czech Republic there is a general legal duty to vaccinate children against nine diseases that are well known to medical science. Compliance with the duty cannot be physically enforced. Parents who fail to comply, without good reason, can be fined. Non-vaccinated children are not accepted in nursery schools (an exception is made for those who cannot be vaccinated for health reasons).
  • In the present case, the first applicant was fined for failure to comply with the vaccination duty in relation to his two children. The other applicants were all denied admission to nursery school for the same reason.
  • The Court clarified that, ultimately, the issue to be determined was not whether a different, less prescriptive policy might have been adopted, as had been done in some other European States. Rather, it was whether, in striking the particular balance that they did, the Czech authorities had exceeded their wide margin of appreciation in this area. It concluded that the impugned measures could be regarded as being “necessary in a democratic society”.
  • The Courts held by a majority (sixteen votes to one) that there had been no violation of the Convention.
 • Handzhiyski v. Bulgaria
  • The case concerned the applicant’s placing of a Santa Claus hat and a sack on the statue of Dimitar Blagoev in the main square of Blagoevgrad on Christmas Day as a form of political protest. He was convicted and fined for minor hooliganism.
  • The Court found in particular that the applicant had engaged in protest and even satire, and had not damaged the statue. Although people may have been insulted, that fact had not been enough to justify the interference with his freedom of expression.
  • The Court held, by 6 votes to 1, that there had been a violation of Article 10 (freedom of expression).

Europarådet

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *