Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • 03.2019 kl. 08.45: Åbent samråd om mulighederne for retsforfølgelse af syrienskrigere med dansk statsborgerskab.
 • 03.2019 kl. 11.30: Åbent samråd om regeringens håndtering af de jihadister som rejser fra Danmark for at blive en del af Islamisk Stat.
 • 03.2019 kl. 10.00: Åbent samråd med forsvarsministeren om Huawei.

Andet

 • 03.2019 kl. 14.00-15.30: Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg holder et åbent temamøde om hadforbrydelser. Programmet kan ses her.
 • Invitation fra Foreningen DARE og May-Britt Kattrup, MF, Liberal Alliance til åben høring den 20. marts 2019 om surrogacy (rugemoderskab)

NYE LOVFORSLAG

 • L 197 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).
 • L 207 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

L 155:

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om alternativer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i sager om tvangsbortadoption.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke instanser i den nuværende konstruktion, der står for hvilke dele af sagsbehandlingstiden.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at give plejeforældre klageret i sager, hvor børn tvangsbortadopteres med det resultat, at de fjernes fra en velfungerende plejefamilie
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det at flytte et barn til adoptivfamilien under en eventuel domstolsprøvelse indebærer, at adoptivfamilien, hvis forældrene får medhold, automatisk godkendes som netværksplejefamilie.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det at flytte et barn til adoptivfamilien under en eventuel domstolsprøvelse indebærer risiko for, at et barn kan blive flyttet fra en velfungerende plejefamilie.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvor meget, man forventer at kunne nedsætte sagsbehandlingstiden med.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt børn, der bliver tvangsbortadopteret, får ret til at se deres biologiske ophav og ret til kontakt til søskende og netværk.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt et barn, der er anbragt i en plejefamilie, risikerer at blive tvangsbortadopteret, såfremt plejefamilien ikke vil adoptere barnet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvornår det er sandsynliggjort, at man ingen forældreevne har.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man har kvalitetssikret indsatsen i sagsbehandlingen, herunder ved § 50-undersøgelser, handleplaner, partshøring, børnesamtaler m.m.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er nogle børn, der risikerer sammenbrud i deres anbringelse med dette lovforslag.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke børn og aldersgrupper, der risikerer at blive tvangsbortadopteret.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt et barn risikerer at blive bortadopteret til en ny familie, hvis barnet giver udtryk for ikke at ville til en ny familie.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke undersøgelser og forebyggende initiativer, der skal være afprøvet før en forudgående adoption.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt dette lovforslag og lovforslaget om lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke fra 2015 har til formål at øge antallet af tvangsbortadoptioner.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken baggrund og hvilke undersøgelser og forebyggende indsatser, der har været i familierne, for de 100 børn, der ville være indstillet til adoption ifølge Ankestyrelsens undersøgelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvad baggrunden er for, at man mener, at Ankestyrelsen er det rigtige sted til at håndtere disse sager frem for Familieretshuset.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har levet op til vedtagelsesteksten, jf. V 21, når plejebørn stadig ender som gidsel i en vederlagskonflikt.

L 139:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der foregår kontrol med religiøse foreningers hvervning af beboere på kommunale og privatejede bosteder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af indberetninger til myndighederne vedrørende børn og unge, som har tilknytning til Jehovas Vidner.

L 160:

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om baggrunden for, at man fremadrettet vil afvige fra det klare kriterie om, at beskatning skal ske der, hvor ledelsens sæde er placeret.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke kompetencer, der vil blive fjernet fra de nationale skattemyndigheder i relation til den internationale voldgift, jf. artikel 18.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt afgørelser truffet af kompetente instanser i Danmark aldrig kan omgøres af den internationale voldgift.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en kommentar til henvendelsen af 7/3-19 fra Plesner, vedrørende Konventionens Del VI, om at tvister under dobbeltbeskatningsoverenskomster kan afgøres ved voldgiftsprocedure.

Alm. del

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende en kronologisk oversigt med datoangivelse, der viser hvor mange gange den nuværende timeregel (225-timersreglen) og kontanthjælpsloftet er blevet justeret, afskaffet, genindført eller har ændret navn.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange borgere, der i 2017 fik ændret eller standset deres sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser på baggrund af de samkøringer af personoplysninger, som foretages hos Udbetaling Danmark.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange borgere, der i 2017 fik ændret eller standset deres sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser på baggrund af den kontrol, som foretages hos kommunerne.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange af sagerne hos Udbetaling Danmark og prioriteringslisterne hos kommunerne, der fører til ændring eller standsning af sociale ydelser.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange borgere, der blev mødt af krav om tilbagebetaling af sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser på baggrund af den kontrol, som blev udført af Udbetaling Danmark og kommunerne i 2017.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange tilfælde kontrollen af sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser fra Udbetaling Danmark og kommunerne i 2017 har ført til mistanke om socialt bedrageri.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om udviklingen i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager om Udbetaling Danmarks og kommunernes udbetaling af sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser i perioden 2014-2017.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om udviklingen i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager om Udbetaling Danmarks og kommunernes generelle behandling af sager på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område i perioden 2014-2017.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Ankestyrelsen har foretaget stikprøver, praksisundersøgelser eller andre undersøgelser af kvaliteten i Udbetaling Danmarks og kommunernes behandling af sager vedrørende sociale- og beskæftigelsesmæssige ydelser.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange årsværk der har været på projekt skattely i 2016 og 2017 m.v.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om problemstillingen vedrørende den manglende evne til at opkræve gæld opstået ved for meget udbetalt SU og udbetaling af SU-lån.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan principper er blevet fortolket i praksis i forbindelse med udlevering af data fra Holland til Danmark i Uber-sagen, jf. svar på SAU alm. del – spm. 91 (2017-18).
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for reglerne, når et andet land tilbyder den danske skatteforvaltning oplysninger, som kan have relevans for borgere eller virksomheders skatteafregning i Danmark.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danmark i henhold til de aftaler der er vedrørende udveksling af skatteoplysninger, kan forvente at vores aftalelande af sig selv sender oplysninger til den danske skatteforvaltning, der kan have relevans for den danske skatteafregning.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke (antal og navne) både nationale og internationale inkassobureauer Skatteforvaltningen har henvendt sig til for at få hjælp til at inddrive SU-gæld overfor udenlandske studerende.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken hjemmel der kan henvises til, når det påstås, at der ikke kan ske grænseoverskridende inddrivelse af udestående fordringer m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilken prioritet, indsatsen imod menneskehandel har i politiets arbejde.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at begrænse antallet af besøgende til indsatte, så de udover besøg af egen familie kun kan modtage et begrænset antal besøgende.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det aktuelle antal uafsluttede sager (i SØIK)
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om støtte efter § 85 i lov om social service.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med Vejdirektoratet i, at et 80-årigt ægtepar skal være stavnsbundet til deres usælgelige ejendom »Falkærgård« ved Gundsømagle, når alle ved, at der kommer en Frederikssundsmotorvej over ejendommen, uden at Vejdirektoratet dog foretager ekspropriation og afgør gårdens fremtid?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ligebehandlingsnævnet

Advokatrådet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

EU-domstolen

EU law does not preclude the loss of the nationality of a Member State and, consequently, the loss of citizenship of the EU, where the genuine link between the person concerned and that Member State is durably interrupted.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

Article 19

Human Rights Watch

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *