Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

 • L 42 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • L 92 – Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v.(Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller).
 • L 92 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at personer der kæmper på allieret side, f.eks. den kurdiske, ikke rammes af lovforslaget.
 • L 92 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at den nuværende retstilstand omkring udstedelse af udrejseforbud og inddragelse eller nægtelse af udstedelse af pas fastholdes på 1 år. 
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor politiet ikke har taget 16-punkts analysen i brug.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil i lyset af de konstaterede fejl i Rigspolitiets centrale DNA-profilregister oversende en redegørelse til Retsudvalget. (Besvarelsen henviser alene til besvarelsen ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil garantere, at der ikke er yderligere fejl i Rigspolitiets centrale DNA-profilregister end den konkrete sag. (Besvarelsen henviser alene til besvarelsen ovenfor). 
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan agter ministeren at sikre, at de fejl, der er konstateret i Rigspolitiets centrale DNA-profilregistret, ikke forekommer fremadrettet. (Besvarelsen henviser alene til besvarelsen ovenfor). 
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen “Rystet over politiet”
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er tilfreds med henholdsvis Kriminalforsorgens og politiets håndtering af sagen. (Der henvises alene til anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er tilfredsstillende, at et offer, som det er beskrevet i artiklen “Rystet over politiet”, tilsyneladende også efter gerningsmanden har fået en dom, stadig oplever chikane fra den mand, som er dømt for at forsøge at dræbe hende. (Der henvises alene til anden besvarelse).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad agter ministeren konkret at gøre, for at denne chikane, bliver stoppet, både over for det konkrete offer i artiklen, men ligeledes for alle andre som står i samme situation.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan myndighederne skal oplyse en borger/offer om, at vedkommendes gerningsmand er enten på udgang, prøveløsladt eller lignende.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang politiet og PET arbejder på at efterforske og retsforfølge organiserede kriminelle på arbejdsmarkedsområdet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren agter at ændre lovgivningen, så unge mennesker, der f.eks. har delt en video som i Umbrella-sagen, ikke vil være belastet af en plettet straffe- og børneattest mange år ud i fremtiden.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til indlægget bragt i Berlingske den 23/11-19 om systemfejl i teledata.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der siden 1. februar 2019 har været eksempler på, at unge under 18 år i Kriminalforsorgens regi har været strafcelleanbragt i en periode, der er længere end syv dage
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der siden 1. februar 2019 har været eksempler på, at unge under 18 år i Kriminalforsorgens regi har været strafcelleanbragt i en periode, der er længere end tre dage.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren og Kriminalforsorgen agter at inddrage de faglige anbefalinger fra DIGNITY i det serviceeftersyn af de nuværende disciplinærstraffe, der omtales i svar på REU alm. del – spørgsmål 278.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende materiale, der kan belyse, hvor ofte personer, der får en behandlingsdom, får nedsat eller fjernet straffesagsomkostningerne.
 •  REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar på de fem forslag fra Transperanchy Denmark.
 •  REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kriterier for efterforskning af indbrud i private hjem, som politiet arbejder efter.
 •  REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår man som borger kan forvente, at politiet dukker op og efterforsker et indbrud i eget hjem m.v.
 •  SAU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om efterforskningens stade i den såkaldte udbyttesag.

Skatteministeriet

 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil forsikre sig, at den britiske rigsadvokat Geroffrey Cox ikke har – eller til stadighed spiller – en dobbeltrolle i efterforskningssagen om den mistænke skattesvindler Sanjay Shah.
 • REU, Alm.del – Skatteministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der har fået eftergivet gæld for straffesagsomkostninger for hvert af de seneste 10 år.

Statsministeriet

 • REU, Alm.del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om årsagen til, at statsministeren ikke italesætter hadforbrydelser rettet mod muslimer som et særskilt problem.

Social- og Indenrigsministeriet

 • L 68 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).
 • L 68 – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra det lukkede samråd den 14/1-20 om redegørelse for konsekvenserne af L 68 (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).
 • SOU, Alm.del – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor meget kommunerne sammenlagt budgetterer med at øge serviceudgifterne i 2020.
 • SOU, Alm.del – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om, hvor mange anbringelsessager der forventes at blive omfattet af den øgede refusion, jf. regeringens forslag om 75 procent refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 2.050.000 kroner.
 • SOU, Alm.del – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om et skøn over statens forventede udgift og kommunernes tilsvarende besparelse som følge af regeringens forslag om 75 procent refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager over 2.050.000 kroner.
 • Sundheds- og ældreministeriet
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeriet har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 9/1-2020 fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

Forsvarsministeriet

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ændring af regler for udbetaling af bonus til statslige chefer.
 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om Forsvarsministeriet er sikre på, at den regelændring Finansministeriet og den daværende innovationsminister Sophie Løhde lavede i 2019 af statslige chefers bonusordninger ikke giver mulighed for at ændre eller forhindre udbetaling af bonus til chefer. (Der henvises alene til besvarelse af andet spørgsmål).

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 

Justitsministeriet

 • S 566 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens holdning er til at lade Straffelovrådet gennemgå de bebudede strafskærpelser i straffelovens kapitel 14 i regeringens nye fremmedkrigerudspil.
 • S 568 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens fremmedkrigerudspil ikke burde have indeholdt resocialiserende tiltag i Kriminalforsorgen, da mange fremmedkrigere jo har været en tur omkring fængslet?

Social- og Indenrigsministeriet

 • S 577 – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om: Hvad er ministerens holdning til det forløb, Nikolaj har været igennem, som beskrevet i artiklen »Kommune fjerner ledsager fra ordløs handicappet: Du forklarer ikke dit behov« bragt i Jydske-Vestkysten Esbjerg den 8. januar 2020, og hvis reglerne på området er overholdt, mener ministeren så, at de virker efter hensigten?
 • S 578 – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at flere kommuner betaler for plejeforældres efteruddannelse for at sikre en bedre kvalitet i anbringelserne?
 • S 583 – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om: Hvad er ministerens holdning til etablering af en grundpakke, som indeholder standardbevillinger og retningslinjer, som Dansk Blindesamfund har foreslået, jf. artiklen »Blinde Paloma mistede støttepædagog – nu kræves der lovændringer« af 19. januar 2020?
 • S 593 – Social- og Indenrigsministeriet har besvaret et spørgsmål om: Deler ministeren Socialrådgiverforeningens vurdering jf. Berlingskes artikel fra den 21. januar 2020 »Udsatte børn har brug for bedre sagsbehandling, og sagsbehandlerne har stress« af, at det på grund af tidspres og for mange sager sker, at loven ikke bliver overholdt tilstrækkeligt på området, og hvis det er tilfældet, er ministeren så villig til at gøre dette gældende til de kommende økonomiforhandlinger med Kommunernes Landsforening?

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • S 590 – Udlændinge- og integrationsministeriet har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at Jehovas Vidner eller Jehovas Vidners udenlandske donorer skal på den påtænkte forbudsliste over organisationer, enkeltpersoner og myndigheder i udlandet, der donerer penge med henblik på at undergrave vores demokrati?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Transport- og boligministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Østre Landsret

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Advokatrådet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

 

 

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *