Retssikkerhed i Grønland

I 2004 afgav Den Grønlandske Retsvæsenskommission efter 10 års arbejde sin betænkning om det grønlandske retsvæsen, og kommissionens forslag blev efterfølgende gennemført lovgivningsmæssigt ved vedtagelsen af en ny kriminallov og retsplejelov for Grønland i 2010.

Der har efterfølgende været fokus på især sagsbehandlingstiderne ved de grønlandske retter, ligesom ordningen med nedsendelse af dømte til Anstalten ved Herstedvester, som var et særligt opmærksomhedspunkt for kommissionen, er blevet kritiseret.

På den baggrund og da det efterhånden er 12 år siden, at kommissionen afgav sin betænkning på grundlag af et omfattende udrednings- og analysearbejde, har Advokatrådet fundet det hensigtsmæssigt at foretage et ”serviceeftersyn” af visse dele af retssikkerheden i det grønlandske justitsvæsen.

Advokatrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave med særlig inddragelse af de i Grønland baserede advokater og relevante grønlandske myndigheder og organisationer at identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Hvis der identificeres væsentlige retssikkerhedsmæssige udfordringer skal arbejdsgruppen komme med anbefalinger til, hvordan disse udfordringer kan løses.

Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder samt Advokatsamfundets Sekretariat, er i Grønland den 12. – 15. april 2016 for at afholde en række møder med personer, advokater, myndigheder og organisationer for at høre deres opfattelse af eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen.

Projektet er finansieret af Dreyers Fond.