Folkeretlig fætter-kusine fest i New York

Det er International Law Week i New York i denne uge. Det vil sige, at retscheferne fra udenrigsministerier i alle 194 FN lande er i byen for at diskutere folkeretlige emner af enhver afskygning. Ugen startede med en række seminarer under årets overskrift Globalization: international law and the global citizen. Så kom turen til drøftelsen af Den Internationale Folkeretskommissions (ILC) rapport for 2015, hvor ILC igen har taget livtag med række folkeretlige emner. ILC er en ekspertkommission på 36 medlemmer fra hele verden, der udarbejder forslag til traktater til FNs medlemsstater og har stået fadder til folkeretlige hjørnesten som traktatrets-konventionen, udkastet til statsansvarsreglerne og statutten for Den Internationale Straffedomstol. Emnerne på ILCs dagsorden i dag spænder også vidt, fra beskyttelse af miljøet i væbnet konflikt over immunitet for statsrepræsentanter til jus cogens. Under debatten får staterne mulighed for at forklare ILC, om kommissionen er på rette vej – kort sagt – om staterne synes, at ILC har ramt folkeretten, som den ser ud! De nordiske lande har en veletableret tradition for samarbejde og afgivelse af fælles nordiske indlæg til ILC-debatten. Torsdag var det tid til taler fra præsidenterne fra Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC) i FN Generalforsamlings plenarsal under formand Lykketofts myndige ledelse. Fra torsdag aften starter så International Law Weekend, hvor bl.a. American Bar Association sponserer et spændende folkeretligt program.

Som det ofte er tilfældet med denne type møder, er networking og uformelle samtaler en meget væsentlig del af programmet. Og her menes ikke bare de mange møder og receptioner, som FN missionerne afholder for at præsentere deres kandidater til internationale domstole og kommissioner. For retscheferne giver International Law Week også en unik mulighed for at vende dagligdagens små og store problemer med kollegaer fra hele verden. Om det er magtanvendelse i Syrien eller konsulære principper for personer med dobbelt statsborgskab, så er det altid nyttigt at høre, hvordan andre ser på sagerne. Det resulterer i, hvad der bedst kan karakteriseres som ”folkeretlig speed-dating” i FNs Delegates Lounge i marginen af det formelle program, hvor retscheferne i halv-times møder tester argumenter, forsvarer synspunkter og deler frustrationer med kollegaer.

IMG_0556 (002)

 

Billedetekst: Den danske retschef, Tobias Elling Rehfeld lytter opmærksomt til det nordiske indlæg under debatten om Den Internationale Straffedomstol, afgivet af de nordiske landes fælles kandidat til ILC, finske dr. Marja Lehto.

 

Nazi Summer Camp

Denne blogs noget uortodokse titel dækker over en radioudsendelse af en ganske betydelig folkeretlig interesse. Udsendelsen, der er en Radiolab-produktion af den amerikanske journalist Karen Duffin berører grundlæggende spørgsmål om international regeldannelse og hvorfor stater og individer i praksis efterlever folkeretten – og hvorfor de i nogle tilfælde ikke gør.

Okay, de folkeretlige betragtninger kommer først ca. 22 minutter inden i denne reportage om krigsfangelejre i Alabama under 2. verdenskrig. Men du kan roligt høre de første 22 minutter, som er en underholdende og ganske overraskende beskrivelse af tyske krigsfangers forhold i USA – og ikke mindst, hvordan det omgivende samfund forholder sig til tyskerne. I den sidste del af udsendelsen bliver der trukket paralleller til de japanske civile, der blev interneret i USA under krigen, Guantanamo i 2002, men også til de nazistiske raceloves inspiration fra de amerikanske sydstaters daværende lovgivning, herunder Mississippis ”Black Codes” og ”Jewish Codes”. Udsendelsen er dog uden letkøbt moraliseren eller simple svar. I stedet rejser Duffin væsentlige og aktuelle spørgsmål om reglers betydning i situationer, hvor vi føler os truet på vores eksistens.  Hvorfor er reglerne i nogle sammenhænge styrende for vores adfærd, og hvorfor ignoreres de på andre tidspunkter? Hvor væsentlig er reciprocitet for overholdelse af krigens folkeret, og hvad skal der til, for at de grundlæggende værdier, der ligger bag reglerne udformning, bliver styrende, uanset hvem fjenden er?

Såvel “folkeretsentusiaster” som “folkeretsskeptikere” vil kunne finde støtte for deres grundsyn på folkerettens natur i udsendelsens afsluttende betragtninger. Men uanset ens udgangspunkt, står man som lytter i hvert fald tilbage med billedet af det korn, der begynder at skyde op rundt omkring i krigsfangelejrene i Alabama. De amerikanske naboer til lejrene giver nemlig så meget mad til de tyske krigsfanger, at de  – flove over ikke at kunne spise det hele og vel vidende at det er uhøfligt ikke at tage imod gaver – beslutter sig for at grave det ned i et mislykket forsøg på at undgå pineligheder…

FIFA-skandalen handler også om folkeret – i hvert fald hvis man skal tro Vladimir Putin!

Der gik ikke lang tid før offentliggørelsen af det amerikanske justitsministeriums anklageskrift mod 14 personer for korruption i FIFA blev mødt med reaktioner fra flere storpolitiske aktører. Den russiske præsident, Vladimir Putin, udtalte sig om den amerikanske udleveringsbegæring, som bl.a. resulterede i de schweiziske myndigheders arrestation af syv højtstående medlemmer af FIFA. Og de britiske og tyske regeringschefer, David Cameron og Angela Merkel, der egentlig var mødtes for at diskutere EU, fandt torsdag i sidste uge anledning til at udtrykke deres bekymring over fodboldorganisationens påståede korruption.

I denne blog er det dog ikke de sørgelige forhold i FIFA og organisationens smuldrende troværdighed, der er i fokus. Det er derimod det folkeretlige jurisdiktions-spørgsmål som den russiske præsident har peget på. Og det er ikke første gang, at den russiske præsident udviser en vis folkeretlig kreativitet og nytænkning. Allerede sidste år i forbindelse med Ukraine-krisen holdt Putin en længere tale, hvor han redegjorde for den folkeretlige baggrund for Krims ret til selvbestemmelse og parallellerne til Kosovos uafhængighed. Og også i forbindelse med de amerikanske anklager har Putin således grebet i den folkeretlige værktøjskasse. Ifølge avisen The Guardian påstod Putin, at “This is yet another blatant attempt [by the United States] to extend its jurisdiction to other states….” […] “I suppose that someone broke some rules, I don’t know. But definitely, it’s got nothing to do with the USA. Those officials are not US citizens. If something happened it was not in the US and it’s nothing to do with them.”

Putins antagelse af, at de amerikanske myndigheder handlede i strid med de folkeretlige jurisdiktionsprincipper synes imidlertid baseret på en noget snæver læsning af folkeretten, og måske heller ikke med stor opmærksomhed på sagens faktum. Det er sandt, at ingen af de syv FIFA officials, der blev arresteret i Zürich, er amerikanske statsborgere, ligesom en række af handlingerne, der er genstand for de amerikanske myndigheders fokus, har fundet sted uden for USA. Men anklageskriftet fra det amerikanske justitsministerium indeholder en detaljeret gennemgang af sagens tilknytning til USA, herunder at de tiltalte i meget betydeligt omfang anvendte det amerikanske finansielle system, inklusiv amerikanske bankkonti til at begå de påståede forbrydelser. Uden at kende schweizisk udleveringsjura i nogen detaljer, må man også gå ud fra, at de schweiziske myndigheder, der gennemførte arrestationerne, i hvert fald har fundet, at der prima facie er jurisdiktionsgrundlag for en udleveringssag. Når det er sagt, er det dog også værd at notere, at schweiziske myndigheder traditionelt udviser ganske stor omhu, når det kommer til retssamarbejde/udlevering i sager angående finansielle transaktioner. Der kan formentlig nu ventes en længere udleveringssag, hvor de schweiziske domstole på grundlag af udleveringstraktaten mellem USA og Schweiz skal tage stilling til de syv FIFA officals videre skæbne. Der bliver nok lejlighed til at genbesøge jurisdiktionsspørgsmålet.
Nu og her er der blot grund til at konstatere, at de folkeretlige jurisdiktionsregler igen er blevet genstand for udenrigspolitiske meningsudvekslinger. Afgrænsningen mellem staters retlige magtsfærer er nok en juridisk disciplin med visse veletablerede principper og regelsæt. Men det er også et retsområde, hvor den politisk betydning af en given sag i nok så høj grad er styrende for styrken af reaktioner og de retlige argumenter, der fremføres. Den russiske bekymring for sagen om de syv FIFA officials, hænger formentlig nok så meget sammen med bekymring for, at sagen skal gribe forstyrrende ind i Ruslands værtsskab for VM i 2018, samt at de amerikanske myndigheder skulle finde på at udvide fokus til at omfatte officials også fra andre forbund, end de syd- og memllemamerikanske, der primært har været i fokus i den nærværende sag.

En sidste folkeretlig bemærkning til denne sag angår spørgsmålet om immunitet. FIFA er, ligesom Den Olympiske Komite, ikke en mellemstatslig organisation, men en organisation med nationale forbund som medlemmer. Derfor opstår spørgsmålet om folkeretlig immunitet som udgangspunkt ikke i nærværende sag.

”Clearing the fog of law” – ny britisk tænketanks-rapport om domstolskontrol med militære operationer

Under titlen ”Clearing the Fog of Law” har den britiske tænketank, Policy Exchange, i sidste uge udgivet en rapport, der i stærke vendinger kritiserer den tiltagende domstols-kontrol med de britiske væbnede styrkers ageren.

Som titlen indikerer, mener forfatterne til rapporten, at britiske domstoles indblanding i og efterprøvelse af militære/strategiske beslutninger langt fra britisk territorium skaber forvirring om de britiske styrkers rolle. Og at dette forhindrer soldaterne i effektivt at varetage deres funktion. Snarere end ”the fog of war” er det altså i dag ”the fog of law”, der er udfordringen.

Påstanden er, at mens britiske domstole engang udviste tilbageholdenhed med hensyn til at efterprøve handlinger på slagmarken, er dette ikke længere tilfældet. Domstolene har tiltaget sig en afgørende kontrolfunktion og afløst den forfatningsretlige tradition, hvorefter den britiske regering fører nationens udenrigs- og sikkerhedspolitik og den parlamentariske kontrol sikrer forfatningsmæssigheden. Det anføres, at antallet af sagsanlæg mod det britiske forsvarsministerium er steget fra ca. 190 i starten af 2014 til ca. 1200 i marts 2015.

De kradse kritikpunkter i rapporten er velkendte og er tidligere hørt fra særligt visse kommentatorer i den britiske debat; en debat, som er knyttet op på en bredere diskurs om internationale domstoles legitimitet og rolle i den britiske retsorden.

Kritikken i denne rapport tager udgangspunkt i en række sager fra de senere år, hvor britiske domstole – primært med udgangspunkt i EMD-praksis – blandt andet har fundet, at britiske soldater og disses efterladte har ret til at sagsøge regeringen for skader og dødsfald under væbnet konflikt i udlandet på grundlag af EMRK art. 2, inklusiv de processuelle garantier og erstatningsretlige standarder, der gælder for undersøgelse af dødsfald under normale omstændigheder. Dertil kommer domme, der udstrækker EMRKs anvendelsesområde til britiske styrkers eksterritoriale handlinger i Irak og Afghanistan og dermed giver udenlandske statsborgere adgang til at sagsøge den britiske regering ved britiske domstole for handlinger, der er foretaget under væbnet konflikt i udlandet. Alt dette på grundlag af EMRK som – påpeger rapportens forfattere – blev vedtaget med henblik på at regulere tilstande i efterkrigstidens fredelige Europa. I stedet for at anvende EMRK, burde britiske domstole ifølge rapportens forfattere anvende krigens love – den humanitære folkeret – hvis standarder adskiller sig på en række områder fra EMRK.

Efter rapportens påstande om ”judiciel imperialisme” fremsættes en række anbefalinger herunder, at den britiske regering:

– bør derogere fra Menneskerettighedskonventionen i henhold til dennes artikel 15 for så vidt angår britiske styrkers deltagelse i fremtidige væbnede konflikter i udlandet.

– ved lov bør indskrænke britiske soldaters adgang til på grundlag af EMRK at sagsøge den britiske regering, samtidig med at det ad anden vej sikres, at de får en rimelig og fornøden erstatning for eventuelle tab.

– bør genindføre regeringens immunitet for retskrav om erstatning uden for kontrakt (personskade) i forbindelse med fremtidige væbnede konflikter i udlandet.

– bør autoritativt erklære, at Genéve-konventionerne (snarere end EMRK) er den primære retskilde ved vurderingen af sådanne krav under væbnede konflikter.

De overordnede temaer, der rejses i Clearing the Fog of Law, er ikke ganske fremmede for debatten herhjemme. Heller ikke i Danmark er indholdet af det prærogativ, der med grundlovens §19 gives regeringen til førelse af udenrigs- og sikkerhedspolitikken, helt klart, herunder for så vidt angår graden af domstolskontrol. I Danmark kender vi i udgangspunktet ikke, som i anglo-saksiske lande, en egentlig ”act of state-doktrin”, der indskrænker domstolenes efterprøvelse af (egne og andre staters) statshandlinger. Og tanker om ”immunitet” ved danske domstole for danske statsorganers handlinger er heller ikke anerkendt.

Det synes fra den hidtidige (sparsomme) danske retspraksis om udenrigs/sikkerhedspolitik og militære operationer svært at spå om, i hvilket omfang en egentlig skønsmargen til den udøvende magt måtte blive anerkendt af danske domstole. Hvis trenden fra UK mod anlæggelse flere retssager, der berører militære operationer og sikkerhedspolitiske beslutninger, vinder indpas herhjemme kan også danske domstole i videre omfang blive bedt om at forholde sig til argumenter om begrænset domstolsprøvelse i sådanne sager. Modsat vil argumenter om væsentligheden af intensiveret domstolskontrol med menneskeretlige spørgsmål utvivlsomt også blive fremført. Som det ofte er tilfældet i juraen vil udfaldet formentlig i vidt omfang afhænge af, hvem der formår at definere debattens temaer mest overbevisende. I UK har Policy Exchange med rapporten forsøgt sig med én ”vinkel”. Men om det vil gøre indtryk på de britiske domstole, er endnu for tidligt at sige.