Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 138(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).
 • L 139 – (Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.)
 • L 145 – (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke af Europarådets medlemslande, der på linje med Danmark har vedtaget at gøre dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gældende
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren ser samspillet mellem en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold og overvejelserne om at ophæve straffelovens racismeparagraf
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiuddannelsen i tilstrækkelig grad udstyrer polititjenestemænd med viden om forvaltningsret
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forholdsregler vil myndighederne træffe for at undgå, at polititjenestemænd sætter skøn under regel og udsteder zoneforbud uden tilstrækkelig hensyntagen til individuelle forhold
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for, hvor stor en del af de cirka 6.600 unge, der i 2016 befandt sig i denne risikogruppe, der var omfattet af en foranstaltning efter lov om social service
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at få tilsendt det brev fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne til Justitsministeriet, der er omtalt i artiklen ”PET indsamler uden kontrol følsomme oplysninger om tusindvis af danskere”
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er Justitsministeriets vurdering, at et fagministerium skal have iværksat en fast procedure for løbende at kunne overvåge, om dansk ret til stadighed er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, med hvilket formål og forventning ministeriet generelt retter henvendelse til et fagministerium i forhold til nye domme afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår bør et fagministerium sætte sin sagsbehandling af et givent område i bero, hvis en storkammer afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol rejser en række spørgsmål
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for om diverse forslag vurderes at være konventionsstridige
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om der er udbredt indsatser til udsatte, hvor der har været risiko for, at de forværrer en situation, jf. side 29 i Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet
 • Børne- og socialministeren har besvare et spørgsmål om, at redegøre for antallet af civile søgsmål de seneste 5 år mod personer med psykiske funktionsnedsættelser på baggrund af episoder, hvor en beboer gør udfald mod eller overfalder personale på et bosted
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om der ligger en politisk prioritering bag, at ministeren har valgt at udskyde regeringens udspil om socialt bedrageri fra 2017 til 2018, jf. ministerens udtalelse: »Regeringen vil også senere på året komme med et udspil, hvor vi styrker kontrollen og skærper straffen for socialt bedrageri« af 12. september 2017 fra BM.dk?
 • Uddannelses- og forskningsministeren har besvaret et spørgsmål  om begrebet ’social bedrageri’ indgår i socialrådgiveruddannelsen
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan antallet af personer som i dag er på hhv. førtidspension, fleksjobvisiterede og i ressourceforløb fordeler sig på herkomst
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om en ny praksis hos SKAT om strakskontantsalg af biler til eksport efter selvanmelderordningen
 • Skatteministeren har udleveret talepapir fra samrådet den 30. november 2017 om skattelækket ”Paradise Papers”
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de foreløbige konsekvenser af Panama Papers
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om status på udlodningen af midler, der er afsat til behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om status for implementering af reglerne om ligestilling i ledelserne
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man er nået frem til den valgte tolkning af Almenboliglovens § 61a hvad angår den konkrete opgørelsesmetode for ghettokriterierne

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *