Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 52

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Høring over forslag til lov om håndhævelse af Platform-to-Business forordningen og ændring af årsregnskabsloven (krav om dataetik)
  • Høringsfrist: 16-01-2020
 • L 85 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.).
 • L 86 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn. (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn).

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om: i tabelform at redegøre for de administrative omkostninger, herunder omkostninger forbundet med kontrol og tilkendelse af ydelser for de forskellige ydelser i beskæftigelsessystemet.

Børne- og undervisningsministeriet

 • LIU, Alm.del – Børne- og undervisningsministeren har besvaret et spørgsmål om opfølgning på den tidligere regerings LGBTI-handlingsplan.

Erhvervsministeriet

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om Konkurrencerådets anbefaling om at anvende markedsprisen ved erhvervsaktiviteter på det kommunale og regionale område
 • REU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelsen af 16/11-19 fra Inge og Thorkil Jensen, Aalborg SØ, om retssikkerhed ift. forsikringssager

L 58

 • L 58 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl.,

Finansministeriet

 • REU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om det forløb, som tidligere justitsminister Søren Pind beskriver i artiklen ”Søren Pind angriber Finansministeriets adfærd: Ville ændre terrorvurdering fra PET”, Berlingske den 10. september 2019

Forsvarsministeriet

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen “Ejendomsmægler i opråb: Støjkompensation dækker ikke kampfly-naboers tab” i Jydske Vestkysten (på jv.dk den 15. november 2019).

Justitsministeriet

 • §71, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke myndigheder der har ansvaret for bistandsværger til psykiatriske patienter
 • §71, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor listen over bistandsværger til psykisk syge patienter udarbejdes og kan indhentes fra.
 • §71, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange om året politiet bliver tilkaldt til psykiatriske afdelinger for at assistere personalet med at bæltefiksere patienter
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Københavns Politi har oplyst anmelderne af de to optog, hvordan optoget skulle holde sig i højre side af kørebanen, men at dette alligevel ikke blev overholdt, og det uden at politiet intervenerede i forhold til denne overtrædelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Rigspolitiet udarbejdede et notat om sagen som oplyst i politidirektørs forklaring efter dennes telefoniske kontakt med afdelingschefen i Justitsministeriet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det var en korrekt håndtering, at orienteringsskrivelsen fra Rigsadvokaten af 13. juni 2019 vedr. teledata blot blev sendt til Domsstolsstyren som kopi
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der første gang er kendskab til ikke gemte masteoplysninger på internetbaserede samtaletjenester
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår der burde have foreligget en skriftlig orientering til Justitsministeriet om teledatasagen
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår fejlen vedrørende nye samtaletjenester opdages
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår orienteringen om, at fejlen med stor sandsynlighed gik endnu længere tilbage end antaget mest hensigtsmæssigt. skulle være givet til Justitsministeriet
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår oplysningerne om, at der var flere forskellige konkrete fejl i den rådata, er konstateret
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: initiativ til afdække det nærmere omfang af muligt kendskab til, at der i årevis i telecenteret under Rigspolitiet var fejl ved konverteringen af teleoplysninger fra rådata til konverterede data
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om myndighederne kan nikke genkendende til, at der har været kendskab til problemer med opdatering af mastekort siden 2015-2016
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorledes den i teledata-sagen fremkommende usikkerhed adskiller sig fra den allerede kendte usikkerhed om teleoplysninger
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om konklusionerne i svar på REU alm. del – spm. 182 alm. del (2014-15, 2. samling) dengang gav anledning til nærmere undersøgelse af teledata og validiteten heraf.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Rigspolitiet forholder sig til strafprocessuelle afgørelser, hvori der har indgået teledata
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt teledata alene kan være afgørende i en tilholdssag
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er initiativer om ændring af forvaltningsloven, der skal sikre borgernes retssikkerhed, når offentlige myndigheder anvender digitale processer og kunstig intelligens i deres afgørelser overfor borgere og virksomheder.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om systemtransparens i den norske betænkning om ændring af forvaltningsloven
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange ressourcer politiet har brugt på at beskytte henholdsvis Rasmus Paludan samt medlemmer og folk med tilknytning til partiet Stram Kurs i 2019
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan beskrive udviklingen i antal sager og sagsbehandlingstiden i perioden 2015-2019
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan angive antallet af ledsagede udgange i Kriminalforsorgen over de seneste fem år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teledata-sagen og, at ministeren burde have været informeret tidligere
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om årsagen til omorganisering af politiets telecenter mv.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til henvendelse af 18/11-19 fra Telefonretshjælpen v/Ole Dueholm om retshjælp
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at forbedre Datatilsynets vejledning om databeskyttelse
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til, at Datatilsynet, ligesom Forbrugerombudsmanden, etablerer en forhåndsbeskedsordning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er noget til hinder for, at man i lovgivningen fastsætter, hvilke roller en leverandør persondataretligt indtager, når der leveres til det offentlige
 •  TRU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan offentlige myndigheder og instanser anvender, definerer og afgrænser begreberne ekspropriation, erstatning og kompensation

Social- og indenrigsministeriet

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen ”Opholdssted beskyldes for manipulation – fremstiller familier ”dårligere” end de er”, bragt på tv2.dk den 22. juni 2019.12.22
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Decibel – landsforeningen for børn og unge med høretab – kan anvendes som medspiller til at skabe et nationalt overblik over det specialiserede handicapområde
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om Socialtilsyn Syds tilladelse til udvidelse af bosted udenom kommunen
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om praksis for udstedelse af tilladelser under Socialtilsyn Syd
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om private firmaer, der spekulerer i at få en tilladelse i kommuner med mindre opsyn
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om konsekvenserne af private firmaers spekulationer i at få en tilladelse i kommuner med mindre opsyn
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af tvangsanbringelser af børn og unge, der har fundet sted hvert år fra 2010-2019
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår lov om voksenansvar for anbragte børn og unge skal evalueres
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål ministerens kommentar til intern henvendelse af 4/12-2019 om forholdene for handicappede på bosteder og i kommuner
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor undersøgelsen vedr. adoption trækker i langdrag
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren ikke har orienteret udvalget om udfordringerne på adoptionsområdet løbende

L 55

 • L 55 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om status for udviklingen af den nye digitale løsning til indsamling af vælgererklæringer.

L 69

 • L 69 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af orientering om borgernes eventuelle krav om efterbetaling, til social- og indenrigsministeren

Transport- og Boligministeriet

 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at de mennesker, der bliver ramt af ekspropriation i forbindelse med den nye jernbane over Vestfyn, får en fair og ordentligt behandling

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • S 432 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Hvordan vil ministeren sikre, at der er midler til tryghed for borgerne og indsatsen over for banderne, når der ikke er sat midler af på finansloven til videoovervågning og grænsekontrol?
 • S 457 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren svare på, om ministeren mener, at det fremmer lysten til at anmelde en demonstration, hvis man alligevel får demonstrationen tilladt, når man gennemfører den uden forudgående tilladelse, som spurgt om i spørgsmål nr. S 353, folketingsåret 2019-20, og svare på, hvorfor ministeren henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. S 350, når ministerens holdning ikke fremgår der?
 • S 458 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren svare på, om ministeren er enig i vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix’s, udsagn »Vi har ytringsfrihed i Danmark« som en del af forklaringen på, hvorfor demonstrationen ikke blev ophævet som spurgt om i spørgsmål nr. S 352, folketingsåret 2019-20, og svare på, hvorfor ministeren henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. S 350, når ministerens holdning ikke fremgår der?
 • S 459 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren svare på, om ministeren er enig i, at en ikke lovligt anmeldt, men tydeligvis forberedt, demonstration burde have være tilladt og dermed gennemført som spurgt om i spørgsmål nr. S 350, folketingsåret 2019-20?
 • S 460 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om: Kan ministeren bekræfte, at der er etableret en særlig enhed i Beskæftigelsesministeriet, der skal føre kontrol med Udbetaling Danmarks virksomhed, og redegøre for, hvad denne enhed i givet fald skal beskæftige sig med?
 • S 463 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om: Vil ministeren oplyse, om regeringen fortsat vil følge den tidligere regerings »5 principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering«?
 • S 471 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om: Hvad mener ministeren om, at banker som følge af hvidvaskningsloven vil registrere reelle ejere på alle foreninger og dermed den samlede bestyrelse af enhver forening i Danmark, selv om det tidligere er blevet gjort klart, at frivillige foreninger ikke skulle omfattes af disse regler?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Social- og indenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Erhvervsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Ligebehandlingsnævnet

Konkurrencestyrelsen

Tilsynet med efterretningstjenesterne 

 

Politiet

 

Nationale organisationer/institutioner

Amnesty

 

Vive

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *