Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om rapperen Nikolines musikvideo »Flertallet er dumme [sic]« kan siges at bryde straffeloven og andre beslægtede love.
 • Justitsministeren har orienteret om nedsættelse af Ytringsfrihedskommission.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad strafferammen er, såfremt en kommunal sagsbehandler på socialområdet bevidst undlader at overholde processuelle forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler i behandlingen af en konkret sag.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om justitsministeren eller Justitsministeriet på anden måde end via en decideret instruks har tilkendegivet over for politiet, at straffelovens regler om tiggeri bør administreres på en sådan måde, at fortrinsvis tiggere, der ikke er danske statsborgere, rammes af loven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om andre dele af politiet end Rigspolitiet via en instruks eller lignende eller på anden måde har tilrettelagt, planlagt eller udført arbejdet, så det i udgangspunktet fortrinsvis er tiggere, der ikke er danske statsborgere, der sigtes for overtrædelse af straffelovens regler vedrørende tiggeri.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Københavns Politi i det konkrete politiarbejde på operationelt plan har udført indsatsen mod betleri på en sådan måde, at der fortrinsvis sker strafforfølgning af udlændinge.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om anklagemyndigheden har rejst sager mod såkaldte syrienskrigere, som har været aktive for andre terrorgrupper end Islamisk Stat.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der er dele af initiativerne fra bandepakke 3 der ikke længere kan anvendes.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil tage nye initiativer for at sikre, at politi og domstole kan gøre anvendelse af bandepakkens bestemmelser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er straffet for overtrædelse af den såkaldte knivlov i 2014, 2015 og 2016.
 • Justitsministeren har orienteret om en ny vejledning om lovkvalitet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende talepapiret fra mødet den 23/11-17 om status for ventetider for videoafhøring af børn i børnehussager.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra samråd den 5/12-17 om politiets involvering i magtanvendelse i forbindelse med at børn tvangsfjernes fra deres forældre og plejeforældre.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen fra Plejefamiliernes Landsforening om Projekt Netværket.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvor stor en andel af tidligere anbragte børn, som modtager en efterværnsindsats.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om det ifølge loven er tilladt, at en socialrådgiver/sagsbehandler kommer uanmeldt, f.eks. på en skole, for at afholde en børnesamtale med et barn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 7/12-17 om socialtilsynene.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, at redegøre for indholdet af og økonomien for elementet ”Bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage”, der er led i satspuljeaftalen 2017 og aftalen om en handleplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om handleplaner indenfor børne- og ungeområdet skal indeholde alle indsatser til barnet/den unge (herunder bevilling efter andre paragraffer i serviceloven, bevilling af egnet skoleophold, hjælpemidler m.v.), eller om kommunen kan begrænse handleplanen til alene at indeholde indsatser, der er bevilliget efter § 52 i serviceloven.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende resultaterne af KL’s undersøgelse af kommunernes visitationspraksis til døgnbehandling, når disse foreligger.
 • Børne- og socialministeren har orienteret om sit svar til Folketingets Ombudsmand vedrørende reglerne for effektuering af afgørelser om ændret anbringelsessted.
 • Børne- og socialministeren har orienteret om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter hjemviste sager, indførelse af pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og indførelse af pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen), der er sendt i høring.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til analysen ”Danske domstole overfortolker menneskerettighederne” fra Institut for Menneskerettigheder.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af gennemgangen af rapporten fra Institut for Menneskerettigheder.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om de konsekvenser har det haft for SKAT’s deltagelse i den fælles myndighedsindsats mod social dumping mellem politiet, SKAT, Udlændingestyrelsen og Arbejdstilsynet.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om myndighederne (politiet, SKAT, Udlændingestyrelsen og Arbejdstilsynet) i forbindelse med kontrolindsatser imod social dumping stødt på asylansøgere eller personer på tålt ophold som er i såkaldt ”Røde Kors-praktik” og som udsættes for social dumping.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afgjort to sager:

 • In the case of Orlandi and Others v. Italy the Court has found a violation of the right to respect for private and family life. In this case 6 homosexual couples complained that they had been unable to have their marriages, which had been entered into abroad, registered or recognised in Italy.
 • In the case of Zadumov v. Russia the Court has found a violation of the right to a fair trial.
 • The applicant, a man convicted to ten years’ imprisonment for manslaughter in 2011, complained that he had been convicted on the reading-out of a decisive witness statement, in the absence of the key witness in question.
 • Højesteret: Bøde for overtrædelse af god advokatskik 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *