Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 40

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 1. Åbnet samråd om Motalavej i Korsør.
  1. Udlændinge- og Integrationsudvalget, 01/10-20 kl. 10.
 2. Åbent samråd om terrortruslen mod Danmark.
  1. Retsudvalget, 01/10-20 kl. 10:15.
 3. Åbent samråd om Danske Banks gældsinddrivelsessag.
  1. Erhvervsudvalget, 01/10-20 kl. 13:30
 4. Åbent samråd om Danwatchs’ undersøgelse af visse virksomheder og deres overholdelse af FN’s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder.
  1. Udenrigsudvalget, 02/10-20 kl. 09:00.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 1. Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet.
  1. Justitsministeriet, publiceret 22/09, høringsfrist 20/10-20.
 2. Høring over forslag om udstedelse af en ny persondatasikkerhedsbekendtgørelse.
  1. Erhvervsstyrelsen, publiceret 25/09, høringsfrist 23/10-20.
 3. Høring over udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge.
  1. Styrelsen for Patientsikkerhed, publiceret 25/09, høringsfrist 22/10-20.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 421: Vil ministeren – under henvisning til aftale mellem VLAK-regeringen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger fra oktober 2018 – oversende den opgørelse af, hvordan der i praksis straffes for socialt bedrageri efter straffeloven, herunder bødeniveauet, som aftaleparterne var enige om skulle udarbejdes, jf. aftaleteksten?

Forsvarsudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 170: Spm. om, hvornår ministeren har fået forelagt den pressemeddelelse, som det uafhængige tilsyn med efterretningstjenesterne offentliggjorde den 24. august 2020, og hvilke overvejelser ministeren gjorde sig om ordlyden i pressemeddelelsen.
 2. Endeligt svar på spørgsmål 171: Spm. om, hvornår ministerens særlige rådgiver fik pressemeddelelsen forelagt.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 172: Spm. om, hvornår ministeren eller dennes særlige rådgiver første gang blev orienteret om indholdet af pressemeddelelsen.

Ligestillingsudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 78: Spm. om barselsloven i dag giver en mor, en far og en medmor ret til fravær i forbindelse med graviditet og fødsel, men ikke en medfar.

Retsudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 97: Spm. om antallet af anmeldelser, sigtelser, tiltaleopgivelser, tiltalefrafald, tiltaler og domme vedrørende domsanbragte personers adfærd overfor personale på den pågældendes institution.
 2. Endeligt svar på spørgsmål 1136: Spm. om Kammeradvokatens redegørelser og vurderinger, jf. sagen om den afskedigede afdelingschef i Rigspolitiets administration af udbudsreglerne.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 1414: Spm. om, hvordan ministeren vil stoppe udbredelsen af den ulovlige indvandrerbande Loyal to Familia.
 4. Endeligt svar på spørgsmål 1416: Spm. om, hvilke sager politiet har noteret i relation til LTF i perioden fra marts 2020 til dato.
 5. Endeligt svar på spørgsmål 1532: Spm. om kommentar til forløbet i sagen, der er omtalt i artiklen ”Rigsadvokaten skal se på sag om 18-årig, der døde i politiets varetægt” fra Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten og Fyens Amts Avis den 2. juli 2020.
 6. Endeligt svar på spørgsmål 1537: Spm. om kommentar til henvendelsen om den 18-årige der i november 2018 døde i politiets varetægt.
 7. Endeligt svar på spørgsmål 1567: Spm. om det er korrekt, at Retslægerådet ikke er blevet oplyst om, at der sad personer ovenpå den 18-årige i forbindelse med anholdelsen, jf. artiklen ”18-årig døde i politiets varetægt: Bistandsadvokat undrer sig over, at ingen stilles til ansvar.” fra Avisen Danmark den 2. juli 2020.
 8. Endeligt svar på spørgsmål 1568: Spm. om reglerne for politiets buglejring af anholdte personer.
 9. Endeligt svar på spørgsmål 1569: Spm. om, hvilke læringspunkter sagen kan give, herunder om det skal være et krav, at en person udsat for en voldsom anholdelse altid skal lægeundersøges, jf. artiklen ”18-årig døde i politiets varetægt: Bistandsadvokat undrer sig over, at ingen stilles til ansvar.” fra Avisen Danmark den 2. juli 2020.
 10. Endeligt svar på spørgsmål 1574: Spm. om, hvor mange personundersøgere, der netop er blevet opsagt hos Kriminalforsorgen, samt hvad årsagen er hertil, og vil ministeren ligeledes redegøre for, hvem der fremover skal varetage den opgave.
 11. Endeligt svar på spørgsmål 1582: Spm. om, hvor mange disciplinærsager der har været i Kriminalforsorgen med udgangspunkt i ansattes ytringsfrihed.
 12. Endeligt svar på spørgsmål 1583: Spm. om, hvor mange gange Kriminalforsorgen har indledt sager vedrørende ytringer for ansatte i Kriminalforsorgen.
 13. Endeligt svar på spørgsmål 1584: Spm. om, hvor mange gange Kriminalforsorgen har anvendt bøde i løn i perioden 2012-2020, og vil ministeren videre oplyse hvilke andre statslige institutioner, der anvender bøde i lønnen som ledelsesinstrumen.
 14. Endeligt svar på spørgsmål 1628: Spm. om ministeren vil oplyse, hvilke beføjelser og begrænsninger bistandsværgen har i forhold til de myndigheder, sygehuse (psykiatrien som helhed) og bosteder, som den dømte er i kontakt med.
 15. Endeligt svar på spørgsmål 1629: Spm. om ministeren vil oplyse, hvilken gyldighed det har, når bistandsværgen på vegne af den dømte eller selvstændigt sender en udtalelse om den dømtes tilstand, eller klage over manglende behandling og omsorg.
 16. Endeligt svar på spørgsmål 1631: Spm. om ministeren vil oplyse, om bistandsværgen reelt kun er en klagevejleder med samme opgaver som patientrådgiverne.
 17. Endeligt svar på spørgsmål 1632: Spm. om bistandsværge f.eks. må rejse en prøvelsessag, selvom bistandsværgen ikke har den dømtes tilladelse eller accept, fordi den dømte gerne vil blive i dommen, så vedkommende kan få sin medicin betalt af det offentlige, og/eller bibeholde sin bostedsplads.
 18. Endeligt svar på spørgsmål 1633: Spm. om ministeren vil oplyse, om bistandsværgen kan fremsende en klage over en behandling på et psykiatrisk hospital, uagtet at patienten er bange for konsekvenserne ved en eventuel klage.
 19. Endeligt svar på spørgsmål 1635: Spm. om ministeren vil oplyse, om bistandsværgen har adgang til sagens akter forud for retssager, herunder hvordan bistandsværgen skal bistå den dømte, og hvilke opgaver bistandsværgen har under sagens behandling ved domstolene.
 20. Endeligt svar på spørgsmål 1636: Spm. om, hvordan bistandsværgen skal holde sig underrettet om den dømtes tilstand, herunder redegøre for om, opgaven for bistandsværgen alene handler om, hvorvidt dommen skal hæves, eller indebærer det også andre opgaver f.eks. også om omsorgen for den dømte.
 21. Endeligt svar på spørgsmål 1637: Spm. om, hvordan bistandsværgen skal reagere, når denne konstaterer, at den dømte har det meget dårligt, bliver udsat for omsorgssvigt hjemme, på hospitaler og bosteder, herunder redegøre for, hvilke værktøjer, muligheder og begrænsninger bidtandværgen har for at gribe ind.
 22. Endeligt svar på spørgsmål 1638: Spm. om vejledning og hjælp til den behandlingsdømte klager reelt alene gælder, når der er tale om tvangsforanstaltninger i henhold til psykiatriloven og serviceloven.
 23. Endeligt svar på spørgsmål 1639: Spm. om bistandsværgen må være behjælpelig med udformning af klager over den almindelige behandling, omsorg eller især mangel på samme på et hospital, bosted mv.
 24. Endeligt svar på spørgsmål 1640: Spm. om bistandsværgen kan klage over medicineringen eller stille spørgsmål til den valgte medicinering til den dømte? Vil ministeren i benægtende fald oplyse, hvem der så kan bistå den behandlingsdømte i forhold til medicin.
 25. Endeligt svar på spørgsmål 1641: Spm. om bistandsværgen må og kan klage over andre foranstaltninger som eksempelvis skærmning, når disse i sin form ikke er omfattet af psykiatrilovens bestemmelser? Eller gælder det også, når der reelt kun er tale om medicinsk behandling og ingen andre indsatser.
 26. Endeligt svar på spørgsmål 1642: Spm. om ministeren vil oplyse, om bistandsværgen må klage over elementer i behandlingsplanen, eksempelvis psykoterapeutiske samtaler, som ikke bliver udført, herunder konsekvenserne af, at en plan ikke bliver fulgt.
 27. Endeligt svar på spørgsmål 1643: Spm. om ministeren vil oplyse, hvad en bistandsværg gør, hvis en klage, der ikke er omfattet af psykiatriloven, bliver ignoreret og ikke besvaret af hospitalet.
 28. Endeligt svar på spørgsmål 1644: Spm. om ministeren vil oplyse, om bistandsværgen må deltage i behandlingsmøder med overlægen og ved netværksmøder på hospitalet.
 29. Endeligt svar på spørgsmål 1645: Spm. om ministeren vil oplyse, i hvilken egenskab en bistandsværge deltager f.eks. i behandlingsmøder – er det som bistandsværge, der skal føre tilsyn med den dømtes tilstand, eller blot som dennes bisidder.
 30. Endeligt svar på spørgsmål 1646: Spm. om ministeren vil oplyse, om spørgsmål i forbindelse med opgaven med behandling og omsorg på boformer m.v. alene omfatter gruppen af domsanbragte.
 31. Endeligt svar på spørgsmål 1647: Spm. om, hvordan bistandsværgen skal agere i forhold til alle de behandlingsdømte, der er undergivet behandling på psykiatrisk afdeling, men som reelt bor hjemme i egen bolig eller frivilligt på bosted.
 32. Endeligt svar på spørgsmål 1648: Spm. om bistandsværgen med samtykke fra den dømte kan få adgang til patientens journal og behandlingsplan? Kan bistandsværgen tillige med det fornødne samtykke få adgang til handleplaner, når der er tale om en anbringelse på institution eller bosted.
 33. Endeligt svar på spørgsmål 1649: Spm. om ministeren kan oplyse, hvorfor bistandsværgen skal have samtykke til at indhente informationer, når der foreligger en beskikkelse fra domstolene.
 34. Endeligt svar på spørgsmål 1704: Spm. om, hvad regeringen vil gøre for at give kommuner med områder, der er præget af kriminalitet så f.eks. Motalavej i Korsør bedre muligheder for at have politi til stede i områderne døgnet rundt og dermed sikre borgernes tryghed.
 35. Endeligt svar på spørgsmål 1705: Spm. om, hvad regeringen vil gøre for at undgå såkaldte piratfester, når Horesta udtaler, at de længe har kendt til problemet? Der henvises til artiklen “Hundredvis af festglade unge mødes til hemmelige fester”, bragt på tv2.dk d. 23. august 2020.
 36. Endeligt svar på spørgsmål 1713: Spm. om, hvad ministeren konkret agter at gøre, for at dæmme op for den tiltagende og gentagne urolighed og utryghed der igen og igen finder sted på Motalavej, Korsør.
 37. Endeligt svar på spørgsmål 1715: Spm. om, at der skal andre tiltag til, end at politiet skal være talstærkt tilstede på Motalavej i Korsør, og i så fald hvilke.
 38. Endeligt svar på spørgsmål 1716: Spm. om antallet af anmeldelser for digitale krænkelser og overtrædelser af straffelovens § 264 d, fordelt på de enkelte politikredse, samt antallet af afsagte domme for samme fordelt på hver politikreds.
 39. Endeligt svar på spørgsmål 1717: Spm. om artiklen ”Spejdersag lander på justitsministerens bord”, Ritzau den 29. august 2020.
 40. Endeligt svar på spørgsmål 1725: Spm. om brandsikkerheden for hver af Kriminalforsorgens institutioner.
 41. Endeligt svar på spørgsmål 1742: Spm. om, at vi i Danmark sædvanligvis definerer ”mindreårige” som personer, der ikke er fyldt 18 år, at den kriminelle lavalder er 15 år, og at 15-17-årige mindreårige kan straffes.
 42. Endeligt svar på spørgsmål 1743: Spm. om ministeren mener, at 15-17-årige personer, der anholdes, kan have svært ved at overskue deres situation, og at der derfor kan være argumenter for, at der i sådanne situationer altid bør være en forsvarsadvokat til stede ved en politiafhøring.

Social- og Indenrigsudvalget:

 1. Endeligt svar på spørgsmål 673: Spm., om størrelsen på det aktuelle efterslæb på sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen.
 2. Endeligt svar på spørgsmål 685: Spm. om man som privat virksomhed er forpligtiget til at anvende IT-løsningen for det sociale frikort, for bl.a. at sikre at det sociale frikort ikke går i karambolage med borgerens boligsikring.
 3. Endeligt svar på spørgsmål 691: MFU spm. om det er korrekt, at andelen af udsatte borgere med behov for døgnbehandling er faldet de sidste 10 år.
 4. Endeligt svar på spørgsmål 692: MFU spm. om, hvordan ministeren forholder sig til kommuner, som åbenlyst ikke benytter muligheden for at sende deres borgere i stoffri døgnbehandling på trods af borgerens behov for sådanne behandlingstilbud.
 5. Endeligt svar på spørgsmål 693: MFU spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at et afslag på behandling altid meddeles skriftligt.
 6. Endeligt svar på spørgsmål 696: Spm. om opdatering af vidensgrundlaget om prostitution.
 7. Endeligt svar på spørgsmål 697: Spm. om ventetiden på ansøgninger om støtte til handicapbiler.

 

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 1. Endeligt svar på S 1645: Vil ministeren efter afskaffelsen af seksdagsreglen åbne de øvrige grænseovergange?
 2. Der henvises til spørgsmål og svar nr. S 1593.
 3. Endeligt svar på S 1790: Hvilke overvejelser gør ministeren sig i anledning af, at man i forbindelse med den seneste tids politiske udvikling i Hong Kong, har en udleveringsaftale med myndighederne i Hong Kong, der potentielt set betyder, at man kan udlevere danske borgere til Hong Kong, som efterfølgende kan udleveres til retsforfølgelse i Kina?

Udlændinge- og Integrationsudvalget:

 1. Endeligt svar på S 1538: Da jeg onsdag den 24. juni spurgte: »Mener ministeren ikke, at det ville være rimeligt, at man fra Udlændingestyrelsens side, når man har begået en fejl, bør lade sagen omgå på de vilkår, som var gældende, da ansøgeren søgte om opholdstilladelse?«, hvortil ministeren svarede: »Jo, det mener jeg, når det handler om opholdstilladelser«, bedes ministeren venligst oplyse, hvad ministeren agter at gøre i denne forbindelse, hvornår ministeren agter at foretage sig noget, og om ministeren også mener, at tidligere opståede fejl bør behandles efter de vilkår der fandt sted, da den pågældende person søgte om opholdstilladelse?

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne/myndigheder

Udlændinge- og integrationsministeriet

 1. Regeringen vil fortsat kunne tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere.

Social- og indenrigsministeriet

 1. Børn har kun én barndom.
 2. Vi skal stoppe svigt på handicapområdet.
 3. Opdaterede retningslinjer skal sikre bedre misbrugsbehandling over hele landet.

Udenrigsministeriet

 1. Ændrede rejsevejledninger pr. 24. september 2020.

Erhvervsministeriet

 1. COVID-19: Nu træder de nye retningslinjer for detailhandlen i kraft.

Anklagemyndigheden

 1. 116 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker.

Politiet

 1. Anklagemyndigheden har rejst tiltale i omfattende sag om grooming og digitale sexkrænkelser af piger og kvinder.

 

Nationale organisationer/institutioner 

Institut for menneskerettigheder

 1. Flere børn og unge bliver anbragt af sociale årsager under fængselslignende vilkår.
 2. Instituttet anbefaler at udskyde solnedgangsklausul i lov om fremmedkrigeres statsborgerskab.
 3. MIT-bog går i kødet på internetregulering som forskningsfelt og politisk domæne.

K-news:

 1. Højesteretsdom varsler nyt syn på børn, forældre og specielt fædres ret til samvær.
 2. ”Vi står vagt om EU-borgernes grundrettigheder”.
 3. Advokat i HK har været med til at mangedoble sager om sexchikane.
 4. “Vi har et område i vores (…) smukke velfærdssamfund, som er præget af et nedladende menneskesyn”.

Jura § Info

 1. Har du styr på oplysningspligten ved brug af kontrolforanstaltninger over for dine medarbejdere?

Amnesty

 1. NGO’ER EFTER SVAR PÅ TORTUR-RAPPORT: VI ER SLET IKKE I MÅL MED AT FOREBYGGE UMENNESKELIG BEHANDLING I DANMARK.
 2. SKUDT, TÆSKET OG YDMYGET PÅ EU’S GRÆNSE.

Advokatsamfundet

 1. Advokatsamfundets nyhedsbrev 19.
 2. Røde familiesager skal direkte i retten.
 3. Advokatrådet mener: Coronaen har udfordret balancen mellem magten og retssikkerheden.

Vive

 1. Tillid og inddragelse i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap.
 2. Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 1. Bilag 423: Finanstilsynets påbud til Danske Bank.
 2. Bilag 576: Svartidsstatistik for 3. kvartal.
 3. Bilag 577: Ministerredegørelse til Statsrevisorenes beretning (outsourcede persondata).
 4. Bilag 582: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Ophævelse af udløbsbestemmelsen for udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud).

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

 1. Commissioner: Human rights violations in Belarus must stop immediately.

EU-domstolen

 1. Domstolens dom i sag C-195/20 PPU.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 1. UN human rights expert calls for immediate end to military assaults on Rakhine villages, decries mounting death toll of children.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *