Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 23

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om COVID-19
  • Sundheds- og ældreminister: Magnus Heunicke
  • Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
  • Mødedato: 02-06-2020
  • Starttidspunkt: 14.00

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 • Ændring af ordensbekendtgørelsen (vedrørende politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang at iværksætte midlertidige foranstaltninger)

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet

 • L 124A (som vedtaget): Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.
 • L 198 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme. (Etablering af en whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, samt indførelse af særlig tavshedspligt).

 

Justitsministeriet

 • L 102 – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning. (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).
 • L 102 – Bilag 8: Ændringsforslag fra justitsministeren
 • L 102 – Bilag 9: Ændringsforslag til 3. behandling stillet af justitsministeren den 27. maj 2020
 • L 103 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Politiets overtagelse af tv-overvågning).
 • L 104 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).
 • L 104 – 2019-20 – Bilag 5: Ændringsforslag, fra justitsministeren.
 • L 104 – 2019-20 – Bilag 6: Ændringsforslag, fra justitsministeren.
 • L 113 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

Social og indenrigsministeriet

 • L 196 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love. (Reform af udligningssystemet).
 • L 197 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Tilpasning af den centrale refusionsordning).
 • L 183 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.).
 • L 183 – Bilag 5: Ændringsforslag, fra social- og indenrigsministeren.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Social- og indenrigsministeriet

 • L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter).
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil hjælpe mænd, der bliver udsat for vold i nære relationer.
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er forskel på mænd og kvinder med hensyn til den fysiske eller psykiske vold, som de kan blive udsat for.
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at forskelsbehandle mænd og kvinder, idet mænd ikke er omfattet af retten til 10 timers psykologhjælp.
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at inkludere mænd i lovforslaget.
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om et barn, der sammen med sin mor har ophold på et krisecenter eller sammen med sin far har ophold på et mandecenter, er berettiget til psykologhjælp.
 • L 173 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag om at ligestille mænd og kvinder i forhold til behandlingstilbuddet om 10 timers psykologbehandling.
 • REU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra det åbne samråd den 28/5-20 om Ungdomskriminalitetsnævnet, jf. REU alm. del – samrådsspm. AB-AD.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke store kommunale velfærdsområder Social- og Indenrigsministeriet vil udvikle.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt udsættelsen af den nye portal for vælgererklæringer til 1. september 2020 vil have nogle uforudsete konsekvenser for partiers indsamling af vælgererklæringer.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er begået fejl i sager vedr. samvær af anbragte børn og deres familier under covid19.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af talepapir fra samrådet den 14/5-20 om herbergs- og krisecenterområdet.

Justitsministeriet

 • B 40 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod navneskift, hvis man har begået grov kriminalitet.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af personer, der det seneste år har fået navneskifte efter en dom på minimum 3 måneders fængsel, subsidiært 1 års fængsel.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kendte eksempler på tilfælde, hvor dømte har fået navneændring.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til forslagets konsekvenser i relation til indsatte, der medvirker i exitprogram.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til forslagets konsekvenser i relation til personer, der bliver gift og ønsker ægtefællens efternavn.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt personer, der har begået grov kriminalitet og er blevet idømt en fængselsstraf på mindst 3 måneders ubetinget fængsel, har ansøgt om eller fået anerkendt juridisk kønsskifte og som følge heraf ønsket at få eller fået ændret deres cpr-nummer.
 • B 40 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 13/2-20 fra LGBT komiteen vedrørende beslutningsforslagets indvirkning på transpersoners rettigheder.
 • ERU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange PEP er blevet henholdsvis tiltalt og dømt for korruption, hvidvask eller terrorfinansiering siden Hvidvaskloven trådte i kraft.
 • LIU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre detaljeret for de erfaringer, man har gjort sig i Tyskland og Frankrig med henblik på at sætte ind over for digitale krænkelser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er korrekt, at grundløse henvendelser til Hvidvasksekretariatet i SØIK, registreres og opbevares – til trods for, at henvendelserne er grundløse og således ikke medfører efterforskning.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det er muligt at forveksle to indsattes oplysninger, og hvad der kan gøres for at sådanne forvekslinger ikke sker.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er korrekt håndtering af persondataoplysninger, at sætte indsattes personnummer uden på medicinkasserne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det kunne give mening at samle retssager om kompensationer, tilskud og afslag på ansøgninger om støtte fra covid-19-hjælpepakker m.v. hos en enkelt domstol.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil redegøre for episoden mellem politiet og en ung mand med eltandbørste i hånden, som er omtalt i København Politis tweet lørdag den 25. april 2020 kl. 17:39.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sigtelser politiet har rejst for covid-19 relateret kriminalitet, og hvor mange, som er tiltalt herfor.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Kommuner får særbehandling, når de bryder databeskyttelsesloven”, bragt på DKNYT.dk den 30. april 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der i forbindelse med et brud på persondataloven, vil være forskel på bødestørrelsen afhængig af, om der er tale om en kommunal daginstitution eller en privat daginstitution. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål m der i persondataloven er særbehandling af kommuner og andre offentlige myndigheder, hvis de bryder persondataloven. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at kommuner og offentlige myndigheder kan slippe billigere end virksomheder, selvom der reelt er tale om samme type af databrud. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan bødestørrelserne til kommuner og andre offentlige myndigheder fastlægges, hvis de bryder persondataloven. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke politiske initiativer, ministeren agter at tage på baggrund af, at flertallet i Ytringsfrihedskommissionen anbefaler, at det overvejes at lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke politiske initiativer, ministeren agter at tage på baggrund af, at Ytringsfrihedskommissionen anbefaler, at offentlighedsloven ændres.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om seneste års it-skandaler i Politiet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der forventes ansat, herunder antal fuldtidsansatte, i den nye styrelse under Justitsministeriet, som blev annonceret den 12. maj 2020, og som har til formål sikre forsyning, logistik og kritisk infrastruktur under kriser.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den nye styrelse under Justitsministeriet med fordel kan placeres under Beredskabsstyrelsen. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der skal ske med den nye styrelse, når covid-19 er under kontrol. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor den nye styrelse under Justitsministeriet geografisk skal placeres. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for de forventede samlede omkostninger for Instrukskommissionen.

Skatteministeriet

 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra samrådet den 27/5-2020 om udbyttesagen.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministerens holdning er til, at politiet ikke forhindrede en muslimsk fællesbøn, hvor mere end 30 personer var forsamlet på en parkeringsplads i Gellerup i Århus den 10. maj 2020, i strid med forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer, på trods af at politiet var blevet oplyst om det planlagte arrangement forinden.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan ministeren forholder sig til, at politiet ifølge politiinspektør Gert Bisgaard »kom for sent afsted«, jf. artiklen i bt.dk den 11. maj 2020, for at opløse en forsamling på mere end 30 personer til muslimsk fællesbøn i Gellerup i Århus den 10. maj 2020, som var i klar modstrid med forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer.

Social- og indenrigsministeriet

 • Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke lovgivningsmæssige initiativer ministeren påtænker for at regulere eller stoppe den million- og overskudsforretning, som Ekstra Bladet beskriver den 17. maj 2020 i artiklen »Udsatte børn er en millionforretning – ejet i skattely«, men også som opfølgning på statsministerens tidligere udmeldinger, f.eks. i artiklen »S-formand: Forbyd profit på udsatte børn« bragt den 12. marts 2019 i fagbladet Socialpædagogen, således at man fremadrettet kan sikre, at der ikke bliver spekuleret i den sociale indsats over for udsatte borgere, og at eventuelt overskud på sociale tilbud primært bliver brugt til udvikling af de sociale tilbud og ikke akkumuleret med henblik på skabelse af store udbytter til ejerkredsen eller til opbygning af særlig lukrative selskabskonstruktioner med henblik på salg til kapitalfonde.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Amnesty

Advokatrådet

Advokatsamfundet

Vive

Rådet for socialt udsatte

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *