Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 23 & 24

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 190 – 2016-17 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
 • L 192 – 2016-17 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
 • L 212 – 2016-17 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).
 • L 150 – 2016-17 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service m.v.).
 • L 170 – 2016-17 (betænkning): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).
 • L 192 – 2016-17 (betænkning): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
 • L 185 – 2016-17 (betænkning): Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven).
 • L 171 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven. (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).
 • L 190 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
 • L 191 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
 • L 192 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).
 • L 193 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren vil indhente oplysninger om de erfaringer som Norge, Island og Holland har gjort sig i forbindelse med ophævelse af blasfemiparagraffer.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren kan bekræfte, at alle, der rejser ind i et konfliktområde, omfattes af den foreslåede karantæneordning.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om en opdateret oversigt over ventetiderne på videoafhøring af børn
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om i hvilket omfang videoafhøringer af børn foretages af politifolk
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor Danmark ikke overholder sine menneskeretlige forpligtelser
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, hvor der er risiko for, at Danmark ikke overholder sine menneskeretlige forpligtelser
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren kan oplyse, hvad der efter ministerens opfattelse på nuværende tidspunkt er Danmarks største menneskeretlige udfordringer
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om PET fører tilsyn med moskeer m.v.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om mulighederne for at lukke en moske m.v.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om kommentar til artiklen “Moske kendt fra terrorangreb i København gentager: Dræb Jøderne!”, 24nyt.dk den 10. maj 2017 m.v.
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om den imam, som er omtalt i artiklen “Det Jødiske samfund: Den her slags prædikener kan opfattes som en klar opfordring til at udøve vold (Politiken.dk den 11. maj 2017), er imam fra den islamistiske forening, Hizb ut-Tahrir m.v.,
 • Justitsministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren er enig med Naser Khader i, at den pågældende moske, som er omtalt i en artikel i BT, skal lukkes m.v.
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, hvornår SKATs kontrolaktivitetsplan for 2017 offentliggøres
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren kan bære, at der med to næsten identiske regelsæt vil kunne opstå sagsbehandlingsfejl i sagsarbejdet på det udsatte børne- og ungeområde.
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om, hvorfor ministeren synes det er i orden at lave et stort og næsten identisk regelsæt i udlændingeloven.
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om hvor stor en vejledning der forventes udarbejdet i forbindelse med udlændinge- og integrationsministerens forslag om tvangsanbringelse
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om de nye regler om tvangsanbringelse i lovforslaget også bliver en del af undervisningen på socialrådgiveruddannelsen
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om, hvordan ministeren vil understøtte kommunerne i at leve op til kravene om tvangsanbringelse af adfærdsvanskelige uledsagede mindreårige udlændinge i Udlændingeloven
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om, om ministeren har overvejet at inddrage Social- Indenrigs- og Børneudvalget i forslaget om et næsten identisk regelsæt om tvangsanbringelse i udlændingeloven
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om, om det er i overensstemmelse med hensynet til barnets tarv, hvis en kommune fjerner anbragte børn eller unge fra en plejefamilie, der ikke vil acceptere en ændring af deres kontraktforhold med kommunen, der pålægger dem forringede arbejdsvilkår
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om at redegøre for resultatet af den undersøgelse, der henvises til i artiklen ”Minister stiller spørgsmål om plejefamilier” i Randers Amtsavis den 18. februar 2017
 • Børne- og Socialministeren har svaret på spørgsmål om hvilke initiativer ministeren agter at foretage i forbindelse med den kritisable sagsbehandling, der henvises til i artiklen i Ekstra Bladet den 29. maj 2017: “Københavns Kommune i børne-skandale”
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om hvad årsagen er til, at den mellem Danmark og Tyrkiet i 1986 indgåede aftale om opholdstilladelse til tyrkiske imamer udsendt af den tyrkiske stat ikke er opsagt m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har svaret på spørgsmål om under hvilke regler og under hvilke forudsætninger tyrkiske imamer udsendt af den tyrkiske stat i givet fald vil kunne få ophold i Danmark m.v.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Europarådet gennemgår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *