Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 22

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 204: Betænkning om forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).
 • L 196: Ændringsforslag til 2. behandling (ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring).
 • L 162: Betænkning om forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen).
 • L 208: Betænkning om forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).
 • L 291: Betænkning om forslag til lov om ændring af straffeloven (tildækningsforbud).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der ligger i formuleringen ”boligområde omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravlisten for ægtefællesammenføring”? Herunder hvilke områder og veje som vil omfattes af denne liste.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor lovforslaget ikke i stedet tager udgangspunkt i de definitioner for udsatte boligområder, der kan findes på ghettolisten.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren frygter, at lovforslaget vil forhindre ressourcestærke udlændinge i at tilflytte udsatte boligområder.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil fremsende en vurdering af det forslåede boligkravs efterlevelse af Danmarks internationale forpligtelser, herunder menneskerettighedskonventionens forbud mod diskrimination.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil hindre, at de udsatte boligområder mister ressourcestærke familier m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor boligkravet er nødvendigt, hvis det er en familie, der vurderes at have et godt integrationspotentiale.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministerens vil definere en genopdragelsesrejse, og hvilke overvejelser gør ministeren sig i forhold til at løfte bevisbyrden ift. om at barn har været på en genopdragelsesrejse.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for debatten i Europa-Parlamentet om forslaget om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om oprettelse af et EU-system vedr. rejseinformation og rejsetilladelser (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU), herunder beskyttelses af personfølsomme oplysninger.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren som teknisk bistand vil udarbejde ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der sikrer, at kravet om at ansøgers bolig ikke må ligge i et boligområde, der er på boligkravslisten og at ansøger ikke må flytte til et sådant område udgår af lovforslaget.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte loven om tvangsadoptioner er blevet anvendt.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om anbringelsesmønstret i forhold til, hvilken alder børnene har, når det bliver tvangsanbragt, er anderledes for børn fra familier med anden etisk herkomst end anbringelsesmønstret for etnisk danske børn.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forældre med et handicap statistisk set oftere får tvangsanbragt et barn end forældre uden et handicap.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan andelen af tvangsanbringelser fordeler sig.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange anbringelser af børn der årligt ender med at få ændret anbringelsesgrundlagt til en tvangsanbringelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan andelen af tvangsanbragte børn anbragt ved plejefamilier fordeler sig på de forskellige typer af plejefamilier.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvor mange sager årligt et barn over 15 år vælger ikke at give samtykke til at blive tvangsanbragt, men alligevel ender med at blive tvangsanbragt.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tvangsanbragte børn der årligt får ophævet tvangsanbringelsen og flytter hjem til deres biologiske forældre.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er sammenhæng mellem stigningen i antallet af tvangsanbragte børn og stigningen i antal børn pr. årgang.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det koster 65.000 kr. for en kommune at få hjælp af den nationale Task Force på voksenhandicapområdet for at kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken dokumentation, herunder rapporter, undersøgelser og evalueringer, der ligger til grund for forslagene tidlig opsporing af udsatte børn, skærpet straf for brud på den udvidede underretningspligt samt styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg i regeringens såkaldte ”parallelsamfundsudspil”.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken dokumentation, herunder rapporter, undersøgelser og evalueringer, der ligger til grund for forslagene tidlig opsporing af udsatte børn, skærpet straf for brud på den udvidede underretningspligt samt styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg i regeringens såkaldte ”parallelsamfundsudspil”.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en kommune uden samtykke fra borgeren kan få en uvildig advokat, som ikke er ansat i kommunen, til at vurdere og komme med udtalelser om en konkret socialfaglig sag.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at der er behov for at se på kravene til det uddannelsesmæssige niveau og de socialpædagogiske kompetencer for personale på opholdssteder for anbragte børn og unge.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at der fra kommunernes side er tilstrækkelig fokus på at sikre, at de ansatte på opholdssteder for anbragte børn og unge har faglige kompetencer, der passer til den opgave, de skal løse i forhold til den beboersammensætning, der er på opholdsstederne.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for, kravene til opfølgning af en helhedsorienteret plan for borgeren.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om sine overvejelser i forbindelse med og sin holdning til at knytte én koordinerende sagsbehandler til arbejdet med en helhedsorienteret plan for borgeren.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er udarbejdet succeskriterier/kriterier for effektevaluering eller lignende ifm. indsatsen med helhedsorienterede planer.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om lovforslaget om mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvad der forstås ved behandling af borgernes personlige oplysninger ifm. udmøntning af lovforslaget (f.eks. indsamling, registrering, formidling, samkøring).
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvad der sker med en borgers personlige oplysninger i tilfælde af, at borgeren først har givet samtykke, men siden trækker det tilbage, efter at personoplysningerne er f.eks. blevet delt.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvilken oplysningspligt myndighederne/kommunerne har i forbindelse med kommunens behandling af borgernes personlige oplysninger ved arbejdet med en helhedsorienteret plan.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om, hvordan personoplysninger opbevares.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der tidligere under andre undersøgelseskommissioners arbejde har været eksempler på problemer med manglende adgang til væsentligt materiale, f.eks. pga. slettede mails.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der har vurderet muligheden for at genskabe politiets slettede mails.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Tibetkommissionen fik ikke adgang til ministres mails” fra dr.dk.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at kommissionen tilsyneladende først under en stikprøvekontrol hos Rigspolitiet finder frem til relevant materiale, der hverken er blevet journaliseret eller udleveret til kommissionen på anden vis.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er tilfredsstillende, at kommissionen tilsyneladende ikke har fået mulighed for at lave en stikprøvekontrol af udvalgte medarbejderes mail-konto i Statsministeriet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt kommissionen under sit arbejde har henvendt sig til Justitsministeriet om den manglende adgang til væsentligt materiale.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil uddybe sin bemærkning om sletning af myndigheders e-mails muligvis var et problem i forbindelse med statsløsekommissionen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte at når ansatte hos politiet flytter internt i politiet, f.eks. fra en politikreds til en anden, så flytter deres mail-konti med.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem i Københavns Politi der afgjorde, hvilket materiale der skulle sendes til DUP.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor politiets mails ikke er blevet journaliseret i sagen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor der ikke er skrevet udførlige referater fra politiets møder men kun konklusionerne fra møderne.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren synes det er vigtigt og interessant at få adgang til politiets slettede mails.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren, hvis det vurderes at være teknisk muligt at genskabe politiets slettede mails, vil tage initiativ til at de relevante mails genskabes.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministerierne overlod det til udvalgte medarbejdere selv at undersøge om de lå inde med relevant materiale for kommissionen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at indhente en uafhængig ekspertvurdering, som ikke foretages af politiet eller andre parter i sagen, af muligheden for at genskabe politiets slettede e-mails.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at beskyttelsen af forsamlings- og foreningsfriheden i kraft af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 er svækket efter vedtagelsen af den såkaldte København-erklæring.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er dømt efter straffelovens § 119 og om, hvorvidt Respektpakken fra 2016 har haft den ønskede effekt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der nærmere skal forstås ved ’den nedre grænse’ ift. straffelovens §§ 199 (om vold og trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv) og 244 (om simpel vold).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for fordelingen af anmeldelser og domsfældelser i voldssager mod offentligt ansatte fordelt på jobfunktion.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan der i praksis er blevet fulgt op på Respektpakkens punkt 8, hvor det pålægges anklagemyndigheden at have fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vurderer, i henhold til Respektpakkens punkt 11 om ”skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste”, at et verbalt overfald er værre end et fysisk overfald på en offentligt ansat medarbejder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan sende sit talepapir og domshenvisninger fra den tekniske gennemgang om strafferammer.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Afgørelse fra Højesteret: Udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
 • Regeringen har indgået en politisk aftale for at bekæmpe parallelsamfund i DK.
  • Aftalen indebærer bl.a. planer om lovgivning, der for første gang nogensinde afhænger af, hvor i DK man bor.
  • Man vil i øvrigt indføre et direkte forbud mod, at mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse kan flytte til landets ”hårdeste ghettoer”.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *