Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 18

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) er blevet fremsat.
 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere) er blevet fremsat.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Socialudvalget

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra statsrevisorerne, som fremgår af beretning nr. 13/2016 om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser, og giver den anledning til, at ministeren agter at en styrke indsatsen på området, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilken vidensbaseret effekt forebyggelsesparagraffen, jf. servicelovens § 11, har haft, og hvordan og i hvilken grad kommunerne anvender den, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren mener med baggrund i eksemplet, at kommuner og statsforvaltningen har de rette redskaber til at håndtere de svære børnesamtaler, herunder den rette viden om overgreb, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor ofte et barn kan indkaldes til en børnesamtale over en periode på et år, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren mener, at den børnesagkyndige, som forestår en børnesagkyndig undersøgelse, er god nok til at opdage, hvis et barn er udsat for f.eks. et seksuelt overgreb fra en voksen, og er undersøgelserne evidensbaserede, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om hvad ministerens erfaringer er med klager over børnesagkyndige undersøgelser, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om det er ministerens opfattelse, at det er blevet en udbredt opfattelse, at der altid skal være forældresamvær med begge forældre, også i sager hvor der er mistanke om vold eller overgreb mod barnet fra den ene af forældrene, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan børn er stillet retssikkerhedsmæssigt, og hvilken ret til beskyttelse de har i de sager, hvor man ikke kan løfte bevisbyrden for vold eller overgreb i en straffesag, men hvor deres påstande er sandsynliggjort i en socialsag, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om oversendelse af oversigt over Ankestyrelsens omgørelser af kommunernes afgørelser på socialområdet siden 2014 og frem til d.d., som viser, det samlede antal klager over kommunernes afgørelser på socialområdet, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om oversendelse af oversigt over Ankestyrelsens sagsbehandlingstider ifbm. klager over kommunernes afgørelser på socialområdet fra 2014 og til d.d. Oversigten skal dels vise sagsbehandlingstiderne på landsplan og fordelt på de enkelte kommuner, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor meget kommunerne skønsmæssigt kunne spare, hvis den gennemsnitlige fejlprocent indenfor kommunale afgørelser på socialområdet lå på 10 %, til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om servicelovens § 41 tænkes ændret efter samme principper som servicelovens § 100, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke muligheder borgere har for at klage over mangelfuld levering af tilkøbt socialpædagogisk ledsagelse, og hvilke omkostninger kan der være forbundet med en sådan klageproces, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke klagemuligheder en borger, der har købt socialpædagogisk ledsagelse af sit døgntilbud, har efter forbruger- og markedsføringslovgivningen, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren finder det realistisk, at borgere i målgruppen for lovforslaget, som ikke har værger eller ressourcestærke pårørende til at bistå dem, på egen hånd vil kunne påklage mangelfuld levering af tilkøbt socialpædagogisk ledsagelse til forbrugerklagesystemet, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om det efter ministerens opfattelse vil være i overensstemmelse med lovgivningen, hvis en kommune beslutter et serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse til ferier på nul dage årligt i betragtning af indholdet i Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 samt kommunens forpligtelse til altid at foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorfor en vurdering af målgruppens svage ressourcer (eksempelvis på grund af et kognitivt handicap) og de deraf følgende reelle muligheder for at indgive en klage ikke er et anliggende for børne- og socialministeren, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om formuleringen af servicelovens § 3 a skal forstås således, at en borger der frakendes eller får nedsat sin hjælp efter for eksempel servicelovens § 96 kan afvente Ankestyrelsens endelige afgørelse, før der tages skridt til effektuering af afgørelsen, for eksempel opsigelse af hjælpere m.v., til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren er indstillet på, at ændre i serviceloven således, at det præciseres, at hjælp til borgere altid skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om at yde teknisk bistand til et eller flere ændringsforslag til lovforslaget, der indebærer, at socialtilsynene skal godkende og føre et driftsorienteret tilsyn med døgntilbuddene, som er omfattet af lovforslaget, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan ministeren vil følge op på, at både den fornødne viden og vilje er til stede i kommunerne til at sikre overholdelse af lovgivningen på socialområdet, til børne- og socialministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren finder, at den retssikkerhed borgerne må forvente af en offentlig myndighed er opfyldt i den måde, hvorpå Jammerbugt Kommune varetager lovgivningen på, til børne- og socialministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren finder, at alle kommuner har forudsætningerne for at løfte opgaverne med at håndtere det specialiserede socialområde, til børne- og socialministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at indføre en ordning, hvor en Task Force skal besøge kommuner, hvis der er mistanke om, at der er en høj grad af fejl i afgørelser på socialområdet, til børne- og socialministeren

Retsudvalget

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan ankesagerne bliver behandlet fra byret til landsret i forhold til skyldsspørgsmål og strafudmåling, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, at ministeren bedes sikre, hvis det efterspurgte udtræk ikke findes, at det etableres, således at der i højere grad skabes åbenhed om domstolenes afgørelser, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange såkaldte forvaltningssager – civile sager, der er behandlet i de enkelte byretter i perioden fra 2007-2016, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange af de såkaldte forvaltningssager, der i perioden fra 2007-2016 er blevet anket til landsretterne, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om at anklagemyndigheden til brug for almindelig borgeroplysning ikke kan levere basal information om, hvilke sider på internettet der er ulovlige, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om trusselsniveauet ved en afskaffelse af straffelovens § 140 om blasfemi, til justitsministeren

Skatteudvalget

 • Endeligt svar på spørgsmål, om at oplyse antallet af sager i 2014, 2015 og 2016, hvor skatteankenævnene henholdsvis Landsskatteretten har truffet en afgørelse, som ikke følger indstillingen fra skatteankeforvaltningen, til skatteministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *