Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om hjemvendte syrienskrigere, fredag d. 12. april 2019 kl. 9.15

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • L 180: Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en kommune kan forlange, at en borger som led i et sygdomsforløb selv betaler for behandling, der ikke er omfattet af lovforslagets bestemmelse om, at en borger kan nægte at medvirke til behandling, uden at det belaster borgerens sag.
 • L 172: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en kommentar til henvendelsen af 11/2-19 fra Offerrådgivningen i Danmark om administrative ændringer i forbindelse med nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet.
 • B 146: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om gældende retspraksis i relation til udsagnet om, at kvinden skal have ”sagt fra”, for at der kan blive dømt for voldtægt.
 • B 146: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i dag dømmes for voldtægt i situationer, hvor flere mænd overværer et samleje, som en af mændene gennemfører med en kvinde.
 • B 146: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er realistisk at nå at udarbejde og fremsætte lovforslaget for Folketinget i indeværende samling.
 • B 146: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den danske straffelov i dag opfylder Istanbulkonventionens anbefalinger vedrørende voldtægt.
 • B 146: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ændringer vedr. beviser, bevisbyrde og bevisvurdering i retten med afsæt i Istanbulkonventionens anbefalinger fremadrettet vil betyde i retspraksis.

 

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange unge der har været henvist til ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det fast-track system, der blev oprettet i forbindelse med ungdomskriminalitetsnævnet, fungerer efter hensigten.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på sletning af fingeraftryk fra uskyldige og personer, der ikke er blevet dømt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt loven også var møntet på at ramme personer, som gennem humanitært/civilt arbejde ønsker at bidrage til kampen mod Islamisk Stat og/eller genopbygge et område ramt af Islamisk Stats terror.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de danske myndigheder i sig selv betragter humanitær/civil hjælp til selvstyremyndighederne i Rojava (Nordsyrien), der har båret hovedbyrden af kampen mod Islamisk Stat, som ”en fare for statens sikkerhed, andres sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der må anses at være en rimelig tid for en retsafgørelse af en anke over en pasinddragelse i henhold til § 2 i Lov om pas til danske statsborgere m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere artiklen ”Digital eller dømt ude” fra Hus Forbi den 1. marts 2019, herunder redegøre for hvordan ministeren forholder sig til og vil imødekomme den kritik, der er af regeringens udkast til ændring af forvaltningsloven fsva. digitalisering af kontakten med offentlige myndigheder og afskaffelse af en del af partshøringen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sende udvalget sit talepapir fra mødet den 28/3-19 om myndigheders blokering af hjemmesider med ulovligt immaterialretligt indhold.

 

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren opfatter den uafhængige kontrolopgave i form af intern revision som en opgave, der er underlagt ministeren og departementet som en del af den almindelige drift.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at opdele de kommunale restancer på kommuner.

 

 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren ikke længere opfatter prostitution som et socialt problem.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan arbejdsgruppen om prostitution vil kortlægge prostitutionsmiljøet i Danmark.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt den tværministerielle arbejdsgruppe om prostitution vil have fokus på at beskytte mennesker i prostitution mod udnyttelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen påtænker at lempe rufferiparagraffen.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan regeringen vil sikre, at arbejdsgruppen om prostitution også har fokus på forebyggelse af prostitution, og at der ikke sker en stigning i prostitution i Danmark.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke erfaringer, man har i Holland, Tyskland og New Zealand med legalisering af bordeldrift ift. omfanget af prostitutionsvirksomhed, prostitueredes sikkerhed og sundhed og senskader hos tidligere prostituerede.

 

 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i, at før en sag forelægges en ekspropriationskommission til besigtigelse, må Transport-, Bygnings- og Boligministeriet særligt foretage en prøvelse af, om der er fornøden lovhjemmel til gennemførelse af den planlagte ekspropriation.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren ser nogen habilitetsmæssige betænkeligheder i, at det efter vejloven er Vejen Kommunes kommunalbestyrelse, der skal tage stilling til, om det ulovlige vejanlæg, som kommunalbestyrelsen i sin tid selv ønskede sig, og som borgmesteren efter Højesterets dom ved flere lejligheder i pressen har sagt, at Vejen Kommune fortsat ønsker sig, opfylder ekspropriationsbetingelserne.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Domstolene 

Institut for Menneskerettigheder

Amnesty

Advokatsamfundet

Danske advokater

K-news:

Jura § Info

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • In the case of G.S. v. Bulgaria, the Court has held that the applicant would be at risk of inhuman or degrading treatment if he were extradited to Iran.
 • The Court noted that the applicant, a Georgian national currently detained in Sofia, was liable to be sentenced to 74 lashes if he were extradited to Iran, where he has been charged with theft. The Iranian authorities have given assurances to the Bulgarian authorities that the applicant would not face torture or inhuman treatment. However, the Court considered that assurances against torture by a State in which such treatment was endemic or persistent were to be taken with caution.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

Article 19

Amnesty

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *