Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd:

 NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Ligestillingsudvalget:

 • L 57 (som vedtaget) – Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn).

Justitsministeriet:

 • B 281 (som fremsat) – Forslag til folketingsbeslutning om at ændre løsladelsespraksis ved forbrydelser med alvorlige konsekvenser for det danske samfund.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Erhvervsministeriet:

 • L 174 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt bestemmelserne, der skal sikre hjemmel til, at myndigheder kan få adgang til virksomheders lokaler m.v., strider mod grundloven.

Justitsministeriet:

 • L 172 – Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der med lovforslagets bemærkninger sker en indsnævring eller udvidelse af »forsigtighedsprincippet«, som i dag er gældende efter lov om undersøgelseskommissioner.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad baggrunden er for den forslåede § 1 c, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, om, at »Folketinget offentliggør beretningen, medmindre ganske særlige grunde taler imod det«, samt hvad der kan tale imod en offentliggørelse af beretningen.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at der med lovforslaget ikke er tale om, at granskningskommissioner undergives nogen prøvelsesbegrænsninger, som ikke allerede i dag gælder efter lov om undersøgelseskommissioner?
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en granskningskommissions rum for at foretage en retlig vurdering er den samme som efter den gældende lov om undersøgelseskommissioner.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om igangsættelse af en undersøgelse af København Politis efterforskning af den tidligere afdelingschef hos Rigspolitiet (Reelt indholdsløst).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet fremover med Justitsministeriets fortolkning i svar på REU alm. del – spørgsmål 559 har mulighed for uden en retskendelse at ransage en garage, der ikke er bygget sammen med et hus.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om talepapir fra samrådet den 17. marts 2021 om hadforbrydelser.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er tale om fair og ligelig retssikkerhedsmæssig behandling i sag om påstået røveri, når den ene gerningsmand udelukkende får sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, mens den anden gerningsmand får sin sag behandlet ved en ordinær domstol.
 • 71-tilsynet:
 • 71 alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om at rette op på kritikpunkter efter dommen i Aggerholm mod Danmark fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • 71 alm. del – Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om de psykiatriske afdelinger, hvor patienter får tilbud om aktiviteter som dem Søren Magnussen står for i TV-dokumentaren ”Lys på den lukkede”, kan registrere en nedgang i anvendelsen af tvang.

Forsvarsministeriet:

 • FOU alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan og hvornår henholdsvis Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet har bistået i forhold til aflivningen af mink i Danmark. (Indholdsløst)

Ligestillingsudvalget:

 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om, hvilken effekt ligelønspuljen til kommunalt ansatte forventes at have på uligeløn mellem køn.
 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om at sende talepapir fra det åbne samråd den 10/3-2021 om hvordan regeringen vil løse problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark.

Social- og indenrigsministeriet:

 • REU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil vurdere forholdet til menneskerettighederne og grænserne for den type overvågning, der er beskrevet i artiklen ”Kommune overvågede handicappede Mikkel i seks dage. Men det var ulovligt, vurderer ekspert”, dr.dk den 18. februar 2021.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er lovligt, hvis kommuner træffer myndighedsafgørelser om udmåling af hjælp til en borger med handicap på grundlag af private firmaers observationer af borgeren udført af personer der, hverken har kendskab til eller faglig viden om den pågældendes borgers handicap.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til udsagenen om dansk politi i artiklen »Politimand begik sit livs dumhed: I dag er jeg flov«.

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil forpligte sig til at indføre et særskilt punkt i Danmarks samarbejdsaftaler med udviklingslande om respekt for religionsfrihed.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil garantere, at han vil sætte religionsfrihed på dagsordenen ved hver eneste lejlighed, som han får for det i sine møder med samarbejdslande. (Reelt indholdsløst)

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det var en god beslutning for Danmark, da den socialdemokratiske regering den 11. juli 1977 tilsluttede Danmark statsløsekonventionen uden de samme forbehold over for terrorister og landsforrædere, som bl.a. Storbritannien, Frankrig og Belgien har tilsluttet sig med?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Amnesty:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

EU-domstolen

 • Dom i sag C-64/20: En ret i en medlemsstat skal udøve sin beføjelse i henhold til national lovgivning til at vedtage en retslig erklæring, hvorefter denne stat ikke har gennemført et EU-direktiv korrekt og er forpligtet til at afhjælpe dette.

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm. 

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 12”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *