Behov for lovforberedende udvalg vedr. Den danske retshjælpsordning

Justitia har sammen med Advokatsamfundet taget initiativ til – sammen med 8 øvrige interessenter på retshjælpsområdet – at sende en appel til justitsministeren om at nedsætte et bredt sammensat lovforberedende udvalg, som skal foretage en grundig analyse af den nuværende retshjælpsordning bestående af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring, som kan danne grundlag for forbedringer af retshjælpssystemet.

”Retshjælpsordningen fungerer ikke optimalt i dag. Justitias rapport om retshjælpskontorerne og rapporten fra Advokatsamfundet og Danske Advokater om retshjælp ved advokat har hver især påpeget en række forskellige problemstillinger ved den nuværende adgang til juridisk bistand i form af retshjælp. Hertil kommer en række uhensigtsmæssigheder i ordningen om fri proces og dækningsmæssige problemer med retshjælpsforsikringsordningen, som bl.a. betyder, at en række borgere og særligt de svagest stillede borgere reelt ikke har den samme adgang til retshjælp og domstolsprøvelse. Frem for at lappe på den ene af de tre ordninger er der behov for at tage et spadestik dybere og nedsætte et udvalg med eksperter, fagfolk og praktikere på området, som grundigt kan afdække, hvad der skal til for at skabe en ny samlet retshjælpsordning, der kan sikre borgerne en lige adgang til retshjælp og domstolsprøvelse”, siger advokat Birgitte Arent Eiriksson, Justitia.

Læs appellen her og se de to rapporter fra hhv. Justitia og Danske Advokater og Advokatsamfundet:

Den danske retshjælpsmodel – er der lige adgang til retshjælp? – Justitia

Rapport om retshjælp – Danske Advokater og Advokatsamfundet

Læs mere om Justitias projekter Effektiv domstolsprøvelse og Socialt udsattes rettigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *