Bedre retssikkerhed for borgerne i mødet med forvaltningen

I Advokatrådet har vi i løbet af 2015 sammen med en række eksperter identificeret tre områder i den offentlige forvaltning, som rejser en række væsentlige retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Det drejer sig om det, vi betegner som forvaltningens ”grænsesøgende” afgørelsespolitik, borgernes adgang til sagkyndig rådgivning og bistand i mødet med forvaltningen og endelig digitalisering.

Emnerne er behandlet nærmere i en rapport fra Advokatrådet, som er tilgængelig via www.advokatsamfundet.dk, og hvert emne munder ud i en række konkrete anbefalinger, som kan forbedre borgernes retssikkerhed.

Advokatrådets anbefalinger er følgende:

1. Forvaltningens grænsesøgende afgørelsespolitik

 • At klageinstansen bør have ret og pligt til at ex officio at tage stilling til, om en klage bør tillægges opsættende virkning.
 • At der skabes lovhjemmel for godtgørelse af ikke-økonomisk tab.
 • At kommunen som udgangspunkt skal lægge den fulde berigelse/besparelse fra sig og overføre denne til borgeren.
 • At der nedsættes et uafhængigt og permanent råd, som kan skabe en balance og modvægt over for Socialministeriets og Ankestyrelsens vidensfordel.

2. Sagkyndig rådgivning og bistand

 • At der i forvaltningslovens § 7 udtrykkeligt indføres en pligt for forvaltningen til at vejlede kategorier af borgere om retten til bisiddere.
 • At vejledningspligten gør det klart, at bisidderne som udgangspunkt bør kunne forholde sig objektivt til sagen.
 • At borgeren orienteres om organisationer, som tilbyder kvalificerede bisiddere.
 • At der foretages en evaluering af de nuværende begrænsninger om frivilligt arbejde.
 • At der indføres en ret for borgere til at få beskikket en sagkyndig rådgiver i særligt indgribende, komplicerede og/eller principielle sager.
 • At borgeren får dækket eller delvist dækket rimelige sagsomkostninger, hvis borgeren henholdsvis vinder sagen eller får delvist medhold.

3. Digitalisering

 • At digitaliseringen gennemføres i et tempo, som sikre, at IT-systemerne udvikles i respekt af de formelle og materielle retssikkerhedsgarantier.
 • At IT-systemerne har en sådan kvalitet og tilgængelighed, som sikrer borgernes rettigheder og iagttagelse af pligter, således at alle kan gøre brug af de digitale løsninger.
 • At der indføres automatisk modtagelseskvittering i alle digitale løsninger.
 • At forvaltningen har et særligt fokus på grupper, som erfaringsmæssigt er uden for forvaltningens rækkevidde og derfor fortsat skal kontaktes med fysisk post.
 • At de lokale afdelinger af borgerservice opretholdes.
 • At alle dele af forvaltningen fastholder en tilgængelighed via telefonen.

Advokatrådet mødtes for ca. 1 måned siden med social- og indenrigsminister Karen Ellemann, hvor anbefalingerne blev drøftet nærmere. Desuden afholder Advokatrådet senere i denne uge en konference, hvor flere af problemstillingerne er på dagsordenen.

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *