Magtanvendelse og internering af danske fremmedkrigere

Det er i den seneste tid atter blevet diskuteret, hvad vi fra dansk side skal stille op med de danskere, der deltager i væbnede kamphandlinger for grupper som Islamisk Stat/ ISIL, der kæmper mod Danmark eller vores allierede? Kan vi bruge dødelig magt mod dem og herved ”uskadeliggøre” dem inden de vender hjem til Danmark? Kan vi tilbageholde dem, hvis de tages til fange på slagmarken? Har de krav på at blive løsladt, hvis de ikke stilles for en dommer med henblik på at blive retsforfulgt?

Jeg har tidligere skrevet lidt om de folkeretlige perspektiver af den angivelige franske politik på området, og der er store dele af dén analyse, der også er relevant i forhold til de danske fremmedkrigere. Analysen kan findes her.

Den folkeretlige vurdering af, hvad Danmark må/ kan stille op med de danske fremmedkrigere i ISIL bør tage udgangspunkt i, at Danmark er involveret i en væbnet konflikt mod ISIL. Det fremgår ihvertfald af Beslutningsforslag 50, der blev vedtaget af Folketinget den 18. januar 2018, at ”Karakteren og omfanget af Danmarks samlede aktive militære deltagelse i den internationale koalition til støtte for Irak betyder, at Danmark fortsat er part i den væbnede konflikt mod ISIL.” (s. 3). Den væbnede konflikt med ISIL er retligt en såkaldt ”ikke-international væbnet konflikt”, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. Konflikter mellem stater betegnes “internationale væbnede konflikter”. At konflikten med ISIL foregår på irakisk og syrisk territorium gør ikke i sig selv, at konflikten bliver ”international.”

Det forhold, at Danmark er involveret i en (ikke-international) væbnet konflikt med ISIL betyder, at dansk magtanvendelse mod medlemmer af organisationen, der tager aktivt del i kamphandlingerne i den væbnede konflikt er reguleret i den humanitære folkeret/ krigens regler. Det fremgår også af B50, der på s. 3 bemærker, at det ”danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.”

Krigens regler giver Danmark ret til at gøre brug af dødelig magt mod et medlem af ISIL, der tager ”direkte del i kamphandlingerne” i den væbnede konflikt. Det inkluderer også danske statsborgere, der kæmper for ISIL. Som beskrevet andetsteds er der intet i folkeretten, herunder den humanitære folkeret, der forbyder en stat at slå sine egne borgere ihjel, så længe disse borgere er lovlige militære mål i en væbnet konflikt. Så ja, det danske forsvar er berettiget til at slå danske ”fremmedkrigere” ihjel, hvis de pågældende personer vel at mærke tager aktivt del i kamphandlingerne for ISIL i den igangværende væbnede konflikt. Og det vil personerne bl.a. blive anset for at gøre, hvis de foretager væbnede handlinger, såsom affyrer våben, placerer eller rydder sprængladninger/ miner, eller leverer efterretninger til brug for militære operationer og lignende. Det skal i den forbindelse også understreges, at enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i en ikke-international væbnet konflikt, anses for at ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig konkrete handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Dette såkaldte ”Continous Combat Function” (CCC) findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter”.

Det er altid en meget konkret vurdering, når der skal tages stilling til, om en persons handlinger kvalificerer som ”aktiv deltagelse i kamphandlinger”. Der kan i øvrigt her henvises til ICRC’s retningslinjer om direkte deltagelse i kamphandlinger fra 2009 og til diskussionen i militærmanualen på side 129-136.

Det skal understreges, at retten til at bruge dødelig magt mod et medlem af fjenden under en væbnet konflikt ophører, hvis personen overgiver sig eller på anden vis tages til fange. Og det er en klokkeklar krigsforbrydelse at slå tilfangetagne personer ihjel. Så danske styrker kan selvfølgelig ikke bare slå danske fremmedkrigere ihjel, hvis de er taget til fange og ikke længere tager aktivt del i kamphandlingerne i konflikten.

Men en ting er brug af dødelig magt. Et mere overset spørgsmål i den aktuelle diskussion om de danske fremmedkrigere er spørgsmålet om frihedsberøvelse.

Krigens regler foreskriver nemlig, at en stat er berettiget til at frihedsberøve tilfangetagne medlemmer af fjenden indtil den væbnede konflikts ophør. Og tilbageholdelsen behøver vel at mærke ikke at være begrundet i et ønske om at retsforfølge personerne. Frihedsberøvelsen er alene tænkt som en sikkerhedsforanstaltning, der skal forhindre de tilbageholdte personer i at vende tilbage til slagmarken og genoptage kampen.

Det må betyde, at Danmark derfor også kan frihedsberøve de danske fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores alliancepartnere i den væbnede konflikt med ISIL indtil den væbnede konflikt er ophørt eller vi fra dansk side trækker os ud. Det fremgår også af implicit af militærmanualen, se s. 419. Så vi kan altså vælge at retsforfølge fremmedkrigerne, men det er ikke et krav for at kunne opretholde deres frihedsberøvelse.

Fremmedkrigerne er kort sagt at anse som “fjendtlige kombattanter”, der kan tilbageholdes indtil ophøret af den væbnede konflikt.

Men inden regeringen begynder at oprette en dansk filial af Guantanamo på Kastellet, er det nødvendigt at gøre et enkelt – men vigtigt – forbehold: Det er ikke alle, der er enige med undertegnede (og militærmanualen) i, at krigens regler tillader sikkerhedsinternering i ikke-internationale væbnede konflikter. Det er især i menneskerettighedsmiljøet, at man forholder sig kritisk, og jeg har bl.a. i en artikel i Juristen (“For et balanceret dansk formandsskab for Europarådet”, Juristen nr. 3, 2017, 98-106, se s. 102-103) beskrevet, hvordan Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2014 i en afgørelse i sagen Hassan mod Storbritannien indikerede, at den ikke nødvendigvis vil tillade sikkerhedsinternering uden for internationale væbnede konflikter (se Hassan v UK præmis 104). Jeg har iøvrigt også argumenteret for, at den danske regering af selvsamme årsag burde bruge det aktuelle formandsskab for Europarådet til at stille skarpt på netop domstolens regulering af væbnede konflikter. Som så mange andre af mine anbefalinger blev også denne imidlertid overhørt, da stort set al politisk fokus har været rettet mod ”at gøre noget” ved kriminelle udlændinge.

Selvom militærmanualen også lægger op til, at sikkerhedsinternering er lovlig i ikke-internationale væbnede konflikter (se s.), kommer vi ikke uden om, at en dansk beslutning om at sikkerhedsinternere danske fremmedkrigere indtil ophøret af den væbnede konflikt med ISIL vil være forbundet med det, der på embedsmandssprog må betegnes som en menneskeretlig ”procesrisiko”.

En kort opsummering:

Danmark kan anvende dødelig magt mod de danske fremmedkrigere, der tager direkte del i kamphandlingerne for ISIL i den væbnede konflikt mod Danmark. De fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores partnere, kan efter min opfattelse umiddelbart sikkerhedsinterneres indtil den væbnede konflikt er ophørt. Den danske regering kan naturligvis vælge at retsforfølge de pågældende fremmedkrigere men det er ikke et krav for at kunne opretholde frihedsberøvelsen af fremmedkrigerne.

Må Frankrig slå sine egne borgere ihjel i Irak?

Wall Street Journal kunne forleden rapportere (historien her er bag betalingsvæg men samme historie kan findes her), at franske specialstyrker angiveligt samarbejder med irakiske sikkerhedsstyrker om at lokalisere og ”uskadeliggøre” franske statsborgere, der kæmper for den islamistiske bevægelse Islamisk Stat/ ISIL i Irak. Ifølge historien har op imod 1700 franskmænd (”fremmedkrigere”) sluttet sig til Islamisk Stat.

Men må Frankrig samarbejde med irakerne om at dræbe sine egne ”fremmedkrigere”?

Det fremgår ikke helt klart af historien, hvad den konkrete rollefordeling er og om den dødelige magtanvendelse foretages af irakerne (og franskmændene kun leverer efterretninger) eller om franskmændene også selv undertiden står for den konkrete magtanvendelse. Men for at være på den sikre side lægges det i denne blog til grund, at der vil være situationer hvor franskmændene under alle omstændigheder er så involveret i de konkrete operationer, at det må antages, at Frankrig på den ene eller anden måde må anses for at være retligt ansvarlig for den magtanvendelse, der fører til, at de franske statsborgere mister livet.

Da de franske styrkers fysiske tilstedeværelse i Irak er baseret på samtykke fra den irakiske regering er den del af problemstillingen ukontroversiel.

Fokus er i stedet på krigens regler/ den humanitære folkeret (jus in bello). Enhver brug af målrettet dødelig fransk magt mod personer i Irak forudsætter, at magtanvendelsen finder sted inden for rammerne af en væbnet konflikt. Udgangspunktet er, at Frankrig skal være part i konflikten, og at de personer, der gøres til genstand for den dødelige magtanvendelse er at anse som kombattanter (og ikke civile) – og dermed udgør lovlige militære mål – i den væbnede konflikt.

Frankrig kan – med en vis ret – hævde at være involveret i to forskellige væbnede konflikter med Islamisk Stat.

For det første er Frankrig (som Danmark) en aktiv deltager i den internationale koalition, der bistår Irak med at beskytte og nedkæmpe Islamisk Stat, og derfor er Frankrig også part i den væbnede konflikt, der udkæmpes mellem koalitionen og Islamisk Stat. I krigens regler klassificeres denne konflikt som en ”ikke-international væbnet konflikt” i henhold til 1949 Geneve-konventionernes fælles art. 3, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. I krigsretlig forstand kæmper staterne i den internationale koalition nemlig på samme side som Irak i en væbnet konflikt med en privat aktør. Og nej, Islamisk Stat er ikke en ”stat” i folkeretlig forstand. Det er en privat aktør og derfor kan den væbnede konflikt (i min optik ihvertfald) aldrig blive andet end en ikke-international væbnet konflikt. Den væbnede konflikt mellem den internationale koalition og Islamisk Stat dækker efter min opfattelse – som minimum – irakisk og syrisk territorium, og muligvis også andre stater (for en diskussion af den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat, se indlæggene fra undertegnede og andre her, her og her).

Hvis de franske fremmedkrigere, der gøres til genstand for dødelig fransk magt, er at anse som kombattanter for Islamisk Stat i den væbnede konflikt med den internationale koalition, vil magtanvendelsen derfor være inden for rammerne af krigens regler.

To ting skal i den forbindelse bemærkes.

1) Det afgørende for, om en person anses for at være en kombattant for Islamisk Stat er, om personen ”tager direkte del i kamphandlingerne” (DPH) i den væbnede konflikt. I en ”ikke-international væbnet konflikt” vil enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i konflikten, ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Det er det, de af os, der godt kan lide at nørde rundt i krigens regler, kender som såkaldt ”Continous Combat Function” (CCC).

CCC findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter” og i en ”international væbnet konflikt” (altså en væbnet konflikt mellem stater) vil et medlem af en privat aktør kun ”tage direkte del i kamphandlingerne” i det konkrete tidsrum, hvor personen foretager sig fjendtlige handlinger. Klassificeringen af den væbnede konflikt med Islamisk Stat som enten en ”international” eller en ”ikke-international” væbnet konflikt har herved stor betydning for, hvornår medlemmer af Islamisk Stat må slås ihjel.

2) Det skal understreges, at statsborgerskab ikke er relevant her. Der er intet i krigens regler, der forbyder en stat at slå sine egne statsborgere ihjel, hvis disse tager aktivt del i kamphandlinger på fjendens side i en væbnet konflikt, som staten er part i. Så hvis du overvejer at slutte dig til Islamisk Stat i Irak/ Syrien skal du altså lige være opmærksom på, at farven på dit pas ikke gør dig immun over for at blive slået ihjel af den internationale koalition. Fremmedkrigere må acceptere, at de kan slås ihjel af deres egne stater, hvis de går i krig for fjenden.

Der var for et par år tilbage meget debat i USA om, hvorvidt den amerikanske regering var berettiget til at slå den amerikanske statsborger Anwar al-Awlaki ihjel ved et målrettet droneangreb. Awkali var efter sigende et højtstående medlem af Al Qaida på den Arabiske Halvø (AQAP). Men som vanligt i USA var fokus rettet mod den amerikanske forfatnings eventuelle beskyttelse af Awlaki og ikke på folkeretten (de fleste amerikanske jurister er faktisk ret ligeglade med folkeretten).

Men betyder det, at Danmark også kan slå danske fremmedkrigere ihjel i Irak og Syrien?

Ja, det gør det. Danmark er part i den væbnede konflikt mod Islamisk Stat og derfor er vi i udgangspunktet berettiget til at bruge dødelig magt mod enhver person, der tager direkte del i kamphandlingerne for Islamisk Stat dernede.

Det kan for det andet diskuteres, om Frankrig ikke kun er part i den internationale koalitions væbnede konflikt mod Islamisk Stat men også kan anses for at være part i en separat væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat. Argumentet vil her være, at de voldsomme terrorangreb i henholdsvis Paris i 2015 og Nice i 2016 har startet en væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat, der er uafhængig af den igangværende væbnede konflikt mellem Irak/ koalitionen og Islamisk Stat. Hvis det er tilfældet, vil Frankrig i teorien også kunne bruge dødelige magt mod de franske statsborgere, der tager direkte del i kamphandlingerne i denne konflikt. Men eftersom Frankrig jo altså under alle omstændigheder er part i koalitionens væbnede konflikt med Islamisk Stat i Syrien og Irak har det næppe – for nuværende i hvert fald – nogen praktisk betydning at få afklaret dette spørgsmål.

Det er afslutningsvis nødvendigt at tage et enkelt forbehold. Det fremgår ikke af historien i Wall Street Journal, om de franske styrker har fået en direkte ordre på, at franske fremmedkrigere skal slås ihjel. Krigens regler kræver, at parter i en væbnet konflikt accepterer, at medlemmer af fjenden kan overgive sig og det vil derfor være i strid med folkeretten, hvis franske fremmedkrigere ikke tilbydes en sådan mulighed.

Frederik Harhoff: Om den geografiske udstrækning af den humanitære folkeret (III)

(Undertegnede skrev den 23. januar 2017 et indlæg på denne blog om den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat (se her). Peter Vedel Kessing (ph.d. og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder) kommenterede min indlæg den 16. marts 2017 (se her). Professor emeritus, Dr. Jur. Frederik Harhoff kommenterede efterfølgende på Peters (og mit) indlæg. Med tilladelse fra Frederik bringer vi her hele hans kommentar som et selvstændigt indlæg)

——————————-

Anders Henriksen skrev den 23. januar 2017 et blogindlæg (I) på denne blog, hvori han stillede spørgsmålet, om den humanitære folkeret (IHL) kan finde anvendelse helt heroppe i Danmark i den nuværende situation, hvor Danmark er part i en fjerntliggende ikke-international væbnet konflikt i Irak og Syrien? Han besvarede dette spørgsmål bekræftende, men mente alligevel, at en fighter fra ISIS, der valgte at rejse herop til Danmark for at begå en krigshandling som svar på danske angreb på ISIS-stillinger i Irak/Syrien, ikke – efter dansk ret – ville udgøre et lovligt militært mål i Danmark for de herværende danske væbnede styrker.
Peter Vedel Kessing skrev den 16. marts 2017 en kommentar (II) til Anders Henriksens indlæg, hvori Kessing gør gældende, at den interne væbnede konflikt i Irak & Syrien er begrænset til det irakiske og syriske territorium og derfor ikke kan udstrækkes til dansk territorium, heller ikke selvom en ISIS-kriger, der har udført krigshandlinger mod Danmark i udlandet, ankommer her til landet; Kessing mener endog at kunne citere ICRC til støtte for dette synspunkt.

I dette blog-indlæg (III) vil jeg knytte et par kommentarer til hver af de to foregående bloggeres overraskende synspunkter om den personelle og geografiske rækkevidde af den humanitære folkeret.

Henriksens indledende synspunkt om udstrækningen af IHL til dansk territorium i tilfælde af et væbnet angreb i Danmark fra ISIS-krigere er principielt rigtigt. Hvis Danmark er part i en væbnet konflikt mod ISIS i Irak – hvad der ikke er uenighed om – og hvis ISIS-krigere som led i denne konflikt ankommer her til Danmark for at forrette angreb mod danske mål her i landet (herunder på Færøerne eller i Grønland), vil deres handling både være omfattet af den humanitære folkeret og af dansk ret; IHL gælder selvsagt dér, hvor kamphandlingerne foregår. I den forstand har Henriksen helt ret, men diskussionen om udstrækningen af IHL handler i virkeligheden om noget andet, nemlig om hvilket af de to retssystemer, der konkret skal finde anvendelse på den pågældende angrebshandling – og dermed også om, hvorvidt danske styrker efter dansk ret lovligt kan nedskyde ISIS-krigeren.

Lovligheden af ISIS-krigernes angrebshandling i Henriksens eksempel afhænger af, hvilken domstol, sagen bliver indbragt for. Hvis sagen indbringes for en international straffedomstol vil angrebshandlingen eventuelt kunne bedømmes som lovlig, såfremt den overholder de krigsretlige regler ved kun at rette sig mod herværende lovlige militære mål og være udført af personer, der bærer deres våben synligt og har et synligt kendemærke, etc. Omvendt vil handlingen være ulovlig efter dansk ret, herunder bl.a. straffelovens §114 om terrorisme, hvis sagen indbringes for en dansk domstol og bedømmes efter den danske straffelov. Da der aktuelt ikke er nogen international straffedomstol, der vil kunne behandle sagen mod ISIS-krigerne efter deres angreb i Danmark (ICC-Statutten er hverken ratificeret af Syrien eller Irak), og da nationale domstole (både efter IHL og ifølge komplementaritetsprincippet i ICC) som udgangspunkt altid har den primære jurisdiktion over strafbare handlinger begået på deres territorium, vil straffesagen mod ISIS-krigerne skulle føres i Danmark ved en dansk domstol.

Det er imidlertid næppe rigtigt, når Henriksen herefter fremhæver, at de i konflikten aktivt deltagende ISIS-krigere – når de er kommet hertil – ikke udgør et lovligt militært mål for danske styrker og derfor ikke bare kan ”skydes ned” af det danske forsvar. Efter IHL vil det efter min vurdering være fuldt lovligt at skyde de pågældende både før, under eller efter deres angrebshandling, også selvom mindre indgribende midler kunne være taget i brug, fx frihedsberøvelse – selvfølgelig under den forudsætning, at de kommer her i medfør af krigen. De pågældende har hvad der i internationale væbnede konflikter ville svare til kombattant-status, og de er dermed lovlige militære mål – fordi de tager aktivt del i den interne væbnede konflikt. Efter den humanitære folkeret er der hverken for så vidt angår internationale eller interne væbnede konflikter nogen særlig pligt til at tage mindre indgribende midler i brug, når det alene drejer sig om kombattanter eller bevæbnede personer, der tager aktivt del i fjendtlighederne; de kan tages ud når og hvor de træffes, og spørgsmål om proportionalitet opstår kun, hvis skaderne på civile overstiger den militære fordel ved modangrebet. Også efter dansk ret vil det i øvrigt være fuldt lovligt at skyde ISIS-krigere, der var i færd med at begå en eller flere terrorhandlinger her i landet, men til gengæld vil dansk politi eller danske styrker her være forpligtet til at vælge det mindre skridt at anholde de pågældende (i stedet for at skyde dem), hvis dette efter omstændighederne ville være muligt. – Rent bortset herfra forekommer det i øvrigt selvmodsigende, når Henriksen hævder at ISIS-krigerne ikke skulle være lovlige militære mål i Danmark, for hans udgangspunkt var netop, at IHL (både for internationale og ikke-internationale væbnede konflikter) faktisk finder anvendelse på dansk territorium!

Kessings indlæg (II) hviler på den opfattelse, at IHL ikke udstrækker sig til dansk territorium i tilfælde, hvor en dansk fremmedkriger har begået krigshandlinger mod danske styrker i Irak eller Syrien og enten bliver pågrebet i udlandet eller vender hjem til Danmark efter at have foretaget sådanne krigshandlinger. Denne problemstilling er imidlertid forskellig fra dét, som Henriksen diskuterer i sin blog (I), for spørgsmålet om udstrækningen af IHL til dansk territorium har intet at gøre med den situation, at en dansk fremmedkriger, der har bekriget danske styrker i Irak eller Syrien, herefter pågribes i udlandet eller ankommer hertil – uden i øvrigt at udgøre nogen aktuel og konkret fare.

Den humanitære folkeret finder anvendelse på krigshandlinger begået under en væbnet konflikt på dét sted, hvor krigshandlingernes virkning indtræder. Så længe der på dansk territorium (endnu) ikke har fundet angreb sted, der er relateret til den væbnede konflikt i Irak og Syrien, og så længe gerningsmanden eller gerningsmændene heller ikke befinder sig her i landet, er diskussionen om udstrækningen af IHL kun akademisk; spørgsmålet opstår kun, såfremt handlingen er begået eller har fået virkning her, eller hvis gerningsmanden befinder sig her, og i så fald vil det i praksis være dansk ret, der finder anvendelse ved den strafferetlige bedømmelse af handlingens lovlighed. IHL finder ganske vist også ”anvendelse” på dansk territorium, hvis sagen vel at mærke rejses ved en international straffedomstol – og kun da – men den fortrænges konkret af dansk ret, når sagen rejses ved en dansk domstol.

I det af Kessing fremhævede eksempel – det sidste af 4 eksempler i hans indlæg – hvor en dansk fremmedkriger kommer hjem til Danmark efter at have bekriget danske styrker i Irak eller Syrien, vil sagen mod vedkommende i første omgang formentlig alene komme til at handle om straf i medfør af straffelovens §114, st. 3-5 for overtrædelse af forbuddet mod Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016 om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder i Irak og Syrien. Kan der herudover fremlægges beviser for vedkommendes ulovlige krigshandlinger mod de danske styrker derude, kan Anklagemyndigheden tillige rejse tiltale for disse handlinger, men det vil oftest være vanskeligt som følge af mangel på bæredygtige beviser. Dette har imidlertid intet at gøre med spørgsmålet om udstrækningen af den humanitære folkerets til dansk territorium. Om nedskydningen af en hjemvendt fremmedkriger er lovlig eller ej afhænger naturligvis af det retsgrundlag, nedskydningen skal vurderes på, og her er der ingen tvivl: det skal i Kessings eksempel afgøres efter dansk ret, og da vil nedskydningen formentlig være ulovlig – medmindre den hjemvendte fremmedkriger fortsætter med eller overraskes under udførelsen af et krigs- eller terrorangreb herhjemme, og nedskydningen var nødvendig for at forhindre angrebet. Kessing sammenligner sit eksempel med de (efter hans vurdering ulovlige) amerikanske droneangreb i neutrale lande mod eftersøgte terrorister og citerer tillige en kilde fra ICRC for at udtale, at en person ikke kan føre en intern væbnet konflikt med sig fra ét land ind i et andet land, der ikke er krigsførende. Eksemplet er imidlertid misvisende, for selvom Danmark nok er neutralt i forhold til de irakiske og syriske stater (som vi jo ikke kæmper imod!), er Danmark stadig part i den interne væbnede konflikt i disse lande og dermed ikke ”neutral” i forhold til ISIS; både efter dansk ret og IHL har vi selvfølgelig lov til at skyde en ISIS-kriger, der kommer hertil for at gennemføre et krigsrelateret væbnet angreb mod danske styrker, hvis angrebet ikke kan afværges på andre måder.

Man må formode, at de amerikanske droneangreb bliver varslet over for det land, hvor den eftersøgte opholder sig – omend det (sandsynligvis) sker med endog meget kort varsel. Det amerikanske synspunkt er, at den stat, hvor den eftersøgte terrorist opholder sig (opholdslandet), selv har pligt til at forhindre vedkommende i at begå terrorhandlinger fra dets territorium og i øvrigt til at eftersøge og anholde personen, og gør landet ikke dét, har USA efter folkeretten – under visse betingelser – ret til at foretage en såkaldt ”anteciperet forsvarshandling” ved at tage livet af personen under et droneangreb ind på opholdslandets territorium. ICRC-kildens udsagn er ligeledes i princippet korrekt – man kan selvfølgelig ikke uden videre føre en borgerkrig ind på en ikke-krigsførende stats territorium bare fordi en eftersøgt oprører flygter derind – men dels er det ikke dét, diskussionen handler om her, og dels er der mig bekendt ikke tvivl om lovligheden efter IHL/Jus ad Bellum af både anteciperede selvforsvarshandlinger og muligheden for ”hot pursuit (= når en stats myndigheder fortsætter den ubrudte forfølgelse af en mistænkt og eftersøgt person ind på en anden stats territorium eller ud på det åbne hav) ”, som Kessing selv henviser til.

Sammenfattende er det således min kommentar til de to blog-indlæg,

  • at IHL selvfølgelig udstrækkes til Danmarks territorium, hvis ISIS-krigere gennemfører eller forsøger at gennemføre krigshandlinger her i landet, men at IHL kun vil blive anvendt i praksis og lagt til grund i en straffesag, der indbringes for en straffekompetent international domstol;
  • at det i alle andre tilfælde vil være national ret der anvendes ved nationale domstole ved retsforfølgning af handlinger, der er strafbare efter national ret, selvom IHL i princippet også gælder for den pågældende handling;
  • at danske myndigheder efter straffelovens §§6-8 har både ret og pligt til at retsforfølge danske statsborgere eller personer med fast ophold her i landet efter dansk ret for handlinger, der er strafbare efter dansk ret, uanset hvor de er begået, forudsat de enten er strafbare også efter gerningslandets lovgivning og efter dansk ret kan medføre straf på mindst 1 år, eller hvis Danmark efter international overenskomst er forpligtet til at kriminalisere handlingen i dansk ret; samt
  • at danske myndigheder altid kan anvende den magt, der er nødvendig for afværge en forbrydelse eller for at frihedsberøve en person med henblik på retsforfølgning eller ordenshåndhævelse.

Peter Vedel Kessing: Om den geografiske rækkevidde af IHL

(Jeg skrev den 23. januar 2017 et indlæg på denne blog om den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat (se her), og jeg opfordrede umiddelbart efter Peter Vedel Kessing (ph.d. og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder) til at kommentere på indlægget. Peter og jeg har undervist sammen i mange år på Københavns Universitet, og der er en række emner, hvor vi respektfuldt “agree to disagree”. Det drejer sig bl.a. om netop rækkevidden af ikke-internationale væbnede konflikter. Peter takkede heldigvis ja tak til min opfordring og resultatet følger nedenfor).

—-

Anders Henriksen argumenterer i et spændende og velskrevet indlæg på denne blog den 23. januar 2017 for en udvidet forståelse af det geografiske anvendelsesområde for den humanitære folkeret. Anders skriver: ”The rules simply go where the fighting goes. Den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt er herved i praksis styret af de involverede parter selv. Så hvis Islamisk Stat i Syrien – eller blot dele heraf – eksempelvis trænges ind over grænsen til Tyrkiet – [eller til Danmark] – og fortsætter kampene derfra, ja så ”følger den væbnede konflikt med.”

Jeg deler ikke fuldt denne opfattelse, og efter invitation fra Anders – og mange tak for det – vil jeg her kort skitsere min opfattelse.

Selvom spørgsmålet om den humanitære folkerets geografiske anvendelsesområde vel ved første øjekast kan virke en anelse teoretisk og af begrænset praktisk relevans i Danmark, så er det åbenlyst vigtigt, at der er klare grænser mellem fredstid og væbnet konflikt. Det er vigtig, fordi der under væbnet konflikt gælder et helt andet sæt spilleregler – nemlig den humanitære folkeret eller krigens regler. Her er det som udgangspunkt lovligt at slå personer, der deltager i fjendtlighederne, ihjel, selvom de ikke er bevæbnet eller udgør en aktuel trussel. Og folk kan principielt frihedsberøves, så længe krigen varer uden at være sigtet for noget eller komme for en uafhængig dommer, mv. Det er som bekendt ikke muligt i fredstid, hverken efter menneskerettighederne eller dansk ret.

Men i de senere år er grænserne mellem fred og væbnet konflikt blevet mere udflydende. Krigsregler og fredstidsregler bliver i stigende grad anvendt samtidigt. Det er sket på to måder:

For det første bliver menneskerettighederne i højere grad brugt under væbnet konflikt. Det har på en række områder ført til retsusikkerhed. For hvordan skal de forskellige standarder i den humanitære folkeret og menneskeretten spille sammen under væbnet konflikt? Et spørgsmål som den nye danske militærmanual – som den første i verdenshistorien – også drøfter.

Sideløbende hermed – og efter min opfattelse mere problematisk – er der eksempler på, at stater anvender krigens regler eller principperne herfra i områder, hvor de ikke er involveret i væbnet konflikt – i fredstidslignende situationer. Fx når USA slår folk ihjel med droner i bl.a. Pakistan, Yemen og Somalia, som USA ikke er i væbnet konflikt med. Her kan man sige, at krigens regler anvendes uden for de geografiske rammer af væbnet konflikt. Der er så at sige ’krig overalt’. Og det er emnet for denne blog. Hvor langt rækker et krigsområde og krigens regler. Er det principielt (dvs. hvis der ses bort fra andre folkeretlige og nationalretlige krav) muligt at slå personer ihjel i Danmark i henhold til krigens regler – som Anders med visse forbehold argumenterer for.

Under international væbnet konflikt mellem stater kan de gamle regler om neutralitet muligt give en vis vejledning. Reglerne regulerer forholdet mellem de stater, der er involverede i den væbnede konflikt, og dem som ikke tager del i konflikten. Neutrale stater må ikke tillade, at deres territorium bliver brugt af de krigsførende parter til militære operationer. De skal have viljen og evnen til at forhindre det. Har neutrale stater det, må de krigsførende stater ikke angribe et militært mål i en neutral stat hverken efter JIB eller JAB.

Kampområdet under en international væbnet konflikt er således principielt ethvert område, som ikke er neutralt territorium. Hvis Adolf Hitler under II. Verdenskrig opholdt sig i det neutrale Sverige, ville det ikke have været tilladt for England og andre krigsførende stater (hverken under jus ad bellum eller jus in bello) at dræbe ham, medmindre han var i færd med at forberede militære operationer mod de krigsførende stater, og Sverige ikke var villig eller i stand til at forhindre ham i dette.

Mere kompliceret bliver det i forhold til de såkaldte transnationale ikke-internationale væbnede konflikter som de konflikter i Irak og (angiveligt) Syrien, som Danmark pt. er involveret i. Lad os for at illustrere tage et eksempel med en herboende dansk statsborger, der rejser til Irak eller Syrien – som fremmedkriger – for at kæmpe for ISIS mod danske soldater. Lad os se på fire scenarier:

I den første situation møder danske soldater den danske fremmedkriger i et kampområde i Irak eller Syrien. Her finder den humanitære folkeret utvivlsomt anvendelse. Men det er ikke direkte reguleret i Genève-konventionerne, herunder den fællesartikel 3, om danske soldater kan skyde og sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger. Der er dog generel enighed om, at det er muligt efter folkeretlig sædvaneret. Et andet spørgsmål er så de nærmere betingelser herfor, og samspillet med menneskeretlige standarder fx retten til liv og bevægelsesfrihed, men det skal jeg ikke komme ind på her.

I det andet scenarie møder danske soldater den danske fremmedkriger i et område i Irak eller Syrien, hvor der ikke er kamphandlinger men fredelige forhold.

Her må det noteres, at ordlyden i den fælles artikel 3 indikerer, at anvendelsesområdet for den humanitære folkeret kan udstrækkes til hele territoriet i en stat, selvom konflikten er begrænset til en del af statens territorium. Det blev også bekræftet af ICTY i Tadic-sagen fra 1995.

Det er også opfattelsen i den nye danske militærmanual, hvor det meget kortfattet fastslås (s. 61): ”Er der en NIAC [ikke-international væbnet konflikt] i en stat, finder den humanitære folkeret anvendelse på hele statens område.”

Den meget korte melding kan misforstås. Det er nemlig ikke alle handlinger og forhold uden for kampområdet, der reguleres af krigens regler. For ICTY tilføjede, at krigens regler kun gælder, hvis der er en ”tæt forbindelse” til den væbnede konflikt (kampområdet). Almindelig kriminalitet, demonstrationer mv. der intet har at gøre med den væbnede konflikt reguleres ikke af reglerne i den humanitære folkeret.

Men danske soldater kan principielt skyde og sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger, selvom han opholder sig i et fredeligt område i Irak eller Syrien, hvis han har en direkte forbindelse til kamphandlingerne.

Men er det samme tilfældet, hvis han forlader syrisk eller irakisk territorium?

Hverken den fælles artikel 3 eller ICTY tager stilling til, om en ikke-international væbnet konflikt og anvendelsesområdet for den humanitære folkeret kan udstrækkes til individer, der befinder sig på en anden stats territorium. Dette spørgsmål er, som det også fremhæves i ICRC’s nye kommentar fra 2016 til den første Genève-konvention (jf. pr. 465-482) ikke afklaret i hverken Genève-konventionerne; i forarbejderne til konventionerne; i international eller national retspraksis; eller ved konsistent statspraksis og opinio juris (folkeretlig sædvaneret).

Man kan imidlertid sondre mellem, om der er tale om et naboland eller et mere fjerntliggende land.

I det tredje scenarie flygter den danske fremmedkriger fra Irak eller Syrien til et naboland fx Iran, Saudi-Arabien eller Jordan? I en sådan situation kan man tale om en ’spill-over’ konflikt, og man kan argumentere for, at den humanitære folkerets anvendelsesområde kan udstrækkes til også at omfatte i hvert fald et tilstødende område i nabolandet. Brugen af krigens regler ville i så fald fortsat ske inden for rammerne af en væbnede konflikt.

Det er en kendt folkeretlig regel – ’hot pursuit’ – som bl.a. kommer til udtryk i art. 111 i havretskonventionen og i art. 41 i EU Schengen-konventionen, at en stat under visse omstændigheder kan forfølge en mistænkt forbryder ind over grænsen til en anden stat. Det kan i den forbindelse mere kuriøst nævnes, at Højesteret netop i en kendelse (U.2017.462/1H) har godkendt, at udenlandsk politi kunne fortsætte aflytningen af en udlejningsbil, mens den befandt sig i Danmark.

Man kan på den baggrund argumentere for, at en ’spill-over’ anvendelse af den humanitære folkeret til et naboland har belæg i folkeretlig sædvaneret eller statspraksis.

Det fører os frem til det fjerde og sidste scenarie. Kan danske soldater skyde eller sikkerhedsinternere den danske fremmedkriger i henhold til krigens regler, når han er vendt hjem til Danmark?

USA mener givet – bl.a. i relation til det meget omtalte amerikanske drone-program – at reglerne i den humanitære folkeret kan anvendes uden for rammerne af væbnet konflikt (dog ikke i USA), men har alene i begrænset omfang redegjort for det folkeretlige og juridiske grundlag herfor. Reglerne om neutrale stater under international væbnet konflikt kan muligvis analogt pege i samme retning.

Modsat har andre stater, herunder bl.a. Danmark, Norge og Tyskland, udtrykt bekymring. Det anføres i den nye danske militærmanual (s. 60), at ”Hvis en stat accepterer eller inviterer udefrakommende stater til at udføre krigshandlinger på eget territorium imod en OVG [organiseret væbnet gruppe], mister konflikten som nævnt ikke sin karakter af NIAC [ikke-international væbnet konflikt]. Konflikten er også i disse situationer territorialt afgrænset til den territorialstat, hvori kamphandlingerne finder sted.”

Eller oversat: Når Irak eller Syrien inviterer/accepterer at Danmark bekæmper ISIS på deres territorium, så er konflikten territorielt afgrænset til Irak eller Syrien. Den humanitære folkeret kan anvendes i Syrien og Irak – men ikke i Danmark.

Ligeledes har autoriteter inden for den humanitære folkeret udtrykt bekymring over brugen af den humanitære folkeret uden for rammerne af væbnet konflikt – dvs. i lande hvor der ikke er væbnet konflikt – og de mulige konsekvenser heraf. Det Internationale Røde Kors, ICRC, har således afvist, at et individ kan bære konflikten med sig til et andet land:

“[..] Pursuant to other views, which the ICRC shares, the notion that a person “carries” a NIAC [ikke-international væbnet konflikt] with him to the territory of a non-belligerent state should not be accepted. It would have the effect of potentially expanding the application of rules on the conduct of hostilities to multiple states according to a person’s movements around the world as long as he is directly participating in hostilities in relation to a specific NIAC.”

En lignende bekymring er blevet udtrykt af eksperter inden for FN-systemet bl.a. FN’s specialrapportør om udenretlige drab Christof Heyns og FN’s specialrapportør om terrorbekæmpelse og menneskerettigheder Ben Emmerson.

Men det må ikke desto mindre konstateres, at de folkeretlige kilder ikke leder til noget entydigt svar på scenarie fire, og at folkeretten på det område er helt uklar (de lege lata).

Ud fra reale betragtninger (de lege ferenda) kan der argumenteres både for og imod et udvidet anvendelsesområde. Efter min opfattelse taler mest imod. Jeg har svært ved at se nogen reale grunde, der afgørende taler for, at det skal være muligt i Danmark at dræbe og sikkerhedsinternere hjemvendte danske fremmedkrigere i henhold til krigens regler.

Tværtimod taler meget imod. Det er som fremhævet indledningsvist afgørende, at der er helt klare og præcise grænser for områder med krig/krigstidsregler og områder med fred/fredstidsregler. Det bør ikke være lovligt for politiet eller militæret i en fredstidssituation, som i Danmark, uden videre at skyde eller sikkerhedsinternere fx en hjemvendt dansk fremmedkriger, som ikke udgør en aktuel og overhængende fare. Og det bør ikke være lovligt i forbindelse med et angreb på den danske fremmekriger i Danmark at slå uskyldige civile ihjel, som tilfældigvis opholder sig i nærheden af vedkommende (collateral damage). Begge dele ville være lovlige, hvis krigens regler gjaldt i Danmark (uden hensyntagen til menneskeret og dansk ret).

Personligt er jeg enig med Anders i, at menneskeretten og dansk ret vil forhindre, at den danske fremmedkriger slås ihjel eller sikkerhedsinterneres i Danmark i henhold til regler i den humanitære folkeret.

Men det er ikke givet, at alle deler det synspunkt (hvis det var tilfældet, var der jo slet ingen praktisk grund til at diskutere spørgsmålet om den humanitære folkerets anvendelsesområde). En række stater og forfattere argumenterer (fortsat) for, at menneskeretten fortrænges af regler i den humanitære folkeret som lex specialis også under ikke-international væbnet konflikt. Det er i vidt omfang også synspunktet i den nye danske militærmanual (jf. for så vidt angår måludpegning/militære mål s. 276 i manualen og s. 477 om frihedsberøvelse under ikke-international væbnet konflikt).

Dertil kommer at andre stater principielt ville kunne slå den danske fremmedkriger ihjel i Danmark fx med en drone, da de i en sådan situation, hvor de handler på dansk territorium – og dermed ekstraterritorialt uden for eget territorium – næppe vil være bundet af deres menneskeretlige forpligtelser. Således som USA har gjort ved hjælp af droner i bl.a. Yemen og Somalia.

Under alle omstændigheder bør en udvidelse af anvendelsesområdet for den humanitære folkeret ikke overlades til enkelte staters forgodtbefindende. Der er risiko for misbrug og likvidering af politiske opponenter mv. En mulighed for at slå personer ihjel i henhold til krigens regler vil givet virke inspirerende (trods jus ad bellum begrænsninger) for fx Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i forhold til at legitimere drabet på hans halvbror i Malaysia; eller i forhold til Putins drab på den tidligere russiske efterretningsagent Alexander Litvinenko i London, osv. Selvom det nok vil fordre lidt kreativ juridisk tænkning at skabe linket til væbnet konflikt.

Efter min mening må et udvidet anvendelsesområde som et absolut minimum forudsætte, at der opnås international enighed herom blandt stater. Herunder om de præcise grænser og betingelser for brug af dræbende magt eller sikkerhedsinternering uden for rammerne af væbnet konflikt og for det præcise samspil med modgående folkeret, herunder ikke mindst menneskerettighederne.

Den geografiske udstrækning af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat

Udenrigsministeriet var i sidste uge (den 18 januar 2017) vært for et glimrende heldagsarrangement med fokus på aktuelle folkeretlige udfordringer. En af de ting, der var oppe at vende under seminaret var klassificeringen og den geografiske udstrækning af den igangværende væbnede konflikt i Irak og Syrien. Danmark er som berørt for tiden part i en væbnet konflikt mod Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Det er mit indtryk, at den danske retsopfattelse ikke ligger 100 % fast, og at de relevante danske myndigheder har den (umiddelbart fornuftige) tilgang, at der ikke er nogen grund til, at de lægger sig entydigt fast på en konkret retsopfattelse, hvis det ikke er nødvendigt for at kunne håndtere de konkrete problemstillinger, der måtte opstå.

Jeg vil i denne blog give mit bud på, hvorledes man – efter min opfattelse – bør forholde sig til folkeretligt til konflikten med Islamisk Stat. Blogformatet bevirker, at der dog kun kan redegøres for det i oversigtsform. Jeg er med på, at der er delte meninger om spørgsmålet, og at der derfor er nogle i bl.a. de relevante ministerier, der vil være uenige med mig (den opmærksomme læser vil vide, at det ikke er første gang, at det er tilfældet).

Så vidt jeg forstår, så er det den danske regerings – efter min mening korrekte – opfattelse, at kamphandlinger mellem Danmark og islamisk Stat bør klassificeres som en ”ikke-international væbnet konflikt” i henhold til Fælles Artikel 3 i de fire Geneve-konventioner fra 1949. Men så vidt jeg forstår, så er det også retsopfattelsen i Danmark, at der skal sondres mellem kamphandlingerne i Irak og Syrien i den forstand, at der er tale om to separate ikke-internationale væbnede konflikter. En i Irak og en i Syrien. Som det vil fremgå af det følgende hælder jeg derimod til den opfattelse, at kamphandlingerne konceptuelt bør betragtes som én samlet ikke-international væbnet konflikt, der i praksis udkæmpes på såvel irakisk som syrisk territorium.

Spørgsmålet er dernæst, hvorledes konflikten er afgrænset geografisk/ territorialt. Er den begrænset til Irak og Syrien, hvor der konkret foregår de væbnede handlinger (” a hot battlefield”), der er af en sådan karakter, at der er tale om en væbnet konflikt? Eller kan det tænkes, at den væbnede konflikt ikke er begrænset hertil men derimod allerede nu involverer andre staters territorium eller kan ”sprede sig” hertil? Er det eksempelvis muligt, at den væbnede konflikt vil kunne sprede sig til Danmark, hvis et medlem af Islamisk Stat (såsom en dansk fremmedkriger) indrejser på dansk territorium for at begå terrorisme i Islamisk Stats navn? Som terrorangrebene i Paris, Nice og Berlin viser, så er dette desværre ikke et fuldkomment akademisk teoretisk spørgsmål.

Den ellers glimrende Militærmanual forholder sig ikke eksplicit til spørgsmålet, men så vidt jeg forstår (korriger mig gerne her på bloggen, hvis jeg tager fejl), så er det den officielle danske retsopfattelse, at en ikke-international væbnet konflikt som den i Irak og Syrien ikke kan brede sig til andre stater, og at et medlem af Islamisk Stat derfor heller ikke kan ”tage konflikten med sig”, hvis denne indrejser i Danmark for at begå eksempelvis terrorisme. I folkeretlig forstand ”stopper” den væbnede konflikt med andre ord ved de territoriale grænser, der omgærder henholdsvis Irak og Syrien. Så hvis et medlem af Islamisk Stat skal være omfattet af den humanitære folkeret i Danmark, så kræver det efter den danske regerings opfattelse, at der på dansk territorium opstår en separat (ny) væbnet konflikt, der opfylder Tadíc-betingelserne (se neden for).

Det er jeg ikke enig i.

I min tolkning af den humanitære folkeret, så er en væbnet konflikt først og fremmest et faktuelt fænomen i den forstand, at en væbnet konflikt er en realitet, så snart der er voldshandlinger af en vis styrke og intensitet udøvet af to eller flere militært organiserede parter (de såkaldte Tadíc-betingelser). Hvis de to parter er statslige aktører så reguleres volden som en ”international væbnet konflikt” (Fælles art. 2) mens den (som udgangspunkt – der kan være undtagelser, såsom besættelse) reguleres som en ”ikke-international væbnet konflikt” (Fælles art. 3), hvis den ikke involverer to stater. I grove træk.

Formålet med krigens regler er at regulere den faktiske voldsudøvelse, der finder sted, at forsøge at sørge for, at kamphandlingerne lever op til nogle minimumskrav, og at de involverede (kombattanter, civile etc.) ydes en vis beskyttelse. Krigens regler forholder sig derimod ikke til, om konflikten er ”lovlig” eller ”retfærdig” eller noget tilsvarende. Det reguleres derimod i jus ad bellum (primært FN Pagten), der derfor også er en meget mere politiseret del af folkeretten. Jeg vil faktisk mene, at det netop er den humanitære folkerets ”upartiskhed” i forhold til lovligheden af beslutningen om at bruge magt, der er et af dets kendetegn.

Krigens regler forholder sig derfor heller ikke umiddelbart (i ”internationale væbnede konflikter” er der dog regler om neutralitet) til, hvor den konkrete voldsudøvelse finder sted eller hvor den eventuelt måtte bevæge sig hen. The rules simply go where the fighting goes. Den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt er herved i praksis styret af de involverede parter selv. Så hvis Islamisk Stat i Syrien – eller blot dele heraf – eksempelvis trænges ind over grænsen til Tyrkiet og fortsætter kampene derfra, ja så ”følger den væbnede konflikt med”. Og jeg kan ikke se, at den humanitære folkeret i udgangspunktet (igen, afhængigt af konfliktens klassificering kan der være neutralitetsprincipper involveret) skulle stille sig hindrende i vejen for, at Danmark fortsætter med at gøre brug af magt mod Islamisk Stat i Tyrkiet. At der kan være problemer i forhold til jus ad bellum (brug af magt i Tyrkiet forudsætter samtykke fra Tyrkiet, SR resolution eller en ret til selvforsvar) er oplagt, men det skal efter min mening holdes helt adskilt fra jus in bello-vurderingen.

Betyder det så, at den væbnede konflikt i Irak og Syrien kan brede sig til Danmark?

Jeg hælder umiddelbart til den konklusion (og hold nu fast), at den væbnede konflikt i Irak og Syrien i teorien allerede i dag involverer dansk territorium. Det må efter min mening være den logiske konsekvens af, at vi jo ifølge regeringen er part i konflikten i dag. At det så (indtil videre i hvert fald) har været uden praktisk betydning er noget andet.

Jeg kan under alle omstændigheder ikke se, hvorfor den væbnede konflikt ikke vil kunne ”sprede sig” til Danmark, hvis der indrejser personer i Danmark, der har forbindelse til den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat i Irak og Syrien og som fortsætter sine væbnede handlinger heroppe, eventuelt i form af terrorangreb eller angreb på danske militære mål.

Jeg udlægger krigens regler og dens betoning af væbnet konflikt som noget meget faktuelt på den måde, at enhver person – uanset hvor de opholder sig – der opfylder betingelserne for at tage ”direkte deltagelse i kamphandlingerne” (DPH) i en væbnet konflikt er omfattet af reguleringen i den humanitære folkeret. Så hvis der (mod forventning) skulle indrejse medlemmer af Islamisk Stat i Danmark, der foretager sig handlinger her, der har forbindelse til den væbnede konflikt i Irak og Syrien, så har de i min optik ”taget konflikten med sig herop”. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være anderledes, og jeg har forsat til gode at høre et argument, der er baseret på indholdet af Geneve-konventionerne og ikke policy-betragtninger, der skyder denne tolkning ned. Den modsatte konklusion ville jo i praksis betyde, at personer, der fortsætter med at foretage sig væbnede handlinger som led i en væbnet konflikt ville blive ”immune” over for angreb af krigens regler, når de krydser en territorial grænse. Det mener jeg ikke er den humanitære folkerets formål. Uanset klassificeringen af en væbnet konflikt som international eller ikke-international. IHL forholder sig som berørt (efter min opfattelse) som det klare udgangspunkt ikke til, hvor voldshandlingerne foregår men alene om de har forbindelse til en væbnet konflikt. Det geografiske spørgsmål reguleres i jus ad bellum ikke i jus in bello.

Operationen mod Osama bin Laden kan bruges som illustration. Hvis bin Laden tog aktivt del i kamphandlingerne i en væbnet konflikt i Afghanistan (eksempelvis via satellittelefon), da han blev skudt af amerikanske specialstyrker i sit hus i Abottabad, Pakistan, så udgjorde han i min optik et lovligt militære mål i den humanitære folkeret. Om USA var berettiget til at krænke Pakistans suverænitet og gennemføre den militære operation mod bin Laden dér er et jus ad bellum spørgsmål, og det skal holdes adskilt fra in bello diskussion. Det er derfor også muligt, at angrebet på bin Laden var i strid med jus ad bellum (afhængig af om der var pakistansk samtykke eller om man køber det amerikanske selvforsvarsargument) men lovligt efter den humanitære folkeret. Det er i øvrigt den samme sondring, der gør sig gældende i forhold til legalitetsvurderingen af det amerikanske droneprogram.

Betyder det så, at et medlem af Islamisk Stat, der fra dansk territorium er en aktiv/ direkte deltager i den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat udgør et lovligt militært mål for danske myndigheder, og bare uden videre kan skydes ned af det danske forsvar? Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det er altså ikke på grund af den humanitære folkeret.

Grunden til, at danske myndigheder ikke uden videre blot kan skyde på ”kombattanter” (personer der ”tager direkte del i kamphandlinger” i den væbnede konflikt) fra Islamisk Stat i Danmark er, at danske myndigheders magtanvendelse i Danmark i sagens natur også er reguleret af andre regelsæt end krigens regler, og at disse må tillægges forrang (vi ser her bort fra, at der i en ”ikke-international væbnet konflikt” kan være situationer, hvor en stat skal forsøge at pågribe en kombattant inden den må gribe til brug af dødelig magt). Der er jo også almindelig dansk lovgivning og den menneskeretlige regulering, og her vil den umiddelbare brug af magt mod den pågældende ”kombattant” naturligvis være ulovlig. Og derfor ender vi (forhåbentlig) aldrig i den situation, danske myndigheder render rundt og pløkker folk ned på gaden i Danmark. Men det er vigtigt at sondre mellem de forskellige retssystemer, der hver især vil regulere et konkret forhold, og foretage en stringent vurdering af, hvad de konkret regulerer.

En sidste ting. Den principielle anerkendelse af, at et medlem af Islamisk Stat kan ”tage konflikten med sig” til Danmark er ikke uden videre det samme som at anerkende den kontroversielle amerikanske påstand om, at USA er den ene part i en global væbnet konflikt med internationale terrorister/ medlemmer af al Qaeda. For alle er jo enige om, at der er en væbnet konflikt i Irak og Syrien – spørgsmålet er alene, hvor den kan brede sig hen. Den amerikanske ”krig mod terror” var (i mine øjne i hvert fald) primært kontroversiel, fordi det var ret svært at se, hvor det helt præcist var, at der var voldshandlinger mellem USA og al Qaeda af en tilstrækkelig intensitet, og at al Qaeda skulle være tilstrækkelig militært organiseret til at kunne være part i en væbnet konflikt. Det var med andre ret svært at se, at der overhovedet var/er en væbnet konflikt. Men det er jo ikke tilfældet for så vidt angår den væbnede konflikt med Islamisk Stat.