UK’s reaktion på Ruslands (formodede) brug af gift mod en tidligere spion i Salisbury.

Den britiske premierminister Theresa May har reageret skarpt på det giftangreb, der forleden dag blev rettet mod en tidligere russisk spion – Sergie Skripal – og dennes datter i Salisbury i Storbritannien, og som briterne påstår, Rusland står bag. Angrebet har foreløbig sendt ofrene (og en politibetjent der tilså ofrene på en bænk i Salisbury) i kritisk tilstand på et hospital.

Theresa May udtalte i går, at giftangrebet var et tilfælde af ”unlawful use of force” (se her) mod Storbritannien, og der er pt. optræk til en alvorlig krise mellem Storbritannien og Rusland (for en opdatering, se her).

Rusland har selvfølgelig benægtet, at det var dem, der stod bag giftangrebet og de har betegnet de britiske udmeldinger som urimelige og provokerende (”Vi er bare SÅ skuffede over, at I tror, at vi kunne finde på sådan noget”).

Giftangrebet (som jeg altså tillader mig at antage, at Rusland stod bag) rejser en lang række folkeretlige spørgsmål, der i disse dage testes og søges besvaret.

Lad os starte med de menneskeretlige aspekter. Rusland er medlem af Europarådet og forpligtet af den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der i artikel 2 beskytter retten til liv. Jeg har tidligere blogget om de menneskeretlige aspekter af en lignende russisk operation i Storbritannien, der i 2006 tog livet af en kritiker af det russiske styre, Alexander Litvinenko (se her og her). Der er oplagte lighedspunkter mellem drabet på Litvinenko og angrebet forleden. Begge angreb gik de ud over ”fjender” af Rusland og ved begge angreb blev der anvendt meget specielle giftstoffer.

Konklusionen dengang var, at Menneskerettighedsdomstolens eksisterende praksis umiddelbart må lede til den konklusion, at Rusland næppe vil blive anset for at udøve ”jurisdiktion” i EMRKs forstand over de personer, de likviderer i Storbritannien. De russiske likvideringer strider derfor næppe med Ruslands forpligtelser i henhold til EMRK. Og ja, det virker som en ret uholdbar konklusion, der efter min opfattelse nødvendiggør, at Strasbourg revurderer sin praksis. Men det er altså ikke sket endnu.

Der er også mere generelle folkeretlige aspekter ved det russiske giftangreb og briternes reaktion.

Theresa May har som berørt betegnet det påståede russiske angreb som brug af magt mod Storbritannien og den opmærksomme læser vil vide, at FN Pagten i artikel 2, stk. 4, forbyder stater at gøre brug af magt i deres internationale relationer. Briterne beskylder med andre ord russerne for at krænke FN Pagten og bruge magt mod dem. Det er altså ikke hver dag, vi hører den slags.

Det er i mine øjne ikke helt ude i hampen at påstå, at den russiske operation mod Skripal krænker magtforbuddet i FN Pagten. Giftangrebet har indtil videre sendt tre personer på hospitalet i kritisk tilstand, og angrebet har åbenbart også været forbundet med en vis fare for forbipasserende og andre. Selvom gift ikke er et kinetisk våben i traditionel forstand er der en direkte årsagssammenhæng mellem anvendelsen af gift og fysisk skade (folk dør af det). Derfor må anvendelsen af gift kunne udgøre “magt” i Pagtens forstand.

Jeg mener til gengæld ikke, at angrebet (hvor modbydeligt det end er) er tilstrækkeligt voldsomt til, at det kan sidestilles med et væbnet angreb i artikel 51 i FN Pagten, der udløser en britisk ret til selvforsvar og brug af militære midler mod Rusland. Briterne har indikeret, at giftangrebet i Salisbury skal ses i sammenhæng med lignende russiske angreb på britisk territorium i de senere år, og at det bør have betydning for den britisk reaktion. Briterne er her – muligvis – inde og berøre den såkaldte ”accumulation of events” doktrin, der blev opfundet af israelerne i 1970’erne for at bane vejen for, at en stat der udsættes for en serie af mindre voldsomme angreb ikke afskæres fra at kunne påberåbe sig en ret til selvforsvar, hvis den akkumulerende effekt af de enkelte angreb overstiger minimumstærsklen for at udgøre et væbnet angreb. Selvom doktrinen fortsat er kontroversiel har den fået mere vind i sejlene i løbet af de seneste par årtier – takket være kampen mod terrorisme.

Jeg har under alle omstændigheder svært ved at se, at de russiske angreb skulle være tilstrækkeligt intense til at udløse en britisk ret til selvforsvar.

Men uanset om man mener, at det russiske angreb kvalificerer til at udgøre brug af magt i henhold til FN Pagten (eller sågar et væbnet angreb), er det ret oplagt, at angrebet i hvert fald udgjorde en krænkelse af Storbritanniens suverænitet. Folkeretten indeholder et klart forbud mod, at stater udøver (fysisk) myndighed på andre staters territorier og Rusland har derfor krænket deres folkeretlige forpligtelser over for Storbritannien.

Ruslands folkeretsbrud udløser derfor som jeg ser det en britisk ret til at iværksætte såkaldte ”modforanstaltninger” mod Rusland. Det betyder i praksis, at Storbritannien er berettiget til at reagere på det russiske angreb ved at undlade at opfylde en række af sine folkeretlige forpligtelser over for Rusland. Altså en form for selvhjælp, hvor UK må bryde folkeretten, fordi Rusland startede. Formålet med modforanstaltninger er at formå den stat, der har brudt sine forpligtelser (i dette tilfælde Rusland) til at ophøre med sine folkeretsbrud.

I de senere år er rammerne for lovlige modforanstaltninger især blevet diskuteret i relation til cyberangreb (for en snart gammel analyse se bl.a. her).

Iværksættelsen af modforanstaltninger er imidlertid underlagt en række basale principper, der bl.a. er opregnet i Den Internationale Lovkommissions retningslinjer for statsansvar fra 2001. De mest relevante er følgende.

For det første må en modforanstaltning ikke tage form af brug af magt. Så briterne må ikke reagere på Ruslands adfærd ved at bruge magt mod Rusland. Det må UK kun, hvis Rusland har gjort sig skyldig i et væbnet angreb (og det har de som berørt næppe).

For det andet skal modforanstaltningerne være proportionale med det oprindelige folkeretsbrud. Der skal med andre ord være et rimeligt forhold mellem de tiltag, som briterne iværksætter og det brud på folkeretten, som Rusland har gjort sig skyldig i.

Tidligere i dag bekendtgjorde den britiske regering så, at man bl.a. vil reagere på det russiske angreb ved at udvise 23 russiske diplomater, udvide kontrollen med private flyvninger og indefryse russiske statsmidler (”assets”), hvor der er bevis for, at de anvendes til at ”threaten the life or property of UK nationals or residents”. Det bemærkes også, at britiske ministre og medlemmer af det britiske kongehus vil boycotte VM i fodbold i Rusland næste år, og at alle ”high level” bilaterale kontakter mellem Storbritannien og Rusland suspenderes (se her).

De britiske foranstaltninger har strengt taget ikke meget med modforanstaltninger i folkeretlig forstand at gøre. De har umiddelbart mest af alt karakter af det, der betegnes som ”measures of retorsion”, der i modsætning til modforanstaltninger er ”uvenlige” men trods alt lovlige handlinger. Briterne bryder altså ikke deres folkeretlige forpligtelser over for Rusland ved at udvise russiske diplomater eller ved at undlade at sende Prins Harry til VM i fodbold i Rusland. Briterne er nemlig slet folkeretligt forpligtet til at have diplomatiske relationer med Rusland eller at sende Kongehuset til VM i fodbold.

Indtil videre vil jeg derfor tillade mig at mene, at briternes svar på Ruslands angreb ikke er særligt vidtgående – i hvert fald set med folkeretlige briller.

Endelig: Denne blogger har tidligere beskrevet, at der kan spores en særlig etisk-baseret afstandtagen til staters brug af kemiske våben, såsom giftgasser (se her). Det er bl.a. kommet til udtryk i den internationale reaktion på Assad-styrets brug af kemiske våben i den syriske borgerkrig. Jeg synes at kunne ane, at den princippielle modstand mod enhver brug af gift og kemiske stoffer også er synlig i den britiske reaktion på angrebet i Salisbury.

Grundlaget for krigen mod Islamisk Stat, når islamisterne er fordrevet fra Irak

Der pågår i øjeblikket voldsomme kampe i og omkring den irakiske by Mosul, hvor den irakiske hær – med bistand fra diverse stater og aktører – forsøger at fortrænge Islamisk Stat. Sidstnævnte har haft byen under kontrol i mere end to år.

Selvom modstanden fra Islamisk Stat tilsyneladende er mere massiv end ventet er det efter alt at dømme kun et spørgsmål om tid inden Mosul er ’befriet’ og atter under den irakiske regerings kontrol. Og herefter er forventningen, at resten af Irak ganske hurtigt også ‘renses’ for de sidste ’lommer’ af Islamisk Stat krigere.

Spørgsmålet er, hvad den snarlige ’tilbageerobring’ af Irak fra Islamisk Stat vil få af betydning for det folkeretlige grundlag for den militære operation mod Islamisk Stat i Syrien.

Den flittige læser af denne blog vil vide, at det folkeretlige grundlag for bl.a. den danske indsats mod Islamisk Stat i Syrien er baseret på udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar mod de islamistiske krigere. Det har vi redegjort for flere gange (se bl.a. her og her). Når Islamisk Stat er fortrængt fra Irak må den umiddelbare konklusion være, at den irakiske ret til selvforsvar ophører, fordi det væbnede angreb, der udløste selvforsvarsretten er standset. Og det vil i sagens natur også betyde, at en stat som Danmark ej heller længere kan basere sin magtanvendelse i Syren på det irakiske selvforsvar.

Hvis vi et øjeblik ser bort fra den mulighed, at den danske indsats mod Islamisk Stat indstilles, når der ikke længere er et klart folkeretligt grundlag (det skulle ligne en siddende dansk regering dårligt at lade en krigsindsat være 100 procent afhængig af eksistensen af et meget klart folkeretligt grundlag, host, host Kosovo og Irak) er der vel følgende mere eller mindre sandsynlige muligheder:

  • Den irakiske regering opretholder sin påstand om, at Islamisk Stat udgør en trussel mod Irak, og at retten til selvforsvar er intakt, selvom organisationen er fortrængt fra irakisk territorium. Vi fortsætter på den baggrund udøvelsen af kollektivt irakisk selvforsvar.
  • Magtanvendelsen mod Islamisk Stat i Syrien baseres på udøvelse af kollektivt fransk selvforsvar. Som redegjort for andetsteds her på bloggen gjorde den franske regering efter angrebene i Paris i november 2015 gældende, at angrebene havde udløst en fransk ret til selvforsvar mod Islamisk Stat i Syrien. På nuværende tidspunkt har den franske regering – så vidt vides – ikke anmodet andre stater om at bistå med at forsvare Frankrig mod Islamisk Stat, men det kan jo komme.
  • Magtanvendelsen baseres på kollektivt amerikansk selvforsvar. USA forbeholder sig som bekendt – fortsat – en kontroversiel ret til at gøre brug af væbnet magt i selvforsvar mod de organisationer, såsom Al Qaida, der stod bag angrebene på USA den 11. September2001. Og ja, som beskrevet tidligere her inkluderer denne ret i amerikansk optik også Islamisk Stat. For en diskussion af det amerikanske grundlag, se her og her. Den amerikanske ret til selvforsvar kan vel også udøves kollektivt.
  • Vi bider i det efterhånden rigtig sure æble og lader vores magtanvendelse mod Islamisk Stat i Syrien være baseret på samtykke fra Assad-regeringen. Det er som omtalt bl.a. det russiske grundlag for at være i Syrien.
  • Det lykkes mod forventning at få FN’s Sikkerhedsråd til at vedtage en resolution, der bemyndiger til brug af magt mod Islamisk Stat i Syrien.

Denne blogger tør ikke give et (officielt) bud på, hvilken af de ovennævnte muligheder, der vil blive benyttet, og det kan jo være, at det ender med at være en helt sjette. Den femte og sidste mulighed – et mandat fra Sikkerhedsrådet – vil i sagens natur være at foretrække, da den vil skabe det klareste grundlag. Men om den er det mest sandsynlige er straks mere tvivlsomt. Herudover vil der være en risiko for, at et eventuelt mandat formuleres i så snævre vendinger, at det kan rejse tvivl om dets rækkevidde (host, host Libyen)

 

 

 

Rusland, Litvinenko og EMRK

En engelsk undersøgelse konkluderede i forrige uge, at den russiske præsident Vladimir Putin ’formentlig’ godkendte forgiftningen af den tidligere russiske efterretningsagent Alexander Litvinenko, der døde i november 2006 i London. Litvinenko blev forgiftet med stoffet Polonium 210, der efter al sandsynlighed blev hældt i hans te (det er vist stadig kun i England, folk forgiftet på den måde).

Den 43-årige tidligere spion flygtede til England i 2002, hvor han fik asyl og senere statsborgerskab. Fra sit ly i England kritiserede han den russiske regering i voldsomme vendinger og han indgik efter signende et samarbejde med den britiske efterretningstjeneste MI6.

Hvis det er korrekt, at drabet på Litvinenko var sanktioneret af præsident Putin og vi antager, at det kan henregnes til Rusland, rejser det en række interessante spørgsmål om Ruslands internationale ansvar. Det rejser bl.a. det spørgsmål, om forgiftningen udgjorde en ret oplagt russisk overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, konkret retten til liv i artikel 2.

Det følger af art. 1 i EMRK, at Rusland er forpligtet til at respektere konventionen i forhold til enhver, der befinder sig inden for Ruslands ’jurisdiktion’, og spørgsmålet er naturligvis, om Litvinenko kan siges at have været inden for russisk ’jurisdiktion’, da han blev forgiftet i London i november 2006.

Enhver der har fulgt den mangeårige føljeton om fortolkningen af jurisdiktionsbegrebet i artikel 1 i EMRK vil vide, at Menneskerettighedsdomstolens praksis om konventionens ekstraterritoriale virkning har været alt andet end konsistent, og at den til tider har været direkte selvmodsigende.

Den (for tiden) mest autoritative afgørelse fra Strasbourg på området er dommen i Al-Skeini fra 2011, der vedrørte britiske styrkers brug af dødelig magt mod irakiske statsborgere i den sydlige del af Irak, hvor Storkammeret forsøgte at samle dets divergerende praksis og opsummere retsstillingen.

Baseret på Al-Skeini må det antages, at Litvinenko ikke befandt sig inden for russisk ’jurisdiktion’, og at forgiftningen derfor heller ikke umiddelbart ser ud til at kunne udgøre en overtrædelse af Rusland forpligtelser efter EMRK.

Domstolen konkluderede i Al-Skeini i generelle vendinger, at en stat udøver jurisdiktion uden for dets eget territorium i henhold til art. 1 i EMRK, når det udøver ’effektiv kontrol’ over et område eller når det i øvrigt har en person i sin fysiske varetægt, såsom i tilfælde af anholdelse/ tilbageholdelse. Især sidstnævnte konklusion var ventet med spænding. Men ingen af de to tilfælde er relevant i forhold til forgiftningen af Litvinenko i London.

Domstolen konkluderede ganske vist også i Al-Skeini, at en håndfuld irakere, der blev dræbt af britiske tropper under en patrulje i Basra, befandt sig inden for britisk ’jurisdiktion, men Domstolen lagde i den forbindelse vægt på, at briterne på daværende tidspunkt udøvede myndighedsopgaver i området herunder stod for opretholdelsen af lov og orden. Se hertil også Jaloud v. Holland fra 2014, hvor Domstolen fandt, at Holland var bundet af EMRK i forhold til dødelig magtanvendelse mod en person ved en kontrolpost i Irak.

Det er derfor svært at fortolke EMD’s (nuværende) praksis på anden måde, end at en stat ikke er bundet af EMRK i forhold til brug af dødelig magt i tilfælde, hvor magten retter sig mod personer, der ikke er i statens fysiske varetægt eller der er tale om magtanvendelse på et område, hvor en stat hverken udøver effektiv kontrol eller på anden vis udøver myndighedsopgaver. Og det må i sagens natur betyde, at forgiftningen af Litvinenko ikke var omfattet EMRK. På samme måde, som det i øvrigt må betyde, at den blotte udførelse af luftangreb, som for tiden i Syrien, ikke er tilstrækkeligt til at udgøre ’jurisdiktion’. En sådan konklusion stemmer i øvrigt overens med den ellers (med god grund) ret udskældte Bankovic-afgørelse fra 2001, hvor EMD konkluderede, at luftbombardementerne af Jugoslavien i 1999 ikke faldt inden for EMRK’s rækkevidde.

Den ovennævnte konklusion er í sagens natur svær at forene med menneskerettighedernes påståede ’universelle’ karakter og det kan forekomme stødende, at jurisdiktionsbegrebet fortolkes på en sådan måde, at Rusland menneskeretligt kan slippe afsted med at gøre ting i London, som det ikke kunne gøre i Rusland. Og det meget bliver interessant at se, hvordan Strasbourg vil håndtere den sag, som Litvinenkos enke har anlagt mod Rusland. Den er så vidt denne blogger ved fortsat verserende ved EMD.

Marko Milanovic har – de lege ferenda – foreslået, at EMD indfører en sondring mellem en stats negative og positive forpligtelser og at en stat altid anses for at være bundet af EMRK i forhold til dets negative forpligtelser, uanset om staten udøver jurisdiktion over et givent territorium eller ej (se Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, OUP (2011), s. 209).

Et helt andet spørgsmål vedrører menneskerettighedernes status som retskilde i sædvaneretten (uafhængigt af konventionsbeskyttelsen). Det er bl.a. blevet hævdet, at forbuddet mod vilkårlig berøvelse af livet udgør jus cogens, og at vilkårlige drab derfor altid strider med folkeretten uanset hvor de måtte blive begået (se bl.a. David Kretzmer, ’Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?’, EJIL, Vol. 16, 2005, s. 185). Så selvom et drab som det, der blev begået mod Litvinenko, ikke er omfattet af EMRK vil det alligevel udgøre en overtrædelse af folkeretten.

Det folkeretlige grundlag for Danmarks militære bidrag i Syrien

Som adviseret tidligere her på bloggen, så gav Folketinget den 8. oktober 2015 samtykke til udsendelsen af en mobil radar til erstatning for de danske F-16 fly, der siden sommeren 2014 har gennemført bombeangreb mod Islamisk Stat i Irak. Beslutningsforslaget åbner eksplicit op for, at den danske indsats mod Islamisk Stat nu udvides til Syrien (indsatsen har som bekendt indtil videre været begrænset til Irak).

Udvidelsen af bidraget fra Irak til Syrien rejser spørgsmålet om det folkeretlige grundlag (dele af den følgende analyse er i øvrigt også af finde i dagens udgave af Information).

Som berørt flere gange på denne blog, så er folkeretten ret klar. I fraværet af et samtykke til magtanvendelse fra territorialstaten er magtanvendelse kun forenelig med den del af folkeretten, der regulerer hvornår en stat må anvende magt i andre stater (jus ad bellum), hvis der enten foreligger en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd eller hvis magtanvendelsen er forenelig med en ret til selvforsvar. Det danske F-16 bidrag mod Islamisk Stat i Irak var baseret på en invitation/ samtykke fra den irakiske regering og derfor på den baggrund forenelig med folkeretten. Men hvad med bidraget i Syrien?

Det er indledningsvis værd at notere sig, at repræsentanter for den foregående regering lod forstå, at det efter dets opfattelse kunne være folkeretligt betænkeligt at udvide det danske bidrag til Syrien. I august sidste år lod daværende udenrigsminister Martin Lidegaard eksempelvis forstå, at en dansk militær operation i Syrien ville være en ‘langt, langt sværere manøvre, også folkeretligt.’ Lidegaard noterede sig i den forbindelse, at der trods alt er en demokratisk valgt regering I Irak, ‘der kan koordinere den militære og humanitære indsats’, mens der i Syrien er ‘totalt kaos og ingen regering, vi anerkender, som kan give os et folkeretligt grundlag’. Også SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, var skeptisk og han afviste så sent som i juli i år et forslag fra Naser Khader (K) om et engagement i Syrien bl.a. med den begrundelse, at ’der vil være store folkeretlige problemer med at udvide indsatsen til Syrien.’

Det er ingen tvivl om, at det er korrekt, at det er mere kompliceret folkeretligt at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien end i Irak. Det er i den forbindelse værd at notere sig, at ingen af de vestlige stater, der er involveret militært i Syrien, baserer deres magtanvendelse i Syrien på en invitation fra det syriske regime. Herved adskiller de vestlige stater sig fra stater som Iran og Rusland, der begge begrunder deres tilstedeværelse i Syrien på netop en invitation fra Assad-regimet.

Det kan efter min mening diskuteres, om Bashar al-Assad i det hele taget kan afgive et bindende samtykke til fremmed involvering i krigen i Syrien og jeg mener også, at det kan diskuteres, om ikke russiske og iranske angreb mod eksempelvis Den Frie Syriske Hær krænker det syriske folks ret til selvbestemmelse. Grænserne for Assad’s beføjelser til at invitere andre stater til at bruge magt i Syrien har imidlertid ikke indtil videre fyldt nævneværdigt i den internationale debat.

Som de andre vestlige stater baserer også den danske regering det militære engagement mod Islamisk Stat i Syrien på en ret til kollektivt selvforsvar af Irak. Det fremgår således af beslutningsforslaget: “Det folkeretlige grundlag for det danske bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-Pagtens artikel 51.” Det fremgår også, at regeringen “i forbindelse med udsendelsen af det danske supplerende bidrag” vil indberette til FN’s Sikkerhedsråd i henhold til artikel 51, at Danmark “har iværksat tiltag mod ISIL i Syrien som led i kollektivt selvforsvar af Irak.”

Jeg mener sådan set, at det giver ganske god mening at påstå, at Irak er udsat for et væbnet angreb fra Islamisk Stat (bl.a. fra syrisk territorium), der har udløst en irakisk ret til selvforsvar, som andre stater efter anmodning fra irakerne kan bistå med at udøve i Syrien. Selvom Islamisk Stat er en privat aktør har det siden terrorangrebene den 11. september 2001 været den almindeligt accepterede antagelse, at angreb fra private aktører godt kan udløse en ret til selvforsvar, hvis den lokale regering – som tilfældet er i Syrien – mangler enten viljen eller evnen til at standse den væbnede angreb. Den irakiske regering har officielt anmodet det internationale samfund, herunder vestlige stater, om at hjælpe landet med at bekæmpe Islamisk Stat, og artikel 51 i FN Pagten åbner eksplicit op for brug af kollektivt selvforsvar.

Det forhold, at Vesten – og altså nu også Danmark – baserer sin militære tilstedeværelse i Syrien på udøvelse af kollektivt irakisk selvforsvar begrænser imidlertid også på en række punkter indsatsen i Syrien. Kravet om proportionalitet betyder for det første, at vi kun må bruge den mængde magt, der er nødvendig for at standse Islamisk Stats fremfærd i Irak. Som jeg ser det kommer vi derfor heller ikke uden om, at vi også kun må angribe Islamisk Stat og ikke andre af de stridende parter i den syriske borgerkrig, herunder Assad-regimet. For det andet vil grundlaget for at være tilstede i Syrien militært også umiddelbart ophøre, når/ hvis det lykkes at nedkæmpe organisationens tilstedeværelse i / muligheder for at angribe Irak.

Russiske luftangreb i Syrien – det mulige folkeretlige grundlag

Rusland har idag bekræftet, at dets luftvåben har gennemført en række luftangreb på mål i det borgerkrigshærgede Syrien. Mens angrebene ifølge russerne selv har været rettet mod Islamisk Stat rapporterer flere medier, at det langtfra er (hele?) sandheden. Det forlyder således, at russerne også har angrebet Den Frie Syriske Hær, der – som Islamisk Stat – bekæmper Assad-regimet.

Ifølge den russiske udenrigsminister sker de russiske angreb efter anmodning fra Assad, der i russisk optik fortsat er at anse som den legitime regering i Syrien, der kan samtykke til brug af andre staters magt på syrisk territorium (se link ovenfor). I det omfang, at det lægges til grund, at Assad-regimet fortsat ER at anse som regeringen i Syrien, har russerne fat i den lange ende. Som beskrevet andetsteds her på bloggen, så er samtykke en folkeretlig ansvarsfrihedsgrund, der fritager en stat fra det folkeretlige ansvar, der i henhold til art. 2, stk. 4, i FN Pagten ellers ville være forbundet med at bruge magt på andre staters territorium. Og det er i den forbindelse uden betydning, om russerne angriber Islamisk Stat eller Den Frie Syriske Hær. Hvis Assad-regimet anerkendes som Syriens regering vil russernes magtanvendelse i Syrien være forenelig med FN Pagten, sålænge den er baseret på Assad’s samtykke.

Rusland er som  bekendt ikke den eneste fremmede stat, der er militært involveret i borgerkrigen i Syrien. USA, Canada, Storbritannien og Frankrig gennemfører også luftangreb i Syrien, men disse er alle rettet mod Islamisk Stat. Som tidligere beskrevet, så er det mulige folkeretlige grundlag for disse angreb ikke et samtykke fra Assad-regimet men derimod kollektiv udøvelse af selvforsvar af Irak, der jo er delvist kontrolleret af netop Islamisk Stat (se bl.a. blogpost her). I modsætning til russerne anser de vestlige stater ikke længere Assad-regimet for at være legitimt.

I forhold til de russiske angreb i Syrien er det interessante folkeretlige spørgsmål selvsagt, om Moskva er berettiget til at anse Assad og hans ‘regering’ for at være den reelle regering i Syrien. Som så meget andet i forhold til det folkeretlige grundlag for de forskellige former for magtanvendelse, der finder sted i Syrien, er svaret efter denne bloggers opfattelse ret uklart. For mens der er de folkeretseksperter, der vil hævde, at borgerkrigen i Syrien har skabt så meget tvivl om, hvem der reelt regerer landet, at det ikke bør være muligt for nogen af de stridende parter, herunder Assad, at invitere andre stater til at intervenere i krigen, må det også erkendes, at der er masser af historiske eksempler på, at verdenssamfundet har accepteret, at en regering, der har været under hårdt pres som følge af en borgerkrig, har kunnet anmode andre stater om militær hjælp udefra til at nedkæmpe modparten. Dertil kommer, at det trods alt fortsat ser ud til at være således, at det er Assad og hans folk, som det internationale samfund ‘ringer til’, når de skal have fat på en repræsentant fra ‘den syriske regering’.