Human Rights Quarterly: Expanding or Diluting Human Rights?: The Proliferation of United Nations Special Procedures Mandates

 

I det netop udgivne akademiske tidskrift, Human Rights Quarterly, har jeg sammen med Senior Lecturer Rosa Freedman fra Birmingham Law School, været medforfatter på en artikel om FN’s ‘Special Procedures System’. Nedenfor følger abstract til artiklen:

The United Nations Special Procedures system was described by former UN Secretary General Kofi Annan as “the crown jewel” of the UN Human Rights Machinery. Yet, in recent years, the system has expanded rapidly, driven by states creating new mandates frequently on topics not traditionally viewed as human rights. This article explores the connection between forms of governance and the states voting for and promoting these newer mandates. We explore states’ potential motivations for expanding the system and the impact on international human rights law. This article forms an important part of discussions about Special Procedures and rights proliferation.”

Læs den fulde artikel her (kræver særlig adgang).

Julian Assange er ikke ‘frihedsberøvet’

Undertegnede har en klumme i dagens Information om den ‘afgørelse’, som FN’s Arbejdsgruppe for Vilkårlig Frihedsberøvelse (UN Working Group on Arbitrary Detention) offentliggjorde forleden. Afgørelsen vedrørte en klage, som Julian Assange havde indbragt for Arbejdsgruppen i relation to den temmelig specielle situation, han befinder sig på Ecuadors ambassade i London. Klummen er tilgængelig her og afgørelsen fra Arbejdsgruppen her.

Assange siden sommeren 2012 opholdt sig på Ecuadors ambassade i London, hvor han har søgt tilflugt for at undgå at blive udleveret til Sverige på baggrund af en anmeldelse om seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. Inden Assange søgte tilflugt på ambassaden havde han været i husarrest i 550 dage mens de britiske myndigheder behandlede en svensk udleveringsanmodning.

 

Der er flere ting i Arbejdsgruppens afgørelse, som jeg mener er ret diskutable, men jeg mener bl.a., at det er meget tvivlsomt, om det giver mening at konkludere – som Arbejdsgruppen gør – at Assanges ophold på ambassaden kan karakteriseres som en ‘frihedsberøvelse’.

Som jeg læser den del af afgørelsen, så er det afgørende i sagen, at Arbejdsgruppen ikke mener, at Assange reelt har noget alternativ til at opholde sig på ambassaden, og at hans frihed af den grund kan siges at være berøves. En frivillig indespærring kan herved antage karakter af en ‘frihedsberøvelse’, hvis det ikke kan kræves af den ‘indespærrede’, at han eller hun opgiver sin indespærring.

Det afgørende bliver altså, om det er rimeligt at kræve af Assange, at han forlader ambassaden og tager til Sverige og jeg har altså svært ved at se, hvorfor man ikke kan kræve det af ham. Det er meget muligt, at USA på et tidspunkt vil have ham udleveret, men indtil videre foreligger der ingen udleveringsanmodning fra amerikanerne. Herudover så er det altså Sverige, vi taler om, og Sverige er ikke kendt for at se stort på retsstatsprincipper eller at løbe fra sine internationale forpligtelser. Som svenskerne selv bemærker, så er de bundet af deres internationale forpligtelser i forhold til Assange og en eventuel amerikansk udleveringsanmodning vil kunne prøves helt til den svenske højesteret. Jeg mener også, at det er ret langt ude at antage, at den svenske højesteret skulle ligge under for et eventuelt pres fra USA.

COWI’s kortlægning af hadforbrydelser

Konsulentfirmaet COWI har netop udsendt en stor kortlægning over omfanget af oplevede hadforbrydelser i Danmark. Om baggrunden for kortlægningen fremgår det bl.a.:

Undersøgelsen skal komplementere Justitsministeriets mfl. offerundersøgelser, som er gennemført siden 2005. De har bl.a. undersøgt i hvilket omfang årsagerne til vold mod ofre, efter ofrets egen opfattelse, skyldtes en hadforbrydelse, der er motiveret af racisme eller seksuel orientering. I årene 2008-2010 mente 10 pct. af de ofre, der havde været udsat for vold, at de ”ja, helt sikkert” eller ”ja, måske” havde været ofre for en hadforbrydelse. De tilsvarende tal for 2011-2012 var 16 pct. og for 2013 12 pct. Det svarer til ca. 0,1 pct. af befolkningen.

COWI’s kortlægning når frem til et markant større omfang af (oplevede) hadforbrydelser inden Justitsministeriets offerundersøgelser.

Kortlægningen viser, at 2,9 pct. af befolkningen svarer ”ja, helt sikkert” og 10,4 pct. svarer ”ja, måske” til, at de har været udsat for en eller flere hadforbrydelser inden for det seneste år. Det svarer til, at 13,3 pct. af befolkningen svarer, at de ”ja, helt sikkert” eller ”ja, måske” er blevet udsat for en eller flere hadforbrydelser.

Som det også fremgår af kortlægningen, er denne dog ikke sammenlignelig med Justitsministeriets offerundersøgelse:

Disse tal kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene i offerundersøgelserne. Det skyldes, at denne kortlægning medtager ni motivgrunde og ikke to motivgrunde, som offerundersøgelsen gør, samt at kortlægningen medtager flere typer af hændelser, herunder chikane, end offerundersøgelserne gør. Det betyder, at der er væsentligt flere, der føler sig udsat for en hadforbrydelse end offerundersøgelserne giver udtryk for. Ligeledes er der væsentligt flere, der vil kunne kategorisere den forbrydelse, de har været udsat for, som en hadforbrydelse.

På den baggrund kan man måske spørge, hvorvidt det er retvisende at kalde det en kortlægning af hadforbrydelser eller, om man ikke bidrager til at udvande begrebet.

Af mere konkrete anbefalinger med relevans for retssikkerhed og frihedsrettigheder kan fremhæves følgende:

Denne kortlægning dækker de motivgrunde, der er inkluderet i straffelovens §§ 81, nr. 6 og 266 b (etnisk oprindelse, religion og tro, seksuel orientering, og i praksis herunder kønsidentitet). Disse fire kategorier ligger bag 27 pct. af de oplevede hadforbrydelser. Kortlægningen er suppleret med motivgrunde hentet fra internationale definitioner af begrebet (køn, alder, handikap, politisk eller anden anskuelse og social status). Befolkningens oplevelser af hadforbrydelser omfatter således flere kategorier end dem, der er nævnt i straffeloven.

Vi anbefaler: › At det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at sondre mellem de kategorier, der er omfattet af straffelovens bestemmelser, og de kategorier, der er omfattet af internationale definitioner af begrebet. › At der foretages en vurdering af, om kønsidentitet fortsat i praksis skal tolkes ind under seksuel orientering i straffeloven, eller om det skal fremstå som selvstændig kategori. Her bør erfaringer fra andre lande, hvis retlige beskyttelse mod hadforbrydelser inkluderer flere beskyttelsesgrunde, inddrages.

Rapportens ophavsmænd lægger altså op til, at det bør undersøges, hvorvidt straffelovens § 266 b skal udvides således, at flere kategorier af grupper er omfattet af bestemmelsens beskyttelse mod ”trusler og forhånende og nedværdigende” ytringer. En sådan anbefaling er på den ene side logisk; det forekommer ganske vilkårligt, at eks. handicappede ikke er omfattet af bestemmelsen. På den anden side demonstrerer anbefalingen også faren ved § 266 b, eftersom der kan tænkes en lang række definitioner af grupper, som kunne tænkes omfattet. Ud over handicap, kunne køn, kønsidentitet og social status eksempelvis være bud, der dog samtidig vil betyde en betragtelig indsnævring af ytringsfriheden. Så vidt ses behandler kortlægningen dog ikke spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet er evidens for, at kriminalisering af ytringer medfører et fald i hadforbrydelser, hvilket spørgsmål er nok så væsentligt (om end givetvis svært at besvare entydigt).

Læs hele kortlægningen her

Smykke-loven og EMRK

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg fremsatte den 10. december 2015 et forslag til lov om ændring af udlændingeloven (UDL). Lovforslaget (L 87) er kontroversielt, fordi det vil give politiet hjemmel til at visitere asylansøgere og ransage deres bagage med henblik på at sik­re penge og værdigenstande til at betale for deres ophold i Danmark. Der er al­lerede skre­vet en del om lovforslaget. Formålet med denne blog er kort at ana­ly­sere for­slag­et i lyset af Den Europæiske Menneskerettigheds­kon­vention (EMRK) og den­nes beskyttelse af retten til ejendom.

Lovforslaget og gældende ret

Som udgangspunkt er det staten, der afholder alle udgifter, når asylansøgere opholder sig i Danmark. Udlændingestyrelsen kan dog allerede i dag be­stem­me, at asylansøgere, der har tilstrækkelige midler, selv skal betale, jf. UDL § 42 a, stk. 4, 1. pkt. Det nye i lovforslaget er således ikke, at nogle asyl­ansøgere skal betale for deres ophold. Det nye, og kontroversielle, er poli­ti­ets hjemmel til beslaglægge pen­ge og værdigestande.

Politiet har i dag hjemmel til at foretage visitation samt til at ransage en asylansøgers bagage. Dette sker for at se, om den pågældende person er i besiddelse af dokumenter eller genstande, der kan være af betydning for vedkommendes ansøgning om asyl. Men som der står i lovforslaget, giver:

»…gældende regler ikke hjemmel til at iværksætte tvangsindgreb, herunder visita­tion og ransagning, over for udlændinge med henblik på at sikre penge eller vær­di­genstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold og nødven­dige sundhedsmæssige ydelser samt ophold på eller i tilknytning til et indkvar­te­ringssted omfattet af [UDL] § 42 a, stk. 5. Der er heller ikke efter de gæld­ende regler adgang til at inddrage eller beslaglægge eventuelle midler med hen­blik på fremadrettet dækning af udgifter til underhold og nødvendige sundheds­mæssige ydelser mv.«

Ifølge lovforslaget skal beslaglæggelse ske efter Retsplejelovens (RPL) §§ 509-516. Dette indebærer bl.a., at almindelige personlige brugsgenstande som eksem­pel­vis ure og mobiltelefoner som udgangspunkt ikke kan beslaglægges, jf. RPL § 509, stk. 1.

Tilsvarende er bl.a. genstande, som har en særlig personlig betydning, fritaget, medmindre som det fremgår af lovforslaget, at »genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at undtage dem fra beslaglæggelse.« Hertil anføres det, at retspraksis vedrørende RPL § 515, stk. 1, er retningsgivende.

Ejendomsretten og EMRK

Retten til ejendom er en menneskeret. På grund af ideologiske uoverens­stemmel­ser indgår retten til ejendom imidlertid ikke i alle menneskerettighedskon­ven­tioner, og blev først indført i EMRK med første tillægsprotokol af 1952. Retten til ejendom er også tit blevet indfortolket i FN’s flygtningekonvention. James C. Hathaway skriver for eksempel i bogen The Rights of Refugees under International Law, at »…alien specific confiscatory regimes, including those applied simply against refugees, are violations of the Refugee Convention« (s. 523). Hathaway anerkender, at der eksisterer en ret til at konfiskere ejendom, når dette sker i samfundets interesse, men understreger samtidigt, at »confis­ca­tion imposed only on refugees is discriminatory, thus vitiating any such justi­fi­ca­tion«.

Retten til ejendom fremgår som nævnt af første tillægsprotokol til EMRK. Ifølge artikel 1 er:

1. Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse af sin ejen­dom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i over­ensstemmelse med de ved lov og folkerettens almindelige principper fast­sat­te betingelser.

Der er ingen tvivl om, at beslaglæggelsen af penge og værdigenstande vil være et indgreb i ejendomsretten som den er defineret i EMRK. Beslaglæggelse af a­syl­ansøgeres ejendom vil derfor kun være i overensstemmelse med konventionen, hvis Danmark kan vise, at det tjener et lovligt og legitimt formål, og at det er pro­por­tio­nelt.

Derudover skal indgrebet være i overensstemmelse med legalitetsprincippet, hvilket bl.a. indebærer, at loven skal være tilstrækkeligt forudsigelig. I den for­bind­else er det værd at bemærke, at der tilsyneladende allerede inden lovens vedtagelse hersker forskellige fortolk­ning­er og en del forvirring om, hvad der kan beslaglæggelse, om end dette vil kunne korrigeres af domstolene.

Enhver beslaglæggelse, som lovforslaget medfører, vil kunne efter­­prøves ved nationale domstole. Det følger båder af RPL og EMRK, og som for­mand­en for Foreningen af Udlændingeretsadvokater har påpeget, vil hun altid an­be­fale en klient at forsøge at få en beslaglæggelse prøvet i retten, hvis ved­kommende er uenig i beslutningen.

Hvorvidt lovforslaget vil være i overensstemmelse med EMRK vil i sidste ende afhænge af proportionalitetsprincippet. Som menneskerettighedsdomstolen udtalte i Sporrong and Lönnroth v. Sweden:

»…the Court must determine whether a fair balance was struck between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights…«

Som Hathaway har påpeget, er det svært at argumentere for en bred adgang til konfiskation af asylansøgeres ejendom, idet dette kunne anses som værende diskriminerende. For at imødegå denne kritik har regeringen betonet, at den ønsker at sidestille asylansøgere med kontanthjælpsmodtagere, men dette argument er blevet kritiseret.

Ifølge det fremsatte lovforslag, er det:

»…regeringens opfattelse, at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangs­punkt selv skal betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sund­heds­mæs­sige ydelser.«

Regeringen ønsker med andre ord at sondre mellem rige og fattige asylansøgere. Det virker dog usandsynligt, at rige asylansøgere kommer til Danmark med en »kuf­fert fuld af diamanter«, som justitsminister Søren Pind har udtrykt det. Ikke fordi rige flygtninge ikke findes, men fordi de, der har sådanne formuer, sikkert vil finde en mere bekvem måde at flygte på. De kunne for eksempel købe et europæisk pas.

I forhold til dem, der ikke har denne mulighed, har Den Europæiske Menneskerettig­hedsdomstolen flere gange fremhævet, at asylansøgere tilhører en særligt underprivilegeret og sårbar befolkningsgruppe, der har behov for særlig beskyttelse (M.S.S. v. Belgium and Greece, pr. 251). Uanset denne særlige beskyttelse så har alle asylansøgere – rig såvel som fattig – samme grundlæggende rettigheder som andre personer i Danmark, inklusiv retten til ejendom.

Advokater i frontlinjen

Ytringsfrihed stammer tilbage fra antikkens Grækenland, hvor man dog kun under en retssag var fri til at sige sin mening uden begrænsning. I Danmark blev ytringsfriheden grundlovsfæstet i 1849 med Grundlovens § 77, hvoraf det fremgår, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Senere tilsluttede Danmark sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvor ytringsfriheden ligeledes har en central betydning.

Retten til at sige sin mening er en af grundstenene i det danske demokrati, men grundloven giver ikke mulighed for, at man kan sige hvad man vil, hvor man vil det. Det fremgår netop af ordlyden, at retten til at ytre sig sker under ansvar for domstolene, og begrænsninger kan således ske ved lov. I Danmark er ytringsfriheden begrænset på en række områder, herunder straffelovens bestemmelser om embedsmænds videregivelse af fortrolige oplysninger, racismebestemmelsen, blasfemibestemmelsen, fremsættelse af usand sigtelse og æreskrænkelse. Hertil kommer særlige bestemmer om, at personer ikke må videregive oplysninger, som de er kommet i besiddelse af. Dette omfatter – ud over de oplagte tavshedsbestemmelser for offentligt ansatte som f.eks. politiet, efterretningstjenesterne, familiesager hos forvaltningen – ligeledes regler om advokaters tavshedspligt. Disse regler om tavshedspligt er reguleret i retsplejeloven og Advokatnævnet håndhæver reglerne med mulighed for at pålægge bøder i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

Uden for den vestlige del af verden findes der talrige eksempler på staters forsøg på at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Ofte går advokater ikke ram forbi, når stater forsøger at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Advokater står tværtimod ofte direkte i frontlinjen som repræsentant – eller våbendrager om man vil – for de borgere, som kæmper for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE) uddeler hvert år en Human Rights Award. I 2015 er prisen tildelt advokatselskabet Fengrui i Kina samt Intigam Aliyev fra Aserbajdsjan. Fengrui fik prisen på baggrund af en episode i juli 2015, hvor 255 advokater og andre ansatte i selskabet i løbet af 10 dage blev anholdt under forskellig påskud eller forsvandt. 30 menneskerettighedsforkæmpere fra selskabet heraf 15 advokater sidder fortsat fængslet sammen med 10 andre af selskabets medarbejdere. Fengrui delte prisen med Intigam Aliyev, idet Aliyev efter årtiers kamp for menneskerettigheder og repræsentant for personer, hvis menneskerettigheder var blevet krænket, blev anholdt og dømt under tvivlsomme forhold for blandt andet skatteunddragelse, dokumentfalsk og organiserede ulovlige forretninger.

Det er dog ikke alene uden for den vestlige verden, at der sker overgreb mod advokaters ytringsfrihed, hvor de udfører deres arbejde. I Italien er en forsvarsadvokat blevet kritiseret af en politiker for sit forsvar af en udvist pakistaner, og i UK er en advokats familie blevet udsat for dødstrusler på baggrund af offentlig kritik fra en politiker.

Ytringsfrihed er retten til at ytre sig inden for lovens rammer. Dette er en menneskeret, som ikke må ikke knægtes af trusler eller justitsmord. Advokater er som nævnt i en særlig udsat position og risikerer statslige overgreb i mindre udviklede retsstater eller overfald af ekstremister, udelukkende fordi de varetager deres opgave som advokater.

Advokatsamfundet arbejder for at styrke retssikkerheden for alle borgere i Danmark, men vi arbejder ligeledes aktivt inden for CCBE for at sikre støtte og opbakning til de advokater, som udsættes for statslige overgreb i deres virke for menneskerettigheder og retssikkerhed. CCBE udfører en vigtig opgave på dette område, og besøger bl.a. lande, hvor staten truer advokaters grundlæggende rettigheder, afgiver støtteerklæringer i konkrete sager og holder løbende øje med udviklingen i en lang række lande, hvor vilkårene for at arbejde som advokat indebærer risiko for at forsvinde, justitsmord eller overfald fra ekstremister.

Dette er en vigtig opgave. Ved at sikre advokaterne i udførelsen af deres arbejde er vi også med til at fremme ytringsfriheden og andre menneskerettigheder.

I forsvar for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Henrik Day Poulsen stillede for nyligt et retoriske spørgsmål: »Skal vi skrotte den europæiske menneskerettighedskonvention?« Et spørgsmål som flere, og særligt Morten Messerschmidt, hyppigt har stillet. Dette og lignende spørgsmål hviler ofte på misforståelser. For eksempel skriver Poulsen:

Jeg har skrevet det før og skriver det gerne igen. Mange af de konventioner, som Danmark er tvunget til at følge, er skrevet i en tid, hvor Europa ikke var truet af islamistisk terror og vores befolkningssammensætning stadig bestod af primært kristne. Verden i dag ser helt anderledes ud. 

Mange af de menneskerettighedskonventionerne, som Danmark (frivilligt) har valgt at følge, er et resultat af 2. verdenskrig. Formålet med konventionerne var at forhindre en gentagelse af krigens uhyrligheder.

Poulsen har således ret: Verden i dag ser anderledes ud. I dag er verden langt fredeligere, og selv om der er en reel trussel fra international terrorisme er den intet sammenlignet med 2. verdenskrig. Som Lord Hoffman udtalte om Al-Qaeda og trusselen mod UK efter den 11. september 2001:

This is a nation [UK] which has been tested in adversity, which has survived physical destruction and catastrophic loss of life. I do not underestimate the ability of fanatical groups of terrorists to kill and destroy, but they do not threaten the life of the nation. Whether we would survive Hitler hung in the balance, but there is no doubt that we shall survive Al-Qaeda…

Poulsen mener ikke, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention skal skrottes, men at den »trænger… til et eftersyn og en voldsom justering.« Justeringen sker imidlertid hele tiden, gennem menneskerettighedsdomstolens såkaldte dynamiske fortolkning, hvorefter konventionen fortolkes i lyset af nutidens vilkår.

Messerschmidt har taget et mere drastisk standpunkt: Han har argumenteret for, at Danmark skulle melde sig ud af menneskerettighedskonventionen. Messerschmidt mener, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er hævet over magtens tredeling, når den »træder op imod de demokratisk valgte.«

Argumentet, for at Danmark skulle melde sig ud af konventionen, hviler på to antagelser. For det første mener Messerschmidt, at Danmark selv kan »håndtere retfærdig rettergang, ytringsfrihed og privat ejendomsret uden indblanding fra andre lande.« For det andet ser han enhver international forpligtigelse som en »kortslutning af demokratiet«.

Der er flere grunde til, at Messerschmidt tager fejl, men lad os indledningsvist slå fast, at menneskerettighedsdomstolens indblanding i danske forhold er beskeden. Sidste år behandlede domstolen 62 klager vedrørende Danmark. Af disse blev 60 afvist. I de resterende to sager fik Danmark medhold.

Selvom antallet af sager mod Danmark er beskedent, har domstolen ikke været uden indflydelse. I 1989 blev Danmark fx dømt i Hauschildt-sagen, fordi den samme dommer, som flere gange havde forlænget varetægtsfængslingen i en bedragerisag, også deltog i domsafsigelsen mod den anklagede. Da en af begrundelserne for varetægtsfængslingen var en særlig bestyrket mistanke om, at der er begået en forbrydelse, mente menneskerettighedsdomstolen ikke, at dommeren efterfølgende kunne siges at være »upartisk«. Retsplejeloven blev derefter ændret.

Der er andre sager, hvor domstolen har påvirket retstilstanden i Danmark. Det gælder bl.a. den såkaldte bløder-sag fra 1996, hvor sagsbehandlingstiden for erstatningssager for HIV-smittede blødere blev fundet unødvendig lang eller afgørelsen fra 2003, hvor domstolen fandt, at politiet ikke måtte tilbageholde en pensionist i over 13 timer, fordi hun nægtede at oplyse sit navn.

Indblandingen i sådanne sager har ikke skadet Danmark. Tværtimod. Domstolen har gjort opmærksom på problemer i vores retssystem og derved bidraget til at højne retssikkerheden. Sagerne viser, hvordan alle lande, også Danmark, drager fordel af internationalt opsyn.

Ifølge Messerschmidt hviler sådan indblanding ikke på nødvendighed, men på »moralsk bedreværd«, hvilket ikke er for »dommere at afgøre, men for »vælgerne.« Messerschmidt vil med andre ord ikke have grænser for den demokratiske beslutningsproces.

Men uden menneskerettigheder er der ingen beskyttelse mod flertallets tyranni. Menneskerettigheder er grundlæggende udemokratiske. Deres formål er netop at beskytte den enkelte mod flertallet. Den enkeltes rettigheder har derfor forrang, uanset hvor stort et flertal der ønsker at skade den enkelte.

Uden denne forrang var der ingen beskyttelse. Og når domstolene beskytter vores rettigheder er de ikke »hævet over«, men en nødvendig del af magtens tredeling. Menneskerettigheder definerer, med andre ord, det område, hvori den demokratiske beslutningsproces kan operere.

Der kan være uenighed om, hvordan grænserne for dette område skal trækkes, men der er bred enighed om menneskerettighedernes kerne, såsom retten til liv, frihed og sikkerhed, en retfærdig rettergang, forbuddet mod tortur, slaveri, tvangsarbejde såvel som de andre rettigheder beskyttet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Endeligt handler Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke kun om Danmark. Ser man på Europarådets 47 medlemslande som helhed, er der ingen tvivl om konventionens positive indflydelse. Domstolen er ikke uden mangler, men Europa har brug for en menneskerettighedskonvention, og Europa har brug for en menneskerettighedsdomstol.

Ny undersøgelse af holdninger til ytringsfrihed

PEW Research har netop udgivet en større undersøgelse, der måler holdninger til ytringsfrihed i 38 lande verden over.

Overordnet viser undersøgelsen, at flertallet af de adspurgte i hovedparten af de 38 lande mener, at det er vigtigt at bo i et land, hvor fundamentale rettigheder til ytrings-, informations- og pressefrihed respekteres.

Dog viser undersøgelsen også, at selvom befolkningen ofte støtter ytringsfriheden som princip, mener mange, at der bør være begrænsninger af visse former for ytringer. Mens 80 % af de adspurgte verden over mener, at folk frit skal kunne kritisere regeringerne, mener kun 35 % af de adspurgte, at det bør være tilladt at krænke religiøse følelser og minoritetsgrupper.

Ikke overraskende er amerikanerne det folkefærd, der lægger størst vægt på ytringsfriheden.

 

Læs hele undersøgelsen her

 

 

Ny nedre grænse for umenneskelig behandling?

Storkammeret ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fornyligt afsagt en vigtig dom om artikel 3, ifølge hvilken ingen må underkastes tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Sagen omhandlede to unge mænd, hvoraf den yngste var 17 år, der begge havde fået en stukket en lussing under deres tilbageholdelse af det belgiske politi. De to mænd, som var brødre, var blevet anholdt på forskellige tidspunkter, men de kunne begge berette lignede historier.

På trods af at begge brøde kunne fremvise lægeerklæringer, som var attesteret få timer efter deres frigivelse, benægtede den belgiske regeringen, at de var blevet slået af politiet. Myndighederne foreslog i stedet, at de to brødre havde slået sig selv, således at de kunne klage over politiets behandling. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol var dog ikke overbevist af denne forklaring.

I overensstemmelse med tidligere retspraksis fremhævede domstolen det absolutte forbud mod tortur, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. I den forbindelse sagde domstolen:

“…where an individual is deprived of his or her liberty or, more generally, is confronted with law-enforcement officers, any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by the person’s conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention.”

Storkammerets afgørelse kom som lidt af en overraskelse, idet syv dommere tidligere havde afvist, at der var sket en overtrædelse af artikel 3. Den tidligere instans havde påpeget, at selv hvis de to brødre var blevet slået, hvilket i så fald var aldeles uacceptabelt, så kunne deres behandling ikke generere en tilstrækkelig grad af ydmygelse eller fornedrelse til at udgøre en overtrædelse af artikel 3. I Storkammeret var 14 ud af dets 17 dommere ikke enige i denne vurdering. Tre dommer dissenterede, og advarede imod en trivialisering af artikel 3.

Afgørelsen er værd at fremhæve, da den muligvis etablerer en ny nedre grænse for artikel 3. Hele afgørelsen kan læses her: Bouyid v Belgium.

Relevant retssikkerhed – nyheder uge 33

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste relevante folketingsspørgsmål

Retsudvalget, Alm. del – 2014-15 (2. samling) – Spørgsmål 2: Spm. om regeringen, udover at indføre normalstraffe for personfarlig kriminalitet, vil tage initiativ til hårdere straffe i tilfælde af gentagen kriminalitet, til justitsministeren

Retsudvalget, Alm. del- 2014-15 (2. samling) – spørgsmål 3: Spm. om at kommentere dommen over Sam Mansour afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2015 herunder oplyse, hvor stor en del af straffen på 4 års fængsel den dømte efter sædvanlige afsoningsregler for ikke-danske statsborger skal afsone før løsladelse og udvisning, til justitsministeren

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Udenrigsministeriet: FN’s medlemslande er blevet enige om en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Dagsordenen skal godkendes på topmødet den 25.-27. september i FN’s Generalforsamling. Udenrigsminister Kristian Jensen glæder sig over, at centrale danske prioriteter som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet
 • Institut for Menneskerettigheder har indgået en samarbejdsaftale med Hunan Universitet i Kina om efteruddannelse af 600 anklagere i den reviderede straffelov fra 2013, som bl.a. giver forsvarsadvokater bedre adgang til klienter og bevismateriale. Målet med samarbejdsaftalen er, at fremme de procedurer, der skal sikre, at loven overholdes. Samarbejdsaftalen skal løbe frem til slutningen af 2016.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 32

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

SENESTE FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste relevante folketingsspørgsmål

REU, Alm.del – 2014-15 (2. samling) – Spørgsmål 41: Spm. om, hvilke årlige udgifter fra 2002 frem til i dag hhv. staten, regionerne og kommunerne har haft i forbindelse med terrorbekæmpelse, til justitsministeren

REU, Alm.del – 2014-15 (2. samling) – Spørgsmål 42: Spm. om, hvor store årlige udgifter fra 2002 frem til i dag hhv. telebranchen, flybranchen og den øvrige transportbranche har haft i forbindelse med opfyldelse af terrorlovgivning, til justitsministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Ombudsmanden: Enlig pensionist havde ret til fuld pension, selv om hun husede syg ven. Læs artiklen her.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • HRW: Frankrig har indført en ny lov, som tillader masseovervågningen.
 • EU: EDPS (European data protection supervisor) har nye anbefalinger til EU’s data beskyttelses reform. EDPS’ pressemeddelelse med forslag til ” The General Data Protection Regulation” (GDPR) kan læses her. Anbefalinger kan læses her.:
 • Article 19: Tunesisk terrorlov underminerer rettigheder.
 • Article 19 stiller spørgsmålstegn ved fransk lovgivning, som giver administrative myndigheder mulighed for blokere visse hjemmeside.

Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 31

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE FOLKETINGSSVAR

Herunder kan findes de seneste relevante folketingsvar.

 • REU, Alm.del – 2014-15 (2. samling) – Foreløbigt svar på spørgsmål 5: Spm. om, hvordan det kan være, at doms- og tvangsanbragte unge på institutioner ikke kan tilbageholdes med magt, til social- og indenrigsministeren

SENESTE FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste relevante folketingsspørgsmål

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Utilstrækkelig undersøgelse kostede hjerneskadet kvinde 2 ud af 3 støttetimer. Læs artiklen her.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Kriminalforsorgen accepterer dom om overgreb: 21-årig var fastspændt i så lang tid i arresten i Aalborg, at der var tale om umenneskelig behandling. Kriminalforsorgen har besluttet ikke at anke en dom om en tragisk sag fra Aalborg, hvor en fange lå fastspændt for længe i en sikringscelle. Der er tale om et overgreb, som udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, slog Københavns Byret fast i sidste måned. Den 21-årige mand var i foråret 2012 fastspændt i så lang tid, at det var en nedværdigende og umenneskelig behandling. Læs artiklen her.
 • ECHR: Human rights judges awarded €44,000 to six gay men and ruled that Italy should introduce possibility of legal recognition for same-sex couples:
 • Article 19: Turkey must ensure free and open debate, online and offline, in the wake of terrorist attack in Suruç.
 • Ifex.org: Med blokeringen af en britisk hjemmeside censureres internettet i Malaysia. Læs artiklen her.En tunesisk redaktør er blevet anklaget for medvirken I Sousse terrorangrebet. Læs artiklen her.

  Slovenien har indført et nyt forsvar mod personer, der offentliggør fortrolige informationer. Læs artiklen her.

Jeg erklærer mig gerne systemkonservativ

I et blogindlæg på Rule of Law den 2. juni 2015 (http://www.ruleoflaw.dk/grund-til-skepsis-over-for-systemkonservativisme/) beskylder Maria Liisberg mig for ”formalistisk systemkonservativsme”, når jeg anfører, at der er grund til at forholde sig skeptisk over for yderligere inkorporering af menneskerettigheder i dansk ret. Hvis det er systemkonservativt at stå på det demokratiske synspunkt, at grundlæggende interesseafvejninger i samfundet bør foretages af politikere snarere end af dommere, så erklærer jeg mig gerne systemkonservativ.

Eksemplet, som jeg gav i mit blogindlæg af 26. maj 2015 med fratagelse af stemmeretten for personer under værgemål (http://www.ruleoflaw.dk/grund-til-skepsis-over-for-yderligere-inkorporering-af-menneskerettigheder/) – var bare et eksempel på, hvordan bredt formulerede bestemmelser kan blive tillagt et endda overordentligt konkret indhold.

Mit grundsynspunkt er det simple – der er helt på linje med Menneskeretsudvalgets fire medlemmer, der ikke fremsatte anbefaling om yderligere inkorporering i betænkning nr. 1546 fra den 14. august 2014 – at inkorporering, og for den sags skyld tiltræden af det generelle diskriminationsforbud i den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, indebærer en risiko for, at domstolene – ikke mindst som følge af en dynamisk og mere fri fortolkningsstil hos konventionsorganerne – vil komme til resultater, som det efter dansk forfatningstradition tilkommer lovgivningsmagten at træffe afgørelse om. Det er synspunktet, at hvis FN konventionernes bredt formulerede bestemmelser inkorporeres ved lov og dermed bliver en umiddelbar del af dansk ret, skabes herved et stærkere retligt grundlag for at anvende konventionsbestemmelserne i overensstemmelse med komitéernes udtalelser, hvilket indebærer en ikke ubetydelig risiko for, at danske domstole vil komme til at træffe afgørelse vedrørende politisk betonede spørgsmål, herunder fordelingspolitiske spørgsmål.

Risikoen for magtforskydning opstår efter min opfattelse allerede som følge af inkorporeringen, men bliver så at sige forstærket af komitépraksis. Med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og praksis fra Menneskerettighedsdomstolen har vi set, hvordan meget bredt formulerede bestemmelser er blevet tillagt et endog meget konkret indhold.

Lad mig give to eksempler mere. I klagesag nr. 3/2011, H.M. mod Sverige, udtalelse af 21. maj 2012, fandt komiteen, at Sverige havde krænket handikapkonventionen, da en klager, der havde en kronisk bindevævssygdom, som bl.a. medførte, at hun ikke kunne stå op, havde fået afslag på en byggetilladelse til at udvide sit hus med 63 m2 og etablere en indendørs pool til hydroterapi af de lokale myndigheder, som var stadfæstet af domstolene. Komitéen udtalte bl.a., at de svenske myndigheder ikke havde taget fornødent hensyn til sagens særlige omstændigheder og klagers særlige handicaprelaterede behov. Derfor var de svenske myndigheders afvisning af at fravige planlovgivningen og tillade etablering af poolen uproportional og diskriminerende, idet den negativt påvirkede klagerens adgang til sundhedspleje og rehabilitering.

Komitéen fandt, at bl.a. følgende bestemmelser var krænket: Artikel 5, stk. 1, om, at alle er lige for loven, artikel 5, stk. 3, om, at deltagerstaterne skal tage alle passende skridt til at sikre, at der tilvejebringes rimelig tilpasning med henblik på at fremme lighed og afskaffe diskrimination, artikel 25 bl.a. om, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap samt artikel 26 bl.a. om, at deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger for at gøre det muligt for personer med handicap at opnå og opretholde den størst mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæssig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold.

Komitéen anbefalede de svenske myndigheder at genoverveje klagers byggeansøgning samt at kompensere klager for hendes sagsomkostninger. Herudover udtalte komitéen, at Sverige skulle forhindre lignende krænkelser i fremtiden og oplyse komitéen om, i hvilket omfang man havde fulgt op på udtalelsen. Sverige blev også pålagt at oversætte og offentliggøre udtalelsen samt udbrede kendskabet til udtalelsen på en måde, så alle dele af befolkningen vil kunne læse den.

Et andet eksempel (1/2010 S.N mod Ungarn) klagede to personer, der led af et alvorligt synshandikap, over, at de ikke kunne anvende pengeautomaterne i det private pengeinstitut, hvor de var kunder. Pengeautomaterne var således ikke indrettet med blindskrift, og gav ikke mulighed for hørbare instruktioner og stemmeassistance. Sagen havde forinden været forelagt de nationale domstole, hvor domstolene i anden og tredje instans havde afvist klagerne, bl.a. med henvisning til princippet om kontraktsfrihed. Komitéen fandt dog, at Ungarn havde krænket konventionens artikel 9 om tilgængelighed og anbefalede Ungarn at kompensere klagerne for deres sagsomkostninger. Komitéen anbefalede endvidere Ungarn at træffe foranstaltninger for at undgå lignende krænkelser i fremtiden, herunder ved at fastsætte minimumstandarder for tilgængeligheden til bankydelser, som ydes af private pengeinstitutter til personer med handicap.

Som det bør fremgå af ovenstående eksempler, kan nogle af komitéernes udtalelser være svært at forstå i en dansk kontekst. Når praksis fra disse organer samtidig må antages at præge forståelsen af konventionerne, kan det indvirke på de principielle betænkeligheder ved inkorporering.

Hele diskussionen om inkorporering og magtfordelingen imellem den lovgivende magt og domstolene, herunder domstolenes tilbageholdenhed i politiske spørgsmål, er som sådan et spørgsmål om demokratiske hensyn. Som Menneskeretsudvalgets firemandsgruppe også peger på, vil det forhold, at det i praksis overgår til danske domstole og retsanvendende myndigheder at anvende konventionerne i enkeltsager, stiller dem over for en vanskelig opgave, hvor der træffes afgørelser på et rent juridisk grundlag, mens Folketinget som et demokratisk valgt organ også inddrager politiske og økonomiske hensyn, hvilket især må anses for at have væsentlig betydning ved lovgivers stillingstagen til fordelingspolitiske spørgsmål.

Hvis domstolene skulle indtage en mere politisk rolle rejser det endvidere spørgsmål om dommerudnævnelsen. Internationalt set er det ikke et ukendt fænomen, at udnævnelse af dommer er en højpolitisk sag, navnlig i USA tiltrækker udnævnelsen af Supreme Court-dommere sig stor politisk opmærksomhed. Der har ikke indtil videre været nogen appetit på at ændre på dommerrekrutteringen i Danmark i en mere politisk retning, snarere tvært imod som da man med domstolsreformen i 1998 oprettede Dommerudnævnelsesrådet og dermed tog endnu i skridt i retnings af armslængdeprincippet.

Det kan således give anledning til alvorlige demokratiske overvejelser samt stille spørgsmålstegn ved dommerrekrutteringen, hvis man vælger at se stort på risikoen for magtforskydning fra Folketing og regering til domstolene som følge af inkorporering. Der er med andre ord grund til at være såkaldt systemkonservativ og holde fast i vores danske forfatningstradition.

Læs mere i artiklen: ”Risiko for magtforskydning til domstolene som følge af inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet” af Morten E. G. Jørgensen i ”EU-ret & Menneskeret”, DJØF Forlag, maj 2015.