Magtanvendelse og internering af danske fremmedkrigere

Det er i den seneste tid atter blevet diskuteret, hvad vi fra dansk side skal stille op med de danskere, der deltager i væbnede kamphandlinger for grupper som Islamisk Stat/ ISIL, der kæmper mod Danmark eller vores allierede? Kan vi bruge dødelig magt mod dem og herved ”uskadeliggøre” dem inden de vender hjem til Danmark? Kan vi tilbageholde dem, hvis de tages til fange på slagmarken? Har de krav på at blive løsladt, hvis de ikke stilles for en dommer med henblik på at blive retsforfulgt?

Jeg har tidligere skrevet lidt om de folkeretlige perspektiver af den angivelige franske politik på området, og der er store dele af dén analyse, der også er relevant i forhold til de danske fremmedkrigere. Analysen kan findes her.

Den folkeretlige vurdering af, hvad Danmark må/ kan stille op med de danske fremmedkrigere i ISIL bør tage udgangspunkt i, at Danmark er involveret i en væbnet konflikt mod ISIL. Det fremgår ihvertfald af Beslutningsforslag 50, der blev vedtaget af Folketinget den 18. januar 2018, at ”Karakteren og omfanget af Danmarks samlede aktive militære deltagelse i den internationale koalition til støtte for Irak betyder, at Danmark fortsat er part i den væbnede konflikt mod ISIL.” (s. 3). Den væbnede konflikt med ISIL er retligt en såkaldt ”ikke-international væbnet konflikt”, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. Konflikter mellem stater betegnes “internationale væbnede konflikter”. At konflikten med ISIL foregår på irakisk og syrisk territorium gør ikke i sig selv, at konflikten bliver ”international.”

Det forhold, at Danmark er involveret i en (ikke-international) væbnet konflikt med ISIL betyder, at dansk magtanvendelse mod medlemmer af organisationen, der tager aktivt del i kamphandlingerne i den væbnede konflikt er reguleret i den humanitære folkeret/ krigens regler. Det fremgår også af B50, der på s. 3 bemærker, at det ”danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.”

Krigens regler giver Danmark ret til at gøre brug af dødelig magt mod et medlem af ISIL, der tager ”direkte del i kamphandlingerne” i den væbnede konflikt. Det inkluderer også danske statsborgere, der kæmper for ISIL. Som beskrevet andetsteds er der intet i folkeretten, herunder den humanitære folkeret, der forbyder en stat at slå sine egne borgere ihjel, så længe disse borgere er lovlige militære mål i en væbnet konflikt. Så ja, det danske forsvar er berettiget til at slå danske ”fremmedkrigere” ihjel, hvis de pågældende personer vel at mærke tager aktivt del i kamphandlingerne for ISIL i den igangværende væbnede konflikt. Og det vil personerne bl.a. blive anset for at gøre, hvis de foretager væbnede handlinger, såsom affyrer våben, placerer eller rydder sprængladninger/ miner, eller leverer efterretninger til brug for militære operationer og lignende. Det skal i den forbindelse også understreges, at enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i en ikke-international væbnet konflikt, anses for at ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig konkrete handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Dette såkaldte ”Continous Combat Function” (CCC) findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter”.

Det er altid en meget konkret vurdering, når der skal tages stilling til, om en persons handlinger kvalificerer som ”aktiv deltagelse i kamphandlinger”. Der kan i øvrigt her henvises til ICRC’s retningslinjer om direkte deltagelse i kamphandlinger fra 2009 og til diskussionen i militærmanualen på side 129-136.

Det skal understreges, at retten til at bruge dødelig magt mod et medlem af fjenden under en væbnet konflikt ophører, hvis personen overgiver sig eller på anden vis tages til fange. Og det er en klokkeklar krigsforbrydelse at slå tilfangetagne personer ihjel. Så danske styrker kan selvfølgelig ikke bare slå danske fremmedkrigere ihjel, hvis de er taget til fange og ikke længere tager aktivt del i kamphandlingerne i konflikten.

Men en ting er brug af dødelig magt. Et mere overset spørgsmål i den aktuelle diskussion om de danske fremmedkrigere er spørgsmålet om frihedsberøvelse.

Krigens regler foreskriver nemlig, at en stat er berettiget til at frihedsberøve tilfangetagne medlemmer af fjenden indtil den væbnede konflikts ophør. Og tilbageholdelsen behøver vel at mærke ikke at være begrundet i et ønske om at retsforfølge personerne. Frihedsberøvelsen er alene tænkt som en sikkerhedsforanstaltning, der skal forhindre de tilbageholdte personer i at vende tilbage til slagmarken og genoptage kampen.

Det må betyde, at Danmark derfor også kan frihedsberøve de danske fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores alliancepartnere i den væbnede konflikt med ISIL indtil den væbnede konflikt er ophørt eller vi fra dansk side trækker os ud. Det fremgår også af implicit af militærmanualen, se s. 419. Så vi kan altså vælge at retsforfølge fremmedkrigerne, men det er ikke et krav for at kunne opretholde deres frihedsberøvelse.

Fremmedkrigerne er kort sagt at anse som “fjendtlige kombattanter”, der kan tilbageholdes indtil ophøret af den væbnede konflikt.

Men inden regeringen begynder at oprette en dansk filial af Guantanamo på Kastellet, er det nødvendigt at gøre et enkelt – men vigtigt – forbehold: Det er ikke alle, der er enige med undertegnede (og militærmanualen) i, at krigens regler tillader sikkerhedsinternering i ikke-internationale væbnede konflikter. Det er især i menneskerettighedsmiljøet, at man forholder sig kritisk, og jeg har bl.a. i en artikel i Juristen (“For et balanceret dansk formandsskab for Europarådet”, Juristen nr. 3, 2017, 98-106, se s. 102-103) beskrevet, hvordan Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg (EMD) i 2014 i en afgørelse i sagen Hassan mod Storbritannien indikerede, at den ikke nødvendigvis vil tillade sikkerhedsinternering uden for internationale væbnede konflikter (se Hassan v UK præmis 104). Jeg har iøvrigt også argumenteret for, at den danske regering af selvsamme årsag burde bruge det aktuelle formandsskab for Europarådet til at stille skarpt på netop domstolens regulering af væbnede konflikter. Som så mange andre af mine anbefalinger blev også denne imidlertid overhørt, da stort set al politisk fokus har været rettet mod ”at gøre noget” ved kriminelle udlændinge.

Selvom militærmanualen også lægger op til, at sikkerhedsinternering er lovlig i ikke-internationale væbnede konflikter (se s.), kommer vi ikke uden om, at en dansk beslutning om at sikkerhedsinternere danske fremmedkrigere indtil ophøret af den væbnede konflikt med ISIL vil være forbundet med det, der på embedsmandssprog må betegnes som en menneskeretlig ”procesrisiko”.

En kort opsummering:

Danmark kan anvende dødelig magt mod de danske fremmedkrigere, der tager direkte del i kamphandlingerne for ISIL i den væbnede konflikt mod Danmark. De fremmedkrigere, der er blevet taget til fange af vores partnere, kan efter min opfattelse umiddelbart sikkerhedsinterneres indtil den væbnede konflikt er ophørt. Den danske regering kan naturligvis vælge at retsforfølge de pågældende fremmedkrigere men det er ikke et krav for at kunne opretholde frihedsberøvelsen af fremmedkrigerne.

Må Frankrig slå sine egne borgere ihjel i Irak?

Wall Street Journal kunne forleden rapportere (historien her er bag betalingsvæg men samme historie kan findes her), at franske specialstyrker angiveligt samarbejder med irakiske sikkerhedsstyrker om at lokalisere og ”uskadeliggøre” franske statsborgere, der kæmper for den islamistiske bevægelse Islamisk Stat/ ISIL i Irak. Ifølge historien har op imod 1700 franskmænd (”fremmedkrigere”) sluttet sig til Islamisk Stat.

Men må Frankrig samarbejde med irakerne om at dræbe sine egne ”fremmedkrigere”?

Det fremgår ikke helt klart af historien, hvad den konkrete rollefordeling er og om den dødelige magtanvendelse foretages af irakerne (og franskmændene kun leverer efterretninger) eller om franskmændene også selv undertiden står for den konkrete magtanvendelse. Men for at være på den sikre side lægges det i denne blog til grund, at der vil være situationer hvor franskmændene under alle omstændigheder er så involveret i de konkrete operationer, at det må antages, at Frankrig på den ene eller anden måde må anses for at være retligt ansvarlig for den magtanvendelse, der fører til, at de franske statsborgere mister livet.

Da de franske styrkers fysiske tilstedeværelse i Irak er baseret på samtykke fra den irakiske regering er den del af problemstillingen ukontroversiel.

Fokus er i stedet på krigens regler/ den humanitære folkeret (jus in bello). Enhver brug af målrettet dødelig fransk magt mod personer i Irak forudsætter, at magtanvendelsen finder sted inden for rammerne af en væbnet konflikt. Udgangspunktet er, at Frankrig skal være part i konflikten, og at de personer, der gøres til genstand for den dødelige magtanvendelse er at anse som kombattanter (og ikke civile) – og dermed udgør lovlige militære mål – i den væbnede konflikt.

Frankrig kan – med en vis ret – hævde at være involveret i to forskellige væbnede konflikter med Islamisk Stat.

For det første er Frankrig (som Danmark) en aktiv deltager i den internationale koalition, der bistår Irak med at beskytte og nedkæmpe Islamisk Stat, og derfor er Frankrig også part i den væbnede konflikt, der udkæmpes mellem koalitionen og Islamisk Stat. I krigens regler klassificeres denne konflikt som en ”ikke-international væbnet konflikt” i henhold til 1949 Geneve-konventionernes fælles art. 3, fordi den ikke udkæmpes mellem to eller flere stater. I krigsretlig forstand kæmper staterne i den internationale koalition nemlig på samme side som Irak i en væbnet konflikt med en privat aktør. Og nej, Islamisk Stat er ikke en ”stat” i folkeretlig forstand. Det er en privat aktør og derfor kan den væbnede konflikt (i min optik ihvertfald) aldrig blive andet end en ikke-international væbnet konflikt. Den væbnede konflikt mellem den internationale koalition og Islamisk Stat dækker efter min opfattelse – som minimum – irakisk og syrisk territorium, og muligvis også andre stater (for en diskussion af den geografiske rækkevidde af den væbnede konflikt mellem Danmark og Islamisk Stat, se indlæggene fra undertegnede og andre her, her og her).

Hvis de franske fremmedkrigere, der gøres til genstand for dødelig fransk magt, er at anse som kombattanter for Islamisk Stat i den væbnede konflikt med den internationale koalition, vil magtanvendelsen derfor være inden for rammerne af krigens regler.

To ting skal i den forbindelse bemærkes.

1) Det afgørende for, om en person anses for at være en kombattant for Islamisk Stat er, om personen ”tager direkte del i kamphandlingerne” (DPH) i den væbnede konflikt. I en ”ikke-international væbnet konflikt” vil enhver person, der udgør en fast del af den væbnede gren af en privat aktør, der er part i konflikten, ”tage direkte del i kamphandlinger” også i det tidsrum, hvor personen ikke foretager sig handlinger, der må betegnes som fjendtlige. Det er det, de af os, der godt kan lide at nørde rundt i krigens regler, kender som såkaldt ”Continous Combat Function” (CCC).

CCC findes kun i ”ikke-internationale væbnede konflikter” og i en ”international væbnet konflikt” (altså en væbnet konflikt mellem stater) vil et medlem af en privat aktør kun ”tage direkte del i kamphandlingerne” i det konkrete tidsrum, hvor personen foretager sig fjendtlige handlinger. Klassificeringen af den væbnede konflikt med Islamisk Stat som enten en ”international” eller en ”ikke-international” væbnet konflikt har herved stor betydning for, hvornår medlemmer af Islamisk Stat må slås ihjel.

2) Det skal understreges, at statsborgerskab ikke er relevant her. Der er intet i krigens regler, der forbyder en stat at slå sine egne statsborgere ihjel, hvis disse tager aktivt del i kamphandlinger på fjendens side i en væbnet konflikt, som staten er part i. Så hvis du overvejer at slutte dig til Islamisk Stat i Irak/ Syrien skal du altså lige være opmærksom på, at farven på dit pas ikke gør dig immun over for at blive slået ihjel af den internationale koalition. Fremmedkrigere må acceptere, at de kan slås ihjel af deres egne stater, hvis de går i krig for fjenden.

Der var for et par år tilbage meget debat i USA om, hvorvidt den amerikanske regering var berettiget til at slå den amerikanske statsborger Anwar al-Awlaki ihjel ved et målrettet droneangreb. Awkali var efter sigende et højtstående medlem af Al Qaida på den Arabiske Halvø (AQAP). Men som vanligt i USA var fokus rettet mod den amerikanske forfatnings eventuelle beskyttelse af Awlaki og ikke på folkeretten (de fleste amerikanske jurister er faktisk ret ligeglade med folkeretten).

Men betyder det, at Danmark også kan slå danske fremmedkrigere ihjel i Irak og Syrien?

Ja, det gør det. Danmark er part i den væbnede konflikt mod Islamisk Stat og derfor er vi i udgangspunktet berettiget til at bruge dødelig magt mod enhver person, der tager direkte del i kamphandlingerne for Islamisk Stat dernede.

Det kan for det andet diskuteres, om Frankrig ikke kun er part i den internationale koalitions væbnede konflikt mod Islamisk Stat men også kan anses for at være part i en separat væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat. Argumentet vil her være, at de voldsomme terrorangreb i henholdsvis Paris i 2015 og Nice i 2016 har startet en væbnet konflikt mellem Frankrig og Islamisk Stat, der er uafhængig af den igangværende væbnede konflikt mellem Irak/ koalitionen og Islamisk Stat. Hvis det er tilfældet, vil Frankrig i teorien også kunne bruge dødelige magt mod de franske statsborgere, der tager direkte del i kamphandlingerne i denne konflikt. Men eftersom Frankrig jo altså under alle omstændigheder er part i koalitionens væbnede konflikt med Islamisk Stat i Syrien og Irak har det næppe – for nuværende i hvert fald – nogen praktisk betydning at få afklaret dette spørgsmål.

Det er afslutningsvis nødvendigt at tage et enkelt forbehold. Det fremgår ikke af historien i Wall Street Journal, om de franske styrker har fået en direkte ordre på, at franske fremmedkrigere skal slås ihjel. Krigens regler kræver, at parter i en væbnet konflikt accepterer, at medlemmer af fjenden kan overgive sig og det vil derfor være i strid med folkeretten, hvis franske fremmedkrigere ikke tilbydes en sådan mulighed.

Rusland, Litvinenko og EMRK

En engelsk undersøgelse konkluderede i forrige uge, at den russiske præsident Vladimir Putin ’formentlig’ godkendte forgiftningen af den tidligere russiske efterretningsagent Alexander Litvinenko, der døde i november 2006 i London. Litvinenko blev forgiftet med stoffet Polonium 210, der efter al sandsynlighed blev hældt i hans te (det er vist stadig kun i England, folk forgiftet på den måde).

Den 43-årige tidligere spion flygtede til England i 2002, hvor han fik asyl og senere statsborgerskab. Fra sit ly i England kritiserede han den russiske regering i voldsomme vendinger og han indgik efter signende et samarbejde med den britiske efterretningstjeneste MI6.

Hvis det er korrekt, at drabet på Litvinenko var sanktioneret af præsident Putin og vi antager, at det kan henregnes til Rusland, rejser det en række interessante spørgsmål om Ruslands internationale ansvar. Det rejser bl.a. det spørgsmål, om forgiftningen udgjorde en ret oplagt russisk overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, konkret retten til liv i artikel 2.

Det følger af art. 1 i EMRK, at Rusland er forpligtet til at respektere konventionen i forhold til enhver, der befinder sig inden for Ruslands ’jurisdiktion’, og spørgsmålet er naturligvis, om Litvinenko kan siges at have været inden for russisk ’jurisdiktion’, da han blev forgiftet i London i november 2006.

Enhver der har fulgt den mangeårige føljeton om fortolkningen af jurisdiktionsbegrebet i artikel 1 i EMRK vil vide, at Menneskerettighedsdomstolens praksis om konventionens ekstraterritoriale virkning har været alt andet end konsistent, og at den til tider har været direkte selvmodsigende.

Den (for tiden) mest autoritative afgørelse fra Strasbourg på området er dommen i Al-Skeini fra 2011, der vedrørte britiske styrkers brug af dødelig magt mod irakiske statsborgere i den sydlige del af Irak, hvor Storkammeret forsøgte at samle dets divergerende praksis og opsummere retsstillingen.

Baseret på Al-Skeini må det antages, at Litvinenko ikke befandt sig inden for russisk ’jurisdiktion’, og at forgiftningen derfor heller ikke umiddelbart ser ud til at kunne udgøre en overtrædelse af Rusland forpligtelser efter EMRK.

Domstolen konkluderede i Al-Skeini i generelle vendinger, at en stat udøver jurisdiktion uden for dets eget territorium i henhold til art. 1 i EMRK, når det udøver ’effektiv kontrol’ over et område eller når det i øvrigt har en person i sin fysiske varetægt, såsom i tilfælde af anholdelse/ tilbageholdelse. Især sidstnævnte konklusion var ventet med spænding. Men ingen af de to tilfælde er relevant i forhold til forgiftningen af Litvinenko i London.

Domstolen konkluderede ganske vist også i Al-Skeini, at en håndfuld irakere, der blev dræbt af britiske tropper under en patrulje i Basra, befandt sig inden for britisk ’jurisdiktion, men Domstolen lagde i den forbindelse vægt på, at briterne på daværende tidspunkt udøvede myndighedsopgaver i området herunder stod for opretholdelsen af lov og orden. Se hertil også Jaloud v. Holland fra 2014, hvor Domstolen fandt, at Holland var bundet af EMRK i forhold til dødelig magtanvendelse mod en person ved en kontrolpost i Irak.

Det er derfor svært at fortolke EMD’s (nuværende) praksis på anden måde, end at en stat ikke er bundet af EMRK i forhold til brug af dødelig magt i tilfælde, hvor magten retter sig mod personer, der ikke er i statens fysiske varetægt eller der er tale om magtanvendelse på et område, hvor en stat hverken udøver effektiv kontrol eller på anden vis udøver myndighedsopgaver. Og det må i sagens natur betyde, at forgiftningen af Litvinenko ikke var omfattet EMRK. På samme måde, som det i øvrigt må betyde, at den blotte udførelse af luftangreb, som for tiden i Syrien, ikke er tilstrækkeligt til at udgøre ’jurisdiktion’. En sådan konklusion stemmer i øvrigt overens med den ellers (med god grund) ret udskældte Bankovic-afgørelse fra 2001, hvor EMD konkluderede, at luftbombardementerne af Jugoslavien i 1999 ikke faldt inden for EMRK’s rækkevidde.

Den ovennævnte konklusion er í sagens natur svær at forene med menneskerettighedernes påståede ’universelle’ karakter og det kan forekomme stødende, at jurisdiktionsbegrebet fortolkes på en sådan måde, at Rusland menneskeretligt kan slippe afsted med at gøre ting i London, som det ikke kunne gøre i Rusland. Og det meget bliver interessant at se, hvordan Strasbourg vil håndtere den sag, som Litvinenkos enke har anlagt mod Rusland. Den er så vidt denne blogger ved fortsat verserende ved EMD.

Marko Milanovic har – de lege ferenda – foreslået, at EMD indfører en sondring mellem en stats negative og positive forpligtelser og at en stat altid anses for at være bundet af EMRK i forhold til dets negative forpligtelser, uanset om staten udøver jurisdiktion over et givent territorium eller ej (se Marko Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, OUP (2011), s. 209).

Et helt andet spørgsmål vedrører menneskerettighedernes status som retskilde i sædvaneretten (uafhængigt af konventionsbeskyttelsen). Det er bl.a. blevet hævdet, at forbuddet mod vilkårlig berøvelse af livet udgør jus cogens, og at vilkårlige drab derfor altid strider med folkeretten uanset hvor de måtte blive begået (se bl.a. David Kretzmer, ’Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?’, EJIL, Vol. 16, 2005, s. 185). Så selvom et drab som det, der blev begået mod Litvinenko, ikke er omfattet af EMRK vil det alligevel udgøre en overtrædelse af folkeretten.

Dansk statsborger dræbt af USA ved målrettet angreb i Syrien

Forskellige medier rapporterede henover julen og nytåret, at en dansk statsborger er blevet dræbt af et amerikansk missil affyret fra en drone ved et målrettet angreb i Syrien. Danskeren skulle efter sigende have været et betroet medlem af Islamisk Stat.

Angrebet på den danske statsborger rejser selvfølgelig det spørgsmål, om det var foreneligt med den humanitære folkeret/ krigens regler. Det korte svar på spørgsmålet er, at det afhænger af de aktiviteter og/ eller den funktion, som den danske statsborger foretog/ varetog for Islamisk Stat.

Den væbnede konflikt i Syrien mellem Islamisk Stat og USA (og resten af den internationale koalition) må anses for at være en ikke-international væbnet konflikt (’NIAC’). Det forhold, at konflikten udkæmpes i Syrien – og ikke i USA eller på territoriet af en stat (såsom Irak), der har samtykket til amerikanernes militære tilstedeværelse – gør efter min opfattelse ikke konflikten til en ’international’ væbnet konflikt. Det ville kun være tilfældet i det omfang, at magtanvendelsen kan siges at involvere de væbnede styrker i to eller flere stater eller der skulle blive tale om en besættelsessituation.

Det afgørende i forhold til vurderingen af, om et medlem af en ikke-statslig aktør må gøres til genstand for dødelig magt i en ikke-international væbnet konflikt er ikke personens nationalitet men derimod dennes handlinger – konkret om personen tog ’aktivt del i kamphandlinger’ på det tidspunkt, hvor den dødelige magtanvendelse fandt sted.

Der er derfor heller ikke noget i krigens regler til hinder for, at en dansk statsborger angribes af en dansk koalitionspartner eller sågar af danske styrker, hvis personen tager aktivt del i kamphandlingerne på vegne af fjenden i en væbnet konflikt.

Den opmærksomme bloglæser vil måske kunne huske, at det for et par år siden var genstand for stor debat i USA, at en amerikansk statsborger – Anwar ak-Awlaki – blev slået ihjel af en amerikansk drone under et dødeligt angreb i Yemen. Den juridiske debat om angrebet på Awlaki handlede imidlertid ikke så meget om, hvorvidt det var foreneligt med folkeretten men derimod med den amerikanske forfatning at slå en amerikansk statsborger ihjel uden processuelle garantier.

I forhold folkeretten og en persons konkrete handlinger er det efterhånden fast antaget, at personer med en lavt rangerende status i den ikke-statslige aktør, der er part i en ikke-international væbnede konflikt, der alene foretager sig fjendtlige handlinger med sporadiske intervaller, alene anses for at tage direkte del i kamphandlingerne i det tidsrum, hvor denne foretager sig en fjendtlig handling. Højtstående medlemmer af den væbnede gren af den private aktør og andre personer, der på mere permanent basis foretager sig fjendtlige handlinger anses derimod for at have en ’continous combat function’, hvorefter de kan angribes også uden for det tidsrum, hvor de foretager sig noget fjendtlig.

Vurderingen af, om den danske statsborger, der blev dræbt i Syrien, lovligt kunne gøres til genstand for dødelig magt afhænger altså i praksis af, hvilken rolle/ funktion han havde i Islamisk Stat. Hvis han havde en ’continous combat function’ kunne han angribes på ethvert tidspunkt af døgnet men hvis han alene foretog sig fjendtlige handler en gang imellem kunne han kun angribes på et tidspunkt, hvor han foretog sig noget fjendtligt. Og det siger selvfølgelig sig selv, at han slet ikke kunne angribes, hvis karakteren af hans handlinger slet ikke kunne sidestilles med direkte deltagelse i kamphandlinger.

Jeg er ikke bekendt med, hvilken rolle den danske statsborger mere præcist spillede i Islamisk Stat eller hvad han foretog sig på det tidspunkt, hvor han blev angrebet, og jeg tør derfor heller ikke vove et bud på, om det var foreneligt med krigens regler at angribe ham.

Sikkert er det imidlertid, at hans danske nationalitet ikke fungerede som et skjold mod et direkte angreb fra amerikanerne.