Amerikansk angreb på Islamisk Stat i Libyen

Den amerikanske regering har bekræftet, at amerikanske kampfly har gennemført et luftangreb på det, USA har beskrevet som en base for Islamisk Stat i Libyen. Det amerikanske angreb har tilsyneladende kostet 49 mennesker livet – ifølge amerikanerne er alle de omkomne militante medlemmer af Islamisk Stat.

Amerikanerne har ikke udtalt sig særlig detaljeret om, hvad det retlige grundlag for angrebet i Libyen er. Og det kan man jo tænke lidt over.

Som tidligere beskrevet på denne blog, så gennemførte amerikanerne sidste sommer et andet angreb i Libyen. Angrebet rettede sig dengang mod et påstået medlem af al Qaida og blev tilsyneladende gennemført med samtykke fra den libyske regering. Sidstnævnte forhold gjorde, at angrebet ikke udgjorde en krænkelse af art. 2, stk. 4, – forbuddet mod magtanvendelse – i FN Pagten.

Bedømt på de umiddelbart tilgængelige oplysninger ser det imidlertid ikke ud til, at det seneste angreb på samme måde er foregået med de libyske myndigheders samtykke – snarere tværtimod.

I fraværet af samtykke fra Libyen er det amerikanske angreb kun foreneligt med folkeretten, hvis det er baseret på et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd eller det er foreneligt med retten til selvforsvar.

Sikkerhedsrådet vedtog den 20. november 2015 en resolution, der i stærke vendinger fordømmer Islamisk Stats handlinger og endvidere betegner organisationen som en trussel mod international fred og sikkerhed. Resolutionen – der kan findes her – bemyndiger imidlertid ikke brug af magt mod organisationen.

Tilbage står altså, at det amerikanske angreb på Islamisk Stat i Libyen skal være foreneligt med retten til selvforsvar i henhold til art. 51 i FN Pagten. Det kræver i så fald, at USA kan henvise til, at Islamisk Stat står bag et væbnet angreb eller at et sådant angreb er umiddelbart forestående (imminent). I det omfang, at amerikanerne har tænkt sig at forsøge at forsvare angrebet folkeretligt har de vel følgende muligheder for at forsøge at stable et mere eller mindre overbevisende argument sammen:

1) USA kan prøve at gøre gældende, at Islamisk Stat reelt er en forsættelse af al Qaida, og at amerikanerne fortsat har ret til at forsvare sig på baggrund af terrorangrebene den 11. septemner 2001. Det er i praksis det, som Obama gør gældende i forhold til den forfatningsretlige (og derfor reelt intern amerikanske) diskussion om, hvorvidt den amerikanske lovgiver har givet grønt lys for den udøvende magts brug af magt mod Islamisk Stat. Indenrigspolitisk henviser præsidenten således fortsat til den AUMF (Authorization for the Use of Military Force), der vedrørte al Qaida, som kongressen afgav umiddelbart efter angrebene den 11. september 2001. Og ja, det er ganske rigtig lidt langt ude at mene, at Islamisk Stat udgør en fortsættelse af al Qaida men det er ikke desto mindre det, som USA gør gældende – ihvertfald indenrigspolitisk.

2) USA kan prøve at gøre gældende, at Islamisk Stat har udøvet et væbnet angreb på USA, der udløser en amerikansk ret til selvforsvar mod organisationen, herunder mod organisationen i Libyen. Med andre ord en ‘Global War on Terror 2.0’ – denne gang ikke mod al Qaida men mod Islamisk Stat. Det væbnede angreb skulle i givet fald så vidt jeg umiddelbart kan bedømme udgøres af skyderiet den 2. december 2015 i San Bernadino, der angiveligt blev udført af et ægtepar, der i det mindste var stærkt inspirerede af Islamisk Stat. Jeg er ikke bekendt med, at USA eller amerikanske borgere skulle have været udsat for andre terrorangreb fra Islamisk Stat, der skulle kunne udløse en amerikansk ret til selvforsvar.

3) USA kan prøve at gøre gældende, at der er en ‘imminent’ risiko for, at Islamisk Stat udøver et terrorangreb/ væbnet angreb mod USA, og at angrebet i Libyen derfor på den baggrund er foreneligt med en amerikansk ret til selvforsvar. Det hører i den forbindelse med til historien, at såvel UK som Frankrig i efteråret 2015 på tilsvarende vis udøvede magt mod Islamisk Stat på baggrund af en påstand om, at et angreb var umiddelbart forestående. Forskellen var, at de pågældende foregribende selvforsvarsaktioner fandt sted i Syrien – og ikke i Libyen.

4) USA kan prøve at gøre gældende, at angrebet på Islamisk Stat i Libyen er nødvendigt som led i den kollektive udøvelse af selvforsvar af Irak mod Islamisk Stat. Som beskrevet flere gange her på bloggen, så er (ihvertfald dele af) den internationale militære tilstedeværelse i Syrien baseret på udøvelse af kollektivt selvforsvar af Irak. Og hvorfor ikke argumentere for, at den kollektive ret til selvforsvar af Irak (der jo også er det danske grundlag for brug af magt mod Islamisk Stat i Syrien) kan anvendes til at angribe Islamisk Stat alle de steder, hvor organisationen opholder sig, herunder også i Libyen? Altså en form for Global War on Terror 2.0. argument – bare på vegne af Irak. For at dette argument skal kunne holde vand kræver det imidlertid (som minimum), at amerikanerne kan godtgøre, at det vitterligt er nødvendigt at ramme Islamisk Stat i Libyen for at stoppe dets angreb på Irak. Udøvelse af selvforsvar skal nemlig være både nødvendigt og proportionalt.

 

 

Amerikanske angreb i Libyen & Yemen: Forenelige med folkeretten?

Internationale medier beretter, at USA i løbet af de seneste par dage har gennemført to målrettede luftangreb mod påståede terrorister i henholdsvis Libyen og Yemen. I søndags gennemførte amerikanske jagerfly et angreb i Libyen på Mokhtar Belmokhtar, der var mistænkt for at være bagmanden bag et terrorangreb mod et olieanlæg i Algeriet i 2013, der dræbte 38 gidsler, herunder en række amerikanske statsborgere. Og i tirsdags kunne medier så berette, at al-Qaeda på den arabiske halvø (forkortet AQAP) havde mistet sin næstkommanderende – Nasser al-Wuhayshi, til et missil affyret fra en amerikansk drone i Yemen (her).

Det forhold, at de to angreb blev gennemført med henholdsvis bemandede jagerfly og en drone illustrerer (endnu engang), hvor tåbelig debatten om lovligheden af anvendelsen af sidstnævnte våbentype har været. Målrettede angreb kan gennemføres med mange midler, og det der bør interessere folkeretsjuristen er ikke typen af våben (drone, bemandet fly, kamphelikopter, krigsskib etc.), men derimod primært hvor, og mod hvem angrebet gennemføres) (se s. 124-135 her).

Der er stærke indikationer på, at både den libyske og den yemenitiske regering har givet deres samtykke til de amerikanske angreb, og hvis det er tilfældet, er angrebene forenelige med den del af folkeretten, der regulerer, hvornår stater må gøre brug af magt mod hinanden (jus ad bellum).

Det samme er ikke nødvendigvis tilfældet for så vidt angår den del af folkeretten, der regulerer mod hvem stater må rette deres magt (jus in bello/ krigens regler/ den humanitære folkeret). Den amerikanske regering har så vidt vides endnu ikke fremlagt nogen retlig begrundelse for de to angreb, men i forhold til angrebet i Libyen har en talsmand for den amerikanske regering udtalt, at angrebet var begrundet i det forhold, at:

Belmokhtar has a long history of leading terrorist activities as a member of AQIM, is the operational leader of the al Qaeda-associated al Murabitun organization in northwest Africa, and maintains his personal allegiance to al Qaeda.” (se her)

Udtalelsen indikerer, at USA begrunder angrebet i Libyen på sin påstand om, at USA er involveret i en væbnet konflikt med al-Qaeda og associerede styrker af potentiel global rækkevidde, og at Belmokhtar var et højtstående medlem af en af disse styrker og på den baggrund udgjorde et lovligt militært mål, der i henhold til krigens regler kunne gøres til genstand for dødelig magt (og i øvrigt også forebyggende frihedsberøvelse indtil krigens ophør som tilfældet fortsat er på Guantanamo). Det er i øvrigt denne samme begrundelse, som amerikanerne anvender til brug for de dødelige angreb mod medlemmer af al-Qaeda i andre dele af verden, herunder i Pakistan og Yemen, og det er derfor også sandsynligt, at amerikanerne vil begrunde angrebet på al-Wuhaysi på tilsvarende vis: Wuhaysi var militant medlem af AQAP; AQAP er en ‘associeret styrke’ i forhold til AQ; USA og AQAP er i væbnet konflikt = Wuhaysi er et lovligt militært mål.

Den amerikanske påstand om, at man er i væbnet konflikt med al-Qaeda og ‘associerede styrker’ er kontroversiel, fordi amerikanerne står ret alene med sin påstand om, at en sådan væbnet konflikt – hvis den nogensinde har været en realitet – fortsat er en realitet. Efter denne bloggers opfattelse er det da også svært at se, at den påståede konflikt skulle opfylde betingelserne om eksistensen af væbnede kamphandlinger af en vis intensitet og militær organisering på begge sider. Og uden en væbnet konflikt, ingen hjemmel i krigens regler til at gøre brug af dødelig magt.

Det betyder ikke, at der ikke kan opstå separate væbnede konflikter rundt omkring i verden, hvor amerikanske styrker kan udgøre den ene part, og hvor amerikanerne derfor kan være berettigede til at gøre brug af dødelig magt mod medlemmer af fjenden. Og det kan meget vel være, at USA er/ har været den ene part i en væbnet konflikt i Pakistan og efter omstændighederne også i Yemen, men det må efter min vurdering afhænge af en meget konkret vurdering.