Nyt lovforslag udvisker skellet mellem kriger og terrorist

Helene Højfeldt er Ph.d.-studerende ved Juridisk Fakultet, Aarhus BSS, og beskæftiger sig primært med forskningsområder inden for strafferet og humanitær folkeret. Helene er Cand.Jur fra Københavns Universitet og er på nuværende tidspunkt gæsteforsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter.

 

I fredags fremlagde Justitsminister Søren Pind et udkast til forslag om ændring af straffeloven, baseret på den seneste betænkning fra Straffelovrådet om væbnede konflikter i udlandet. Særligt, introducerer lovforslaget et såkaldt indrejseforbud, som giver regeringen mulighed til at indskrænke statsborgere og bosiddendes bevægelsesfrihed i områder, ”hvor en gruppe eller sammenslutning som nævnt i § 114 e er part i en væbnet konflikt”. Lovforslaget tager ikke Straffelovrådets forslag om at forbyde deltagelse i væbnet konflikt til følge, idet det

”[p]å baggrund af Straffelovrådets gennemgang af de relevante hensyn og modeller for en yderligere kriminalisering af deltagelse i væbnede konflikter i udlandet er […] Justitsministeriets vurdering, at der ikke er behov for en sådan yderligere kriminalisering, idet den eksisterende kriminalisering rammer de situationer, som der er behov for at kriminalisere.”

Det foreslås i stedet at indføre skærpede strafferammer for at lade sig hverve til terrorisme eller i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation, når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke (tilføjelser til §§ 114 c og e). Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at begrebet ”væbnet styrke” tager udgangspunkt i den humanitære folkeret, samt ”omfatter såvel statslige som ikke-statslige væbnede styrker” (min kursiv).

Lovforslaget lægger således en fortolkning til grund, hvorefter væbnede styrker kan udgøre terror-organisationer, såfremt de overtræder straffebuddet i § 114 mv. § 114 kriminaliserer bl.a. den som

”med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade: manddrab efter § 237; grov vold efter § 245 eller § 246; frihedsberøvelse efter § 261; […] overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer […]” mv.

Deltagere i et væbnet oprør må pr. definition have et forsæt om at destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske mv. strukturer ved brug af magt. På samme måde må ethvert medlem af en statslig hær have accepteret muligheden for, at vedkommende vil kunne bidrage til et magtapparat, som er ment til at tvinge udenlandske myndigheder til at foretage en handling, eller destabilisere et andet lands samfundsmæssige strukturer, ved at begå en af de oplistede handlinger. Jeg skal ikke udelukke, at man kan finde eksempler på statslige- og ikke-statslige væbnede styrker, hvor dette ikke er tilfældet, men det vil i så fald være undtagelsen. Langt de fleste væbnede styrker vil, i henhold til lovforslagets fortolkning, således pr. definition kunne betegnes som terror-organisationer.

Af forarbejderne til terrorpakke I fra 2002, fremgår det, at formålet med lovændringen bl.a. var, at gennemføre de ændringer, der var nødvendige for, at Danmark kunne ratificere FN-konventionen om bekæmpelse af finansiering af terrorisme, FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme. De danske bestemmelser skal således fortolkes i overensstemmelse med disse konventionsforpligtelser.

Præamblen til EU’s rammeafgørelse indeholder en klausul, hvorefter ”de aktiviteter, væbnede styrker udfører under væbnede konflikter som defineret i humanitær folkeret”, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for rammeafgørelsen. Ligeledes afgrænser FN-konventionen om bekæmpelse af finansiering af terrorisme sit anvendelsesområde op i mod såkaldte ”lovlige krigshandlinger”.

Det fremgår tydeligt af forhandlingerne i Folketinget om den danske terrorpakke I, at straffebestemmelserne mod terrorisme skal fortolkes i overensstemmelse med disse klausuler. Såfremt denne undtagelse fra terrorbestemmelsernes anvendelsesområde omfatter både statslige og ikke-statslige væbnede styrker (hvilket er omdiskuteret i litteraturen og praksis), vil en eventuel ny bestemmelse, som skærper strafferammen for ”de som lader sig hverve til terrorisme eller i øvrigt at fremme virksomheden for en terrororganisation, når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke” aldrig komme til anvendelse, for så vidt angår lovlige krigshandlinger. Ligeledes giver formuleringen i forslaget til en ny § 114 j, stk. 3, ”hvor en gruppe eller sammenslutning som nævnt i § 114 e er part i en væbnet konflikt”, ikke mening, medmindre man her kun tænker på forbrydelser efter den humanitære folkeret. Præmisset for de danske terrorbestemmelser er netop, at de ikke finder anvendelse i væbnet konflikt, for så vidt angår såkaldte ”lovlige krigshandlinger”.

Dersom vi lægger lovforslagets fortolkning af terrorbestemmelsernes anvendelsesområde til grund, og herefter, i praksis, anser alle væbnede styrker for værende terror-organisationer, betyder det samtidigt to markante ændringer i dansk ret:

  1. Der sker et opgør med en historisk adgang for danskere og herboende udlændinge til at gøre modstand mod et undertrykkende regime; Alle der kæmper med våben for en sag, som de af fx ideologiske eller religiøse grunde støtter, må herefter anses for at overtræde forbuddet mod terrorisme i straffelovens § 114, uanset om kampen i vores øjne i øvrigt er en kamp for frihed og demokrati, og uanset, at der, som i Straffelovrådets ord, findes ”adskillige eksempler på, at demokratiske fremskridt er sket ved, at ikke-statslige grupper har sat sig op mod myndighederne”.
  2. Man forbyder statsterrorisme. Dette står i kontrast til forslagets undtagelse til indrejseforbuddet, hvorefter personer i offentlig hverv i en anden stats tjeneste, ikke skal søge tilladelse til indrejse.

Mens et forbud mod statsterrorisme er meget omdiskuteret internationalt (og bl.a. er en af grundene til at staterne endnu ikke er blevet enige om en generel FN-konvention om terrorisme), så vil et forbud mod at gøre modstand, stå i kontrast til den generelle overbevisning, som bl.a. var at finde blandt de forhandlende partier ved vedtagelsen af terrorpakke I. Det fremgår således tydeligt af forhandlingerne, at man ønskede, at de nye bestemmelser skulle fortolkes i overensstemmelse med forståelsen af den ”legitime stat”, hvorefter oprørsgrupper som fx Sydafrikanske ANC, ikke skulle betegnes som ”terrorister”. Som svar på dette henviste Justitsministeriet til pkt. 10 i præamplen til EU’s rammeafgørelse om terrorisme, hvoraf følger, at terrorisme ikke omfatter brug af vold mod ethvert regime, men kun de regimer, som opfylder EU’s grundlæggende rettigheder om frihed og demokrati. Dette spørgsmål rejses ikke igen i forbindelse med det nye forslag.

Dette bringer mig til sidst frem til den danske støtte af Peschmerga-styrkerne. Justitsministeriet har sammen med lovforslaget gjort dokumentet, ”Spørgsmål og svar om forslaget om indrejseforbud” tilgængeligt. Nederst på s. 2 svarer ministeriet følgende på spørgsmålet, ”Kan man få tilladelse til at kæmpe i et andet lands hær, som kæmper i et forbudt område?”:

”Et indrejseforbud omfatter ikke offentlig tjeneste og hverv og dermed heller ikke militær tjeneste i andre landes hære. Det kan for eksempel være en statslig kurdisk styrke som Peshmergaen” (min kursiv).

Ud over nyheden om, at Danmark har anderkendt en kurdisk stat*, så hænger denne udmelding ikke sammen med en fortolkning, hvorefter deltagelse i en – statslig og ikke-statslig – væbnet styrke i praksis udgør terrorisme – ligesom dansk-kurdiske Joanna Palani nok undrer sig.
(*Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der er en kurdisk selvstyremyndighed i Irak (KRG), som er anerkendt af de irakiske myndigheder, og en del af peshmerga-styrkerne ligger formelt under dennes kommando. Der er dog store splittelser i regionen og store dele af styrkerne styres af forskellige grupperinger. Justitsministeriets udtalelse er således, i alle fald, ganske upræcis.)

Udkastet til lovforslaget, samt Straffelovrådets udtalelse kan findes her.

Håndtering af IS fanger

I forbindelse med udvidelsen af den danske indsats mod Islamisk Stat til at inkludere specialstyrker har der været fokus på spørgsmålet om håndtering af fanger. Hvad stiller danske enheder op med eventuelle personer, der måtte komme i dansk varetægt i enten Irak eller Syrien?

Jeg fornærmer vist ingen i forsvaret ved at bemærke, at fangehåndtering har været noget af en ’udfordring’ i flere af de operationer, vi har deltaget i siden angrebene den 11. september 2001. Dem der har mod på at nørde rundt i det kan finde inspiration her.

Spørgsmålet om fangehåndtering af IS-krigere i både Irak og Syrien er egnet til at give grå hår i hovedet i forsvaret, og det er ikke nogen misundelsesværdig opgave at skulle forsøge at klæde de udsendte styrker på folkeretligt.

I forbindelse med den forestående udsendelse af specialstyrker har regeringen i sinde at udstyre de udsendte styrker med en instruks, der lyder nogenlunde sådan her:

1: Prøv at lad være med at tage fanger

2: Hvis det ikke lykkes, så løslad meget gerne de fanger, I er kommet til at tage

3: Hvis I alligevel ender med nogle fanger, som I ikke mener, I bør/kan løslade, så ring hjem til København og så vil vi kigge på det og fortælle jer, hvad I skal gøre.

Intentionen er så at oprette en særlig ’Task Force’ i København med deltagelse af personer fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, der skal vurdere en konkret sag om en fange og tage stilling til, hvad der skal ske.

Det giver umiddelbart god mening med en sådan Task Force. Der vil utvivlsomt være kritikere, der mener, at det ikke er tilstrækkelig klart for soldaterne, hvordan de skal forholde sig, og at der bør udstedes nogle klarere retningslinjer for, hvad der skal ske med fanger. Men den kritik er baseret på en præmis om, at sådanne retningslinjer uden videre vil kunne laves. Og det har jeg svært ved at se skulle være muligt. Om en konkret overdragelse kan ske vil ofte afhænge af en masse specifikke forhold, der kan ændre sig undervejs.

Det reelle problem udspringer af, at politikerne (fortsat) insisterer på, at vi fra dansk side skal balancere på en knivsæg, når vi skal i krig. For Christiansborg vil både have, at danske styrker skal kunne være med helt derude (det er trods alt specialstyrker vi taler om her), hvor der i den grad er risiko for nærkontakt med fjenden og samtidig vil holde hænderne helt rene og undgå mistanker om brud på de retlige normer, der regulerer moderne væbnede konflikter. Og det er nu engang ikke altid helt nemt – især ikke når krigen foregår i sammenbrudte stater i Mellemøsten og Menneskerettighedskonventionen og det generelle forbud mod overdragelser til risiko for overgreb er med i rygsækken.

Det er fint, at regeringen ønsker at fjerne ansvaret for, hvad der skal ske med fanger, fra de udsendte soldater og i stedet placerer det i København – tæt på det politiske niveau (hvor det efter min mening hører hjemme). Erfaringerne fra især den første tid i Afghanistan og Irak i 00’erne var, at de udsendte styrker i alt for høj grad stod alene med de svære beslutninger og med de ofte meget konkrete vurderinger af, om en overdragelse var forbundet med en risiko for overgreb. Det rådes der forhåbentlig bod på nu.

 

 

En gang til for Prins Knud – det folkeretlige grundlag for den danske indsats mod Islamisk Stat i Syrien

Som det vist er blevet klart for de fleste, så optrappes den danske indsats mod Islamisk Stat nu for alvor. Folketinget er i dag blevet enige om (der er dog endnu ikke vedtaget nogen FT-beslutning) at vi skal sende kampfly og specialstyrker til både Irak og Syrien. Der er som vanligt stor fokus i pressen på det folkeretlige grundlag for den danske indsats, og det er forståeligt nok tilstedeværelsen i Syrien, der er i fokus.

For læsere af denne blog vil vide, så er der ikke meget nyt at komme efter.

Som beskrevet tidligere, se her, så er den danske tilstedeværelse i Irak baseret på samtykke fra irakerne og tilstedeværelsen i Syrien på udøvelse af kollektivt irakisk selvforsvar. Præmissen er, at Islamisk Stat har udsat Irak for et væbnet angreb fra bl.a. syrisk territorium, der har udløst en irakisk ret til selvforsvar, som andre stater efter anmodning fra irakerne kan bistå med at udøve i Syrien. Ja, Islamisk Stat er en privat aktør, men det siden den 11. september 2001 været den almindelige antagelse, at angreb fra private aktører godt kan udløse en ret til selvforsvar, hvis den lokale regering – som tilfældet er i Syrien – mangler enten viljen eller evnen til at standse den væbnede angreb. Den irakiske regering har officielt anmodet det internationale samfund, herunder vestlige stater, om at hjælpe landet med at bekæmpe Islamisk Stat, og artikel 51 i FN Pagten åbner eksplicit op for brug af kollektivt selvforsvar. Så der skulle ikke være noget at komme efter her.

Det hører dog med til historien, at vi kun må bruge den mængde magt, der er nødvendig for at standse Islamisk Stats fremfærd i Irak, og at grundlaget for tilstedeværelsen i Syrien derfor umiddelbart også ophører, når/ hvis det lykkes at nedkæmpe Islamisk Stat i Irak.

Terrorangrebet i Paris i november – der tilsyneladende blev udført af personer med tilknytning til Islamisk Stat – rejser spørgsmålet, om Danmark ikke også kan henvise til udøvelse af kollektivt fransk selvforsvar i Syrien mod Islamisk Stat. Også det har vi berørt tidligere, se her. Der foreligger så vidt jeg er orienteret (endnu) ikke nogen fransk anmodning om kollektivt bistand, og i sit brev til FN’s Sikkerhedsråd (for mere, se her) i forbindelse med udsendelsen af det danske radarbidrag, henviser den danske regering alene til kollektivt irakisk selvforsvar.

Amerikansk angreb på Islamisk Stat i Libyen

Den amerikanske regering har bekræftet, at amerikanske kampfly har gennemført et luftangreb på det, USA har beskrevet som en base for Islamisk Stat i Libyen. Det amerikanske angreb har tilsyneladende kostet 49 mennesker livet – ifølge amerikanerne er alle de omkomne militante medlemmer af Islamisk Stat.

Amerikanerne har ikke udtalt sig særlig detaljeret om, hvad det retlige grundlag for angrebet i Libyen er. Og det kan man jo tænke lidt over.

Som tidligere beskrevet på denne blog, så gennemførte amerikanerne sidste sommer et andet angreb i Libyen. Angrebet rettede sig dengang mod et påstået medlem af al Qaida og blev tilsyneladende gennemført med samtykke fra den libyske regering. Sidstnævnte forhold gjorde, at angrebet ikke udgjorde en krænkelse af art. 2, stk. 4, – forbuddet mod magtanvendelse – i FN Pagten.

Bedømt på de umiddelbart tilgængelige oplysninger ser det imidlertid ikke ud til, at det seneste angreb på samme måde er foregået med de libyske myndigheders samtykke – snarere tværtimod.

I fraværet af samtykke fra Libyen er det amerikanske angreb kun foreneligt med folkeretten, hvis det er baseret på et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd eller det er foreneligt med retten til selvforsvar.

Sikkerhedsrådet vedtog den 20. november 2015 en resolution, der i stærke vendinger fordømmer Islamisk Stats handlinger og endvidere betegner organisationen som en trussel mod international fred og sikkerhed. Resolutionen – der kan findes her – bemyndiger imidlertid ikke brug af magt mod organisationen.

Tilbage står altså, at det amerikanske angreb på Islamisk Stat i Libyen skal være foreneligt med retten til selvforsvar i henhold til art. 51 i FN Pagten. Det kræver i så fald, at USA kan henvise til, at Islamisk Stat står bag et væbnet angreb eller at et sådant angreb er umiddelbart forestående (imminent). I det omfang, at amerikanerne har tænkt sig at forsøge at forsvare angrebet folkeretligt har de vel følgende muligheder for at forsøge at stable et mere eller mindre overbevisende argument sammen:

1) USA kan prøve at gøre gældende, at Islamisk Stat reelt er en forsættelse af al Qaida, og at amerikanerne fortsat har ret til at forsvare sig på baggrund af terrorangrebene den 11. septemner 2001. Det er i praksis det, som Obama gør gældende i forhold til den forfatningsretlige (og derfor reelt intern amerikanske) diskussion om, hvorvidt den amerikanske lovgiver har givet grønt lys for den udøvende magts brug af magt mod Islamisk Stat. Indenrigspolitisk henviser præsidenten således fortsat til den AUMF (Authorization for the Use of Military Force), der vedrørte al Qaida, som kongressen afgav umiddelbart efter angrebene den 11. september 2001. Og ja, det er ganske rigtig lidt langt ude at mene, at Islamisk Stat udgør en fortsættelse af al Qaida men det er ikke desto mindre det, som USA gør gældende – ihvertfald indenrigspolitisk.

2) USA kan prøve at gøre gældende, at Islamisk Stat har udøvet et væbnet angreb på USA, der udløser en amerikansk ret til selvforsvar mod organisationen, herunder mod organisationen i Libyen. Med andre ord en ‘Global War on Terror 2.0’ – denne gang ikke mod al Qaida men mod Islamisk Stat. Det væbnede angreb skulle i givet fald så vidt jeg umiddelbart kan bedømme udgøres af skyderiet den 2. december 2015 i San Bernadino, der angiveligt blev udført af et ægtepar, der i det mindste var stærkt inspirerede af Islamisk Stat. Jeg er ikke bekendt med, at USA eller amerikanske borgere skulle have været udsat for andre terrorangreb fra Islamisk Stat, der skulle kunne udløse en amerikansk ret til selvforsvar.

3) USA kan prøve at gøre gældende, at der er en ‘imminent’ risiko for, at Islamisk Stat udøver et terrorangreb/ væbnet angreb mod USA, og at angrebet i Libyen derfor på den baggrund er foreneligt med en amerikansk ret til selvforsvar. Det hører i den forbindelse med til historien, at såvel UK som Frankrig i efteråret 2015 på tilsvarende vis udøvede magt mod Islamisk Stat på baggrund af en påstand om, at et angreb var umiddelbart forestående. Forskellen var, at de pågældende foregribende selvforsvarsaktioner fandt sted i Syrien – og ikke i Libyen.

4) USA kan prøve at gøre gældende, at angrebet på Islamisk Stat i Libyen er nødvendigt som led i den kollektive udøvelse af selvforsvar af Irak mod Islamisk Stat. Som beskrevet flere gange her på bloggen, så er (ihvertfald dele af) den internationale militære tilstedeværelse i Syrien baseret på udøvelse af kollektivt selvforsvar af Irak. Og hvorfor ikke argumentere for, at den kollektive ret til selvforsvar af Irak (der jo også er det danske grundlag for brug af magt mod Islamisk Stat i Syrien) kan anvendes til at angribe Islamisk Stat alle de steder, hvor organisationen opholder sig, herunder også i Libyen? Altså en form for Global War on Terror 2.0. argument – bare på vegne af Irak. For at dette argument skal kunne holde vand kræver det imidlertid (som minimum), at amerikanerne kan godtgøre, at det vitterligt er nødvendigt at ramme Islamisk Stat i Libyen for at stoppe dets angreb på Irak. Udøvelse af selvforsvar skal nemlig være både nødvendigt og proportionalt.

 

 

ISIL’s folkedrab og internationale forpligtelser

I sidste uge vedtog EU-parlamentet en resolution der eksplicit klassificerede nogle af ISIL’s forbrydelser i Irak og Syrien som ’folkedrab’. Parlamentet erklærede at:

“the so-called ‘ISIS/Daesh’ is committing genocide against Christians and Yazidis, and other religious and ethnic minorities, who do not agree with the so-called ’ISIS/Daesh interpretation of Islam”.

Det er langt fra første gang at centrale internationale aktører har konstateret, at der foregår folkedrab i de ISIL-kontrollerede områder. Få uger tidligere, i januar 2016, vedtog Europarådet eksempelvis en resolution omkring såkaldte ’foreign fighters’, og i den sammenhæng erklærede Europarådets Parlamentariske forsamling at:

“States should act on the presumption that Da’ish commits genocide”.

Ligeledes forklarede den amerikanske præsident, Barack Obama, allerede i august 2014, at ISIL’s overgreb på den yasidiske minoritetsgruppe kunne udgøre et folkedrab. Konkrete sagde Obama at:

“ISIL forces […] have called for the systematic destruction of the entire Yezidi people, which would constitute genocide.”

Denne klare tilgang til folkedrabsforbrydelsen må siges at være noget af et nybrud. I 1994, for eksempel, var det nærmest umuligt at få Clinton-administrationen til at indrømme, at det der foregik i Rwanda var et folkedrab. Og amerikanerne har stadig idag, lige som flere andre lande, svært ved at beskrive de systematiske massakrer og fordrivelser af armenerne i det gamle Osmannerrige som et folkedrab. Det har dog øjensyneligt ikke været et så stort problem i denne konflikt.

Hvad er ’folkedrab’?

Man kan sige, at det politikerne reelt udtaler sig om idag er hensigten med ISIL’s forbrydelser, snarere end det er indholdet af disse forbrydelser. Der kan nemlig ikke rejses megen tvivl om, at ISIL rent faktisk begår tilstrækkeligt alvorlige og talrige forbrydelser – særligt mord – rettet bl.a. mod minoriteter som Yasidierne og Kristne. Dette forhold alene betyder dog ikke at et folkedrab er begået. Det element der er centralt for at kunne klassificere disse forbrydelser som ‘folkedrab’ er at forbryderne kan siges at have haft til hensigt helt eller delvist at ødelægge den befolkningsgruppe der er tale om – altså en national, etnisk, racemæssig, eller religiøst funderede gruppe. Da både yasidierne og den kristne befolkning ihvertfald udgør religiøst definerede grupper, og da ISIL’s handlinger og udtalelser kan tolkes derhen, at det netop er disse gruppers religion der gør dem til mål for systematisk udryddelse, er det også rimeligt at karakterisere sådanne forbrydelser som folkedrab.

Det bør dog nævnes, at det desværre ofte sker, at politikere bruger begrebet ’folkedrab’ i sammenhænge hvor det juridisk ikke hører hjemme. Lars Løkke Rasmussen, for eksempel, og i særdeleshed Naser Khader, har ofte forklaret, at Danmark – sammen med vores allierede – forhindrede et ‘folkedrab’ i Libyen i 2011. Det gjorde vi ikke. Det vi muligvis forhindrede dengang var ’forbrydelser mod menneskeheden’ – hvilket sådan set burde være slemt nok. Denne forbrydelse kan være lige så alvorlig som folkedrab, men den mangler det særlige karakteristika, at formålet med forbrydelsen er at ødelægge en national, etnisk, racemæssig, eller religiøs gruppe. I Libyen var der dog snarere tale om, at man ønskede at slå en politisk bevægelse ned, og ikke at man ønskede at ødelægge en af disse grupper. Og juridisk set er denne forskel ikke en helt ligegyldig.

Pligt til at hindre et folkedrab?

Ud fra et juridisk perspektiv er folkedrab særligt interessant fordi der findes en retligt bindende folkedrabskonvention der indledes med denne artikel:

“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.”

Denne artikel indeholder noget der ligner en juridisk forpligtelse til at forsøge at hindre og straffe folkedrab. Der har dog længe været tvivl om, hvorvidt reglen reelt havde et juridisk indhold, eller om den blot skulle forstås som en slags hensigtserklæring. Det spørgsmål blev besvaret i 2007, da Den Internationale Domstol (ICJ) – i en sag mellem Serbien og Bosnien – gjorde det klart, at artiklen har et reelt juridisk indhold med bindende forpligtelser.

ICJ forklarede dengang, at stater er juridisk forpligtede til at handle når folkedrab begås, og at denne forpligtelse består i, at staterne skal “employ all means reasonably available” for at forhindre forbrydelsen. En stat kan endda ifalde folkeretligt ansvar for et brud på denne forpligtelse, hvis den “manifestly failed to take all measures to prevent genocide which were within its power, and which might have contributed to preventing the genocide.” Domstolen har altså gjort det klart, at man skal gøre hvad man rimeligvis kan i sådanne tilfælde, men den har også pointeret, at stater ikke må bryde folkeretten i sine bestræbelser på at hindre folkedrab.

Det er klart, at ikke alle stater kan have det samme ansvar i alle tilfælde. Det element forholdte domstolen sig også til, og den forklarede, at en række faktorer, så som den enkelte stats kapacitet, geografi og politiske forbindelser, spiller ind. Det vil sige, at da Danmark alt andet lige er geografisk længere væk fra konflikten end Tyrkiet, og har færre militære muligheder end USA, har vi også et mindre juridisk ansvar for at gribe ind. Hvor langt vores (og de andre landes) ansvar rækker er dog stadig meget svært at definere.

Kort sagt er der altså tale om, at det internationale samfund har en juridiske forpligtelse til at gøre ‘noget’ for at hindre folkedrabet i Syrien og Irak, men hvad der konkret skal gøres er noget uklart. På trods af denne uklarhed er forpligtelsen dog blevet endnu mere interessant nu, da flere og flere internationale aktører åbent vælger at definere ISIL’s handlinger som folkedrab, og derved implicit accepterer et sådant ansvar.

Danmarks ‘art. 51 brev’ til Sikkerhedsrådet

Den danske repræsentation ved FN i New York indleverede den 11. januar 2016 et brev til præsidenten for FN’s Sikkerhedsråd, hvori Danmark i henhold til artikel 51 i FN Pagten indrapporterer, at vi fra dansk side ‘is taking necessary and proportionate measures’ mod Islamisk Stat (ISIL) i Syrien. Henvisning til brevet kan findes her.

Som redegjort for andetsteds på denne blog betyder udsendelsen af det danske radarbidrag, at den eksisterende danske indsats mod Islamisk Stat i praksis udvides til at inkludere syrisk territorium.

De mest interessante vendinger i det danske brev lyder som følger:

‘ … that the Kingdom of Denmark, as called for by the Security Council in its resolution 2249 (2015) and in response to the request by the Government of Iraq, is taking necessary and proportionate measures against the so-called Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da´esh) in Syria in exercise of the inherent right of collective self-defence as part of international efforts led by the United States of America.’

Som ventet baserer Danmark altså sin militære tilstedeværelse i Syrien på udøvelsen af kollektiv irakisk selvforsvar, jf. den anmodning om international bistand, som den irakiske regering tidligere har afgivet.

Brevet henviser endvidere til resolution 2249 (2015), hvori Sikkerhedsrådet bemærkede, at Islamisk Stat udgør en ‘global and unprecedented’ trussel mod international fred og sikkerhed, ligesom rådet fordømte terrorangrebene i Sousse (Tunesien), Ankara, Beirut, Paris og nedskydningen af et russisk passagerfly over Sinai og noterede sig, at Islamisk Stat har kapaciteten og intentionen om at udføre flere angreb.

Dansk statsborger dræbt af USA ved målrettet angreb i Syrien

Forskellige medier rapporterede henover julen og nytåret, at en dansk statsborger er blevet dræbt af et amerikansk missil affyret fra en drone ved et målrettet angreb i Syrien. Danskeren skulle efter sigende have været et betroet medlem af Islamisk Stat.

Angrebet på den danske statsborger rejser selvfølgelig det spørgsmål, om det var foreneligt med den humanitære folkeret/ krigens regler. Det korte svar på spørgsmålet er, at det afhænger af de aktiviteter og/ eller den funktion, som den danske statsborger foretog/ varetog for Islamisk Stat.

Den væbnede konflikt i Syrien mellem Islamisk Stat og USA (og resten af den internationale koalition) må anses for at være en ikke-international væbnet konflikt (’NIAC’). Det forhold, at konflikten udkæmpes i Syrien – og ikke i USA eller på territoriet af en stat (såsom Irak), der har samtykket til amerikanernes militære tilstedeværelse – gør efter min opfattelse ikke konflikten til en ’international’ væbnet konflikt. Det ville kun være tilfældet i det omfang, at magtanvendelsen kan siges at involvere de væbnede styrker i to eller flere stater eller der skulle blive tale om en besættelsessituation.

Det afgørende i forhold til vurderingen af, om et medlem af en ikke-statslig aktør må gøres til genstand for dødelig magt i en ikke-international væbnet konflikt er ikke personens nationalitet men derimod dennes handlinger – konkret om personen tog ’aktivt del i kamphandlinger’ på det tidspunkt, hvor den dødelige magtanvendelse fandt sted.

Der er derfor heller ikke noget i krigens regler til hinder for, at en dansk statsborger angribes af en dansk koalitionspartner eller sågar af danske styrker, hvis personen tager aktivt del i kamphandlingerne på vegne af fjenden i en væbnet konflikt.

Den opmærksomme bloglæser vil måske kunne huske, at det for et par år siden var genstand for stor debat i USA, at en amerikansk statsborger – Anwar ak-Awlaki – blev slået ihjel af en amerikansk drone under et dødeligt angreb i Yemen. Den juridiske debat om angrebet på Awlaki handlede imidlertid ikke så meget om, hvorvidt det var foreneligt med folkeretten men derimod med den amerikanske forfatning at slå en amerikansk statsborger ihjel uden processuelle garantier.

I forhold folkeretten og en persons konkrete handlinger er det efterhånden fast antaget, at personer med en lavt rangerende status i den ikke-statslige aktør, der er part i en ikke-international væbnede konflikt, der alene foretager sig fjendtlige handlinger med sporadiske intervaller, alene anses for at tage direkte del i kamphandlingerne i det tidsrum, hvor denne foretager sig en fjendtlig handling. Højtstående medlemmer af den væbnede gren af den private aktør og andre personer, der på mere permanent basis foretager sig fjendtlige handlinger anses derimod for at have en ’continous combat function’, hvorefter de kan angribes også uden for det tidsrum, hvor de foretager sig noget fjendtlig.

Vurderingen af, om den danske statsborger, der blev dræbt i Syrien, lovligt kunne gøres til genstand for dødelig magt afhænger altså i praksis af, hvilken rolle/ funktion han havde i Islamisk Stat. Hvis han havde en ’continous combat function’ kunne han angribes på ethvert tidspunkt af døgnet men hvis han alene foretog sig fjendtlige handler en gang imellem kunne han kun angribes på et tidspunkt, hvor han foretog sig noget fjendtligt. Og det siger selvfølgelig sig selv, at han slet ikke kunne angribes, hvis karakteren af hans handlinger slet ikke kunne sidestilles med direkte deltagelse i kamphandlinger.

Jeg er ikke bekendt med, hvilken rolle den danske statsborger mere præcist spillede i Islamisk Stat eller hvad han foretog sig på det tidspunkt, hvor han blev angrebet, og jeg tør derfor heller ikke vove et bud på, om det var foreneligt med krigens regler at angribe ham.

Sikkert er det imidlertid, at hans danske nationalitet ikke fungerede som et skjold mod et direkte angreb fra amerikanerne.

Terror i Paris – De juridiske og politiske konsekvenser

Terrorangrebet i Paris fredag aften har foreløbigt kostet 129 mennesker livet, og det tal kan meget vel nå at stige, da godt 40 personer stadig er i kritisk tilstand. Jeg var selv i Paris da angrebet skete, og oplevede en nat med konstante sirener fra udrykningskøretøjer der kørte i pendulfart mellem gerningssteder og hospitaler. Det var en helt speciel og trykket stemning der prægede Paris dagene efter, og det er ikke svært at forestille sig, at angrebet kan ændre fundamentalt ved den franske tilgang til krigen mod ISIL. Om ikke andet, tyder de officielle udtalelser fra den franske præsident og andre ministre på, at det kan blive tilfældet.

En ny juridisk virkelighed?

Angrebet på Paris har potentiale til at ændre grundlæggende ved det juridiske fundament der har ligget til grund for den hidtidige indsats mod ISIL i Syrien og Irak. På nuværende tidspunkt opererer de allierede stater under et mandat der baserer sig på et kollektivt selvforsvar af Irak. Dette mandat kan nu med en vis rimelighed udvides til også at indeholde et forsvar af Frankrig, hvilket kan gøres kollektivt, hvis Frankrig anmoder om det. Anders Henriksen har redegjort for disse forhold i et tidligere indlæg.

De (mulige) juridiske konsekvenser

De juridiske konsekvenser af, at Frankrig kan siges at have været udsat for et ”væbnet angreb” i juridisk forstand er grundlæggende todelte: Dels vil Frankrig (og dets allierede) ikke længere være afhængige af en anmodning om assistance fra Irak. Frankrig kan altså påberåbe sig et selvstændigt mandat til at bruge magt. Dels vil fremtidige angreb på ISIL kunne indrettes ud fra det formål at forsvare Frankrig mod fremtidige angreb, frem for alene at forsvare Irak.

De praktiske forskelle mellem det nuværende Irak-fokuserede mandat og det mulige dobbelte mandat er dog umiddelbart til at overse. For så vidt angår det første element, er der ikke noget der tyder på, at Irak skulle have et ønske om at trække deres anmodning tilbage. Tværtimod har Irak tidligere bedt dets vestlige allierede om, at gå hårdere til værks mod ISIL. Dette forhold er derfor af begrænset betydning for nuværende. For så vidt angår det andet element, er det også noget uklart hvordan et forsvar af Frankrig i juridisk forstand vil adskille sig fra et forsvar af Irak. Altså, hvilke angreb man nu må foretage sig for at beskytte Frankrig, som ikke måtte foretages tidligere for at beskytte Irak. Hidtil har det Irak-fokuserede mandat nemlig været brugt til at svække ISIL i bred forstand, uden at vi har hørt de store protester, og det kan man sandsynligvis blive ved med, så længe Irak reelt er truet. Et fransk-fokuseret mandat vil således overlappe væsentligt med det nuværende. Da grænserne for sådanne selvforsvarshandlinger desuden er svært definerbare, er den juridiske forskel så meget desto mere uklar.

De (mulige) politiske konsekvenser

Hvor de reelle juridiske konsekvenser kan være til at overse, er de politiske konsekvenser af en mere håndgribelig karakter. Frankrig var i chok efter det massive angreb i hjertet af Paris, men den trodsige stemning fremfandt sig hurtigt og Præsident Hollande kaldte allerede dagen efter angrebet for en krigshandling (”un acte de guerre”). Derfor var det heller ikke overraskende, da Frankrig søndag aften valgte at gennemføre dets hidtil største angreb mod ISIL, da 10 kampfly bombede ISIL’s de facto hovedstad, Raqqa. Spørgsmålet er dog, om Frankrig vil fastholde denne mere aggressive strategi, og måske endda få opbakning blandt sine allierede til en mere effektiv indsats, eller om ændringen i aktivitet vil aftage med tiden.

En anden mulig politisk konsekvens af de ændrede juridiske spilleregler er, at det kan blive langt sværere for de øvrige allierede stater, heriblandt Danmark, at fastholde en politik hvor man alene beskæftiger sig med det irakiske territorium. Da Danmark eksempelvis tidligere havde F-16 fly i luften, holdt vi os udelukkende til at flyve missioner over irakisk territorium, hvilket reflekterer den bagvedliggende folketingsbeslutning som alene indeholder et mandat til at foretage angreb i Irak. Det gav god politisk mening, da vores mandat netop var at beskytte Irak. Dette ræsonnement vil dog være væsentligt sværere at opretholde, hvis Danmark og de øvrige allierede nu bliver involveret i et kollektivt forsvar af Frankrig, hvor det irakiske territorium vil være mindre i fokus. Vi har da også her til morgen set både udenrigsminister, Kristian Jensen, og socialdemokratiets udenrigsordfører Nick Hækkerup, åbne op for at udvide indsatsen til Syrien.

Væbnet angreb på Frankrig?

Terrorangrebene i Frankrig i går – fredag den 13 – er blevet kaldet en krigshandling af den franske præsident. Det har – ikke overraskende – fået en del medier til at spekulere over, hvad vi skal lægge i det. Eftersom Frankrig allerede er involveret i en væbnet konflikt med Islamisk Stat i Irak og Syrien er det mest interessante set med folkeretlige øjne, hvorvidt angrebene er at anse som et væbnet angreb på Frankrig, der i henhold til artikel 51 i FN Pagten kan være egnet til at udløse en fransk ret til selvforsvar.

Islamisk Stat har øjensynligt taget ansvaret for terrorangrebene, og den franske regering har også udnævnt de militante islamister som de skyldige. Her til aften rapporteres det endvidere, at der åbenbart har været kontakt mellem de terrorister, der udførte angrebene og personer med tilknytning til Islamisk Stat i Syrien. Hvis det er korrekt, at angrebene har forbindelse til Islamisk Stat i Syrien, vil der efter min opfattelse være grundlag for at konkludere, at angrebene var egnede til at udløse en fransk ret til selvforsvar i henhold til Pagten. Dels er omfanget af angrebet og dødstallet på ca. 130 personer tilstrækkeligt til at oversige den minimumstærskel for intensitet, der indfortolkes i art. 51, og dels er det sandsynligt, at der kan være flere angreb på vej mod Frankrig. Det har Islamisk Stat ihvertfald givet udtryk for. Det skal i den forbindelse understreges, at angrebet mod Charlie Hebdo i januar ikke blev udført af personer med tilknytning til Islamisk Stat, men derimod af personer, der påstod, at de repræsenterede Al Qaida i Yemen (AQAP). Der er således ikke umiddelbart grundlag for at koble de to angreb sammen.

Det forhold, at Islamisk Stat ikke er en stat bør efter min opfattelse ikke have afgørende betydning for, om terrorangrebene kan være egnede til at udgøre et væbnet angreb. Omend ICJ (endnu) ikke har understøttet denne konklusion mener jeg, at det på baggrund af den internationale reaktion på Al Qaidas angreb den 11. september efterhånden er generelt accepteret, at private organisationer også kan stå bag væbnede angreb, der udløser en ret til selvforsvar i henhold til FN Pagten.

Det er imidlertid ikke uden betydning, hvorvidt det er en stat eller en privat aktør, der står bag et væbnet angreb. Enhver brug af selvforsvar er underlagt de såkaldte ‘Caroline-betingelser’ om henholdsvis nødvendighed og proportionalitet, og kravet om nødvendighed betyder bl.a., at en stat først er berettiget til at gøre brug af selvforsvar mod en privat aktør, der befinder sig i udlandet, hvis det står klart, at de lokale myndigheder i værtsstaten mangler enten evnen eller viljen (den såkaldte ‘able and willing doktrin) til selv at standse den private aktørs handlinger/ angreb. Forudsætningen for fransk selvforsvar mod Islamisk Stat er altså, at de lokale myndigheder i stater som Syrien og Irak ikke selv griber ind over for organisationen.

Det er ret oplagt, at hverken de syriske eller irakiske myndigheder evner at standse Islamisk Stats angreb på Frankrig, og det må derfor også være således, at Frankrig kan gøre brug af nødvendigt og proportionel magtanvendelse i Syrien og Irak for at bringe Islamisk Stats angreb til ophør.

Tilstedeværelsen af en fransk ret til selvforsvar mod Islamisk Stat er ikke uden praktisk betydning. Som vi har været inde på flere gange på denne blog (se bl.a. her), så er de eksisterende vestlige (herunder franske) angreb på Islamisk Stat i Irak baseret på et samtykke fra de irakiske myndigheder, mens angrebene på Islamisk Stat i Syrien er baseret på udøvelse af kollektivt irakisk selvforsvar. Nu får Frankrig ‘sin egen’ hjemmel til at bruge magt mod Islamisk Stat, der er uafhængig af situationen og forholdene i Irak. Og på samme måde som Irak har anmodet andre stater om at bistå med at forsvare irakisk territorium mod Islamisk Stat, kan Frankrig i sagens natur også bede andre stater – herunder Danmark – om at bistå med at forsvare den franske republik mod det væbnede angreb fra Islamisk Stat. Et bud fra denne blogger er, at det sidste er noget, vi kommer til at se inden længe. Det er derfor også sandsynligt, at den danske militære tilstedeværelse i Syrien og Irak fremover vil være baseret på udøvelse af kollektivt selvforsvar af såvel Irak som Frankrig.

Der er naturligvis også fortsat den mulighed, at NATO vælger at aktivere den såkaldte musketer-ed i art. 5 i Atlantpagten, hvorefter et angreb på en af organisationens medlemmer er at anse som et angreb på hele alliancen. Det skete i forbindelse med angrebene på USA den 11. september 2001, men ikke ved hverken bomberne i Madrid i 2004 eller i London året efter.

Det folkeretlige grundlag for Danmarks militære bidrag i Syrien

Som adviseret tidligere her på bloggen, så gav Folketinget den 8. oktober 2015 samtykke til udsendelsen af en mobil radar til erstatning for de danske F-16 fly, der siden sommeren 2014 har gennemført bombeangreb mod Islamisk Stat i Irak. Beslutningsforslaget åbner eksplicit op for, at den danske indsats mod Islamisk Stat nu udvides til Syrien (indsatsen har som bekendt indtil videre været begrænset til Irak).

Udvidelsen af bidraget fra Irak til Syrien rejser spørgsmålet om det folkeretlige grundlag (dele af den følgende analyse er i øvrigt også af finde i dagens udgave af Information).

Som berørt flere gange på denne blog, så er folkeretten ret klar. I fraværet af et samtykke til magtanvendelse fra territorialstaten er magtanvendelse kun forenelig med den del af folkeretten, der regulerer hvornår en stat må anvende magt i andre stater (jus ad bellum), hvis der enten foreligger en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd eller hvis magtanvendelsen er forenelig med en ret til selvforsvar. Det danske F-16 bidrag mod Islamisk Stat i Irak var baseret på en invitation/ samtykke fra den irakiske regering og derfor på den baggrund forenelig med folkeretten. Men hvad med bidraget i Syrien?

Det er indledningsvis værd at notere sig, at repræsentanter for den foregående regering lod forstå, at det efter dets opfattelse kunne være folkeretligt betænkeligt at udvide det danske bidrag til Syrien. I august sidste år lod daværende udenrigsminister Martin Lidegaard eksempelvis forstå, at en dansk militær operation i Syrien ville være en ‘langt, langt sværere manøvre, også folkeretligt.’ Lidegaard noterede sig i den forbindelse, at der trods alt er en demokratisk valgt regering I Irak, ‘der kan koordinere den militære og humanitære indsats’, mens der i Syrien er ‘totalt kaos og ingen regering, vi anerkender, som kan give os et folkeretligt grundlag’. Også SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, var skeptisk og han afviste så sent som i juli i år et forslag fra Naser Khader (K) om et engagement i Syrien bl.a. med den begrundelse, at ’der vil være store folkeretlige problemer med at udvide indsatsen til Syrien.’

Det er ingen tvivl om, at det er korrekt, at det er mere kompliceret folkeretligt at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien end i Irak. Det er i den forbindelse værd at notere sig, at ingen af de vestlige stater, der er involveret militært i Syrien, baserer deres magtanvendelse i Syrien på en invitation fra det syriske regime. Herved adskiller de vestlige stater sig fra stater som Iran og Rusland, der begge begrunder deres tilstedeværelse i Syrien på netop en invitation fra Assad-regimet.

Det kan efter min mening diskuteres, om Bashar al-Assad i det hele taget kan afgive et bindende samtykke til fremmed involvering i krigen i Syrien og jeg mener også, at det kan diskuteres, om ikke russiske og iranske angreb mod eksempelvis Den Frie Syriske Hær krænker det syriske folks ret til selvbestemmelse. Grænserne for Assad’s beføjelser til at invitere andre stater til at bruge magt i Syrien har imidlertid ikke indtil videre fyldt nævneværdigt i den internationale debat.

Som de andre vestlige stater baserer også den danske regering det militære engagement mod Islamisk Stat i Syrien på en ret til kollektivt selvforsvar af Irak. Det fremgår således af beslutningsforslaget: “Det folkeretlige grundlag for det danske bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-Pagtens artikel 51.” Det fremgår også, at regeringen “i forbindelse med udsendelsen af det danske supplerende bidrag” vil indberette til FN’s Sikkerhedsråd i henhold til artikel 51, at Danmark “har iværksat tiltag mod ISIL i Syrien som led i kollektivt selvforsvar af Irak.”

Jeg mener sådan set, at det giver ganske god mening at påstå, at Irak er udsat for et væbnet angreb fra Islamisk Stat (bl.a. fra syrisk territorium), der har udløst en irakisk ret til selvforsvar, som andre stater efter anmodning fra irakerne kan bistå med at udøve i Syrien. Selvom Islamisk Stat er en privat aktør har det siden terrorangrebene den 11. september 2001 været den almindeligt accepterede antagelse, at angreb fra private aktører godt kan udløse en ret til selvforsvar, hvis den lokale regering – som tilfældet er i Syrien – mangler enten viljen eller evnen til at standse den væbnede angreb. Den irakiske regering har officielt anmodet det internationale samfund, herunder vestlige stater, om at hjælpe landet med at bekæmpe Islamisk Stat, og artikel 51 i FN Pagten åbner eksplicit op for brug af kollektivt selvforsvar.

Det forhold, at Vesten – og altså nu også Danmark – baserer sin militære tilstedeværelse i Syrien på udøvelse af kollektivt irakisk selvforsvar begrænser imidlertid også på en række punkter indsatsen i Syrien. Kravet om proportionalitet betyder for det første, at vi kun må bruge den mængde magt, der er nødvendig for at standse Islamisk Stats fremfærd i Irak. Som jeg ser det kommer vi derfor heller ikke uden om, at vi også kun må angribe Islamisk Stat og ikke andre af de stridende parter i den syriske borgerkrig, herunder Assad-regimet. For det andet vil grundlaget for at være tilstede i Syrien militært også umiddelbart ophøre, når/ hvis det lykkes at nedkæmpe organisationens tilstedeværelse i / muligheder for at angribe Irak.

Russiske luftangreb i Syrien – det mulige folkeretlige grundlag

Rusland har idag bekræftet, at dets luftvåben har gennemført en række luftangreb på mål i det borgerkrigshærgede Syrien. Mens angrebene ifølge russerne selv har været rettet mod Islamisk Stat rapporterer flere medier, at det langtfra er (hele?) sandheden. Det forlyder således, at russerne også har angrebet Den Frie Syriske Hær, der – som Islamisk Stat – bekæmper Assad-regimet.

Ifølge den russiske udenrigsminister sker de russiske angreb efter anmodning fra Assad, der i russisk optik fortsat er at anse som den legitime regering i Syrien, der kan samtykke til brug af andre staters magt på syrisk territorium (se link ovenfor). I det omfang, at det lægges til grund, at Assad-regimet fortsat ER at anse som regeringen i Syrien, har russerne fat i den lange ende. Som beskrevet andetsteds her på bloggen, så er samtykke en folkeretlig ansvarsfrihedsgrund, der fritager en stat fra det folkeretlige ansvar, der i henhold til art. 2, stk. 4, i FN Pagten ellers ville være forbundet med at bruge magt på andre staters territorium. Og det er i den forbindelse uden betydning, om russerne angriber Islamisk Stat eller Den Frie Syriske Hær. Hvis Assad-regimet anerkendes som Syriens regering vil russernes magtanvendelse i Syrien være forenelig med FN Pagten, sålænge den er baseret på Assad’s samtykke.

Rusland er som  bekendt ikke den eneste fremmede stat, der er militært involveret i borgerkrigen i Syrien. USA, Canada, Storbritannien og Frankrig gennemfører også luftangreb i Syrien, men disse er alle rettet mod Islamisk Stat. Som tidligere beskrevet, så er det mulige folkeretlige grundlag for disse angreb ikke et samtykke fra Assad-regimet men derimod kollektiv udøvelse af selvforsvar af Irak, der jo er delvist kontrolleret af netop Islamisk Stat (se bl.a. blogpost her). I modsætning til russerne anser de vestlige stater ikke længere Assad-regimet for at være legitimt.

I forhold til de russiske angreb i Syrien er det interessante folkeretlige spørgsmål selvsagt, om Moskva er berettiget til at anse Assad og hans ‘regering’ for at være den reelle regering i Syrien. Som så meget andet i forhold til det folkeretlige grundlag for de forskellige former for magtanvendelse, der finder sted i Syrien, er svaret efter denne bloggers opfattelse ret uklart. For mens der er de folkeretseksperter, der vil hævde, at borgerkrigen i Syrien har skabt så meget tvivl om, hvem der reelt regerer landet, at det ikke bør være muligt for nogen af de stridende parter, herunder Assad, at invitere andre stater til at intervenere i krigen, må det også erkendes, at der er masser af historiske eksempler på, at verdenssamfundet har accepteret, at en regering, der har været under hårdt pres som følge af en borgerkrig, har kunnet anmode andre stater om militær hjælp udefra til at nedkæmpe modparten. Dertil kommer, at det trods alt fortsat ser ud til at være således, at det er Assad og hans folk, som det internationale samfund ‘ringer til’, når de skal have fat på en repræsentant fra ‘den syriske regering’.

Er Danmark i krig, når F-16 trækkes hjem?

Som det sikkert er de fleste bekendt, så ser det ud til, at det eksisterende danske F-16 bidrag til indsatsen mod ISIL/ Islamisk Stat i Irak til oktober i år trækkes og erstattes af et andet bidrag, sandsynligvis i form af udsendelsen af en mobil radar.

Et af de mere oversete spørgsmål i debatten om det danske bidrag er, om ændringen af bidraget bevirker, at Danmark i henhold til folkeretten ikke længere er at anse som en krigsførende part i den væbnede konflikt i Irak. Spørgsmålet er ikke kun interessant for de af os, der er interesserede i folkeretten. I en betænkning om ’deltagelse og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i’ fra maj i år kobler Straffelovrådet nemlig spørgsmålet til en ny bestemmelse, som Rådet foreslår indsættes i Straffeloven. Straffelovrådet foreslår, at der i Straffelovens § 101 a indsætte en ny bestemmelse med følgende ordlyd:

Stk 1. Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år. Under særligt skærpende omstændigheder er straffen fængsel indtil på livstid. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

Straffelovrådet lægger med andre ord op til, at det fremover skal være strafbart for personer med tilknytning til Danmark at tilslutte sig en væbnet styrke, der kæmper mod den danske stat i en væbnet konflikt, hvori den danske stat er part. En af forudsætningerne for, at en person vil kunne straffes efter den tiltænkte bestemmelse er altså, at Danmark er part i en væbnet konflikt i udlandet.

Straffelovrådet forholder sig ikke særlig grundigt til, hvornår dette krav er opfyldt. For mens det noteres i betænkningen, at Danmark vil være part i en igangværende væbnet konflikt, når vi sender et F-16 bidrag, står der ikke meget om, hvorledes det forholder sig, når bidraget er af mindre direkte karakter eller hvad der sker, når et bidrag ændrer karakter, som tilfældet vil være fra oktober.

Selvom der kun foreligger sparsomme fortolkningsbidrag, der kan bidrage til at afklare, hvornår en stat folkeretligt indtræder som part i en væbnet konflikt, som den eksisterende mod ISIL i Irak, er det denne bloggers opfattelse, at det er højst tvivlsomt, om Danmark fortsat er part i konflikten i Irak, når vi trækker F-16 bidraget.

Der findes i folkeretten to forskellige tilgange, der kan bidrage til at kaste lys over spørgsmålet. Den første tilgang tager udgangspunkt i reglerne og principperne for neutralitet. Og selvom det er værd at understrege, at reglerne om neutralitet alene finde anvendelse i tilfælde af internationale væbnede konflikter, og at der er fundamentale forskelle på de hensyn, der ligger til grund for den folkeretlige regulering af henholdsvis internationale og ikke-internationale væbnede konflikter, er det fair at antage ,at reglerne kan give om ikke andet så i hvert fald en indikation af, hvornår en stats handlinger i en igangværende væbnet konflikt antager en sådan karakter, at staten må anses for at have involveret sig så tilstrækkeligt, at den ikke længere kan anses for at stå uden for.

Det følger af reglerne om neutralitet, at en stat bliver medkrigsførende i den væbnede konflikt, når den enten utvetydigt tilkendegiver, at den ikke længere er neutral men derimod ønsker at indtræde i konflikten som en part i denne, eller hvis dens faktiske handlinger og krænkelser af neutralitetsforpligtelserne er tilstrækkelig alvorlige. I praksis kræves, at de fysiske handlinger har direkte forbindelse til kamphandlingerne i konflikten og det er altså ikke alle overtrædelser af neutralitetsforpligtelserne, der bringer neutraliteten til ophør.

Den anden folkeretlige tilgang tager udgangspunkt i, hvor megen støtte en stat skal yde til en af konfliktens parter for selv at blive betragtet som en part i den. Ifølge en artikel fra Tristan Ferraro fra det Internationale Røde Kors bliver en stat part i en igangværende konflikt, når staten støtter en af konfliktens parter og støtten gives på baggrund af en officiel beslutning om at yde parten støtte. Men ikke alle former for støtte vil være tilstrækkelig, og partsstatus forudsætter ifølge Ferraro, at støtten har en direkte indvirkning på fjendens evne til at gennemføre kamphandlinger (’ability to conduct hostilities’). Generelle bidrag til krigsindsatsen, såsom finansiel støtte eller våben og/ eller ammunitionsforsyninger falder således uden for og er alene at anse som mere indirekte støtte, der ikke er tilstrækkelige til at gøre en stat til en part i konflikten.

Overført på vurderingen af, hvornår Danmark er part i en igangværende væbnet konflikt, som den i Irak mod ISIL, og den tiltænkte nye bestemmelse i straffeloven vil kunne finde anvendelse, er der altså meget, der tyder på, at det kun er de fysiske bidrag, der har direkte indvirkning på kamphandlingerne, der i sig selv er tilstrækkelige til at gøre Danmark til en part i en eksisterende væbnet konflikt. Så bidrag med kampfly som i Libyen i 2011 og det bidrag, der i skrivende stund er udsendt til kampen mod ISIL i Irak, vil utvivlsomt gøre Danmark til part i konflikten. Det samme vil formentlig gælde for de bidrag, der består i eksempelvis transport af tropper i konfliktområderne. Det ser til gengæld så også ud til, at mere indirekte danske bidrag, der alene består i leverance af våben og/ eller ammunition og i træning og uddannelse af sikkerhedsstyrker og/ eller varetagelse af vanlige stabsfunktioner ikke er tilstrækkelige til, at Danmark bliver part i den væbnede konflikt.

Udsendelsen af en mobil radar må umiddelbart anses for at falde i den kategori af bidrag, der ikke er tilstrækkelig direkte til, at vi på den baggrund er part i konflikten. Det ser derfor også efter denne bloggers opfattelse umiddelbart ud til, at vi ikke længere er at anse som part i konflikten i Irak, når vi indstiller F-16 bidraget til oktober.

Men, som berørt oven for ser det imidlertid også ud til, at officielle danske erklæringer vil kunne blive tillagt folkeretlig betydning. Og det må umiddelbart også betyde, at Danmark (alligevel) godt kan få status af part i en væbnet konflikt, selvom karakteren af det danske bidrag ikke kvalificerer til det. Det vil være tilfældet, hvis det fra officiel dansk side tilkendegives, at Danmark indtræder i konflikten på den ene parts side. I det omfang, at lovgiver ønsker, at en eventuel ny bestemmelse a la den, som Straffelovrådet foreslår skal kunne finde anvendelse i forhold til konflikten mod ISIL i Irak, hvor vores militære bidrag ikke i sig selv gør os til part i konflikten, bør det fra officiel dansk side også tilkendegives, at Danmark (fortsat) anser sig selv som part i konflikten.