Advokater i frontlinjen

Ytringsfrihed stammer tilbage fra antikkens Grækenland, hvor man dog kun under en retssag var fri til at sige sin mening uden begrænsning. I Danmark blev ytringsfriheden grundlovsfæstet i 1849 med Grundlovens § 77, hvoraf det fremgår, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Senere tilsluttede Danmark sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvor ytringsfriheden ligeledes har en central betydning.

Retten til at sige sin mening er en af grundstenene i det danske demokrati, men grundloven giver ikke mulighed for, at man kan sige hvad man vil, hvor man vil det. Det fremgår netop af ordlyden, at retten til at ytre sig sker under ansvar for domstolene, og begrænsninger kan således ske ved lov. I Danmark er ytringsfriheden begrænset på en række områder, herunder straffelovens bestemmelser om embedsmænds videregivelse af fortrolige oplysninger, racismebestemmelsen, blasfemibestemmelsen, fremsættelse af usand sigtelse og æreskrænkelse. Hertil kommer særlige bestemmer om, at personer ikke må videregive oplysninger, som de er kommet i besiddelse af. Dette omfatter – ud over de oplagte tavshedsbestemmelser for offentligt ansatte som f.eks. politiet, efterretningstjenesterne, familiesager hos forvaltningen – ligeledes regler om advokaters tavshedspligt. Disse regler om tavshedspligt er reguleret i retsplejeloven og Advokatnævnet håndhæver reglerne med mulighed for at pålægge bøder i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

Uden for den vestlige del af verden findes der talrige eksempler på staters forsøg på at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Ofte går advokater ikke ram forbi, når stater forsøger at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Advokater står tværtimod ofte direkte i frontlinjen som repræsentant – eller våbendrager om man vil – for de borgere, som kæmper for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE) uddeler hvert år en Human Rights Award. I 2015 er prisen tildelt advokatselskabet Fengrui i Kina samt Intigam Aliyev fra Aserbajdsjan. Fengrui fik prisen på baggrund af en episode i juli 2015, hvor 255 advokater og andre ansatte i selskabet i løbet af 10 dage blev anholdt under forskellig påskud eller forsvandt. 30 menneskerettighedsforkæmpere fra selskabet heraf 15 advokater sidder fortsat fængslet sammen med 10 andre af selskabets medarbejdere. Fengrui delte prisen med Intigam Aliyev, idet Aliyev efter årtiers kamp for menneskerettigheder og repræsentant for personer, hvis menneskerettigheder var blevet krænket, blev anholdt og dømt under tvivlsomme forhold for blandt andet skatteunddragelse, dokumentfalsk og organiserede ulovlige forretninger.

Det er dog ikke alene uden for den vestlige verden, at der sker overgreb mod advokaters ytringsfrihed, hvor de udfører deres arbejde. I Italien er en forsvarsadvokat blevet kritiseret af en politiker for sit forsvar af en udvist pakistaner, og i UK er en advokats familie blevet udsat for dødstrusler på baggrund af offentlig kritik fra en politiker.

Ytringsfrihed er retten til at ytre sig inden for lovens rammer. Dette er en menneskeret, som ikke må ikke knægtes af trusler eller justitsmord. Advokater er som nævnt i en særlig udsat position og risikerer statslige overgreb i mindre udviklede retsstater eller overfald af ekstremister, udelukkende fordi de varetager deres opgave som advokater.

Advokatsamfundet arbejder for at styrke retssikkerheden for alle borgere i Danmark, men vi arbejder ligeledes aktivt inden for CCBE for at sikre støtte og opbakning til de advokater, som udsættes for statslige overgreb i deres virke for menneskerettigheder og retssikkerhed. CCBE udfører en vigtig opgave på dette område, og besøger bl.a. lande, hvor staten truer advokaters grundlæggende rettigheder, afgiver støtteerklæringer i konkrete sager og holder løbende øje med udviklingen i en lang række lande, hvor vilkårene for at arbejde som advokat indebærer risiko for at forsvinde, justitsmord eller overfald fra ekstremister.

Dette er en vigtig opgave. Ved at sikre advokaterne i udførelsen af deres arbejde er vi også med til at fremme ytringsfriheden og andre menneskerettigheder.

Inkorporering af FN’s torturkonvention i dansk ret

I går og i dag er Danmark til ”menneskerettighedseksamen” ved FN’s tortur-komité. I den forbindelse har Justitia i samarbejde med DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) udarbejdet en ny analyse, som behandler spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør inkorporere FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (CAT) i dansk ret.

FN’s konvention mod tortur blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i 1984 og trådte i kraft den 26. juni 1987, efter de første 20 stater – herunder Danmark – havde ratificeret konventionen. I dag har 158 lande tiltrådt konventionen. FN’s komité mod tortur skal påse, at medlemsstaterne efterlever deres forpligtelser i henhold til konventionen, ligesom landene skal afgive såkaldte periodiske rapporter, hvor de gør rede for udviklingen og svarer på eventuel kritik fremført af komitéen. Danmark har traditionelt været tilbageholdende med at inkorporere menneskerettighedskonventioner i dansk ret, bl.a. fordi en række af FN’s Menneskerettighedskonventioner indeholder uklare og upræcise programerklæringer, der kan medføre risiko for at forskubbe magtbalancen mellem Folketing og domstole. Derfor er det i dag kun Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), som er inkorporeret i dansk ret, mens de øvrige ratificerede konventioner alene udgør en retskilde i dansk ret. Jeg har i en tidligere rapport, som kan læses her, gjort rede for de risici, der er forbundet med en eventuel inkorporering af de øvrige f FN’s menneskerettighedskonventioner.

Modsat flere af de øvrige konventioner indeholder Torturkonventionen relativt klare og præcise bestemmelser, der er egnede til brug for domstolene, samt en entydig definition af tortur. Samtidig indeholder den adskillige processuelle rettigheder og positive forpligtelser, der understøtter og gør forbuddet mod tortur mere effektivt, og som samtidig ikke findes i øvrige konventioner. Netop det gør torturkonventionen særdeles egnet til inkorporering.

Både FN’s og Europarådets tortur-komitéer har da også flere gange over for Danmark påpeget behovet for at inkorporere torturkonventionen og indføre et egentligt forbud mod tortur i dansk ret. Ligesom de også ved de foregående eksamener har rejst kritik i forhold til bl.a. Danmarks brug af længerevarende isolationsfængsling, politiets muligheder for at foretage administrative frihedsberøvelser og brugen af tvang og f.eks. bæltefikseringer i psykiatrien. Samtidig har to ekspertudvalg herhjemme i hhv. 2001 og 2014 (betænkning nr. 1407/2001 og nr. 1546/2014) vedvarende anbefalet, at Danmark inkorporerer torturkonventionen.

Som vi påpeger i analysen, vil torturkonventionen på en række områder kunne forbedre borgernes retsstilling og retsbeskyttelse. Eksempelvis vil den privates retsstilling blive styrket ved, at konventionen kan påberåbes for og anvendes direkte af danske domstole og andre retsanvendende myndigheder. Det vil f.eks. både have en forebyggende effekt samtidig med, at det vil skabe klarhed og styrke borgerne i sager om bl.a. frihedsberøvelse, politiets brug af magt, tvangsfikseringer mm. Samtidig vil det styrke CTI initiativet, hvor Danmark sammen med Ghana, Marokko, Chile og Indonesien har fastsat en målsætning om universel ratificering og bedre implementering af CAT inden 2014. Danmarks manglende inkorporering af CAT vil omvendt stille spørgsmålstegn ved Danmarks egen vilje til at gå forrest.

Positivt er det derfor også, at Udenrigsminister Kristian Jensen i Politiken udtalte forståelse for Justitia og Dignity’s ønske, samt at det fra sessionen i går ved komitéen forlyder, at formanden for den danske delegation Ambassadør Carsten Staur i sit indlæg fremhævede Justitia og DIGNITYs fælles anbefaling om inkorporering. Det signalerer en opblødning i forhold til tidligere danske udtalelser vedr. torturkonventionen for komitéen.