En splittet domstol

Indlægget er skrevet af de to gæstebloggere, Mikkel Jarle Christensen, lektor i retsvidenskab, og Astrid Kjeldgaard-Pedersen, adjunkt i folkeret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Det juridiske efterspil efter De Røde Khmerer

I et forsøg på at skabe det perfekte kommunistiske samfund i Cambodia begik De Røde Khmerer mellem 1975 og 1979 det største massedrab i det 20. århundrede målt i forhold til befolkningens størrelse. I onsdags, den 23. november 2016, afsagde appelkammeret i The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC eller domstolen) endelig dom i den vigtigste straffesag mod de hovedansvarlige, som fortsat er i live. Domstolen kæmper ikke alene en kamp mod uret på grund af de aldrende gerningsmænd. Den er også udfordret af sit unikke retsgrundlag, som udgør en hidtil uset hybrid af national og international strafferet. Med denne uges dom er det gode samarbejde mellem domstolens nationale og internationale medarbejdere antagelig forbi. Forude venter en række konfliktfyldte sager, som vil vise, om den kompromisløsning, der førte til domstolens oprettelse, i realiteten er dens Akilleshæl.

ECCC er resultatet af en aftale indgået mellem FN og Cambodia i 2003. Domstolen har til opgave at stille de ”mest ansvarlige” for De Røde Khmerers forbrydelser mellem 1975 og 1979 til ansvar for deres handlinger. I sit juridiske fundament adskiller ECCC sig på flere punkter markant fra andre internationale straffedomstole, herunder Krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien og Den permanente Internationale Straffedomstol. For eksempel ligger ECCC ikke i Haag, men i det land hvor forbrydelserne blev begået. Man skulle umiddelbart tro, at dette var et symbol på Cambodias velvilje over for domstolens arbejde, men dens fysiske placering er i stedet en af domstolens store udfordringer. Det følger direkte af aftalen med FN, at Domstolens domicil skal ligge i hovedstaden Phnom Penh. Men de lokale myndigheder valgte et gammelt militæranlæg langt fra centrum og udvidede bygrænsen i samme anledning. Blandt ECCCs internationale ansatte ses denne manøvre som et forsøg på at obstruere deres arbejde, mens repræsentanter for regeringen ser det som en pragmatisk løsning og i øvrigt påpeger, at bygrænsen flyttes hele tiden. Uanset årsagen er konsekvensen, at alle domstolens medarbejdere dagligt må pendle omkring 3 timer, i regntiden ofte langt mere. Den fysiske beliggenhed i periferien af Phnom Penh er et godt billede på ECCCs prekære strukturelle indlejring i det cambodianske system, hvor den politiske elite tæller adskillige afhoppere fra De Røde Khmerer, og grænsen mellem institutionel og symbolsk støtte og obstruktion er hårfin. Den siddende premierminister siden 1985, Hun Sen, var aktiv i bevægelsen indtil 1978, og den ledende elite i Cambodia holder også derfor et vågent øje med, hvor langt domstolen agter at strække sine beføjelser.

De Røde Khmerer og den kolde krig

I perioden 1975 til 1979 omkom mere end 1,7 millioner cambodianere dels som følge af De Røde Khmerers udryddelseskampagner, der intensiveredes i takt med styrets voksende paranoia, og dels på grund af katastrofale leveforhold og hungersnødslignende tilstande. Som reaktion på De Røde Khmerers gentagne angreb på civile vietnamesere, invaderede Vietnam i slutningen af 1978 sit naboland og trængte Pol Pots styrker ind i grænselandet mod Thailand. Herefter begyndte det storpolitiske spil om Cambodias fremtid. USA og andre vestlige stater var bekymrede for vietnamesisk dominans i Indokina og støttede derfor nu De Røde Khmerer. Med hjælp fra Kina og via styret i Thailand blev Pol Pots styrker genopbygget, og de forblev anerkendt som retmæssige repræsentanter for Cambodia i FN. Først i 1997 erkendte FN De Røde Khmerers forbrydelser og slog hånden af Pol Pot og hans folk, som indtil da havde rejst verden rundt på diplomatpas. Det var i årene herefter, at Hun Sens regering forhandlede aftalen om oprettelsen af ECCC på plads i indædt konflikt med et FN, der på den ene side havde støttet De Røde Khmerer i år forinden, og på den anden side i de tidlige 1990ere var begyndt at satse massivt på internationale straffedomstole som storpolitisk konfliktløsningsredskab. Det juridiske kompromis, der danner grundlaget for retsopgøret mod De Røde Khmerer, bærer tydeligt præg af, at hverken FN eller den cambodianske regering havde rene hænder under forhandlingerne.

Forhandlingerne om en ny type straffedomstol

Når man besøger ECCC i udkanten af Phnom Penh og følger domstolens retssager, springer især én ting i øjnene: Dommere, anklagere og forsvarere er delt op, så stillinger på alle niveauer er besat med en blanding af internationale og nationale jurister. Kun et fåtal af ”de nationale”, som de cambodianske ansatte i domstolen benævnes, taler engelsk, og de er desuden fortsat ansvarlige for andre opgaver i det cambodianske retssystem ved siden af deres arbejde ved ECCC. Det modsatte er tilfældet for ”de internationale”, der som FN-ansatte arbejder fuld tid med efterforskning og retsforfølgning af ledende medlemmer af De Røde Khmerer for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Ifølge ECCCs regelgrundlag skal domstolens beslutninger træffes ved såkaldt ”superflertal”, hvilket i praksis vil sige, at mindst en af ”de internationale” dommere skal stemme for. Samtidig er de cambodianske myndigheder i forbindelse med efterforskningen forpligtet til at føre beslutninger, som alene er truffet af ”den internationale” anklager, ud i livet. Det har givet anledning til kontroverser, især da den internationale anklager forsøgte at indkalde ledende politikere som vidner. Ordren blev aldrig eksekveret af de lokale myndigheder.

Domstolens institutionelle opbygning er et resultat af mere end fem års tovtrækkeri mellem FNs kontor for juridiske anliggender og regeringen i Phnom Penh. Sidstnævnte anmodede i 1997 FN om assistance til at retsforfølgning af de mest ansvarlige for De Røde Khmerers forbrydelser. Ganske kort efter FN officielt havde anset De Røde Khmerer som den legitime regering i Cambodia forhandledes altså om at stille dem for retten for internationale forbrydelser. Forhandlingspartnerne var frafaldne Røde Khmerer, der selv havde været aktive i perioden mellem 1975 og 1979. Hvorvidt det internationale samfund eller Cambodia skulle opretholde kontrollen med domstolen, blev ikke overraskende det centrale stridspunkt. FN’s chefforhandler, svenskeren Hans Corell, stod fast på international dominans, mens den cambodianske regering insisterede på stærk national styring. I 2002 trak FN sig meget kontroversielt ud af forhandlingerne, men en alliance mellem det amerikanske udenrigsministerium og regeringen i Phnom Penh sørgede året efter for, at de blev genoptaget. Denne alliance blev drevet af Bill Clintons udenrigsminister, Madeleine Albright, hvis embedsmænd havde nære forbindelser til Cambodia. Da Corell blev pålagt at genoptage forhandlingerne, tippede magtbalancen reelt til fordel for den cambodianske regering. Selvom kompromisløsningen med kravet om et superflertal i princippet gav ”de internationale” vetoret, står og falder domstolens succes med muligheden for at samarbejde med Cambodias myndigheder. Efter denne uges appeldom er der næppe udsigt til, at samarbejdsklimaet bliver mildere.

Juridiske valg og politiske omstændigheder

ECCCs første sag (sag 001) mod chefen for det berygtede Tuol Sleng fængsel (også kaldet S-21), hvor systemets egne blev udrenset i frygten for CIA, KGB og vietnamesisk infiltration, var relativt ukontroversiel, blandt andet fordi den tiltalte, Kaing Guek Eav alias ”Duch”, samarbejdede med domstolen og tilsyneladende angrede sine forbrydelser. Sag 002, hvoraf en væsentlig del bliver endeligt afsluttet i den kommende uge, er langt mere problematisk. Der var oprindeligt fire tiltalte i sag 002, som alle var højtstående medlemmer af De Røde Khmerer. To af de tiltalte, ægteparret Ieng Sary og Ieng Tirith, døde i henholdsvis 2013 og 2015. De resterende to, Nuon Chea og Khieu Samphan, er i skrivende stund henholdsvis 90 og 85 år gamle. På baggrund af de tiltaltes høje alder og sagens kompleksitet blev det allerede i 2011 besluttet at dele sag 002 op i to. Det er den første del (sag 002-01), som først og fremmest behandler forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, der nu har fundet sin endelige afgørelse. Begge tiltalte blev idømt livsvarigt fængsel. Sag 002 markerer reelt også enden på konsensus mellem ”de internationale” og ”de nationale”. Forude venter en række politisk sensitive sager. I første omgang er Nuon Chea og Khieu Samphan også tiltalt i sag 002-02, hvor en anklage om folkedrab mod Cham-folket og vietnamesiske mindretal i Cambodia indgår. Selvom De Røde Khmerer udslettede omkring en fjerdedel af den cambodianske befolkning, var der ikke i juridisk forstand tale om folkedrab, da denne forbrydelse per definition ikke omfatter udryddelse af politiske modstandere, men kun grupper karakteriseret ved nationalitet, etnicitet, race eller religion.

Endnu mere politisk følsomme er sagerne 003 og 004, som pt efterforskes af ”de internationale” anklagere, selv om ”de nationale” konsekvent har modsat sig. ECCCs regelgrundlag er skruet sådan sammen, at efterforskning og retsforfølgning skal fortsætte, så længe der ikke er flertal imod. Og et sådant flertal kræver som nævnt, at mindst en ”international” stemmer sammen med ”de nationale”. Men retsforfølgningen vil ikke i sidste ende kunne føre til domfældelse uden ”de nationale” dommeres medvirken. I forhold til de tiltalte i sag 002 bestred de anklagede i sag 003 og sag 004 stillinger længere nede i De Røde Khmerers hierarki. Formelt er omdrejningspunktet for uenigheden om sag 003 og 004, hvorvidt de anklagede tilhører gruppen af ”de mest ansvarlige” for de Røde Khmerers forbrydelser, og dermed falder inden for domstolens retlige mandat ifølge aftalen mellem FN og Cambodia. I praksis vækker det antagelig bekymring blandt den politiske elite i Cambodia, at relativt lavt rangerende medlemmer af De Røde Khmerer står over for retsforfølgning ved ECCC. For det første findes der et stort antal andre personer på samme ledelsesniveau, som anklageren med lige så stor ret kunne rejse tiltale imod. For det andet skal man ikke meget længere ned i De Røde Khmerers rækker, før man vil støde på nutidens magthavere. Meget taler for, at domstolen går en overordentlig svær fremtid i møde.

International strafferet i modvind

Blandt de mange krigsforbryderdomstole, der sprang frem fra midten af 1990erne, bærer ECCC det mest tydelige aftryk fra den kolde krig. Stormagterne USA, USSR og Kina samt FN selv var alle aktive i spillet omkring De Røde Khmerer. Splittelsen mellem nationale og internationale ansatte er ikke kun central for det juridiske efterspil i Cambodia. Den er også et sindbillede på en form for strafferet, der blev skabt i euforien efter murens fald, og som parallelt med sin insisteren på retfærdighed ofte dækkede over skiftende politiske alliancers aktive rolle i regionale konflikter og det internationale samfunds uvilje til at gribe ind i nationale anliggender. Selvom to af de mest ansvarlige for De Røde Khmerers forbrydelser er blevet dømt i appelinstansen, forbliver ECCC’s fremtid yderst usikker. Det samme gør sig gældende for hele den internationale strafferet, der i disse dage ser ud til at være splittet præcis mellem et internationalt marked for juridiske ydelser indenfor folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser og en stigende national og regional skepsis mod denne form for ret. I dette efterår er splittelsen blevet særligt tydelig, da Sydafrika, Burundi, Gambia og senest Rusland har trukket sig fra ICC. Sammen med domstolen i Cambodia viser disse udtrædelser, at den internationale strafferet på mange måder forbliver et isoleret internationalt fænomen, der endnu ikke har bundfældet sig i det nationale. De kommende sager i ECCC bliver den næste store prøve ikke alene for den juridiske definition af, hvem der er de ”mest ansvarlige” blandt De Røde Khmerer, men også for det langt bredere projekt med at skabe en form for ret, der sikrer, at de værst tænkelige forbrydelser ikke går ustraffet hen.

 (Indlægget blev bragt i en forkortet udgave i Weekendavisen fredag den 25. november 2016)

Historisk afstemning om afskaffelse af atomvåben – Danmark stemmer i mod

Gæsteblog af Rikke Ishøy, chefkonsulent, Dansk Røde Kors

Den 27. oktober 2016 vedtog FNs Generalforsamlings Første Komite resolution L.41 om afholdelse af forhandlinger i 2017 om et juridisk bindende instrument, der skal forbyde atomvåben og føre til deres fuldstændige afskaffelse. Denne historiske resolution blev vedtaget med et overvældende flertal: 123 stater stemte for, 38 imod og 16 afstod fra at stemme. Danmark stemte i mod. Dermed stemte vi overvejende i blok med vores NATO allierede, idet 27 ud af 28 NATO-lande stemte imod. Holland var det eneste NATO-land, der afholdt sig fra at stemme. Rusland stemte imod, Kina, Indien og Pakistan, der også har atomvåben, afholdt sig fra at stemme.

Med resolutionen lægger FNs Første Komite, hvor nedrustningsspørgsmål behandles, op til, at FN skal afholde to konferencer for staterne i New York fra den 27. til den 31. marts 2017 og igen fra den 15. juni til den 7. juli 2017. Internationale organisationer og civilsamfundsrepræsentanter er inviteret til at bidrage. Den endelige afgørelse træffes af selve Generalforsamlingen sidst i november eller først i december, så staterne har stadig mulighed for at ændre mening, selvom der dog erfaringsmæssigt som oftest er ganske få, der gør det, når et emne først har været behandlet i en Komite.

Resolutionen anerkender, at et forbud ikke kan stå alene og anbefaler en række tiltag, der skal føre til større transparens og reducere risikoen for uheld, fejl, uautoriserede eller intentionelle nukleare sprængninger og øge kendskabet til og forståelsen af de humanitære konsekvenser, som ville være resultatet af en nuklear sprængning.

Resolutionen kom ikke helt ud af det blå. Den 19. august 2016 afsluttede FNs Open Ended Working Group on Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations sin møderække og lagde i sin afsluttende rapport op til, at FNs Generalforsamling skulle indkalde til en konference i 2017. Rapporten blev ikke, som det er vanen, vedtaget ved konsensus men ved afstemning og også her med stort flertal. Danmark var, så vidt vides, ikke med til mødet.

Det kan formentlig komme bag på en del danskere, at Danmark stemmer i mod en resolution, der skal afskaffe atomvåben, særligt hvis man husker eller kender til det såkaldte atomvalg i 1988, der populært sagt handlede om atombevæbning på de amerikanske krigsskibe, der måtte finde på at anløbe danske havne. Siden begyndelsen af 2016, hvor blandt andet stillingen som nedrustningsambassadør blev afskaffet, har det danske udenrigsministerium imidlertid ikke haft nogen, der beskæftigede sig med nedrustning. I en forklaringsnote fra Danmark og 23 andre stater, der også stemte i mod resolutionen fremgår det blandt andet, at underskriverne deler en vision om at opnå et ’globalt zero’, men at it is with regret that we note the significant differences that have emerged on how best to take forward multilateral nuclear disarmament negotiations. We are concerned that to start a process towards a nuclear weapon prohibition treaty now, without the support of nuclear weapon states and a large number of other countries with specific security interests, would be premature’.

Røde Kors Bevægelsen har siden Anden Verdenskrig arbejdet for en afskaffelse af atomvåben og i sin tale til den Første Komite slog  vicepræsidenten for den Internationale Røde Kors Komite Christine Beerli  fast, at der ikke findes en adækvat humanitær responskapacitet, der ville kunne hjælpe ofrene for atomvåben. Røde Kors sygehusene i Hiroshima og Nagasaki behandler stadig skaderne hos omkring 10.000 ofre og efterkommere til ofre med nedarvede skader efter de to atombomber, som blev kastet ned over byerne i 1945. Røde Kors Bevægelsen opfordrede allerede i 2011 staterne til at ‘pursue in good faith and conclude with urgency and determination negotiations to prohibit the use of and completely eliminate nuclear weapons through a legally binding international agreement, based on existing commitments and international obligations’. Den Internationale Røde Kors Komites e-briefing indeholder panoramabilleder fra byerne, historier fra overlevende og faktuel information om de humanitære konsekvenser af en anvendelse af atomvåben.

Selvom risikoen for en atomkrig nu om dage forekommer fjern for de fleste mennesker har flere eksperter peget på en stigende risiko for, at atomvåben igen anvendes. Den tidligere amerikanske forsvarsminister William Perry, som nu aktivt arbejder for en afskaffelse af atomvåben, har udtalt , at vor tids største sikkerhedsrisiko er faren for, at et atomvåben detoneres i en af vores byer. Intet våben er endnu blevet afskaffet uden en traktat, der forbyder dem. Resolutionen peger derudover på en række vigtige tiltag, der skal forhindre spredning og uheld og lægger sig dermed i selen for at samle de forskellige nedrustningsspor, som NATO og forbudsfortalere har advokeret for. FN-processen er dermed et vigtigt skridt på vejen mod en afskaffelse af atomvåben og en reduktion, af den risiko de udgør. Danmark har en fin og lang tradition for at engagere sig aktivt og positivt i nedrustningsspørgsmål, og det er håbet, at det igen vil være tilfældet, når forhandlingerne om et forbud efter al sandsynlighed begynder næste år.

Human Rights Quarterly: Expanding or Diluting Human Rights?: The Proliferation of United Nations Special Procedures Mandates

 

I det netop udgivne akademiske tidskrift, Human Rights Quarterly, har jeg sammen med Senior Lecturer Rosa Freedman fra Birmingham Law School, været medforfatter på en artikel om FN’s ‘Special Procedures System’. Nedenfor følger abstract til artiklen:

The United Nations Special Procedures system was described by former UN Secretary General Kofi Annan as “the crown jewel” of the UN Human Rights Machinery. Yet, in recent years, the system has expanded rapidly, driven by states creating new mandates frequently on topics not traditionally viewed as human rights. This article explores the connection between forms of governance and the states voting for and promoting these newer mandates. We explore states’ potential motivations for expanding the system and the impact on international human rights law. This article forms an important part of discussions about Special Procedures and rights proliferation.”

Læs den fulde artikel her (kræver særlig adgang).

Advokater i frontlinjen

Ytringsfrihed stammer tilbage fra antikkens Grækenland, hvor man dog kun under en retssag var fri til at sige sin mening uden begrænsning. I Danmark blev ytringsfriheden grundlovsfæstet i 1849 med Grundlovens § 77, hvoraf det fremgår, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Senere tilsluttede Danmark sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvor ytringsfriheden ligeledes har en central betydning.

Retten til at sige sin mening er en af grundstenene i det danske demokrati, men grundloven giver ikke mulighed for, at man kan sige hvad man vil, hvor man vil det. Det fremgår netop af ordlyden, at retten til at ytre sig sker under ansvar for domstolene, og begrænsninger kan således ske ved lov. I Danmark er ytringsfriheden begrænset på en række områder, herunder straffelovens bestemmelser om embedsmænds videregivelse af fortrolige oplysninger, racismebestemmelsen, blasfemibestemmelsen, fremsættelse af usand sigtelse og æreskrænkelse. Hertil kommer særlige bestemmer om, at personer ikke må videregive oplysninger, som de er kommet i besiddelse af. Dette omfatter – ud over de oplagte tavshedsbestemmelser for offentligt ansatte som f.eks. politiet, efterretningstjenesterne, familiesager hos forvaltningen – ligeledes regler om advokaters tavshedspligt. Disse regler om tavshedspligt er reguleret i retsplejeloven og Advokatnævnet håndhæver reglerne med mulighed for at pålægge bøder i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

Uden for den vestlige del af verden findes der talrige eksempler på staters forsøg på at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Ofte går advokater ikke ram forbi, når stater forsøger at begrænse deres borgeres ytringsfrihed. Advokater står tværtimod ofte direkte i frontlinjen som repræsentant – eller våbendrager om man vil – for de borgere, som kæmper for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund (CCBE) uddeler hvert år en Human Rights Award. I 2015 er prisen tildelt advokatselskabet Fengrui i Kina samt Intigam Aliyev fra Aserbajdsjan. Fengrui fik prisen på baggrund af en episode i juli 2015, hvor 255 advokater og andre ansatte i selskabet i løbet af 10 dage blev anholdt under forskellig påskud eller forsvandt. 30 menneskerettighedsforkæmpere fra selskabet heraf 15 advokater sidder fortsat fængslet sammen med 10 andre af selskabets medarbejdere. Fengrui delte prisen med Intigam Aliyev, idet Aliyev efter årtiers kamp for menneskerettigheder og repræsentant for personer, hvis menneskerettigheder var blevet krænket, blev anholdt og dømt under tvivlsomme forhold for blandt andet skatteunddragelse, dokumentfalsk og organiserede ulovlige forretninger.

Det er dog ikke alene uden for den vestlige verden, at der sker overgreb mod advokaters ytringsfrihed, hvor de udfører deres arbejde. I Italien er en forsvarsadvokat blevet kritiseret af en politiker for sit forsvar af en udvist pakistaner, og i UK er en advokats familie blevet udsat for dødstrusler på baggrund af offentlig kritik fra en politiker.

Ytringsfrihed er retten til at ytre sig inden for lovens rammer. Dette er en menneskeret, som ikke må ikke knægtes af trusler eller justitsmord. Advokater er som nævnt i en særlig udsat position og risikerer statslige overgreb i mindre udviklede retsstater eller overfald af ekstremister, udelukkende fordi de varetager deres opgave som advokater.

Advokatsamfundet arbejder for at styrke retssikkerheden for alle borgere i Danmark, men vi arbejder ligeledes aktivt inden for CCBE for at sikre støtte og opbakning til de advokater, som udsættes for statslige overgreb i deres virke for menneskerettigheder og retssikkerhed. CCBE udfører en vigtig opgave på dette område, og besøger bl.a. lande, hvor staten truer advokaters grundlæggende rettigheder, afgiver støtteerklæringer i konkrete sager og holder løbende øje med udviklingen i en lang række lande, hvor vilkårene for at arbejde som advokat indebærer risiko for at forsvinde, justitsmord eller overfald fra ekstremister.

Dette er en vigtig opgave. Ved at sikre advokaterne i udførelsen af deres arbejde er vi også med til at fremme ytringsfriheden og andre menneskerettigheder.

Inkorporering af FN’s torturkonvention i dansk ret

I går og i dag er Danmark til ”menneskerettighedseksamen” ved FN’s tortur-komité. I den forbindelse har Justitia i samarbejde med DIGNITY (Dansk Institut mod Tortur) udarbejdet en ny analyse, som behandler spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør inkorporere FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (CAT) i dansk ret.

FN’s konvention mod tortur blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i 1984 og trådte i kraft den 26. juni 1987, efter de første 20 stater – herunder Danmark – havde ratificeret konventionen. I dag har 158 lande tiltrådt konventionen. FN’s komité mod tortur skal påse, at medlemsstaterne efterlever deres forpligtelser i henhold til konventionen, ligesom landene skal afgive såkaldte periodiske rapporter, hvor de gør rede for udviklingen og svarer på eventuel kritik fremført af komitéen. Danmark har traditionelt været tilbageholdende med at inkorporere menneskerettighedskonventioner i dansk ret, bl.a. fordi en række af FN’s Menneskerettighedskonventioner indeholder uklare og upræcise programerklæringer, der kan medføre risiko for at forskubbe magtbalancen mellem Folketing og domstole. Derfor er det i dag kun Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), som er inkorporeret i dansk ret, mens de øvrige ratificerede konventioner alene udgør en retskilde i dansk ret. Jeg har i en tidligere rapport, som kan læses her, gjort rede for de risici, der er forbundet med en eventuel inkorporering af de øvrige f FN’s menneskerettighedskonventioner.

Modsat flere af de øvrige konventioner indeholder Torturkonventionen relativt klare og præcise bestemmelser, der er egnede til brug for domstolene, samt en entydig definition af tortur. Samtidig indeholder den adskillige processuelle rettigheder og positive forpligtelser, der understøtter og gør forbuddet mod tortur mere effektivt, og som samtidig ikke findes i øvrige konventioner. Netop det gør torturkonventionen særdeles egnet til inkorporering.

Både FN’s og Europarådets tortur-komitéer har da også flere gange over for Danmark påpeget behovet for at inkorporere torturkonventionen og indføre et egentligt forbud mod tortur i dansk ret. Ligesom de også ved de foregående eksamener har rejst kritik i forhold til bl.a. Danmarks brug af længerevarende isolationsfængsling, politiets muligheder for at foretage administrative frihedsberøvelser og brugen af tvang og f.eks. bæltefikseringer i psykiatrien. Samtidig har to ekspertudvalg herhjemme i hhv. 2001 og 2014 (betænkning nr. 1407/2001 og nr. 1546/2014) vedvarende anbefalet, at Danmark inkorporerer torturkonventionen.

Som vi påpeger i analysen, vil torturkonventionen på en række områder kunne forbedre borgernes retsstilling og retsbeskyttelse. Eksempelvis vil den privates retsstilling blive styrket ved, at konventionen kan påberåbes for og anvendes direkte af danske domstole og andre retsanvendende myndigheder. Det vil f.eks. både have en forebyggende effekt samtidig med, at det vil skabe klarhed og styrke borgerne i sager om bl.a. frihedsberøvelse, politiets brug af magt, tvangsfikseringer mm. Samtidig vil det styrke CTI initiativet, hvor Danmark sammen med Ghana, Marokko, Chile og Indonesien har fastsat en målsætning om universel ratificering og bedre implementering af CAT inden 2014. Danmarks manglende inkorporering af CAT vil omvendt stille spørgsmålstegn ved Danmarks egen vilje til at gå forrest.

Positivt er det derfor også, at Udenrigsminister Kristian Jensen i Politiken udtalte forståelse for Justitia og Dignity’s ønske, samt at det fra sessionen i går ved komitéen forlyder, at formanden for den danske delegation Ambassadør Carsten Staur i sit indlæg fremhævede Justitia og DIGNITYs fælles anbefaling om inkorporering. Det signalerer en opblødning i forhold til tidligere danske udtalelser vedr. torturkonventionen for komitéen.

Folkeretlig fætter-kusine fest i New York

Det er International Law Week i New York i denne uge. Det vil sige, at retscheferne fra udenrigsministerier i alle 194 FN lande er i byen for at diskutere folkeretlige emner af enhver afskygning. Ugen startede med en række seminarer under årets overskrift Globalization: international law and the global citizen. Så kom turen til drøftelsen af Den Internationale Folkeretskommissions (ILC) rapport for 2015, hvor ILC igen har taget livtag med række folkeretlige emner. ILC er en ekspertkommission på 36 medlemmer fra hele verden, der udarbejder forslag til traktater til FNs medlemsstater og har stået fadder til folkeretlige hjørnesten som traktatrets-konventionen, udkastet til statsansvarsreglerne og statutten for Den Internationale Straffedomstol. Emnerne på ILCs dagsorden i dag spænder også vidt, fra beskyttelse af miljøet i væbnet konflikt over immunitet for statsrepræsentanter til jus cogens. Under debatten får staterne mulighed for at forklare ILC, om kommissionen er på rette vej – kort sagt – om staterne synes, at ILC har ramt folkeretten, som den ser ud! De nordiske lande har en veletableret tradition for samarbejde og afgivelse af fælles nordiske indlæg til ILC-debatten. Torsdag var det tid til taler fra præsidenterne fra Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC) i FN Generalforsamlings plenarsal under formand Lykketofts myndige ledelse. Fra torsdag aften starter så International Law Weekend, hvor bl.a. American Bar Association sponserer et spændende folkeretligt program.

Som det ofte er tilfældet med denne type møder, er networking og uformelle samtaler en meget væsentlig del af programmet. Og her menes ikke bare de mange møder og receptioner, som FN missionerne afholder for at præsentere deres kandidater til internationale domstole og kommissioner. For retscheferne giver International Law Week også en unik mulighed for at vende dagligdagens små og store problemer med kollegaer fra hele verden. Om det er magtanvendelse i Syrien eller konsulære principper for personer med dobbelt statsborgskab, så er det altid nyttigt at høre, hvordan andre ser på sagerne. Det resulterer i, hvad der bedst kan karakteriseres som ”folkeretlig speed-dating” i FNs Delegates Lounge i marginen af det formelle program, hvor retscheferne i halv-times møder tester argumenter, forsvarer synspunkter og deler frustrationer med kollegaer.

IMG_0556 (002)

 

Billedetekst: Den danske retschef, Tobias Elling Rehfeld lytter opmærksomt til det nordiske indlæg under debatten om Den Internationale Straffedomstol, afgivet af de nordiske landes fælles kandidat til ILC, finske dr. Marja Lehto.