Gæsteindlæg af Thomas Gammeltoft-Hansen: “Mellem realisme og utopi: Socialdemokratiets nye flygtningeudspil”

Følgende indlæg er forfattet af Thomas Gammeltoft-Hansen, der er professor og forskningschef på Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

————————————————

Mellem realisme og utopi: Om Socialdemokratiets nye flygtningeudspil

Læsere af denne blog vil formentlig allerede have læst nogen indledende refleksioner om Socialdemokratiets nye flygtningeudspil, ”Retfærdig men Realistisk”, der blev lanceret i går mandag d. 5. Februar 2018. Denne blogger deler i vidt omfang Anders Henriksens synspunkter og ønsker nedenfor blot at bidrage med nogen yderligere overvejelser, særligt ift. den tilstræbte politiske realisme i forslaget.

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg langt hen ad vejen er enig i oplæggets analytiske præmis. Jeg har selv gjort mig til talsmand for et mere grundlæggende paradigmeskifte på flygtningeområdet. Det mener jeg er nødvendigt både ud fra et realpolitisk og et humanitært perspektiv. Mit eget løsningsforslag er skitseret i bogen, ”Hvordan løser vi flygtningekrisen?”. I denne bog gør jeg også op med den ofte fremførte indvending, at reformer som dem Socialdemokratiet foreslår, vil stride med både Flygtningekonventionen og de generelle menneskerettigheder. Det er ikke nødvendigvis korrekt. Vidtstrakte reformer er faktisk muligt, også indenfor rammerne af de eksisterende konventioner. Flygtningekonventionen stiller i vidt omfang stater frit i forhold til hvordan de ønsker at organisere deres asylsystem. Det eneste ord der ikke optræder een eneste gang i Flygtningekonventionens artikler er sjovt nok “asyl” – en positiv ret til asyl findes hverken i flygtninge- eller menneskeretten. Den centrale forpligtelse i disse konventioner er i stedet, at man ikke må sende personer tilbage til et sted, hvor de risikerer politisk forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling (non-refoulement princippet). Muligheden for at lave mellemstatslige aftaler for at sende flygtninge tilbage eller videre til andre lande blev faktisk eksplicit diskuteret ifm. udarbejdelsen af Flygtningekonventionen. Indenfor Europa eksisterer et sådant system allerede i form af Dublin-systemet.

 Det er altså ingen naturlov, at flygtninge skal krydse den halve jordklode, risikere livet og betale titusindvis af kroner de ikke ejer til menneskesmuglere. Og uanset om man anlægger en humanitær, internationalistisk eller mere nationalpolitisk præmis, er der al mulig god grund til i disse år alvorligt at diskutere mulige reformer, som dem Socialdemokratiet foreslår. Når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt at Socialdemokratiets forslag i vidt omfang bygger på tidligere forslag fremsat af bla. Storbritannien helt tilbage i 2003 (kan læses her) og diverse forsøg på siden på at kopiere den såkaldte ”australske model” i en europæisk kontekst. Når disse forslag ikke er blevet til noget i en europæisk kontekst, er det bl.a. fordi de er stødt på følgende udfordringer:

Suverænitets-udfordringen

Den model, som Socialdemokratiet præsenterer, kræver aftaler med andre lande: de lande der skal huse de foreslåede modtagelejre, de lande der efterfølgende skal modtage de asylansøgere der bliver anerkendt som flygtninge, og de lande afviste asylansøgere skal sendes tilbage til. Man kan ikke sende hverken flygtninge eller andre mennesker nogen som helst steder hen, hvis de pågældende landes myndigheder ikke vil acceptere at tage imod dem. For de lande, der skal drive de omtalte modtagelseslejre, er det at lægge territorium til en betydelig risiko, både politisk og ift. at tiltrække flere asylansøgere til deres territorium. Der er tidligere eksempler på, at pres fra f.eks. Storbritannien fik mulige samarbejdslande til i stedet at gå den anden vej og præventivt stramme deres asylpolitik for ikke at ende som ”flygtningemagnet”. I det omfang transitlande overhovedet vil indgå i sådanne former for samarbejde, viser erfaringerne desuden, at de tager sig endog særdeles godt betalt ikke blot med krav om penge, men også i form af politiske privilegier, visumfritagelse, egne kvoter for arbejdsmigranter, handelskoncessioner, eller særlige bistandsprogrammer.

I oplægget fra Socialdemokratiet foreslås det, at anerkendte flygtninge “overgår til FN, der sikrer dem beskyttelse enten i en FN-lejr eller lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger.” (s 12). Desværre opererer heller ikke FN udenom de enkelte landes suverænitet og kan hverken køre lejre eller tage imod flygtninge, uden at det pågældende land accepterer det. Så i næste række skal der altså forhandles tilsvarende aftaler med flygtningehusende lande i nærområderne, der i mange tilfælde allerede sidder med store antal flygtninge og selv kæmper for at få flere flygtninge sendt den modsatte vej gennem kvoteordninger.

 Endelig er det vigtigt at huske på de asylansøgere, der ender med at blive afvist. Det er erfaringsmæssigt ofte svært i praksis at tilbagesende alle afviste asylansøgere til deres oprindelsesland. For nogen grupper/lande sker det, at myndighederne bestrider, at de pågældende skulle være statsborgere i landet. Visse lande nægter tilsvarende at tage imod personer, der bliver tvangsudsendt. Man har i de seneste år gjort meget for at styrke aftaler og det diplomatiske samarbejde på dette område, men der er typisk altid en restgruppe, hvor der forelægger forskellige udsendelseshindringer. Der er ingen grund til at tro, at det ikke også vil gælde ift. de asylansøgere, der får deres sag behandlet i modtagelsescentrene. Forslaget nævner ikke hvad man vil gøre ift. denne restgruppe.

 Det er karakteristisk for både dette og tidligere forslag, at de er blevet lanceret uden at tage de relevante tredjelande i ed først. Modsat annoncerede man ikke Tyrkiet-aftalen førend den var forhandlet på plads mellem EU-landene og Erdogan. Den model som det Socialdemokratiske forslag lægger frem er altså politisk mere kompliceret og kan nemt blive dyrere end andre tilsvarende forslag, for man skal ikke bare kompensere det land, de danske modtagelseslejre ligger i, men også de lande, som efterfølgende skal tage imod anerkendte flygtninge, eventuelle tilbagesendelseslande og FN.

 Den juridiske udfordring

Selvom man godt kan sende flygtninge tilbage til lejre eller lande, der er sikre, har det tilsvarende stor betydning for Danmarks forpligtelser, hvordan man designer et sådant system. Som praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udviklet sig de sidste ti år, vil en dansk drevet modtagelseslejr, og hvor der gennemføres myndighedsfunktioner som f.eks. asylsagsbehandling dårligt kunne undgå at aktivere dansk jurisdiktion og dermed menneskerettighedsansvar. Dermed bliver Danmark ansvarlig for at sikre et bredere menneskerettighedskatalog under den Europæiske Menneskerettighedskonvention for en gruppe mennesker på et andet lands territorium, med alle de udfordringer vi kender fra f.eks. fange- og piratsagerne i henholdsvis Irak og den Adenske Bugt. Ved at lave danskdrevne modtagelseslejre kan man desuden dårligt undgå at skabe en “rettighedsdifferential”, hvor der formentligt vil være bedre (ikke mindst processuelle) retssikkerhedsmæssige forhold inde i de danske modtagelsescentre, end hvis man søgte asyl hos landets egne myndigheder udenfor. Dette risikerer at skabe et eksternt pres på modtagelseslejrene fra asylansøgere. Resultatet kan hurtigt komme til at ligne noget a la situationen omkring de spanske enklaver i Nordafrika, der i mange år har kæmpet med desperate forsøg på at krydse hegnene, og hvor flere er blevet skudt i forsøget.

 Begge disse forhold er blevet fremhævet i forbindelse med tidligere, lignende forslag. Det er derfor også ud fra denne betragtning meget overraskende, at det netop er en model med danske modtagelseslejre, som Socialdemokratiet foreslår. Som Henriksen tilsvarende er inde på, kunne man i stedet vælge at arbejde gennem de pågældende landes nationale asylsystemer. Hermed ville Danmark undgå at ifalde et direkte menneskerettighedsansvar for de asylansøgere, der befinder sig i modtagelseslejrene. Som det gælder for f.eks. Tyrkiet-aftalen ville man heller ikke behøve at forhandle med andre lande om overtagelse af anerkendte flygtninge, eller oprindelseslandene omkring tilbagetagelse. En sådan model kræver til gengæld, at det pågældende land generelt er sikkert (hvilket Socialdemokratiet allerede lægger op til) og at det har et tilstrækkeligt velfungerende asylsystem.

 Den faktiske udfordring

For det tredje og mest tentativt rejser det Socialdemokratiske forslag en faktisk udfordring. Denne og andre modeller omkring tvungen omfordeling antager groft sagt, at asylansøgere og flygtninge blot er ligesom skakbrikker, man kan flytte rundt på verdenskortet efter forgodtbefindende. Det er vigtigt at have in mente, at der er tale om mennesker, der allerede én gang har vist, at de er klar til at trodse juridiske indrejseforbud, diverse farer og uendelige kontrolforsøg i forsøget på at flygte. Endnu har de mange penge til avanceret grænsekontrol, aftaler med Tyrkiet og andre tredjelande etc ikke formået at bremse strømmen mod Europa andet end midlertidigt. Det er i øvrigt også læren fra Dublin-systemet: det er en offentlig hemmelighed i Bruxelles, at det på trods af diverse sanktioner langt fra er alle dem, man sender tilbage, der bliver i de første asyllande. Der er flere eksempler på, at man har sendt de samme asylansøgere tilbage mere end 10 gange. Der er selvfølgelig ikke fri bevægelighed, når vi taler udenfor Europa, men dynamikken ift. visse ruter er den samme. Socialdemokratiet skal have ros for, at de tænker strukturelt og vil sætte markant flere midler af til og kræfter ind på at forbedre forholdene og mulighederne for flygtninge i de lande, der så skal huse dem. Det er dog et åbent spørgsmål, om det er nok. Erfaringen fra 2015 er, at flygtninge efter nogen år i nærområdelandene, og hvor der ikke er udsigt til snart at kunne vende tilbage til deres hjemland, vil gøre nærmest hvad som helst for at flygte videre, hvis de ikke kan se nogen reelle fremtidsmuligheder, hvor de er. Det afgørende her er at komme væk fra en politik, hvor flygtninge er blot er henvist til passivt at sidde i ”FN-lejre”, og i stedet se på hvordan handelsaftaler, investeringspolitik og andre indsatser kan være med til også i nærområderne at sikre flygtninge bedre mulighed for at kunne arbejde, uddannelse for deres børn og på sigt mulighed for at blive lokalt integreret.

 Som en sidste parentes er det værd at bemærke de EU-retlige implikationer. Der lægges i Socialdemokratiets forslag op til, at man helst skal oprette disse modtagelseslejre sammen med de andre EU-lande. Det er tilsvarende oplagt, at nogen af de erklærede målsætninger med dette forslag – f.eks. at stoppe trafikken over Middelhavet – næppe kan realiseres hvis Danmark indfører et sådant system alene – det er vi ganske enkelt for små til. Men, men, men…Danmark har jo et retsforbehold. Det betyder, at Danmark på udlændingeområdet kun deltager i den del af EU’s asylsamarbejde, der vedrører Dublin-systemet (hvor vi har en parallelaftale) samt i den fælles grænsekontrol/Schengen-samarbejdet (gennem Protokollen om Danmarks stilling). Når der sker ændringer af disse politikområder kan Danmark tilslutte sig nye tiltag, dog uden stemmeret. Særligt Schengen-samarbejdet har siden Danmark kom med udviklet sig markant, så det i dag dækker over en række tilstødende politikområder, f.eks. tilbagesendelse. Men det er umiddelbart svært for undertegnede at forestille sig en så radikal forandring af EU’s asylpolitik uden at i hvert fald nogen af de nye aftaler, der i givet fald skal vedtages, vil række udover Schengen og Dublin-samarbejdet. Hermed aktiveres det danske retsforbehold og Danmark kan således komme til at stå i den paradoksale situation (som vi tidligere har gjort det på andre dele af retsområdet), at et dansk tiltag der vinder indpas hos de andre medlemslande, i det sekund det formaliseres som et overstatsligt EU-samarbejde samtidig udelukker Danmark fra at deltage. Det er i givet fald et politisk trosspørgsmål, om Danmark vil kunne opnå en mellemstatslig særaftale.

 Som nævnt indledningsvis er disse bemærkninger ikke ment som et forsøg på at lukke debatten eller specifikke forslag ned, ej heller på at blande mig i en partipolitisk debat af nogen art. Ud fra et fagligt synspunkt mener jeg tilsvarende, at der er behov for mere grundlæggende reformer af både national og international flygtningepolitik. Mange af de udfordringer, jeg har listet ovenfor, er der desuden forskellige løsninger på. Det kræver dog, så vidt jeg kan se, at man går ad nogen lidt andre veje, end dem Socialdemokratiet peger henimod.

 

Socialdemokraternes udspil til et nyt asylsystem

Socialdemokratiet offentliggjorde i dag et nyt stort politisk udspil på udlændingeområdet.

Udspillet bærer titlen ”retfærdigt og realistisk” men jeg skal hverken gøre mig klog på, om det er specielt retfærdigt (det afhænger jo som bekendt af øjnene, der ser) eller for den sags skyld særlig realistisk (det kender jeg ikke nok til forholdene i bl.a. Nordafrika til). I forhold til det sidste fremgår det dog af udspillet, at det nok ikke er det hele, der kan gennemføres på den korte bane. Det bemærkes i hvert fald på s. 6, at udspillet blot er et ”bud” på, hvad der ifølge S vil være ”den ideelle løsning”, og at der ”er elementer, som ikke kan gennemføres lige med det samme”. På s. 7 står der endvidere, at udspillet ”er et oplæg til diskussion”, og at S ”meget gerne” lytter til ”andres gode ideer”.

Selvom udspillet rummer en lang række indsatsområder vil jeg koncentrere mine bemærkninger om de dele, der vedrører S’ ideer om asylsystemet.

Jeg vil dog ikke undlade indledningsvis at knytte et par kommentarer til det helt overordnede signal, som udspillet sender. Udspillet efterlader nemlig et meget klart indtryk af, at (også) Socialdemokratiet mener, at det er på tide, at Danmark og det danske folketing begynder at tilbageerobre ”kontrollen” over udlændingepolitikken. Udspillet passer herved ganske godt ind i de generelt mere nationalt-orienterede strømninger, vi er vidner til i disse år, hvor vestlige politikere over en bred kam (både i Danmark og i resten af Europa) forsøger at ”tage dele af magten tilbage” fra diverse internationale institutioner (primært EU) og domstole (her tænkes som regel på EU-Domstolen i Luskenborg og EMD i Strasbourg).

Ønsket at om ”generobre” national kontrol genfindes bl.a. i den del af udspillet, der handler om, at der fremover skal vedtages et politisk loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, Danmark hvert år skal tage imod. For som der står på s. 12, så handler det om, at ”Danmark får kontrollen igen, og at vi selv kan regulere tilstrømningen til Danmark.” Og når det handler om grænsekontrol fremgår det på tilsvarende vis, at S vil søge at reformere Schengen, så det ikke længere er EU, men derimod ”de enkelte lande, der selv kan bestemme, hvornår og hvor længe, man ønsker at kontrollere sine egne grænser” (s. 16). Ifølge udspillet er S tilhænger af grænsekontrol, ”så længe der ikke er styr på EU’s ydre grænser og risiko for terrorangreb” (s. 16). Udspillet slutter i øvrigt (ikke overraskende) af med et par bemærkninger om, at Danmark også skal fortsætte med at presse på for sikre, at især Strasbourg ikke står i vejen for, at kriminelle udlændinge kan udvises af Danmark (s. 39-40).

Det måske mest kontroversielle ved udspillet er dog forslaget om at fjerne retten til at søge asyl på dansk territorium (retten til såkaldt ”spontan asyl”) og i stedet oprette et dansk modtagecenter uden for Europa, hvor al asylbehandling fremover skal foregå. Personer der opfylder betingelserne for at få asyl skal opnå beskyttelse via UNHCR i den stat, hvori modtagecenteret er placeret, mens personer, der ikke opfylder betingelserne for at få asyl sendes tilbage til deres oprindelsesland. En asylansøgning i Danmark skal altså ikke længere føre til ophold i Danmark. Til gengæld åbner S så op for, at Dammark i stedet vil tage kvoteflygtninge via FN. Hvor mange kvoteflygtninge S vil tage står der ikke noget om.

Til gengæld for at huse det danske modtagecenter vil den konkrete ikke-europæiske stat bl.a. modtage direkte tilskud og målrettede investeringer i vækst og job (s. 13). Udspillet foreslår en ”omfattende reform af dansk udviklingsbistand, der inden for den nuværende samlede ramme fordobler bistanden til nærområderne” (s. 22). Intentionen er, at der skal ske en omprioritering af bistanden, så den i højere grad ydes til ”de lande, der har taget imod mange flygtninge” (s. 25). De midler, der spares ved at spontane asylansøgninger ikke længere skal vurderes i Danmark, skal anvendes på en øget indsats i nærområderne og på udviklingsbistand (s. 25).

Det fremgår af udspillet, at asylbehandlingen i modtagecenteret skal efterleve Danmarks internationale forpligtelser. Der står bl.a. på s. 13, at ”Danmark skal overholde de internationale konventioner, vi har skrevet under på”, og at modtagecenteret ”tilrettelægges på en måde, der overholder dansk ret og internationale regler”. Det nævnes også, at ”sikkerheden og behandlingen af asylsager i modtagecentret skal være i overensstemmelse med danske standarder og retssikkerhed”. Det er imidlertid ikke klart, hvad der konkret menes med begreber som ”dansk ret”, ”internationale regler” og ”danske standarder”. Hvilke dele af dansk ret henvises der til? Og hvilke internationale regler? Har S egentlig tænkt sig, at udlændingestyrelsen skal sende fuldmægtige til en lejr i Nordafrika? Og Flygtningenævnet med dertil hørende landsdommere? Afsnittet om modtagecenteret sluttes af med en bemærkning om, at ”den konkrete udformning af modellen skal tilrettelægges nærmere” (s. 13). Det er vist ikke nogen underdrivelse.

Et af de mest centrale juridiske spørgsmål er selvfølgelig, hvad der konkrete menes med, at Danmark skal ”oprette et modtagecenter uden for Europa”. Er det tanken, at centeret skal være ”dansk” på samme måde, som en ”dansk” militærbase i udlandet med dertil hørende aftaler med værtsstaten? Eller skal centeret være ”dansk” som en ”dansk” ambassade? Jeg noterer mig, at der ikke står, at centeret skal være underlagt dansk jurisdiktion. Det bemærkes dog, at ”modtagecenteret skal etableres i et såkaldt sikkert tredjeland efter aftale med regeringen i landet” (s. 13).

Det hedder endvidere i udspillet, at det ikke skal være muligt ”at søge asyl ved at møde op i modtagecenteret” (s. 13). Men det er jo ikke nødvendigvis bare noget, vi fra dansk side selv kan bestemme. Hvis det konkrete modtagecenter etableres på en sådan måde, at Danmark vil blive anset for at udøve ”jurisdiktion” i henhold til art. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention over for enhver person, der opholder sig på/ kommer ind på centeret (og der skal ikke meget til efter EMD-praksis), så vil Danmark potentielt set også kunne ifalde ansvar efter bl.a. konventionens non-refoulement-forbud i art. 3.

Enhver der har fulgt den danske krigsdeltagelse i de sidste 15 år vil vide, at netop spørgsmålet om jurisdiktion og overdragelse af fremmede statsborgere til andre stater har redet det danske forsvar som en mare. Denne blogger har derfor også virkelig – som i VIRKELIG – svært ved at forstå, at S kan finde på at foreslå at oprette en egentlig ”dansk” lejr uden for Europa. Det vil være opskriften på en myriade af komplicerede retlige problemstillinger, der med statsgaranti vil få juristerne i de relevante ministerier til at få grå hår i hovedet. Lad mig i den forbindelse i al stilfærdighed foreslå socialdemokraternes topfolk, at de ved lejlighed lægger vejen forbi Øste Landsret, så de ved selvsyn kan se, hvordan det går i Iraksagen, hvor de danske domstole skal prøve at hitte ud af, hvornår danske myndighedspersoner ifalder et ansvar for at have været involveret i operationer, hvor fremmede statsborgere er blevet overdraget til en – mulig – risiko for overgreb.

Et velmenende råd herfra vil derfor være: Drop enhver tanke om at oprette en lejr med dansk jurisdiktion i Nordafrika. Drop det. Fuldstændig.

Hvis man fra dansk side absolut vil gøre alvor af planerne om at lade asylbehandling foregå uden for Europa, så vil det – som jeg ser det – da være mere smart at prøve at indgå en aftale med en stat i Nordafrika, der inden for en overskuelig fremtid til kunne komme i betragtning som et såkaldt ”sikkert tredje land”, hvortil man fra dansk side vil kunne overføre asylansøgere uden at komme i konflikt med forpligtelserne i Flygtningekonventionen og EMRK. Det vil i så fald være den pågældende stat og ikke Danmark og danske embedsfolk, der står for asylbehandlingen og Danmark vil så kunne bruge ressourcerne på at sikre, at den pågældende stat opbygger de fornødne kapaciteter og har de nødvendige incitamenter til at leve op til forpligtelserne i Flygtningekonventionen. Og ja, det vil naturligvis kræve et omhyggeligt arbejde med at indgå diverse former for aftaler om alt fra sagsbehandling og indkvartering til opholdsvilkår og monitoreringsmekanismer. Men sådan må det være, hvis vi skal tro Socialdemokraterne, når de siger, at de vil overholde Danmarks internationale forpligtelser.

Til sidst et par bemærkninger om udsigterne til, at dette her skulle være noget, som Danmark kan gøre på egen hånd. Det fremgår af udspillet, at ”Socialdemokratiets plan kan realiseres af Danmark alene”, selvom ambitionen er, at man kan gå sammen med flere lande i EU. Jeg kan levende forestille mig, at dansk enegang på dette område vil blive mødt med alt andet end high fives af diplomaterne i Udenrigsministeriet.

Men når det er sagt, så er det måske ikke så tosset set med internationale briller, hvis det er Danmark, der er ”first mover” på dette punkt. I modsætning til så mange andre stater, så tager vi jo rent faktisk vores internationale forpligtelser alvorligt og jeg tvivler ikke på, at de relevante ministerier vil gøre sig umage for at skrue den bedst mulige løsning sammen. Tyrkiet-aftalen viser i hvert fald, at der ikke er nogen garanti for, at en fælles EU-løsning bliver særlig køn.

Så hvis tiden virkeligt er kommet til, at der skal til at skabes best practices på “outsourcing” af asylbehandling – og det er der jo noget, der tyder på, at den er – så er det måske kun godt, at vi er med til at skabe dem?

Er det utåleligt at opholde sig i Jylland?

Udlændinge-, integrations-, og boligministeren fremsatte den 9. november 2016 – efter den nu nærmest faste praksis med en forkortet høringsrunde – forslag til ændring af bl.a. udlændingeloven med henblik på skærpelse af reglerne for og styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste (L 51).

Forslaget indebærer bl.a. en ny underretningspligt, hvis man ønsker at opholde sig uden for et indkvarteringssted, hvor man er pålagt at opholde sig, om natten (mellem 23.00 og 6.00), markant skærpelse af strafferammen og strafniveauet ved overtrædelse af pålagte opholds- og meldepligter, indførelse af takstmæssige straffe, samt en ny hjemmel til varetægtsfængsling af udlændinge.

Forslaget rejser en lang række retssikkerhedsmæssige spørgsmål, spørgsmål om overholdelse af en række konventionsforpligtelser, spørgsmål om proportionalitet mv. i forhold til den foreslåede skærpelse af straffe, ligesom forslaget rejser spørgsmål om hensigtsmæssigheden i at indføre en takstmæssig sanktionering af overtrædelser, der medfører indskrænkning i domstolenes adgang til i det enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i en sag at fastsætte straffen.

Til belysning af en lange række af disse forhold kan de indkomne høringssvar med fordel studeres i kombination med de godt 80 sider lovforslaget fylder.

Det er interessant læsning.

Her vil jeg alene berører ganske få aspekter af forslaget.

Forslaget er udmøntning af en bred politisk aftale fra i sommers, og det fremsættes – som det indledningsvis anføres i forslagets generelle bemærkninger – i lyset af, at:

“(u)dlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste opholder sig uønsket her i landet. Der er tale om udlændinge, som har begået grove forbrydelser eller lignende, og som derfor er udelukket fra opholdstilladelse eller er udvist af landet. De pågældende udlændinge skal udsendes, så snart muligheden herfor opstår. De danske myndigheder har på den baggrund en interesse i løbende at føre kontrol med og have kendskab til de pågældendes opholdssted, og de pågældende udlændinge er derfor pålagt opholds- og meldepligt.”

Lovforslaget regulerer imidlertid – udover personer på tålt ophold – opholdet for alle kriminelle udviste udlændinge, der ikke er udrejst eller udsendt. Der er her tale om en meget broget gruppe udlændinge, der er udvist efter udlændingelovens §§ 22-24, og som normalt har afsonet deres straf, men ikke optræder motiverede til at forlade Danmark af den ene eller anden grund.

Det er her værd at bemærke, at gruppen af udlændinge, der kan udvises efter særligt udlændingelovens § 24, er udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som idømmes en betinget eller ubetinget fængselsstraf uanset karakteren og længden heraf.

Det er endvidere værd at bemærke, at udlændingelovens § 10 samtidig som udgangspunkt udelukker alle udlændinge, der er udvist bl.a. efter § 24 og meddelt et automatisk indrejseforbud fra at opnå opholdstilladelse i Danmark inden for den periode, indrejseforbuddet består.

Kredsen af udlændinge, som er omfattet af de markante skærpelser, kan således ikke med rimelighed siges alle at være kriminelle, der har begået alvorlige forbrydelser eller lignende, som ministeren indledningsvis har anført i forslaget.

Det vil i en lang række tilfælde også berøre udlændinge, der har begået mindre alvorlige og i nogens øjne formentlig bagatelagtige forbrydelser. f.eks. butikstyveri, spirituskørsel, ulovligt ophold og brug af andres id-kort, eller ulovligt arbejde i gentagelsestilfælde.

Disse udlændinge er vel at mærke naturligvis udvist, da de har begået en lovovertrædelse, og de har fået deres øvrige forhold bedømt af domstolene, der har fundet betingelserne for udvisning opfyldt. Man kan selvfølgelig på den baggrund med rimelighed indtage det standpunkt, at deres ophold – også – skal være så utåleligt som muligt, da det måske fremmer motivationen for at medvirke til udsendelsen.

For så vidt angår udlændinge på tålt ophold, er det værd at bemærke, at disse udlændinge har begået så alvorlige forbrydelser, at de ikke kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (asyl), uanset, at de opfylder betingelserne, da de risikerer at lide overlast, hvis de tvinges tilbage til deres hjemlande. De kan således ikke tvangsmæssigt udsendes, da de f.eks. er i nærliggende fare for at blive dræbt eller forfulgt, hvis de genindrejser i hjemlandet.

Danmark må herefter tåle, at disse personer opholder sig her i landet på ubestemt tid.

Frihedsberøvelse eller ej?

Forslaget indgår samtidig i den praktiske virkelighed af, at man har oprettet et nyt udrejsecenter – Kærshovedgård – sydøst for Ikast og mere eller mindre så centralt beliggende i Jylland og afsidesliggende fra alt andet som muligt.

En lang række udlændinge har herefter allerede siden udgangen af 2015 fået flyttet deres opholdspligt fra Center Sandholm til Udrejsecenter Kærshovedgård.

Den nye underretningspligt, der ønskes indført, indebærer, at en udlænding, der pålægges ophold på Kærshovedgård, skal opholde sig der mellem 23.00 og 6.00 hver dag, uden at der er tale om, at udlændingen bliver frihedsberøvet, da udlændingen frit kan forlade centeret i det øvrige tidsrum. Ønsker udlændingen at opholde sig undtagelsesvis et andet sted i tidsrummet 23.00 til 6.00, skal der forudgående ske underretning og ansøgning herom til Udlændingestyrelsen.

Overtrædes opholdspligten under de anførte omstændigheder indebærer forslaget nu markant skærpede sanktionering. Som det fremgår af bilaget, der blev sendt i høring med lovforslaget, skal overtrædelser hurtigt medføre fængselsstraf.

Opholdspligtens udformning sammenholdt med Kærshovedgård beliggenhed rejser spørgsmål om, hvorvidt der er tale om de facto frihedsberøvelse, uden adgang til domstolsprøvelse og sikring af grundlæggende retsikkerhedsmæssige garantier mv.

Det følger således f.eks. i den forbindelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 5, at der normalt alene kan ske frihedsberøvelse af en udlænding, når der tages skridt til udvisning mv., og udvisningen mv. er nært forestående, og det følger samtidig af artikel 5, at den frihedsberøvede f.eks. skal orienteres om de konkrete grunde for frihedsberøvelsen.

Da opholdspligten i kombination med underretningspligten ikke på overfladen er frihedsberøvelse, finder bl.a. disse rettigheder ikke formelt set anvendelse.

Den praktiske virkelighed med forslaget mv. kan dog blive en anden og er malende beskrevet på følgende måde af Amnesty i sit høringssvar:

”Kærshovedgård ligger isoleret i en skov i et område, som ikke kan nås med offentlige transportmidler, og hjemmesiden www.Rejseplanen.dk oplyser, at der er en gåtur på 6-7 kilometer til den nærmeste by, som er Bording, hvorfra der er mulighed for at nå en bus eller et tog. Afhængigt af tidspunktet på dagen tager en rejse fra Kærshovedgård til København mellem 5 og 6 timer – og skal opholdspligten på Kærshovedgård overholdes, kan man have godt en time i København, inden man skal med toget mod Midtjylland igen. Det er således et væsentligt element i det nye regime, at udlændinge på tålt ophold fysisk er placeret på en lokalitet, som i sig selv vanskeliggør kontakt med omverdenen, f.eks. familie og venner. Det er – forstår man – også hensigten, jf. hensigtserklæringen om at gøre det så utåleligt som muligt at være på tålt ophold.”

Det anføres videre, af Amnesty, at:

“Efter Amnestys opfattelse må en retstilstand, hvor en person er pålagt at opholde sig i en fængselslignende facilitet (Kærshovedgård er et tidligere fængsel), som er udvalgt på grund af sin afsides liggende placering langt fra bymæssig bebyggelse og samfundsmæssig infrastruktur, og hvor personen praktisk, trafikalt, økonomisk og på grund af opholds- og meldepligt reelt er afskåret fra at bevæge sig geografisk, sidestilles med frihedsberøvelse.”

Endvidere anfører Institut for Menneskerettigheder herom i sit høringssvar bl.a., at:

”De frihedsbegrænsninger og forhold og vilkår som udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er og vil blive udsat for kan ʹkombineret med den tidsmæssige udstrækning af frihedsbegrænsningenʹ efter instituttets opfattelse være af så indgribende karakter, at de pågældende udlændinge ud fra en samlet vurdering reelt må anses for frihedsberøvede efter artikel 5 i EMRK. Instituttet bemærker herved, at frihedsbegrænsningen, forholdene i indkvarteringsstederne og vilkårene for de berørte udlændinge i høj grad minder om situationen i Guzzardi-sagen, hvor EMD fandt, at der var tale om en frihedsberøvelse.”

I Guzzardi mod Italien (dom af 6. november 1980), der henvises til, fandt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at den pågældende ud fra en samlet kumulativ vurdering af hans situation havde været frihedsberøvet, under omstændigheder, hvor han var mistænkt for at være tilknyttet den italienske mafia, blevet pålagt at tage ophold på en afsides liggende ø, hvor han havde adgang til et areal på 2,5 kvadratkilometer. Han kunne mellem kl. 22.00 og 7.00 alene forlade sin bopæl, såfremt det måtte anses for nødvendigt og efter forudgående underretning til myndighederne.

At forslaget således knytter sig til en faktisk virkelighed, hvor den samlede effekt af opholdspligten, underretningspligten, de fysiske forhold mv. rejser spørgsmål om mulig frihedsberøvelse synes åbenbar.

I sin kommenterede høringsoversigt har ministeren dog generelt og kort afvist, at forslaget rejser spørgsmål af den pågældende karakter. Ministeren gentager lakonisk det, som også er anført i bemærkningerne til forslaget:

“Den foreslåede underretningspligt har efter ministeriets opfattelse – hverken i sig selv eller i kombination med opholds- og meldepligten – en intensitet, som indebærer, at der er tale om frihedsberøvelse efter EMRK artikel 5.”

Det er naturligvis givet, at der ikke kan siges noget generelt om den kumulerede effekt af en opholdspligt mv., der følger af forslaget, og som nu knytter sig til ophold på Skovhovedsgård, herunder sammenhængen med de nye skærpede strafbestemmelser.

Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold om opholdet får karakter af frihedsberøvelse.

Det forekommer dog mindre nuanceret, at det af ministeren kategorisk afvises, at spørgsmål om egentlig frihedsberøvelse kan opstå.

Det bliver herefter interessant at følge lovforslaget, herunder bl.a. spørgsmålet om frihedsberøvelse, videre frem til den forventede vedtagelse.

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget den 23. november 2016.

Reform af Dublin-forordningen og mulige konsekvenser for Danmark

I løbet af denne uge forventes Kommissionen at vedtage et forslag til reform af Dublin-forordningen, der som bekendt fastlægger kriterierne for, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, der indgives i EU. I dette indlæg redegøres der først kort for baggrunden for og det forventede indhold af reformudspillet, hvorefter de mulige konsekvenser for Danmark af ændringer til Dublin-forordningen beskrives.

 

Baggrund og det forventede indhold af Kommissionens forslag

 

I dens nuværende udformning indeholder Dublin-forordningens kapitel III en liste af prioriterede ansvarskriterier, hvoraf det i praksis væsentligste kriterium (art. 13) identificerer det første EU-medlemsland, hvori en asylansøger er indrejst ulovligt fra et tredjeland, som værende ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning. Den ulovlige indrejse dokumenteres oftest ved hjælp af fingeraftryk optaget med hjemmel i Eurodac-forordningen. Hvis en asylansøger i en sådan situation rejser videre og søger asyl i et andet EU-land, er dette andet land berettiget til at sende asylansøgeren tilbage til det ansvarlige EU-land, som efter forordningen er forpligtet til at tilbagetage asylansøgeren.

 

Det er en kendsgerning og har været det i en årrække (også forud for den aktuelle asylkrise), at konsekvensen af ansvarskriterierne i Dublin-forordningen er, at de sydeuropæiske EU-lande pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Det har bl.a. resulteret i, at lande som Grækenland og Italien har haft store vanskeligheder ved i praksis at honorere den forudsætning om overholdelse af flygtninge- og menneskeretlige standarder, som forordningen forudsætter. Som følge heraf har først Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og senere EU-Domstolen sat en stopper for Dublin tilbagesendelser til Grækenland, der som bekendt har været første ankomstland for langt størstedelen af de asylansøgere, der er kommet til EU i løbet af asylkrisen. Realiteten er ganske enkelt, at Dublin-systemet på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at fungere efter hensigten, da det ikke er designet til at tage højde for menneskestrømme af de dimensioner, som Europa har oplevet i de senere år.

 

Det er også en kendsgerning, at EU-landene har haft særdeles vanskeligt ved at blive enige om ændringer til Dublin-forordningen. Selv om landene på politisk plan kan erklære sig enige i, at mere solidaritet på asylområdet er påkrævet, er dette endnu ikke omsat til konkrete handlinger. Det illustreres af, at de lovgivningsmæssige initiativer, som rent faktisk blev vedtaget af Ministerrådet i juni og september 2015 for at aflaste netop Grækenland og Italien, kun i meget begrænset omfang er blevet implementeret i praksis.

 

Nu gør Kommissionen altså et nyt forsøg. Selv om vi endnu ikke kender det præcise indhold af det forslag, som forventes at blive fremlagt i denne uge, løftede Kommissionen sløret for hovedlinjerne i meddelelsen om en reform af EU’s asylsystem fra 6. april 2016. Det fremgår heraf, at formålet med et reformudspil vil være at skabe et bæredygtigt Dublin-system ved hjælp af en mere retfærdig ansvarsfordeling. Dette kan ifølge Kommissionen opnås enten ved at supplere den nuværende Dublin-forordning med en mekanisme for omfordeling af asylansøgere på grundlag af en fordelingsnøgle, der bliver aktiveret i krisesituationer lig den aktuelle asylkrise (et lignende forslag blev fremlagt af Kommissionen allerede i 2015); eller ved at erstatte Dublin-forordningen med et helt nyt system for fordeling af asylansøgere i EU, hvor den ansvarlige medlemsstat vil blive udpeget på baggrund af en fordelingsnøgle, der reflekterer ”the relative size, wealth and absorption capacities of the Member States”.

 

Hvor står Danmark?

 

Kommissionens forslag vil udgøre et forhandlingsoplæg til EU-landene, hvoraf et kvalificeret flertal skal være enige for, at ændringer til Dublin-forordningen bliver bindende. Det er dermed langt fra givet, at reformudspillet bliver vedtaget, og hvis det gør, er der stor sandsynlig for, at forhandlingsprocessen i Ministerrådet har medført, at indholdet af den endelige ændringsforskrift er ganske anderledes end Kommissionens forslag. Men uanset hvad vil reformudspillet generere en debat på både EU- og nationalt plan, der gør det relevant at have for øje, hvilke konsekvenser ændringer til Dublin-forordningen i stil med dem, der bliver foreslået af Kommissionen, kan få for Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet.

 

Som følge af vores EU-forbehold deltager Danmark i Dublin-samarbejdet på såkaldt mellemstatsligt grundlag i kraft af vores parallelaftale fra 2006. Denne ordning indebærer, at Danmark ikke kan deltage i afstemninger om ændringer til Dublin-forordningen. Ordningen indebærer også, at ændringer til forordningen ikke automatisk er bindende for Danmark. Det følger således af parallelaftalens artikel 3, at Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen af ændringer til Dublin-forordningen skal meddele Kommissionen, hvorvidt man ønsker at tiltræde ændringerne. I overensstemmelse hermed meddelte Danmark i 2013, at man gennemførte den seneste version af Dublin-forordningen (Dublin III) i dansk ret.

 

Det fremgår imidlertid også af artikel 3 i parallelaftalen, at aftalen betragtes som opsagt, såfremt Danmark beslutter ikke at tiltræde ændringer til Dublin-forordningen, med mindre Danmark inden 90 dage kan forhandle en anden ordning på plads med Kommissionen og de øvrige EU-lande. Udgangspunktet er dermed, at Danmark ikke længere kan være en del af Dublin-samarbejdet, hvis ikke man vil være forpligtet af ændringer til forordningen. Regeringens holdning har indtil nu været, at Danmark ikke skal deltage i en tvungen EU-ordning om fordeling af asylansøgere.

 

Det er af gode grunde ikke muligt at forudsige, om Danmark vil være i stand til at forhandle en ordning på plads, der muliggør, at man i en sådan situation stadig kan være en del af Dublin-samarbejdet. Det er dog klart, at tvungne fordelingsnøgler for asylansøgere er et kontroversielt spørgsmål for samtlige 28 EU-lande (i september 2015 blev fire lande tvunget til at acceptere beslutningen om omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien). Såfremt der vedtages en permanent og mere solidarisk fordelingsordning i stil med dem, der foreslås af Kommissionen, kan man derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om de øvrige EU-lande vil gå med til, at Danmark fortsætter i Dublin-samarbejdet uden at ville påtage sig en del af byrden. Konsekvensen af et nej fra de øvrige EU-lande til en dansk særordning i en sådan situation vil være, at udgangspunktet om opsigelse af parallelaftalen står ved magt, og at de danske udlændingemyndigheder vil være forpligtet til selv at behandle alle asylansøgninger indgivet i Danmark – uanset om asylansøgerne tidligere har indgivet og fået behandlet en ansøgning i et andet EU-lande.

EU’s aftale med Tyrkiet

I et forsøg på at takle migrationskrisen er der de seneste måneder på EU-plan fremlagt og vedtaget en række initiativer, hvoraf det ubetinget er EU’s aftale med Tyrkiet, der har fået størst opmærksomhed. Aftalen blev forhandlet endeligt på plads i forbindelse med det Europæiske Råds møde den 17.-18. marts 2016, og den udgør den foreløbige kulmination på den proces, der blev sat i gang af den fælles EU-Tyrkiet handlingsplan, som blev vedtaget den 15. oktober 2015. Dette indlæg gennemgår først hovedindholdet af EU-Tyrkiet-aftalen, og kommenterer derefter det mest kontroversielle aspekt heraf, nemlig beslutningen om at tilbagesende alle såkaldte irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet.

 

Hvorfor er Tyrkiet en relevant samarbejdspartner for EU i relation til migrationskrisen?

 

Aftalen med Tyrkiet er af central betydning for EU’s bestræbelser på at styrke Unionens ydre grænser, da Tyrkiet har fungeret som transitland for en meget stor del af de migranter (asylansøgere og økonomiske immigranter), der er kommet til EU i de senere år. Ifølge officielle tal er over 1 mio. migranter indrejst i Grækenland via Tyrkiet siden begyndelsen af 2015, og i starten af marts ankom der alene via denne rute ca. 2000 personer om dagen til EU.

 

Formålet med aftalen

 

Set med EU-briller er det væsentligste formål med aftalen selvsagt at bringe strømmen af migranter, der indrejser i Grækenland via Tyrkiet, til ophør. I nær sammenhæng hermed er hensigten med aftalen at fjerne incitamentet for, at migranter sætter livet på spil ved at benytte menneskesmuglere til at krydse det Ægæiske hav fra Tyrkiet til Grækenland. Fra Tyrkiets side har man interesse i aftalen bl.a. fordi, landet ser ud til at opnå den længe ønskede ophævelse af visumpligt for tyrkiske statsborgere i EU, og fordi EU forpligter sig til at yde betydelig økonomisk bistand til at forbedre forholdene for den store gruppe af flygtninge i Tyrkiet.

 

Indholdet i aftalen

 

Aftalen er inddelt i følgende ni punkter. Flere af disse punkter omtales mere uddybende i Kommissionens meddelelse af 16. marts 2016 om EU-Tyrkiet-samarbejdet:

 

  • Alle irregulære (UK: ”irregular”) migranter, der kommer fra Tyrkiet til de græske øer fra den 20. marts 2016, vil blive sendt tilbage til Tyrkiet på EU’s regning.
  • For hver syrer, som tilbagesendes til Tyrkiet, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU (den såkaldte 1:1-ordning). Dette vil ske inden for rammerne af de allerede vedtagne frivillige ordninger for genbosætning og den meget omtalte (og langt fra implementerede) afgørelse af 22. september 2015 om omfordeling af asylansøgere fra Grækenland og Italien. Der vil blive givet præference til syrere, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU.
  • Tyrkiet vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at der åbnes nye ruter ad søvejen eller over land for illegal migration fra Tyrkiet til EU og vil samarbejde med såvel tilgrænsende stater som EU med henblik herpå.
  • Når de irregulære passager fra Tyrkiet til EU er bragt til ophør/betydeligt og bæredygtigt reduceret, vil en frivillig humanitær indrejseordning for syriske statsborgere, der opholder sig i Tyrkiet, blive aktiveret i overensstemmelse med Kommissionens henstilling EU’s medlemsstater vil på frivilligt grundlag bidrage til denne ordning.
  • Visumfritagelse for tyrkiske statsborgere i Schengen-landene (ophold på tre måneder) senest inden udgangen af juni 2016, såfremt Tyrkiet opfylder de benchmarks, som er opregnet i køreplanen for tyrkisk visumliberalisering fra 2013. Når Kommissionen vurderer, at alle benchmarks er opfyldt (seneste evaluering), vil der blive fremsat forslag til retsakt, der skal vedtages af Parlamentet og Rådet (kvalificeret flertal).
  • Fremskyndelse af udbetalingen af de 3 mia. EUR, der allerede var afsat under faciliteten for flygtninge fra Syrien i Tyrkiet samt en erklæring om at ville støtte med yderligere 3 mia. EUR frem til ultimo 2018.
  • EU og Tyrkiet hilste det igangværende arbejde med opgraderingen af Toldunionen velkommen.
  • Enighed om at åbne et nyt kapitel i forhandlingerne om tyrkisk medlemsskab af EU. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i løbet af de seneste ti år alene er lukket et enkelt af de i alt 35 kapitler af disse forhandlinger.
  • EU og dets medlemsstater vil samarbejde med Tyrkiet om at forbedre de humanitære forhold i Syrien med henblik på at give lokalbefolkningen og flygtninge mulighed for at leve i nærområder.

 

Særligt om punkt 1: er Tyrkiet et sikkert tredjeland eller et første asylland?

 

Forud for mødet den 17.-18. marts 2016 var hovedpunkterne i aftalen allerede kendt, og særligt beslutningen om tilbagesendelse af alle irregulære migranter blev mødt med kritik fra juridiske eksperter, internationale organisationer og NGO’er om, at en sådan ordning vil være stridende mod FN’s Flygtningekonvention, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og/eller EU’s Charter. Denne kritik er der i hvert fald delvist taget højde for i den endelige aftaletekst, hvoraf fremgår, at der er tale om et midlertidigt og ekstraordinært tiltag, at tilbagesendelse til Tyrkiet vil ske i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og således udelukke enhver form for kollektiv udsendelse, at relevante internationale standarder, herunder princippet om non-refoulement (forbuddet mod at sende en udlænding til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast), vil blive overholdt, at migranter vil blive behørigt registreret, og at asylansøgninger vil blive individuelt behandlet i overensstemmelse med de harmoniserede processuelle regler for tildeling af asyl, der findes i asylproceduredirektivet (ikke forpligtende for DK som følge af retsforbeholdet).

 

Selv om henvisningen til menneskeretlige standarder og understregningen af, at der før tilbagesendelse vil blive foretaget en individuel vurdering af asylansøgninger synes at have imødekommet de væsentligste kritikpunkter, er der fra et asylretligt perspektiv særligt én kontroversiel problemstilling tilbage, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Tyrkiet kan betragtes som et ”sikkert tredjeland” eller et ”første asylland”. Dette spørgsmål aktualiseres, fordi det fremgår af aftaleteksten, at personer, der ikke søger asyl i Grækenland, ”eller hvis ansøgning anses for grundløs eller afvises” vil blive tilbagesendt til Tyrkiet. En ansøgning er grundløs i asylretlig forstand, hvis det efter en materiel behandling af sagen står klart, at betingelserne for asyl ikke er opfyldt, hvorimod der kan ske afvisning af en asylansøgning uden en sådan realitetsbehandling, såfremt a) ansøgeren kan henvises til at søge asyl i et sikkert tredjeland, eller b) et andet land kan betragtes som ansøgerens første asylland. Dette indebærer med andre ord, at løftet i aftalen om en individuel vurdering af asylansøgninger i en vis grad udhules, såfremt a) eller b) bringes i anvendelse på Tyrkiet, hvilket ifølge Kommissionen er hensigten. Det er derfor interessant at kigge nærmere på, hvilke krav Tyrkiet skal opfylde.

 

For så vidt angår a) så fastlægger art. 38 i asylproceduredirektivet betingelserne for, hvornår et land kan karakteriseres som et sikkert tredjeland. Groft sagt skal pågældende land opfylde tre materielle krav: 1) asylansøgere må ikke være i risiko for forfølgelse i Flygtningekonventionens forstand eller overgreb/behandling i strid med EMRK art. 3; 2) non-refoulement-princippet skal overholdes i den forstand, at pågældende land ikke må videresende en asylansøger til et land, hvor vedkommende er i risiko for at lide overlast (indirekte refoulement); og 3) der skal være adgang til at søge om asyl, og at opnå beskyttelse i overensstemmelse med Flygtningekonventionen.

 

Det kan med rette diskuteres, om disse tre krav er opfyldt for så vidt angår Tyrkiet, da landet gentagne gange er blevet dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for at tilbageholde asylansøgere og afviste asylansøgere under forhold stridende mod EMRK art. 3, da flere internationale organisationer og NGO’er har påvist, at Tyrkiet jævnligt og for helt nyligt har overtrådt non-refoulement-princippet og sendt personer tilbage til lande, hvor de var i risiko for overgreb, og da Tyrkiet har tiltrådt Flygtningekonventionen med en geografisk begrænsning om, at konventionen alene finder anvendelse på personer, der flygter fra begivenheder i Europa. I relation til sidstnævnte argument kan det anføres (som gjort af bl.a. Kommissionen), at ordlyden af art. 38 af asylproceduredirektivet ikke udtrykkeligt kræver, at Flygtningekonventionen formelt skal finde anvendelse, og at det afgørende må være, at Tyrkiet i praksis overholder Flygtningekonventionen – men det efterlader jo stadig spørgsmålet om Tyrkiets reelle efterlevelse af asyl- og menneskeretten. Dette anerkendes af Kommissionen, der samtidigt understreger, at Tyrkiet har forpligtet sig til at sikre en sådan efterlevelse.

 

For så vidt angår b) så fremgår det af art. 35 i asylproceduredirektivet, at et ikke-EU land kan betragtes som et første asylland i to situationer. For det første, hvis en ansøger alllerede er anerkendt som flygtning i dette land, og vedkommende stadig kan opnå denne beskyttelse. For det andet, hvis ansøgeren nyder en i øvrigt tilstrækkelig beskyttelse i dette land bl.a. i relation til non-refoulement-princippet, og det pågældende land vil tilbagetage ansøgeren. Sidstnævnte kategori er den relevante i relation til Tyrkiet. Ifølge art. 35 skal der ved vurderingen af, om en ansøger falder inden for en af de to tilfældegrupper, tages hensyn til førnævnte krav i art. 38 i asylproceduredirektivet til et sikkert tredjeland. Dermed bliver Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten afgørende også i relation til vurderingen af, om landet kan betragtes som et første asylland.

 

Derfor er det vigtigt at understrege i relation til både a) og b), at de græske myndigheder ikke generelt kan afvise asylansøgninger med henvisning til, at Tyrkiet udgør et sikkert tredjeland eller et første asylland. Det følger således af asylproceduredirektivet og praksis fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der i alle sager vil skulle foretages en konkret vurdering af, om kravene i direktivets art. 35 og art. 38 er opfyldt, og at der er adgang til domstolsprøvelse af afgørelser om afvisning, der som det klare udgangspunkt har suspensiv virkning (i sager om sikre tredjelande er der krav om automatisk suspensiv virkning, hvorimod der vil skulle foretages en konkret vurdering heraf i sager vedrørende første asylland). Disse vigtige processuelle garantier kompenserer (i et vist omfang i hvert fald) for den manglende realitetsbehandling af asylansøgninger, da de indebærer, at der skal ske national domstolsprøvelse af Tyrkiets faktiske overholdelse af asyl- og menneskeretten. Det vil i den forbindelse være nærliggende for græske domstole at gøre brug af proceduren for præjudiciel forelæggelse og anmode EU-Domstolen om at forholde sig til, hvorvidt Tyrkiet opfylder betingelserne i art. 35 og 38 i asylproceduredirektivet, jf. art. 267 TEUF.

 

Samlet set er det derfor klart, at tilbagesendelsen af alle irregulære migranter fra Grækenland til Tyrkiet skal ske på baggrund af et regelsæt, der formelt sikrer, at EU-retten, folkeretten og menneskeretten overholdes. Det afgørende er derfor, hvordan aftalen bliver implementeret af Grækenland og Tyrkiet, herunder særligt om begge lande reelt er villige til og i stand til at overholde relevante asyl- og menneskeretlige standarder. I den forbindelse er det værd at bemærke, at aftalen pålægger de allerede meget belastede græske myndigheder en yderligere stor finansiel, logistisk og lovgivningsmæssig byrde, som man på nuværende tidspunkt kan stille spørgsmålstegn ved, om landet (selv med den forudsatte økonomiske hjælp fra EU og assistance fra Unionens agenturer) er i stand til at håndtere. Domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen fra tiden før migrationskrisen antog de nuværende dimensioner vidner således om, at der kan være en stor forskel på Grækenlands formelle og reelle overholdelse af asylansøgeres grundlæggende rettigheder.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Migrationskrisen udgør en kæmpe udfordring for EU-samarbejdet, og europæiske løsninger er nødvendige, hvis der skal dæmmes op for krisen. Hidtil har det været særdeles vanskeligt for de 28 EU-lande at blive enige om fælles løsninger, og de beslutninger om omfordeling af asylansøgere, der er vedtaget, har langt fra haft den ønskede effekt, da den forudsatte solidaritet ikke er omsat til handling (i starten af marts 2016 var der alene sket omfordeling af 660 ud af i alt 160.000 asylansøgere, som var omfattet af aftalerne fra juni og september 2015). I lyset heraf kan EU-Tyrkiet-aftalen betegnes som et fremskridt, da den til trods for de oven for omtalte juridiske problemstillinger fremstår som et reelt bud på, hvordan der sikres kontrol med en central del af EU’s ydre grænse – et bud der vel at mærke på papiret synes at sikre overholdelse af de relevante retlige standarder. Fra et asyl- og menneskeretligt perspektiv er det imidlertid afgørende for aftalens succes, at EU påtager sig et ansvar for at sikre Grækenland og Tyrkiets efterlevelse af disse standarder i praksis, herunder ikke mindst for så vidt angår de personer, der tilbagesendes under henvisning til, at Tyrkiet udgør et første asylland eller et sikkert tredjeland.

 

Smykke-loven og EMRK

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg fremsatte den 10. december 2015 et forslag til lov om ændring af udlændingeloven (UDL). Lovforslaget (L 87) er kontroversielt, fordi det vil give politiet hjemmel til at visitere asylansøgere og ransage deres bagage med henblik på at sik­re penge og værdigenstande til at betale for deres ophold i Danmark. Der er al­lerede skre­vet en del om lovforslaget. Formålet med denne blog er kort at ana­ly­sere for­slag­et i lyset af Den Europæiske Menneskerettigheds­kon­vention (EMRK) og den­nes beskyttelse af retten til ejendom.

Lovforslaget og gældende ret

Som udgangspunkt er det staten, der afholder alle udgifter, når asylansøgere opholder sig i Danmark. Udlændingestyrelsen kan dog allerede i dag be­stem­me, at asylansøgere, der har tilstrækkelige midler, selv skal betale, jf. UDL § 42 a, stk. 4, 1. pkt. Det nye i lovforslaget er således ikke, at nogle asyl­ansøgere skal betale for deres ophold. Det nye, og kontroversielle, er poli­ti­ets hjemmel til beslaglægge pen­ge og værdigestande.

Politiet har i dag hjemmel til at foretage visitation samt til at ransage en asylansøgers bagage. Dette sker for at se, om den pågældende person er i besiddelse af dokumenter eller genstande, der kan være af betydning for vedkommendes ansøgning om asyl. Men som der står i lovforslaget, giver:

»…gældende regler ikke hjemmel til at iværksætte tvangsindgreb, herunder visita­tion og ransagning, over for udlændinge med henblik på at sikre penge eller vær­di­genstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold og nødven­dige sundhedsmæssige ydelser samt ophold på eller i tilknytning til et indkvar­te­ringssted omfattet af [UDL] § 42 a, stk. 5. Der er heller ikke efter de gæld­ende regler adgang til at inddrage eller beslaglægge eventuelle midler med hen­blik på fremadrettet dækning af udgifter til underhold og nødvendige sundheds­mæssige ydelser mv.«

Ifølge lovforslaget skal beslaglæggelse ske efter Retsplejelovens (RPL) §§ 509-516. Dette indebærer bl.a., at almindelige personlige brugsgenstande som eksem­pel­vis ure og mobiltelefoner som udgangspunkt ikke kan beslaglægges, jf. RPL § 509, stk. 1.

Tilsvarende er bl.a. genstande, som har en særlig personlig betydning, fritaget, medmindre som det fremgår af lovforslaget, at »genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at undtage dem fra beslaglæggelse.« Hertil anføres det, at retspraksis vedrørende RPL § 515, stk. 1, er retningsgivende.

Ejendomsretten og EMRK

Retten til ejendom er en menneskeret. På grund af ideologiske uoverens­stemmel­ser indgår retten til ejendom imidlertid ikke i alle menneskerettighedskon­ven­tioner, og blev først indført i EMRK med første tillægsprotokol af 1952. Retten til ejendom er også tit blevet indfortolket i FN’s flygtningekonvention. James C. Hathaway skriver for eksempel i bogen The Rights of Refugees under International Law, at »…alien specific confiscatory regimes, including those applied simply against refugees, are violations of the Refugee Convention« (s. 523). Hathaway anerkender, at der eksisterer en ret til at konfiskere ejendom, når dette sker i samfundets interesse, men understreger samtidigt, at »confis­ca­tion imposed only on refugees is discriminatory, thus vitiating any such justi­fi­ca­tion«.

Retten til ejendom fremgår som nævnt af første tillægsprotokol til EMRK. Ifølge artikel 1 er:

1. Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til uforstyrret nydelse af sin ejen­dom. Ingen må berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i over­ensstemmelse med de ved lov og folkerettens almindelige principper fast­sat­te betingelser.

Der er ingen tvivl om, at beslaglæggelsen af penge og værdigenstande vil være et indgreb i ejendomsretten som den er defineret i EMRK. Beslaglæggelse af a­syl­ansøgeres ejendom vil derfor kun være i overensstemmelse med konventionen, hvis Danmark kan vise, at det tjener et lovligt og legitimt formål, og at det er pro­por­tio­nelt.

Derudover skal indgrebet være i overensstemmelse med legalitetsprincippet, hvilket bl.a. indebærer, at loven skal være tilstrækkeligt forudsigelig. I den for­bind­else er det værd at bemærke, at der tilsyneladende allerede inden lovens vedtagelse hersker forskellige fortolk­ning­er og en del forvirring om, hvad der kan beslaglæggelse, om end dette vil kunne korrigeres af domstolene.

Enhver beslaglæggelse, som lovforslaget medfører, vil kunne efter­­prøves ved nationale domstole. Det følger båder af RPL og EMRK, og som for­mand­en for Foreningen af Udlændingeretsadvokater har påpeget, vil hun altid an­be­fale en klient at forsøge at få en beslaglæggelse prøvet i retten, hvis ved­kommende er uenig i beslutningen.

Hvorvidt lovforslaget vil være i overensstemmelse med EMRK vil i sidste ende afhænge af proportionalitetsprincippet. Som menneskerettighedsdomstolen udtalte i Sporrong and Lönnroth v. Sweden:

»…the Court must determine whether a fair balance was struck between the demands of the general interests of the community and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights…«

Som Hathaway har påpeget, er det svært at argumentere for en bred adgang til konfiskation af asylansøgeres ejendom, idet dette kunne anses som værende diskriminerende. For at imødegå denne kritik har regeringen betonet, at den ønsker at sidestille asylansøgere med kontanthjælpsmodtagere, men dette argument er blevet kritiseret.

Ifølge det fremsatte lovforslag, er det:

»…regeringens opfattelse, at udlændinge, der har midlerne hertil, som udgangs­punkt selv skal betale for opholdet i asylcentrene og for nødvendige sund­heds­mæs­sige ydelser.«

Regeringen ønsker med andre ord at sondre mellem rige og fattige asylansøgere. Det virker dog usandsynligt, at rige asylansøgere kommer til Danmark med en »kuf­fert fuld af diamanter«, som justitsminister Søren Pind har udtrykt det. Ikke fordi rige flygtninge ikke findes, men fordi de, der har sådanne formuer, sikkert vil finde en mere bekvem måde at flygte på. De kunne for eksempel købe et europæisk pas.

I forhold til dem, der ikke har denne mulighed, har Den Europæiske Menneskerettig­hedsdomstolen flere gange fremhævet, at asylansøgere tilhører en særligt underprivilegeret og sårbar befolkningsgruppe, der har behov for særlig beskyttelse (M.S.S. v. Belgium and Greece, pr. 251). Uanset denne særlige beskyttelse så har alle asylansøgere – rig såvel som fattig – samme grundlæggende rettigheder som andre personer i Danmark, inklusiv retten til ejendom.

EMD og flygtningekrisen

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har 1. september afsagt dom vedrørende behandlingen af asylansøgere, der kan få afgørende betydning for, hvilke midler Europas lande – og særligt lande der udgør EU’s ydre grænse som Italien og Grækenland – kan tage i brug i forhold til at løse den nuværende flygtninge/migrationskrise.

Først lidt om fakta: Som følge af ”det arabiske forår” forlod tre tunesere deres hjemland i 2011 i en båd med kurs mod Italien. Under sejladsen blev de både, som de tre mænd sejlede i, opdaget af de italienske myndigheder og eskorteret til den italienske ø Lampedusa, hvorefter de tre mænd blev installeret på et ”reception centre”. Mændenes forklaringer om dette center vidner om usle forhold, hvor toilet og sovefaciliteter ikke var fysisk adskilte, mangel på vand, og hvor flere, som følge af det store antal af flygtninge, var nødt til at sove på gulvet. Kort tid efter udbrød der, som følge af en opstand blandt centrets beboere, brand i centeret. Centrets beboere måtte herefter eskorteres til en sportshal, hvorfra det lykkedes de tre mænd at flygte og tilslutte sig en demonstration blandt 1800 andre asylansøgere. Politiet greb ind og anholdte de tre mænd, hvorefter de blev fløjet til Palermo og placeret på to både i havnen. Her opholdte de sig i fire dage, før de endelig blev udvist af Italien.

For EMD gjorde de tre mænd gældende, at behandlingen i centret og på skibene var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 3, som lyder ”Ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf”. Derudover gjorde de tre mænd gældende, at Italien havde krænket EMRK artikel 5, stk. 1, der beskytter mod vilkårlig frihedsberøvelse, 5, stk. 2, hvorefter en frihedsberøvet skal underrettes om baggrunden derfor, og 5, stk. 4 om retten til domstolsprøvelse. De mente ydermere, at EMRK artikel 13, vedrørende effektive retsmidler var krænket ved, at de tre mænd ikke hade haft nogen mulighed for at indbringe anholdelserne og detentionsanbringelserne for en domstol.

Afslutningsvist mente de tre mænd, at de havde været udsat for “kollektiv udvidelse” (”collective expulsion”), som er en krænkelse af tillægsprotokol 4, artikel 4.

Hvad angår EMRK artikel 5, stk. 1 argumenterede EMD for, at fordi de tre mænd havde været under konstant overvågning fra politiet, og fordi det ikke havde været muligt for dem at få kontakt til omverdenen, så kunne artikel 5 finde anvendelse. Herefter måtte det afgøres, om artikel 5, stk. 1 var blevet krænket gennem den behandling de tre mænd havde været udsat for. EMD angav, at det er tilladt for myndighederne at begrænse flygtninges frihed i forbindelse med immigrationskontrol, men at en sådan begrænsning skal have hjemmel i national ret. EMD kom herefter frem til, at der ikke i italiensk ret er hjemmel til at anbringe flygtninge i centre á la det center, som de tre mænd var blev anbragt i. EMD inddrog herefter en aftale mellem Tunesien og Italien, som for så vidt giver mulighed for en sådan type anbringelse. Men da det ikke var blevet offentliggjort i Tunesien, at Italien havde lov til at anbringe tunesiske flygtninge på denne måde, og da det ikke på nogen anden måde kunne forudses af de tre mænd, at de ville blive anbragt i et sådant center, valgte EMD at statuere krænkelse af EMRK artikel 5, stk. 1.

Herefter afgjorde EMD kort, at de meddelelser, som de italienske myndigheder havde givet de tre mænd om baggrunden for deres anholdelser og tilbageholdelser, som oven i købet var mangelfulde, ikke blev givet, før de tre mænd blev udvist til Tunesien. De kunne således ikke tjene til opfyldelse af kravet i EMRK artikel 5, stk. 2. Herefter statuerede EMD krænkelse af denne artikel. Da de tre mænd aldrig var blevet gjort bekendt med grunden til deres anholdelse, kunne de ikke klage over denne, hvorfor EMD også statuerede krænkelse af artikel 5, stk. 4.

Hvad angår artikel 3, så konkluderede EMD, at man på trods af den humanitære krisesituation, som Italien var i på tidspunktet for anbringelserne af de tre mænd, ikke kunne undtages fra opfyldelse af kravene i artikel 3. Med udgangspunkt i flere rapporter om forholdene i centret afgjorde EMD, at forholdene på centret krænkede klagernes menneskelige værdighed og dermed havde været i strid med artikel 3 (det samme har EMD tidligere statueret i forhold til Grækenland). Det samme gjorde sig dog ikke gældende ift. anbringelsen på bådene i havnen i Palermo.

Ift. tillægsprotokol 4, artikel 4, slog EMD fast, at der pga. manglende stillingtagen til den enkeltes situation – hvilket underbyggedes af, at der ikke var blevet foretaget individuelle samtaler med flygtningene samt, at ordlyden af afgørelserne ikke inddrog individuelle overvejelser – var tale om en krænkelse af denne bestemmelse. Slutteligt fastslog EMD, at artikel 13 i forbindelse med artikel 3 og 4 var blevet krænket, da det ikke havde været muligt for de tre mænd at klage over forholdende i centret, samt fordi en klage over deres udvisning til Tunesien ikke havde opsættende virkning og dermed ikke udgjorde et effektivt retsmiddel.

Dommen viser, at selvom flere europæiske lande står i en situation, der må betegnes som en national krise af undtagelsestilstandslignende karakter, lader EMD ikke medlemsstaterne slippe ved eksempelvis at indfortolke en væsentlig større skønsmargin i sager som disse. Det får også betydning for lande som eks. Danmark, der ikke på samme måde oplever et pres, fordi EMD har afgjort, at man ikke automatisk – som ellers var meningen – kan tilbagesende asylansøgere til EU-lande som Italien og Grækenland uden garantier for asylansøgernes tilstrækkelige behandling. EMRK får dermed betydning oven i – og i nogle tilfælde i modstrid med – de øvrige folke- og EU-retlige instrumenter, der gælder på området så som Flygtningekonventionen og Dublin-forordningen.  Det gør det langt sværere, mere tidskrævende og dyrere at håndtere situationen for særligt udsatte lande. Spørgsmålet er, om det på et tidspunkt vil få nogle lande til at tage det drastiske skridt helt at fravige visse af bestemmelserne i EMRK, på samme måde som nogle EU-lande truer med at forlade Schengen aftalen, og nogle politikere kræver Flygtningekonventionen genforhandlet. Det kan i givet fald ske med henvisning til artikel 15, der fastslår, at i tilfælde af ”offentlig faretilstand, der truer nationens eksistens, kan enhver af de høje kontraherende parter i det omfang, det er strengt påkrævet af situationen træffe forholdsregler, der gør indgreb i dens forpligtelser ifølge denne Konvention, forudsat, at sådanne forholdsregler ikke er uforenelige med dens andre forpligtelser ifølge folkeretten” (dog kan man ikke fravige eks. EMRK artikel 3). I sidste ende ville det være EMD, der skal tage stilling til lovligheden af et sådant skridt (og det ville slet ikke kunne komme på tale for Danmark i den nuværende situation), men det er muligvis ikke så utænkeligt et scenario som førhen. Den nuværende flygtninge og migrationskrise er således ikke blot en humanitær tragedie for de mange hundredetusinder på flugt eller på søgen efter et bedre liv, et politisk og økonomisk pres på modtagerlandene, men på sigt måske også en udfordring for holdbarheden af det europæiske menneskerettighedssystem.