Trump og “Russiagate”, Del 1. Impeachment

(NB: Dette indlæg hører til i kategorien ”longreads)

Den igangværende Ruslandsundersøgelse og præsident Trumps aparte opførsel gør, at det ikke længere er helt ude i skoven at tro, at det på et tidspunkt kan blive aktuelt at diskutere, om Trump bør afsættes som præsident. Vi er der ikke endnu, men det kan altså ikke udelukkes, at det er der, vi ender.

Jeg har derfor brugt lidt af den danske ”sommer” på at nørde rundt i nogle af de begreber og ”retlige figurer”, der er relevante for at forstå, hvad der egentlig foregår i ”the swamp” i disse tider og hvad fremtiden måske vil bringe.

Formålet med dette indlæg er at redegøre for processen for ”impeachment”. Hvis tiden tillader det, vil jeg i senere indlæg komme ind på, hvad der ligger i begrebet ”obstruction of justice” og om der er grænser for præsidentens beføjelse til at benåde.

Jeg var for et par uger siden så heldig, at mit favoritsite om ”law and everything American” – amerikanske lawfareblog.com – reklamerede for en bog om netop impeachment. Der er tale om Charles L. Blacks korte og læsevenlige bog fra 1974 med titlen ”Impeachment: A Handbook” (Yale University Press). Jeg kan klart anbefale at købe bogen, men lawfareblog har indgået en aftale med forlaget, der giver dem ret til at trykke bogen gratis på bloggen. Se mere her. Lawfareblog.org har også en masse indlæg om impeachment, se her.

Først en smule baggrund.

Som det formentlig vil være velkendt for de fleste læsere af denne blog, så konkluderede et enigt amerikanske efterretningsvæsen i januar 2017, at Rusland blandede sig i den amerikanske præsidentvalg med det formål at bistå Donald Trump i hans tvekamp med ”Crooked” Hillary Clinton (konklusionerne er tilgængelig via dette link). FBI har i lang tid været i gang med at undersøge omstændighederne omkring Ruslands indblanding i valget, og i maj 2017 besluttede præsident Trump så pludselig at fyre FBIs direktør James Comey. Trump udtalte et par dage senere, at Comey blev fyret pga. hans håndtering af Ruslandsundersøgelsen. Trumps fyring af Comey blev udsat for voldsom kritik og kort tid efter besluttede vice-justitsminister Rob Rosenstein at udpege den tidligere direktør for FBI Robert (Bob) Mueller som ”special counsel” for Ruslandsundersøgelsen (Muellers officielle mandat er tilgængelig her). I praksis er Mueller altså den ledende efterforsker i sagen. Årsagen til, at det var Rosenstein, der udpegede Mueller er, at justitsminister Jeff Sessions har trukket sig fra Ruslandsundersøgelsen. Rosenstein er derfor den ledende embedsmand i Justitsministeriet i forhold til undersøgelsen.

Der har i de seneste uger været forlydende om, at Trump overvejer at fyre Mueller. Det er dog værd at hæfte sig ved, at det ikke formelt set er muligt, da det som berørt er Rosenstein – og ikke Trump – der har udpeget Mueller. Men Trump kan naturligvis beordre Rosenstein til at fjerne Mueller. Der er dog ingen garanti for, at Rosenstein vil følge en sådan ordre og det er nok mest sandsynligt, at Rosenstein vil nægte og i stedet sige op. Trump vil så være nødsaget til at beordre den person, der vil være den ledende embedsmand i ministeriet efter Rosensteins opsigelse om at fjerne Mueller. Sådan vil det fortsætte indtil Trump kan finde en person, der vil være villig til at fyre Mueller. Det var en sådan situation, der udspillede under den såkaldte ”Saturday Night Massacre”, da Præsident Richard Nixon i oktober 1973 febrilsk prøvede at få effektueret en fyring af Archibald Cox, der var blevet udpeget af justitsminister Richardson som ”special prosecutor” for at undersøge omstændighederne omkring det famøse indbrud i Watergate i 1972. Nixon beordrede Richardson at fyre Cox, men Richardson nægtede og sagde op. Nixon beordrede dernæst vicejustitsminister Ruckelshaus om at fyre Cox, men også han nægtede og sagde sin stilling op. Det endte i stedet med, at det var Richard Bork, der som fungerede chef for Justitsministeriet fyrede Cox.

(Lidt bonusinformation for de nørdede: Bork blev senere dommer i en amerikansk appelret og i 1987 indstillede præsident Ronald Reagan ham som ny højesteretsdommer som afløser for Lewis Powell, der trak sig tilbage. Borks udnævnelse blev imidlertid blokeret i Senatet og Powells ledige sæde gik i stedet til Anthony Kennedy, der blev en magtfuld ”swing vote” i højesteret – til stor frustration for mange konservative republikanere. Det er sandsynligt, at amerikansk højesteretspraksis ville have set meget anderledes ud, hvis den stærkt konservative (”originalist”) Bork var blevet bekræftet.)

Så nåede vi omsider til emnet for dagens blog: ”Impeachment”.

Der findes ikke umiddelbart nogen direkte passende danske oversættelse af ”impeachment”, og det tætteste vi kommer er ifølge Gyldendals Store Danske: ”anklage” (se her). Som juridisk begreb i USA dækker “impeachment” over sager om embedsmisbrug, der rejses over for personer i offentligt embede.

I forhold til sager mod en siddende amerikanske præsident er den mest interessante bestemmelse Artikel II, sec. 4, i den amerikanske forfatning, der lyder som følger:

The President … shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.

Præsidenten kan altså fjernes fra sit embede efter anklage om, og domfældelse for, forræderi, bestikkelse eller andre ”high crimes” og forseelser (min oversættelse).

Bestemmelserne om ”impeachment” har indtil nu kun været bragt i anvendelse over for tre amerikanske præsidenter: Andrew Johnson i 1868, Richard Nixon i 1974 og Bill Clinton i 1998-99. Johnson og Clinton blev frikendt, mens Nixon tog sin afsked inden der forelå en domfældelse.

Før vi skal se, hvilke forseelser der kan begrunde ”impeachment” skal vi se lidt på processen.

Det kræver nemlig et flertal i begge kamre i Kongressen (den amerikanske lovgiver) at afsætte en præsident. Repræsentanternes Hus – også kaldet ”Huset” – udarbejder de konkrete anklagepunkter og Senatet dømmer.

Processen i Repræsentanternes Hus

Artikel I, sec 2 (5) i den amerikanske forfatning foreskriver, at det er Repræsentanternes Hus, der har beføjelsen til at ”impeache” og altså rejse en anklage mod præsidenten. Huset består af 435 medlemmer, der er valgt i de amerikanske delstater. De konkrete anklager mod præsidenten betegnes ”articles of impeachment”, og vedtagelsen af disse ”articles” kræver blot et simpelt flertal i Huset (218 stemmer). Det vil i praksis være Husets ”Judiciary Committee”, der efterforsker og udarbejder de eventuelle ”articles of impeachment” mod præsidenten. Herefter vil det samlede Hus stemme om udvalgets indstilling og forslag til anklagepunkter.

Watergate-skandalen førte som bekendt til, at præsident Richard Nixon i 1974 trak sig som præsident, da et flertal i Husets Judiciary Committee havde anbefalet, at det samlede hus vedtog en række anklagepunkter (”articles of impeachment”) mod præsidenten.

I december 1998 besluttede et relativt snævert flertal i Huset, at Bill Clinton skulle ”impeaches” for henholdsvis mened (”perjury”) (228 stemmer mod 206) og ”obstruction of justice” (221 stemmer mod 212), der bedst kan oversættes til at forsøge at hindre en efterforskning. Anklagerne mod Clinton havde sin rod i en sag om påstået sexchikane. To andre anklagepunkter mod Clinton blev nedstemt i Huset.

Processen i Senatet

Hvis der er flertal i Repræsentanternes Hus for at bringe anklager mod / ”impeache” præsidenten, sendes sagen med de konkrete anklagepunkter / ”articles of impeachment” i forfatningen videre til Senatet, jf. Art. I, sec. 2 (6). Det 100 medlemmer store kammer sammensætter herefter et tribunal ud af dets medlemmer og i sager mod præsidenten vil processen blive ledt af præsidenten for den amerikanske højesteret. Det er Senatets opgave at tage stilling til, 1) om præsidenten har begået de handlinger, der står anført i anklagepunkterne, og 2) om handlingerne er tilstrækkeligt grove til, at de bør føre til, at præsidenten fjernes fra sit embede. Domfældelse kræver et flertal på 2/3 af senatets medlemmer, altså i praksis 67 stemmer. Det er uklart, hvad bevisbyrden er, men Charles Black Jr., argumenterer for en ”overwhelming preponderance of the evidence” standard (s. 17).

I februar 1999 frifandt et flertal i Senatet Bill Clinton for anklagerne om mened (45 stemmer mod 55) og ”obstruction of justice” (50 stemmer mod 50). Clinton slap derfor for at blive afsat som præsident.

Impeachable offenses?

Hvilke handlinger berettiger Kongressen til at fjerne præsidenten? Hvad er med andre ”impeachable offenses”?

Den relevante bestemmelse er som berørt Art. II, sec. 4, i forfatningen, der foreskriver, at præsidenten skal afsættes efter anklage og domfældelse for følgende forseelser: forræderi (”treason”), bestikkelse (”bribery”) eller andre ” high Crimes” og forseelser (”misdemeanors”).

Forræderi (”treason”) er defineret i Art. III i forfatningen: ”Treason against the United States shall consist only in levying War” against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort.” Som en ”impeachable offense” er begrebet altså begrænset til krigstid.

Bestikkelse (”bribery”) er ikke defineret i forfatningen og en vurdering af, hvad der udgør bestikkelse er altid meget konkret. Det afgørende vil umiddelbart være en subjektiv intention om ”noget-for-noget”.

Andre ”high crimes” og forseelser (”other high Crimes and Misdemeanors”) er den sidste kategori af ”impeachable offenses” og klart den vanskeligste at definere. Diskussionen i Black’s bog fra 1974 rummer imidlertid en række interessante betragtninger:

Den første er, at generel dårlig ledelse af præsidentembedet ikke er en impeachable offense. Præsidenten kan altså ikke afsættes, bare fordi han eller hun træffer ringe politiske beslutninger. Men tanke på det generelle kaos, der omgærder Trumps Hvide Hus er dette ikke en irrelevant pointe. Der skal være en eller flere konkrete handlinger eller dispositioner, som “fornuftige personer” uanset politisk ståsted vil mene har et mere eller mindre kriminelt skær eller har karakter af misbrug af præsidentembedet. ”Impeachment” kan med andre ord ikke sidestilles med et almindeligt mistillidsvotum, som vi kender det fra eksempelvis dansk ret.

Den anden væsentlige betragtning er, at det imidlertid ikke er en betingelse, at en konkret forseelse er kriminel. En præsident kan derfor også afsættes for lovlige handlinger. På samme måde som en ”impeachable offense” ikke behøver at være kriminel, så er det ikke alle kriminelle handlinger, der er ”impeachable.” Forseelsen skal være af en vis alvor.

Black konkluderer følgende om de handlinger, der er ”impeachable” som ”other high Crimes and Misdemeanors”:

They are offenses (1) which are extremely serious, (2) which in some way corrupt or subvert the political and governmental process, and (3) which are plainly wrong in themselves to a person of honor, or to a good citizen, regardless of words on the statute books (s. 37).

I think we can say that ”high Crimes and Misdemeanors” in the constitutional sense, ought to be held to be those offenses which are rather obviously wrong, whether or not ”criminal”, and which so seriously threaten the order of political society as to make pestilent and dangerous the continuance in power of their perpetrator. The fact that such an act is also criminal helps, even if it is not essential …(s. 39)

Har Trump gjort sig skyldig i handlinger, der berettiger at han ”impeaches”? Bør Kongressen overveje at tage det drastiske skridt at fjerne ham fra embedet?

Det korte svar er naturligvis, at det afhænger af, om Kongressen mener, at Trump har begået en ”impeachable offense”. Og det mener Kongressen tydeligvis endnu ikke. Der er ingen automatik i det her, og vi kommer ikke uden om, at vurderingen i høj grad (primært) er politisk.

Blacks bog fra 1974 lægger op til, at der skal relativt meget til, før en præsident kan ”impeaches”. Det giver god mening al den stund, at præsidenten jo er valgt af folket og sidder på et folkeligt mandat. Det er et monumentalt træk at fjerne en siddende præsident, og det vil med sikkerhed kaste USA ud i en større politisk krise.

Det hører dog også med til historien, at Bill Clinton blev ”impeached” for handlinger, der må anses for at høre til i den mindre alvorlige ende af skalaen. Der sidder i øvrigt i dag fortsat en række republikanske senatorer, der i 1999 stemte for at afsætte Clinton for de handlinger, han havde begået. Det gælder bl.a. John McCain, Mitch McConnell og Orrin Hatch.

Et af de eksempler Black giver på forseelser, der efter omstændighederne kan berettige en ”impeachment” springer i øjnene i forhold til Trump. Det drejer sig om ”improper campaign tactics.” Og jeg citerer her fra s. 45:

”There must come a point at which the deliberate harassment of political opponents – the bugging of their offices, the circulation of known lies about them, the attribution to them of statements they never made, and so forth – takes on the character of deliberate and knowing wrong, as highly corruptive of the political process as is the actual bribery of voters.”

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Ender Trump med at blive ”impeached” og måske afsat?

Et forsigtigt bud fra min side:

Hvis Trump gør alvor af sine trusler om at fyre Mueller, så vil det være så oplagt for enhver ”person of honor”, at han forsøger at lægge hindringer i vejen for Ruslandsundersøgelsen, at Repræsentanternes Hus bør gøre noget for at standse ham. Og så kan indledningen af en ”impeachment” proces for at afsætte Trump være en reel mulighed. Efter min mening helt og aldeles berettiget.

Hvis man – som Bill Clinton – kan blive ”impeached” for at lyve og forsøge at hindre en efterforskning om sexchikane, så bør man også kunne blive det for at forsøge at hindre en efterforskning om en fremmed stats indblanding i et amerikansk præsidentvalg, der meget vel kan afsløre kompromitterende forhold om præsidentens stab.

Den magtfulde republikanske senator Lindsey Graham udtalte i sidste uge, at ”any effort to go after Mueller could be the beginning of the end of the Trump presidency unless Mueller did something wrong,” (se her)

 

Det er også muligt, at Trump og/ eller nogle af hans nærmeste har begået ”impeachable offenses” under præsidentvalgkampen, eventuelt ved at samarbejde med russerne. Det er det, som Mueller er i gang med at undersøge, så vi må afvente hans konklusioner for at kunne vurdere, om det er tilfældet.

NB: Der havde sneget sig en fejl ind i den første version af dette indlæg, da jeg desværre havde forvekslet præsidenterne Andrew Jackson og Andrew Johnson. Det er nu rettet. 

Boganmeldelse: Charlie Savage om national sikkerhed, jura og magtbalancen i USA

Charlie Savage. Power Wars: Inside Obama’s Post-9/11 Presidency (Little, Brown and Company, 2015)

Charlie Savage er New York Times’ Pulitzer-prisvindende “national security and legal reporter”, og en af de personer i USA, der har fingeren mest på pulsen, når det kommer til spørgsmål om national sikkerhedspolitik- og lovgivning. Som journalist og forfatter har Savage fulgt området tæt i post-9/11 årene, og med sit særdeles veludbyggede kildenetværk i Washington D.C. og omegn, er han altid garant for spændende og velinformerede historier, som læses bredt, ofte også af de centrale aktører i amerikansk politik, som Savage skriver om.

Gennem mere end et årti har Savage været den primære pennefører på historien om, hvordan George W. Bush og Barack Obama – og nu også Donald Trump – har håndteret centrale nationale sikkerhedsspørgsmål, og hvordan magtbalancen mellem Det Hvide Hus, Kongressen og de amerikanske domstole har forrykket sig siden angrebene den 11. september 2001. Med bogen ”Power Wars” følger Savage op på sin tidligere bog, der fortæller historien om, hvordan Bush-administrationen udviklede det, som Savage kalder ”The Imperial Presidency”. Altså – kort og godt – hvordan Bush-administrationen, særligt på sikkerhedsområdet, fik centraliseret magten omkring præsidenten og Det Hvide Hus. I ”Power Wars” fortæller Savage historien om, hvordan Obama og hans nærmeste rådgivere håndterede at overtage roret efter Bush – i lyset af de mange kontroversielle politikker, som man arvede bl.a. på sikkerhedsområdet.

I bogen gennemgår Savage i rig detalje, hvordan en lang række sikkerhedspolitiske spørgsmål blev håndteret af Obama-administrationen. Det gælder spørgsmål som, hvordan man skulle håndtere de fanger, der sad tilbage på Guantanamo-basen i Cuba, hvad man skulle stille op med det overvågnings- og dataindsamlings set-up, som var blevet udviklet i Bush-årene, og hvordan man skulle forholde sig til det droneprogram, som var etableret under Bush.

Udover at håndtere disse ”arvede” politikker, skulle den nye administration også finde ud af, hvilket ben den ville stå på – såvel politisk som juridisk – når der skulle tages stilling til nye udfordringer. Det gjaldt spørgsmål som, om man skulle slå til eller ej mod Osama Bin Ladens skjulested i Pakistan, om man skulle gå i aktion mod Gaddafi-regimet i Libyen, og om man skulle bruge væbnet magt mod Islamisk Stat i Syrien og Irak. Det er de interne debatter, som blev ført blandt Obama-administrationens topjurister og politiske rådgivere, som Savage gør sine læsere klogere på i ”Power Wars” – og det er netop de interne sværdslag, som gør bogen til et særdeles interessant bekendtskab.

Igennem bogen gør Savage sig tanker om stort og småt i de mange forløb han beskriver, men hans centrale tese kan koges ned til to tæt forbundne hovedpointer: For det første var Obama ”the most lawyerly of American presidents” og hans administration var en yderst ”lawyerly administration”. Det betød, at præsidenten og hans rådgivere ofte havde fokus på at fikse retlige problemstillinger og problematiske processer, frem for nødvendigvis at ændre drastisk på den politik, som man havde arvet fra Bush. Og den pointe fører Savage videre til hans anden primære observation:

Da Obama blev valgt, blev han det bl.a. på et løfte om at gøre op med Bush-administrationens tilgang til national sikkerhed – og i særdeleshed dennes konstitutionelle enegang. Obama ville lukke Guantanamo, stoppe tortur, gøre op med Bushs overvågningsprogram mv. Problemet var bare, at Obamas kritik af Bush ofte gik på to ben: nogle gange handlede hans kritik om moral og frihedsidealer, mens den andre gange handlede om retlige betænkeligheder. For at imødegå førstnævnte måtte man droppe den førte politik (bl.a. Guantanamo og tortur) – og disse initiativer blev fejret af mange af Obamas støtter, selv om det bl.a. aldrig helt lykkedes at lukke Guantanamo. Men for at imødegå sidstnævnte (særligt overvågning – men også droner) kunne man ofte fastholde den førte politik og blot fikse det bagvedliggende retlige set-up. Og sådanne løsninger var Obamas støtter sjældent tilfredse med. Dermed fik Obama ofte skubbet sin sikkerhedspolitiske base fra sig, samtidig med at hans sikkerhedspolitiske modstandere forblev utilfredse. Det er denne dobbelthed, som Savage mener, definerer Obamas nationale sikkerhedspolitik. Han ændrede mange af Bush-æraens politikker, men beholdt næsten lige så mange – dog med et helt andet øje for, at det retlige og processuelle set-up skulle være i orden.

Med ”Power Wars” har Savage begået den mest gennemgribende fortælling om Obama-administrationens (retlige) nationale sikkerhedspolitik til dato – og den vil næppe blive overgået. Bogen fylder 771 sider (i Kindle-version), og den er smækfyldt med interessante historier, anekdoter og insider-perspektiver. Bogen er både engagerende, informativ og velskrevet – men. Og der er et væsentligt men. På trods af Savages unikke indblik og evne til at skrive levende, lider bogen under sin egen vægt. Savage har ønsket at skrive H-I-S-T-O-R-I-E-N om Obama-administrationens tilgang til national sikkerhedspolitik- og lovgivning, men han har glemt at agere redaktør for sine læsere, og fortælle hvad der er virkelig vigtigt, og hvad der er knapt så vigtigt. Der er simpelthen for meget materiale med i bogen, og det er ofte uklart, om vi er inde i noget helt centralt, eller i et mindre kuriosum eller perspektiv, der mest er med for fuldstændighedens skyld. Og det er trættende, når man skal igennem 771 sider.

Efter at have læst bogen, står jeg også som læser tilbage med et vigtigt spørgsmål, som Savage egentlig hverken stiller eller besvarer, men som hans bog lægger klart op til det: var juristerne i Obama-administrationen centrale spillere, som påvirkede den førte politik i en mere holdbar retlig retning, eller var de blot til for – så elegant som muligt – at bøje juraen i den retning som Obama og hans politiske rådgivere ønskede? Savage besvarer som sagt ikke spørgsmålet direkte i sin bog (selv om han i en podcast har forklaret, at han mener, at juristerne faktisk havde en stor betydning for den førte politik). Han peger dog i sin bog på en række processer, der tyder på, at Obama og hans jurister ofte tog juraen meget alvorligt og arbejdede hårdt for, at få den førte politik til at flugte med det retlige grundlag (eller alternativt – at ændre det retlige grundlag), men man var heller ikke blege for at være endog særdeles kreative, når det blev for besværligt at føre den politik, som man ønskede, med udgangspunkt i en loyal fortolkning af lovgivningen. Så svaret må rimeligvis være: både-og.

Alt i alt er Savages bog særdeles velskrevet, velresearchet og udgør sandsynligvis den bedste gennemgang af emnet, som man kommer til at opleve. Derfor er bogen også vældig interessant – men mest for den allerede vældigt interesserede læser. Har man derfor en stor interesse for national sikkerhedspolitik- og lovgivning, for amerikansk politik og historie, eller for de interne dynamikker i den amerikanske centraladministration, er bogen noget nær et must. For alle andre er den dog nok for lang, for detaljeret og for indforstået til rigtig at være læseværdig.

Niende Circuit’s afgørelse i State of Washington v. Donald J. Trump

I går – torsdag den 9. februar 2017 – afsagde appelretten for the Ninth Circuit sin appelafgørelse i den verserende sag om lovligheden af Præsident Trump’s præsidentielle ordre/ dekret (”Executive Order) nr. 13769 ”Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States” af 27. januar 2017. Afgørelsen er tilgængelig her (se øverste link) og den præsidentielle ordre her.

Som det vist er bekendt for de fleste efterhånden, så indeholdt Trump’s kontroversielle ordre bl.a. følgende tre elementer:

  1. en midlertidig suspendering i 90 dage for indrejse af personer fra syv konkrete lande (Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen)
  2. en midlertidig suspendering i 120 dage af USA’s indrejseprogram for flygtninge (der inkluderes en passus om, at der efterfølgende skal gives fortrinsret til personer, der baserer deres ansøgning om beskyttelse på religiøs forfølgelse, og som udgør en religiøs minoritet i deres hjemlande), og
  3. en tidsubestemt suspendering af indrejse for alle syriske flygtninge

Ordren foreskriver også, at der kan gøres konkrete individuelle undtagelser, hvis det er i ”the nations interest”.

Den 30. januar 2017 indbragte delstaten Washington Trump’s præsidentielle ordre for the District Court for the Western District of Washington (en førsteinstans domstol i det føderale domstolssystem) med påstand om, at ordren strider med den amerikanske forfatning, og at retten som et art foreløbigt retsmiddel (”restraining order”) skulle finde, at orden ikke kan håndhæves. Washington gjorde i forhold til det sidstnævnte gældende, at ordren påfører dets offentlige universiteter skade, fordi den rammer såvel undervisning og forskning som universitetsansatte og studerende.

Den 3. februar 2017 gav den enlige dommer i District Court’en – den nu verdensberømte James Robart – delstaten Washington medhold og udstedte en restraining order, der de facto ophævede Trump’s ordre, hvorefter udlændinge fra de pågældende stater atter kunne indrejse i USA. Robarts afgørelsen kan findes her:

Den amerikanske regering appellerede Robarts afgørelse til appelretten for the Ninth Circuit og bad retten om at ændre beslutningen om at udstede det foreløbige retsmiddel, så Trumps ordre og indrejseforbud igen kunne træde i kraft. Det er appelrettens afgørelse, der kom i går.

Til præsident Trumps store fortrydelse (han er godt nok en dårlig taber) afviste de tre dommere i appelretten regerings appel, og det betyder i praksis, at hans kontroversielle ordre fortsat er uden effekt. Det må nu forventes, at sagen inden for meget kort tid ender for den amerikanske højesteret, der som bekendt kun har otte dommere. Trump har udpeget Neil Gorsuch (en konservativ originalist som Scalia) som en mulig kommende niende dommer, men han er endnu ikke blevet bekræftet af Senatet.

Med tanke på, at en omgørelse af en afgørelse fra en lavere instans kræver flertal og derfor fem stemmer i højesteret har denne blogger virkelig (som i VIRKELIG) svært ved at se, at Trump kan vinde i højesteret. Der er fire ”liberale” dommere (Breyer, Ginsburg, Sotomayor og Kagan) og de er næppe imponerede af Trump-regeringens begrundelse. Det samme vil Kennedy formentlig ej heller være og det er også muligt, at Roberts for en sjælden gangs skyld her vil stemme med de ”liberale”. Der kan altså meget vel være lagt op til en reel afklapsning (jeg glæder mig allerede til Trumps ”nederlags-tweets”.)

Selvom appelrettens afgørelse i Washington v. Trump som berørt kun vedrører spørgsmålet om foreløbige retsmidler og ikke sagens meritter er der alligevel et par elementer, der er værd at hæfte sig ved.

Den første observation vedrører regeringens ret vilde påstande om præsidentens beføjelser og domstolenes (påståede manglende) kompetence til at påse legaliteten af disse beføjelser. Og hvis sagen giver en indikation af, hvorledes Trump’s Hvide Hus forholder sig til den amerikanske retsstat, så har vi godt nok nogle lange år foran os.

Regeringen påstod nemlig, at præsidenten har intet mindre end ”unreviewable authority to suspend the admission of any class of aliens” (se s. 13). Uanset om præsidentens beslutninger i forhold til immigration strider med indholdet af den amerikanske forfatning, så skulle domstolene ifølge regeringen ikke have nogen beføjelse til at prøve lovligheden af beslutningerne. Det er mildest talt noget af en påstand (nogle ville sågar kalde det ’crazy banana’), og jeg tror med fordel, at regeringen kan overveje, om det er umagen værd at forsøge sig med det samme argument i højesteret. Det er sjældent, at dommere bliver vildt imponerede af påstande om, at de slet ikke skal blande sig i beslutninger, der griber ind i individer på amerikansk territoriums retsforhold.

Jeg er med på, at præsident Trump og hans allernærmeste rådgivere tydeligvis har ret svært ved at forstå, hvad magtens tredeling er for noget, men man skulle tro, at hans jurister havde en fornemmelse af det. Appelretten afviser da også påstanden ret kategorisk:

“There is no precedent to support this claimed unreviewability, which runs contrary to the fundamental structure of our constitutional democracy” (s. 16).

Det hører med til historien, at retten flere steder nuancerer afvisningen af regeringens argument ved at skrive, at den skam anerkender, at domstolene traditionelt tillader de politiske instanser, såsom den udøvende magt, en vis skønsmargin i forhold til spørgsmål om immigration og national sikkerhed, se bl.a. s. 18:

“In short, although courts owe considerable deference to the President’s policy determinations with respect to immigration and national security, it is beyond question that the federal judiciary retains the authority to adjudicate constitutional challenges to executive action.”

For de af os, der kan huske tilbage til 00’ere og de mange fascinerende sager om Guantanamo, skønsmargin i sager om national sikkerhed og habeas corpus er der en smule deja-vú over Washington v. Trump, og appelretten henviser da også til moderne klassikere som Boumediene og Hamdi og til de lidt ældre klassikere som Ex parte Quirin og Ex parte Milligan.

Den anden observation er, at appelretten konkluderer, at den amerikanske forfatning beskytter visse grupper af udlændinge (se s. 20-23), og at Trump’s ordre ser ud til at krænke forbuddet i den femte tilføjelse til forfatningen (the fifth amendment) om at berøve individer ”life, liberty, or property, without due process of law” (se s. 19-20). Appelretten noterer sig her, at ordren ikke gav de omhandlede personer mulighed for gøre indsigelser mod indrejseforbuddet.

Den tredje observation er, at retten undlader at forholde sig til det kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt indrejseforbuddet krænker forfatningens beskyttelse af religion i den første tilføjelse (the first amendment) til forfatningen (se s. 24-26).

Der er blevet sagt og skrevet meget om det amerikanske demokratis evne til at modstå det pres, som Donald Trump udsætter det for. De kommende år vil gøre os allesammen klogere på det spørgsmål. Men indtil videre må man sige, at domstolene ihvertfald er kommet ret godt fra start og tydeligvis ikke har tænkt sig at være rene “push-overs”.

Præsidenten v. Kongressen om GITMO?

Der er langt op til et interessant forfatningsretligt omgør i USA, hvis præsident Obama gør alvor af sine overvejelser om at forsøge at lukke Guantanamo til trods for modstand i Kongressen. Se også undertegnedes analyse i dagens udgave af Information.

Som det vil være velkendt for de fleste, så har Obama i et stykke tid kæmpet en hård kamp for at indfri sit løfte om at lukke fangelejren på Guantanamo (GITMO). Og da hans anden og sidste periode løber ud næste år er det ved at være sidste udkald. Det er ikke alle af de resterende 122 fanger, som amerikanerne kan eller vil løslade, og Obama vil derfor gerne overføre et antal fanger til fængsler i USA. Kongressen modarbejder ham imidlertid. Forfatningen foreskriver, at Kongressen bevilger penge til præsidentens krige, og Kongressen har i flere år indføjet i dele af de årlige forsvarsbevillinger, at Obama ikke må bruge penge på at overføre fanger fra Guantanamo til amerikanske fængsler.

I oktober forsøgte Obama at øge presset på Kongressen ved at nedlægge veto mod udkastet til loven om forsvarsbevilling for 2016, der – som vanligt – begrænsede hans mulighed for at lukke fangelejren, men det slog fejl, da Senatet i tirsdag vedtog loven med et så stort flertal (91-3), at præsidenten ikke længere kan forhindre loven i at træde i kraft.

Hvis Obama vil holde sit løfte er der derfor reelt nu kun en mulighed tilbage: Han må tage et forfatningsmæssigt opgør med den amerikanske lovgiver. Han må gøre gældende, at hans forfatningsbaserede kompetence til at føre USA’s krige betyder, at han selv kan bestemme, om han må overføre fangerne til USA. Han må med andre argumentere for, at Kongressens forfatningsbaserede kompetence til at bevilge penge ikke begrænser hans muligheder for at overføre fangerne til USA.

Hvis det er sådan, det ender, så vil det være paradoksalt, fordi Obama kritiserede sin forgænger, George W. Bush, for netop dennes udvidede fortolkning af præsidentembedets forfatningsmæssige beføjelser. Bush mente, at han som øverstbefalende for de amerikanske styrker kun i begrænset omfang var bundet af Kongressens lovgivning i forhold til den måde, han førte krigen mod terror på. I modsætning til sin forgænger har Obama gjort en stor dyd ud af at inddrage Kongressen i den måde, som USA bekæmper terrorisme på, og det vil derfor også forekomme en smule paradoksalt, hvis det nu pludselig er hans jurister, der skal til at stå nede i de amerikanske retssale og påstå, at præsidenten ikke altid er bundet af al den lovgivning, der udgår fra Kongressen.