Folkerets-nørderier: Den Internationale Lovkommissions 2016 rapport frisk fra trykken!

Et af de mere arkaiske FN organer (og ja, der er hård konkurrence!) er Den Internationale Lovkommission (ILC), hvortil medlemsstaterne hvert femte år vælger 36 folkeretseksperter, der har til opgave at ”kodificere og progressivt udvikle” folkeretten.

De centrale folkeretskilder er, som det vil være mange læsere bekendt, traktater og folkeretlig sædvane. Særligt for så vidt angår sidstnævnte er det vanskeligt – og kontroversielt – at fastlægge disses præcise indhold. Hvad er statspraksis på givent felt? Hvornår er den praksis udtryk for, at staterne føler sig bundet til at handle, som de gør? Og kan man ud over at nedskrive (“kodificere”) disse sædvaner i konventioner, måske tilføje hist og her (“progressivt udvikle”) regelsættene?

ILCs funktion er gennem arbejdet med udvalgte emner at præsentere FNs medlemsstater, samlet i FN Generalforsamlingens 6. udvalg (folkeret), for sådanne udkast til nye regelsæt. Håbet er, at staterne synes så godt om udkastene, at de gennem diplomatiske forhandlinger efterfølgende kan enes om nye konventioner. Og at staterne dermed har klarere og mere opdaterede folkeretlige regler at indrette sig efter. Kort sagt handler det om at styrke den internationale retsorden.

ILC har tidligere stået fadder til centrale folkeretskonventioner som wienerkonventionen om traktatretten, diplomatiske og konsulære forbindelser, principperne for statsansvar, statssuccession, adgang til beskyttelse af egne borgere i udlandet, internationale organisationers ansvar, den internationale strafferet, osv.

Nu er ILCs seneste rapport på gaden i form af en advanced report. Der er tale om en moppedreng på over 500 sider og i en tid, hvor de fleste papirer over to sider sendes retur med ønske om ”det ikke kan strammes lidt op?”, er det sin sag bare at åbne ILC rapporten.

Heldigvis kan der også her spotlæses. For folkeretsnørderne hermed et par forslag:

Kapitel XI om strafferetlig immunitet for statsrepræsentanter er ikke uden praktisk og politisk interesse. Udgangspunktet er, at alle statsrepræsentanter er immune for retsforfølgelse ved andre landes domstole for officielle handlinger. Tanken er, at den ene stats domstole ikke skal dømme en anden stat ud fra princippet om staternes suveræne lighed. Altså eksempelvis skal en svensk byretsdommer  ikke på grundlag af den svenske straffelov kunne sende en en dansk departementschef i fængsel for at have gennemført dansk politik på et givent område. Der er en række generelle undtagelser til princippet om statsimmunitet inden for det civilretlige område, herunder læren om, at statsorganer, der agerer som kommercielle aktører, ikke kan påberåbe sig statsimmunitet. Men hvordan med strafferetten? Den klassiske sag er Pinochet sagen ved de britiske domstole, hvor spørgsmålet var om statsimmunitet omfattede den tortur som Pinochet angiveligt var ansvarlig for mod politiske modstandere i Chile i 1970’erne. Er tortur en ”statshandling”? Gælder der i bekræftende fald en undtagelse for sådanne særlige overgreb fordi vi i det internationale samfund jo har besluttet, at tortur og lignende forbrydelser (krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab) skal retsforfølges, og vi endda har etableret ICC for at gøre dette? Stemmer statspraksis i dag overens med, hvordan reglerne bør være eller er der brug for progressiv udvikling af folkeretten på dette felt? ILC har bakset med dette emne i en årrække. Efter det russiske medlems noget konservative tilgang, da han varetog funktionen som “rapportør” (ansvarlig for at drafte udkast til ILC kollegaerne), har det spanske medlem taget over som rapportør med en noget mere kreativ tilgang.

Så er der ”Beskyttelse af miljøet i væbnet konflikt” (kap. X) hvor det svenske (nordiske) medlem af ILC, Marie Jarcobsson har søgt at beskrive gældende principper for miljøbeskyttelse under alle faser af væbnet konflikt. Emnet er relativ nyt i en ILC sammenhæng, og ser på samspillet mellem to retsområder – miljø og humanitær folkeret –  der ikke traditionelt  behandles sammen.

Et mere teoretisk emne findes i kapitel V om ”Creation of Custom”, hvor rapporten ikke er et udkast til en konvention, men et studie, der altså hvordan dannes folkeretlige sædvaneregler. Her har det britiske ILC medlem, Michael Wood, udarbejdet et sæt konklusioner, der med detaljerede kommentarer udgør et meget nyttig bidrag til den noget tågede opskrift på folkeretlige sædvaner som sammensat af statspraksis og opinio juris. Finurlige temaer som regional sædvane, vedvarende protest (”persistent objector”) og internationale organisationers rolle i dannelsen af sædvaner beskrives her. Virker det hele noget abstrakt, kan læseren tænke på, at sædvaneretten på eksempelvis det havretlige område kan betyde forskellen på størrelsen på Kongerigets territorium og udvindingsrettigheder – og dermed om vi skal pensioneres, når vi er 71 eller 74!

 

Og sådan kan man, hvis man orker, dykke ned i de 12 substanskapitler og blive klogere på nogle væsentlige folkeretlige emner. ILC rapporten drøftes i 6. udvalg i slutningen af oktober. Ligesom sidste år vil Danmark være stærkt repræsenteret ved Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste og den danske FN mission i New York og vil i samspil med de andre nordiske lande give sit input til den langsommelige, omstændelige, komplicerede – og meget vigtige – udvikling af folkeretten!

 

Seminar om EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder

Den 10/10-2016 afholder Institut for Menneskerettigheder et interessant seminar, der belyser en række af de centrale spørgsmål og udfordringer, der er opstået i kølvandet på, at EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder ved Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 blev juridisk bindende på traktatniveau. Der vil være oplæg af bl.a. den danske dommer ved EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, og tidligere Højesteretsdommer Torben Melchior.

Nærmere info og tilmelding her:

Trylleri i Den Røde Bygning

En af overraskelserne i går i det store Omfordelingscirkus, som den årlige finanslov jo dybest set er, er idéen om at sætte salærerne til beskikkede forsvarsadvokater og advokater beskikket i medfør af en fri proces bevilling ned. Man har regnet sig frem til at kunne spare godt 15 mio. kr. på den konto og begrunder i finanslovsforslaget den mærkværdige manøvre med, at de vejledende (ja, vejledende takster) for domstolenes salærfastsættelse har udviklet sig mere end den almindelige prisudvikling i samfundet. Takster, som i øvrigt har været genstand for forhandling imellem advokaterne og domstolene år efter år efter år…..

Nu ved ingen (bortset fra tryllekunstnerne i Den Røde Bygning) hvor mange år deres  regnestykke går tilbage i tiden. Men går man fx bare 20 år tilbage vil man kunne se, at der på dette område har været et stor efterslæb, som man delvist har forsøgt at indhente i de senere år, så derfor er det vanskeligt at forstå det regnestykke, som finanslovsforslaget bygger på.

Og så er det værd at understrege, at en timetakst på 1.700 kr. altså ikke er lig med forsvarsadvokatens timeløn. Af det takstmæssige beløb skal bl.a. afholdes udgifter til kontorets drift, herunder husleje og aflønning af personale, ligesom advokaten har pligt til at tegne ansvarsforsikring, gennemføre obligatorisk efteruddannelse etc. Og bliver man dømt i en straffesag skal man i øvrigt selv betale sin forsvarers honorar. Statskassen lægger bare ud og inddriver efterfølgende pengene hos den dømte (hvis man kan).

Denne del af finanslovsforslaget er en misforståelse og finder forhåbentlig ikke vej igennem Folketinget. Det indeholder en risiko for at gøre hvervet som beskikket advokat i straffesager og civile sager for et lavstatusområde til skade for u- eller mindrebemidlede borgere. Det kan man i et retssamfund ikke være tjent med. Det er en ommer!

Twitter ikke medansvarlig for ISIS terror

I november 2015 blev Lloyd Fields og James Creash skudt og dræbt, mens de arbejdede for den amerikanske regering ved et polititræningscenter i Amman i Jordan. Gerningsmanden var Anwar Abu Zaid, en jordansk politikaptajn. ISIS tog ansvar for mordet og tilkendegav, at Abu Zaid havde handlet i overensstemmelse med ISIS’ ideologi. Familierne til de to afdøde anlagde en erstatningssag mod Twitter for at have ydet materiel støtte (material support) til ISIS i strid med amerikansk lovgivning. Det blev ikke gjort gældende, at ISIS brugte Twitter til at rekruttere Zaid eller til at planlægge og finansiere hans angreb. I stedet påstod sagsøgerne, at Twitter ved vidende at lade ISIS bruge Twitters platform til at sprede ekstremistisk propaganda, fundraise og rekruttere terrorister væsentligt havde bidraget til ISIS opblomstring og de mange angreb, inklusiv angrebet i november 2015. Sagsøgerne henviste til en række nyhedshistorier i perioden mellem 2011 og 2014, der viste, hvordan Twitter trods gentagne henvendelser intet meningsfuldt havde gjort for at standse ISIS’ brug af platformen.

Ved afgørelse af 10. august 2016 afviste dommer William Orrick fra  U.S. District Court for the Northern District of California sagen. Han fastslog, at Twitter var omfattet af sektion 230 i den amerikanske Communications Decency Act, der bestemmer, at “no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider”. Twitters service i form af at stille en platform til rådighed for Twitter-kontoer og den deraf følgende udveksling af informationer var altså ikke civilretligt ansvarspådragende. Spørgsmålet om internetudbyderes ansvar for materiale på deres platforme er vanskeligt, og der kan opstilles scenarier, hvor ansvar forekommer rimeligt – og scenarier, hvor det ikke gør. Afgørelsen fra dommer Orrick beskriver en række interessante sager fra amerikansk praksis, der viser gråzonerne og de variationer i udbyderadfærd og forskellige platformstyper, der kan føre til ansvar. Det forekommer dog, som påpeget af  Benjamin Wittes og Zoe Bedell i deres seneste Lawfare-post ”Did congress immunize twitter against lawsuits supporting isis”, problematisk helt generelt at friholde Twitter i alle tænkelige tilfælde af tredjeparts indhold på Twitter.

Danmark ratificerer tillægsprotokol til EMRK

Danmark har ratificeret protokol nr. 15 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Protokol nr. 15 er en såkaldt ændringsprotokol, som bl.a. indeholder nye regler for, hvornår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol antager klager til behandling. Formålet med protokollen er sikre Domstolens effektivitet, bl.a. ved at nedbringe det store antal af ubehandlede (pt. over 70,000) sager.

Protokol nr. 15 vil, når den engang træder i kraft, ændrer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på følgende punkter:

  • Der indsættes en reference til subsidiaritetsprincippet og princippet om skønsmargin i præamblen.
  • Fristen for at indbringe en klage til Domstolen ændres fra 6 til 4 måneder.
  • Afvisningskriteriet i artikel 35, stk. 3, litra b, ændres, således at betingelsen om, at en klage ikke kan afvises, hvis klagen ikke har været behørigt behandlet af en national domstol, fjernes.
  • Et kammer ved domstolen vil kunne oversende en sag til Storkammeret uden parternes accept.
  • Aldersgrænsen for dommere ændres, således at dommerkandidater fremover skal være under 65 år.

Protokol nr. 15 blev åbnet for undertegnelse den 24. juni 2013, og træder i kraft når alle Europarådets 47 medlemsstater har ratificeret. Danmarks ratifikation bringer det samlende antal op på 31, og det vil formentligt tage flere år før protokollen træder i kraft.

For yderligere information om protokol nr. 15 se Justitsministeriets skrivelse af 30. oktober 2013 samt Europarådets hjemmeside.

The Not So Supreme Court! – ny podcast om den amerikanske højesteret

Hvis “sommeren” føles lidt lang og nyhedsstrømmen noget trist, kan man altid finde adspredelse i gode podcasts! Et nyligt skud på stammen er en fremragende mini-podcast serie om den amerikanske højesteret med titlen More Perfect, produceret af folkene bag den prisbelønnede RadioLab.

I More Perfect-serien gås der bagom nogle af de væsentligste afgørelser fra Supreme Courts 200-årige historie med en spændende blanding af juridisk analyse, beskrivelser af sagernes politiske og etiske dilemmaer og i visse tilfælde interviews med de involverede advokater og klienter. I en tid hvor Supreme Court synes at afgøre det ene samfundskritiske spørgsmål efter det andet, er afsnittet om domstolens tidligste, famlende år særligt underholdende. Som i dag, hvor der efter dommer Scalias pludselige død i februar i år kun er 8 dommere, havde domstolen ved sin begyndelse i slutningen af 1700-tallet også et lige antal medlemmer –  6 dommere. Men det gjorde ikke så meget, for Supreme Court havde næsten ikke nogen sager og dem, de havde, handlede mest om proces, dommerne måtte rejse rundt i delstaterne for at afgøre tvister, og når dommerne endelig var samlet i Washington D.C. sad de i en kælder under Kongressens bygning og kunne ikke blive enige om særligt meget. Det tog et opgør mellem to fætre: den nytiltrådte præsident Jefferson og højesteretspræsident John Marshall (på billedet) i 1801 for, at Supreme Court indtog sin plads i det amerikanske konstitutionelle system.

Siden da har Supreme Court svinget mellem voldsom aktivisme og lidt større tilbageholdenhed, igennem New Deal-tiden, borgerrettighedskampen og også i dag er der centrale, politiske spørgsmål på dagsordenen. Lyt til More Perfect og få et lidt bedre indtryk af denne spændende institution.

200px-Chief_Justice_John_Marshall(1)

Brexit: Det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen

Den 23. juni 2016 stemte knap 52 % af den britiske befolkning nej til fortsat medlemskab af EU og sendte dermed det europæiske projekt til tælling. Siden har politikere, akademikere, embedsmænd og menigmand i hele Europa forsøgt at danne sig et overblik over de mere konkrete konsekvenser af den britiske beslutning for både UK og de øvrige EU-lande. På nuværende tidspunkt er de fleste spørgsmål stadig ubesvarede, bl.a. fordi ”Leave”-siden ikke forud for afstemningen var blevet enige om en konkret strategi for selve exit-processen, fordi Camerons varslede tilbagetræden til oktober har medført, at afgørende beslutninger om en sådan strategi er blevet udskudt, og fordi det er første gang, at art. 50 i EU-Traktaten (EUT) om en medlemsstats frivillige udtræden af EU skal bringes i anvendelse.

 

Formålet med dette indlæg er at give et kort overblik over det juridiske grundlag for udtrædelsesprocessen i EUT art. 50 og enkelte, centrale juridiske spørgsmål forbundet hermed.

 

Baggrund for bestemmelsen

 

Art. 50 blev indsat i EU-Traktaten ved Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009. Forud herfor indeholdt traktaterne ingen bestemmelser om et lands frivillige udtræden af Unionen, og der er da heller ingen fortilfælde lig den aktuelle situation i UK. Det der kommer tættest på er, da Grønland i 1985 efter en vejledende folkeafstemning valgte at træde ud af Unionen (da: EF), hvilket teknisk blev gennemført ved at begrænse traktaternes territoriale anvendelsesområde for det danske rigsfællesskab via den almindelige procedure for traktatændringer (nu: art. 48 TEU).

 

Andre muligheder for exit?

 

”Leave”-siden i UK har fremført det synspunkt, at art. 50 EUT-proceduren ikke er den eneste mulige måde, hvorpå landet kan melde sig ud af EU, idet en udtræden også kan ske på baggrund af den almindelige procedure for traktatændringer (som blev benyttet i forhold til Grønland), eller bestemmelsen i art. 54 i Wienerkonventionen om Traktatretten, der indeholder den almindelige folkeretlige regel om en stats tilbagetræden fra en traktat.

 

Som det er argumenteret andetsteds, synes ingen af disse alternative procedurer at være juridisk holdbare, da EU-retten nu (i modsætning til i 1985, da Grønland trådte ud) indeholder en bestemmelse, der specifikt regulerer proceduren for et lands udtræden, og da der i lyset af EU-Domstolens praksis de senere år ikke er juridiske holdepunkter for at argumentere for, at EU’s særegne, supranationale retsorden skulle vige for de almindelige folkeretlige regler på dette område. I øvrigt er det ikke ganske klart, hvorfor disse alternative procedurer skulle være at foretrække frem for art. 50 TEU, da udtræden efter begge (i modsætning til art. 50 TEU) forudsætter enstemmighed blandt/samtykke fra samtlige øvrige EU-lande.

 

Det er i øvrigt ikke muligt for de andre 27 EU-lande egenhændigt at smide UK ud af EU, da traktaterne alene indeholder hjemmel til midlertidigt at suspendere en medlemsstat, der groft og vedvarende overtræder Unionens grundlæggende værdier (art. 7 EUT).

 

Art. 50’s indhold

 

Bestemmelsen fastslår, at enhver medlemsstat kan beslutte at udtræde af EU i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser. Den interne forfatningsretlige procedure for beslutningen om at udtræde (regeringsbeslutninger, lovgivningstiltag, inddragelse af parlamentet og folkeafstemninger etc.) er dermed et rent nationalt (britisk) anliggende.

 

Herudover foreskriver art. 50 EUT en udtrædelsesprocedure i fire trin:

 

  1. Meddelelse til Det Europæiske Råd: Art. 50 aktiveres ved, at UK giver meddelelse om, at landet ønsker at udtræde af EU. Meddelelsen skal gives til Det Europæiske Råd, der er EU’s øverste politiske organ bestående af medlemsstaternes stats- og regeringschefer (”topmøderne”). Alene UK kan aktivere art. 50 (se lige ovenfor). De øvrige EU-lande/EU’s institutioner har ingen mulighed for at iværksætte udtrædelsesproceduren.
  2. Forhandlingsmandat til Kommissionen: Aftalen om UK’s exit skal på EU’s vegne (formentlig) forhandles på plads af Kommissionen på baggrund af (politiske) retningsliner fra Det Europæiske Råd og forhandlingsmandat fra Rådet.
  3. Selve forhandlingerne: Forhandlingerne mellem Kommissionen og UK om udtrædelsesaftalen skal følge proceduren i art. 218, stk. 3 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), der er den almindelige procedure for forhandlinger om internationale aftaler med tredjelande.
  4. Godkendelse af udtrædelsesaftalen: Udtrædelsesaftalen skal godkendes af Europa-Parlamentet (simpelt flertal) og Rådet (med kvalificeret flertal, jf. art. 238, stk. 3, litra b TEUF).

 

For så vidt angår tidshorisont bestemmer art. 50 TEU, at EU-retten ophører med at finde anvendelse på UK på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter udtrædelsesproceduren blev aktiveret (dvs. to år efter UK’s afgivelse af meddelelse om, at det ønsker at udtræde af Unionen). Bestemmelsen indeholder dog mulighed for, at Det Europæiske Råd (ved enstemmighed) og UK kan beslutte at forlænge to-års-fristen. De nuværende tilkendegivelser fra EU er, at udtrædelsesprocessen kan tage op til syv år.

 

Nærmere om udtrædelsesaftalen

 

Art. 50 TEU siger nærmest intet om det nærmere indhold af en udtrædelsesaftale. Bestemmelsen henviser alene til, at aftalen skal indeholde ”de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen” men anfører intet om, hvorvidt denne ”ramme” skal vedtages efter art. 50 TEU-proceduren eller en anden procedure. Det nærliggende spørgsmål er derfor, om udtrædelsesaftalen i tillæg til teknikaliteterne omkring en udtræden også skal indeholde bestemmelser om UK’s fremtidige relation til Unionen, eller om denne relation skal forhandles på plads ved en særskilt aftale.

 

Selv om dette spørgsmål stadig må betegnes som værende uafklaret, synes den herskende opfattelse at være, at der skal indgås en særskilt aftale om UK’s fremadrettede forhold til EU efter reglerne om indgåelse af internationale aftaler med tredjelande i art. 218 TEUF. Afhængigt af indholdet af en sådan aftale, kan spørgsmålet, om der skal forhandles en eller to aftaler på plads, have reel betydning for den tidsmæssige horisont for et Brexit. Hvor en udtrædelsesaftale efter art. 50 TEU (som nævnt ovenfor) kan vedtages med kvalificeret flertal i Rådet, skal en særskilt aftale om forholdet mellem UK og EU, der berører kompetence, der ligger hos medlemsstaterne (en såkaldt ”blandet aftale”), vedtages ved enstemmighed, og den kan først træde i kraft efter, at samtlige medlemsstater har ratificeret aftalen i overensstemmelse med deres forfatningsretlige bestemmelser – hvilket for flere landes vedkommende forudsætter folkeafstemning.

 

Kan UK vælge at ignorere EU-retlige forpligtelser forud for tidsfristens udløb?

Uanset hvornår art. 50 TEU bliver aktiveret, og hvorvidt EU og UK skal blive enige om en eller to aftaler, står det dermed klart, at et effektueret Brexit har lange udsigter. Det er derfor relevant at overveje, om UK har mulighed for på et tidligere stadium at undsige sig sine EU-retlige forpligtelser. Det kunne bl.a. tænkes at være tillokkende for britiske politikere at ignorere traktatbestemmelserne om Unionsborgerskabet og den fri personbevægelighed, der har givet anledning til kontroversiel retspraksis fra EU-Domstolen om EU-borgeres adgang til sociale ydelser og adgang til familiesammenføring med tredjelandsstatsborgere.

 

Det korte og enkle svar er, at det forfatningsretligt står UK frit for at beslutte, at landet helt eller delvist ikke længere vil leve op til sine EU-retlige forpligtelser. Dette kan ske blot ved at ophæve hele eller dele af the European Communities Act fra 1972. En sådan disposition vil imidlertid udgøre en klar krænkelse af EU-retten, som vil kunne have betydning ikke kun for de øvrige EU-landes overholdelse af EU-retten i forhold til UK men tillige for disse landes indstilling til forhandlingerne om UK’s fremtidige forhold til Unionen.

 

Kan UK fortryde?

 

Hverken den britiske folkeafstemning eller en britisk meddelelse om, at UK ønsker at udtræde af Unionen, er juridisk bindende for EU. Derfor ses der intet EU-retligt at være til hinder for, at UK fortryder, efter art. 50-proceduren er aktiveret. Virkningen heraf vil blot være, at udtrædelsesprocessen indstilles. Hvis landet fortryder, efter det er udtrådt af Unionen, følger det af art. 50, stk. 5 TEU, at en anmodning om nyt medlemskab skal behandles efter de almindelige kriterier og procedurer for medlemskab af EU i art. 49 TEU (hvilket bl.a. indebærer krav om samtykke fra Europa-Parlamentet og samtlige medlemsstaters ratifikation af medlemskabsaftalen).

 

For yderligere information om de juridiske overvejelser i forbindelse med et Brexit, se bl.a. EU-oplysningen, professor Steve Peers (University of Essex) og professor Kenneth Armstrong (University of Cambridge).

FN-undersøgelseskommission: Der begås stadig folkedrab mod Yazidierne

Vi har været her før. Endnu en gang har en ekspertgruppe, et udvalg eller en international organisation erklæret, at ISIL har begået folkedrab. Det nye er denne gang, at erklæringen nu kommer med et FN-stempel, og måske endnu mere bemærkelsesværdigt, at vi ikke længere taler i da-tid. ISIL har ikke blot begået folkedrab, ISIL begår folkedrab.

I sidste uge offentliggjorde en undersøgelseskommission nedsat af FN’s Menneskerettighedsråd en rapport der behandler ISIL’s forbrydelser mod Yazidi-befolkningen. Rapportens konklusion er klar: ISIL har begået folkedrab mod denne befolkningsgruppe, og det gør de stadig. Netop derfor lægger rapportens forfattere op til, at FN’s Sikkerhedsråd skal handle. Specifikt anbefales det, at Sikkerhedsrådet skal tage sine kompetencer under kapitel VII i FN-charteret i brug. Det er en lidt indirekte måde at sige, at der bør autoriseres handling – nok gerne brug af væbnet magt – specifikt med det formål at hindre det igangværende folkedrab. Herudover anbefales det i rapporten, at Sikkerhedsrådet skal aktivere Den Internationale Straffedomstol og give domstolen jurisdiktion over ISIL’s forbrydelser. Ingen af delene er dog særlig sandsynlige. Vi har gennem flere år set en række forsøg på at gøre netop det, og hver gang er forsøgene blevet blokkeret af to af sikkerhedsrådets permanente medlemmer: Rusland og Kina, og kun en enkelt gang har Sikkerhedsrådet vedtaget noget der ligner (men ikke er) en autorisation til at bruge magt mod ISIL. Så i stedet for at dvæle ved denne mulighed, vil jeg her blot gennemgå nogle af rapportens analyser i korte træk, for at vise, hvad der nu anses for fakta i sagen, på baggrund af en række interviews og analyser af tilgængelig dokumentarisk materiale.

Livet som Yazidi i ISIL-land

Rapporten tegner et utroligt voldsomt billede af livet som Yazidi i de ISIL-kontrollerede områder. Når man læser rapportens analyser – som løbende suppleres af citater fra undslupne yazidier – kan det være svært at forstå, at der er tale om en virkelighed anno 2016. Juridisk konkluderer rapporten ret klart, og uden omsvøb, at ISIL har gjort sig skyldig i folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser gennem deres behandling af Yazidierne. Det er dog ikke så meget det retlige label der tildeles disse handlinger som overrasker, men snarere de helt lav-praktiske historier som fortælles i rapporten: historier om systematiske slaveauktioner, husslaver, sexslaver, slavesoldater, slaveopdræt og så videre. Det er systematikken i forbrydelserne der forbløffer, og det er en virkelighed, hvor – når de enkelte Yazidi-kvinder udtaler sig – bliver de angivet bl.a. med informationer om, hvor mange gange de har været handlet. På side 10 kan man eksempelvis finde nedenstående citat med angivelse af, at kilden var en 12 årig pige (da hun var i ISIL’s varetægt) som havde været holdt fanget i 7 måneder og var blevet solgt 4 gange i perioden:

“We were registered. ISIS took our names, ages, where we came from and whether we were married or not. After that, ISIS fighters would come to select girls to go with them. The youngest girl I saw them take was about 9 years old. One girl told me that “if they try to take you, it is better that you kill yourself”.”

Det estimeres i rapporten, at mindst 3.200 Yazidi kvinder og piger samt et ukendt antal drenge og mænd på nuværende tidspunkt holdes fanget. Det er disse mennesker som, ifølge rapporten, stadig udsættes for folkedrab.

Det første større angreb på Yazidierne skete den 3. august 2014. Her dræbte ISIL sandsynligvis flere tusinde Yazidier og mange flere flygtede op på Sinjar-bjerget, hvor kun en amerikansk indsats reddede mange af deres liv. Andre var ikke så heldige, og blev taget til fange af ISIL-krigerne. Nogle af disse blev dræbt (gerne mænd og ældre mennesker), nogle tvangs-konverterede til islam og blev en slags slave-soldater, og andre (hovedsageligt kvinderne) blev uddelt eller solgt.

Som regel blev de yazidiske kvinder samlet ved forskellige opsamlingssteder efter de var blevet fanget. Her kunne nogle hundrede, eller nogle gange tusinde, kvinder være samlet før de blev handlet/uddelt. Herfra kunne ISIL-krigere blive belønnet med muligheden for at vælge den kvinde de ønskede, og resten kunne sælges eller byttes. Utroligt nok skete der, ifølge rapporten, ikke mange voldtægter eller overfald sted ved disse opsamlingssteder. Forfatterne konstaterer, at dette havde været imod reglerne og ideologien, og at det element nok viser, at når der sker voldtægter i ISIL-kontrollerede områder, så er det som regel sanktioneret. Reglen er øjensynlig den, at man skal ’eje’ den kvinde man voldtager – og disse voldtægter er til gengæld særdeles almindelige og veldokumenteret. Det fortælles i rapporten, i forlængelse af historier om dette system, hvordan ISIL også har forsøgt sig med online slaveauktioner, hvor dokumenter med billeder af den enkelte kvinde samt detaljer om hendes alder, ægteskabelige information, lokation og pris blev beskrevet. Priserne kunne, ifølge rapporten, variere mellem 200 og 1500 dollars.

Juraen og de internationale forpligtelser

Den juridiske analyse af ISIL’s handlinger imod Yazidierne er relativ simpel, som jeg også har beskrevet tidligere. Yazidierne er utvivlsomt en religiøs gruppe som retligt set kan udsættes for folkedrab; de har utvivlsomt været udsat for handlinger der er inkluderet i kataloget over folkedrabsforbrydelser (herunder massedrab på mænd og drenge, som minder om bl.a. Srebrenica-episoden i Bosnien, og voldtægter som i ICTR’s Akayesu-sag blev anerkendt som en selvstændig folkedrabsforbrydelse); og endelig har ISIL-krigere og ledere gentagende gange sagt eller skrevet ting, eller handlet på en måde, der så rigelig giver anledning til at tro, at de har haft en folkedrabshensigt med deres handlinger. Disse forhold betyder, at der højst sandsynligt er tale om folkedrab i retlig forstand.

FN’s Folkedrabskonvention inkluderer en retlig forpligtelse i dens første paragraf til at handle i disse situationer – dels ved at straffe disse forbrydelser og dels ved at forhindre dem. Præcist hvordan bestemmelsen skal forstås (hvordan skal man præcist reagere? hvem skal handle? hvornår skal der handles?) er noget uklart i konventionen, men FN-rapportens forfattere noterer sig forpligtelsen og giver sig derefter til at evaluere det internationale samfunds svar på situationen. De er mildt sagt ikke imponeret. Som de tørt konstaterer omkring pligten til at handle for at forhindre folkedrab:

“With the exception of US President Obama’s statement, which related solely to military action on Mount Sinjar, no State operating in Iraq or Syria has indicated that its actions are guided by the need to prevent the commission of genocide by ISIS.”

Og som de skriver omkring pligten til at straffe folkedrab:

“Article I of the Genocide Convention imposes an obligation to punish the crime of genocide. To date, there appear to have been no concrete steps taken by any State to investigate or prosecute ISIS fighters, religious leaders or supporters for committing genocide, conspiring to commit genocide, directly and publicly inciting others to commit genocide, attempting to commit genocide, or being complicit in genocide.”

Rapporten kan findes her.

Så dyrt er det at forfalske et eksamensbevis

Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggjorde den 25. maj 2016 en pressemeddelelse med oplysning om, at Københavns Politi har sigtet 27 personer for at have uploadet uægte gymnasiale eksamensbeviser til deres ansøgninger på ansøgningsportalen Optagelse.dk. Styrelsen for Videregående Uddannelser indgav politianmeldelse i 2013.

 

Det sædvanlige journalistspørgsmål til politiet er så: “Hvad er strafferammen for dokumentfalsk?” Svaret på dette spørgsmål er først og fremmest, at det sjældent gør nogen meget klogere at konstatere, hvad strafferammen er for en given forbrydelse.

 

Ifølge straffelovens § 172, stk. 1 er straffen for dokumentfalsk fra bøde og op til fængsel i to år. Efter straffelovens § 172, stk. 2 kan straffen stige til fængsel i seks år, hvis der er tale om dokumentfalsk af særlig grov karakter eller et større antal forhold er begået.

 

Det interessante er således ikke strafferammen, men hvordan en konkret forbrydelse straffes i retspraksis. I retspraksis findes en række sager, hvor personer er dømt for at anvende forfalskede eksamensbeviser. Her skal nævnes to sager:

 

Østre Landsret afsagde i 2002 dom i en sag (U2002.1965Ø), hvor en 29-årig blev fundet skyldig i dokumentfalsk efter straffelovens paragraf 171 ved i 1994 i forbindelse med en ansøgning om optagelse på Københavns Universitet at have fremsendt en falsk bekræftet kopi af eksamensprotokollen fra et gymnasium, hvoraf fremgik, at personen havde bestået HF med 10.1 i gennemsnit. Personen blev straffet med fængsel i 40 dage. Navnlig henset til den tid, der var gået, siden forholdet blev begået, blev straffen gjort betinget bl.a. med vilkår om samfundstjeneste i 40 timer.

 

I 2006 afsagde Østre Landsret dom i en sag (U2006.2814Ø), hvor en person blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 171, idet hun over for et advokatkontor og et universitet havde gjort brug af et falsk eksamensbevis, idet hun havde rettet i sit eksamensbevis fra universitetet. Herved opnåede hun ansættelse som advokatfuldmægtig og senere som underviser på et universitet. Landsretten lagde til grund, at såfremt hun havde givet rigtige oplysninger om sine resultater, ikke ville være kommet i betragtning til de omtalte stillinger. Landsretten bemærkede ligefrem, at hendes varetagelse af stillingerne havde medført i hvert fald risiko for skadevirkninger for advokatkontoret, kontorets klienter, universitetet og de studerende. Straffen blev fastsat til 60 dages ubetinget fængsel.

 

På baggrund af retspraksis illustreret ved de to konkrete sager, hvor sag nr. 2 selvfølgelig er grovere end sag nr. 1, er det min vurdering, at såfremt de sigtede findes skyldige, vil straffen være 40 dages betinget fængsel eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

 

De fleste sigtede i sagskomplekset vil formentlig have gode personlige forhold. Dertil kommer, at reglerne om samfundstjeneste blev ændret 1. maj sidste år, således at samfundstjeneste anvendes i øget omfang. (Læs mere om de nye samfundstjenesteregler i min tidligere blog http://www.ruleoflaw.dk/mildere-straffe-for-bl-a-simpel-vold-og-skattesvig-paa-vej/)

 

I forhold til en eventuel bagmand, der har stået for produktionen af de falske eksamensbeviser, gælder der selvfølgelig et helt andet strafniveau jf. den ovenfor nævnte bestemmelse i straffelovens § 172, stk. 2. På grund af den lange sagsbehandlingstid og de nye regler med øget anvendelse af samfundstjeneste er det dog ikke udelukket, at også en eventuel bagmand idømmes en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Straffens længde vil selvfølgelig være en helt anden end 40 dages fængsel. Det er også en mulighed, at en del af straffen for bagmanden gøres ubetinget og en del af straffen gøres betinget – en såkaldt kombinationsdom. Også i forhold til bagmanden er de personlige forhold afgørende – herunder særligt om pågældende tidligere er straffet.

 

Politianmeldelsen mod Pernille Skipper

Det fremgik af flere medier onsdag, at forsvareren for en af de frikendte drenge i voldtægtssagen fra Herfølge har politianmeldt Enhedslistens Pernille Skipper.

 

På www.sn.dk findes artiklen ”Pernille Skipper politianmeldt i voldtægtssag”, hvor der bl.a. kan læses følgende citat fra forsvareren:

 

”- Hun skriver, at der er tre drenge, der er blevet frifundet for voldtægt, selv om pigen var bevidstløs. Ordet bevidstløs har hun ganske vist rettet senere, men hun har også skrevet, at pigen var ude af stand til at sige fra. Det er ikke det, som retten er kommet frem til. Retten kom frem til, at det ikke var bevist, at hun ikke kunne sige fra. På den måde har hun dels udtalt sig forkert og dels på en måde, som ret klart er egnet til at påvirke dommere og domsmænd i en ankesag”.

 

Mit ærinde med dette indlæg er bl.a. at nævne de regler, der er i spil, når anklagemyndigheden skal tage stilling til, hvorvidt Pernille Skipper skal tiltales. Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg ikke selv er forsvarer i sagen fra Herfølge. Jeg har ikke set politianmeldelsen fra forsvareren.

 

Den relevante regel findes i retsplejelovens § 1017, der lyder:

 

”Stk. 1. Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal.

Stk. 2. Med bøde eller med fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed:

1) giver væsentlig urigtig meddelelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet,

2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller

3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse.”

 

Til påbuddet i § 1017, stk. 1, er der ikke knyttet nogen strafbestemmelse.

 

Bestemmelsen i retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, skal ses i sammenhæng med uskyldsformodningsreglen i EMRK artikel 6, stk. 2, hvorefter enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

 

I forbindelse med en stillingtagen til, om konkrete udtalelser er omfattet af det strafbare område efter retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, må der tages hensyn til ytringsfriheden som beskyttet i EMRK artikel 10. Praksis ved EMD viser, at hensynet til ytringsfriheden skal inddrages ved vurderingen af, om man kan blive dømt for udtalelser om verserende straffesager.

 

Retsplejelovens § 1017, stk. 2, bliver i praksis brugt uhyre sjældent. Fra trykt retspraksis findes en afgørelse fra 1955 og en afgørelse fra 1982. Begge sager vedrører aviser (og ikke politikere).

 

Der kan læses meget mere om reglerne i Rigsadvokatens notat af 25. september 2015 om anvendelsen af retsplejelovens § 1017, stk. 2, nr. 3, i relation til udtalelser fremsat af medlemmer af Folketinget i forbindelse med domfældelsen af Said Mansour. Denne sag endte med, at der ikke blev rejst tiltale mod flere folketingspolitikere, som Said Mansours forsvarer havde politianmeldt.

(http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/notat-om-retsplejeloven.pdf )

 

Selv om Pernille Skippers udtalelser bestemt ikke er heldige, vil politianmeldelsen i lyset af retsplejelovens § 1017’ s ordlyd, forarbejder, retspraksis og hensynet til ytringsfriheden efter min vurdering føre til, at hun ikke bliver straffet for overtrædelse af retsplejelovens § 1017.

 

Folketingspolitikere nyder generelt en særlig udstrakt grad af ytringsfrihed, og der derfor skal noget særligt til for at straffe en folketingspolitiker for overtrædelse af § 1017, stk. 2, nr. 3.

 

Da Pernille Skippers udtalelser om voldtægtssagen desværre er endnu et eksempel på en politiker, der udtrykker sig uheldigt i forhold til en verserende straffesag, skal der imidlertid herfra komme en opfordring til, at folketingspolitikerne – fra alle partier – sætter sig sammen og får fundet ud, hvad der er ”god stil” i forhold til at udtale sig om verserende straffesager.

 

Reform af Dublin-forordningen og mulige konsekvenser for Danmark

I løbet af denne uge forventes Kommissionen at vedtage et forslag til reform af Dublin-forordningen, der som bekendt fastlægger kriterierne for, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning, der indgives i EU. I dette indlæg redegøres der først kort for baggrunden for og det forventede indhold af reformudspillet, hvorefter de mulige konsekvenser for Danmark af ændringer til Dublin-forordningen beskrives.

 

Baggrund og det forventede indhold af Kommissionens forslag

 

I dens nuværende udformning indeholder Dublin-forordningens kapitel III en liste af prioriterede ansvarskriterier, hvoraf det i praksis væsentligste kriterium (art. 13) identificerer det første EU-medlemsland, hvori en asylansøger er indrejst ulovligt fra et tredjeland, som værende ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning. Den ulovlige indrejse dokumenteres oftest ved hjælp af fingeraftryk optaget med hjemmel i Eurodac-forordningen. Hvis en asylansøger i en sådan situation rejser videre og søger asyl i et andet EU-land, er dette andet land berettiget til at sende asylansøgeren tilbage til det ansvarlige EU-land, som efter forordningen er forpligtet til at tilbagetage asylansøgeren.

 

Det er en kendsgerning og har været det i en årrække (også forud for den aktuelle asylkrise), at konsekvensen af ansvarskriterierne i Dublin-forordningen er, at de sydeuropæiske EU-lande pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Det har bl.a. resulteret i, at lande som Grækenland og Italien har haft store vanskeligheder ved i praksis at honorere den forudsætning om overholdelse af flygtninge- og menneskeretlige standarder, som forordningen forudsætter. Som følge heraf har først Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og senere EU-Domstolen sat en stopper for Dublin tilbagesendelser til Grækenland, der som bekendt har været første ankomstland for langt størstedelen af de asylansøgere, der er kommet til EU i løbet af asylkrisen. Realiteten er ganske enkelt, at Dublin-systemet på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at fungere efter hensigten, da det ikke er designet til at tage højde for menneskestrømme af de dimensioner, som Europa har oplevet i de senere år.

 

Det er også en kendsgerning, at EU-landene har haft særdeles vanskeligt ved at blive enige om ændringer til Dublin-forordningen. Selv om landene på politisk plan kan erklære sig enige i, at mere solidaritet på asylområdet er påkrævet, er dette endnu ikke omsat til konkrete handlinger. Det illustreres af, at de lovgivningsmæssige initiativer, som rent faktisk blev vedtaget af Ministerrådet i juni og september 2015 for at aflaste netop Grækenland og Italien, kun i meget begrænset omfang er blevet implementeret i praksis.

 

Nu gør Kommissionen altså et nyt forsøg. Selv om vi endnu ikke kender det præcise indhold af det forslag, som forventes at blive fremlagt i denne uge, løftede Kommissionen sløret for hovedlinjerne i meddelelsen om en reform af EU’s asylsystem fra 6. april 2016. Det fremgår heraf, at formålet med et reformudspil vil være at skabe et bæredygtigt Dublin-system ved hjælp af en mere retfærdig ansvarsfordeling. Dette kan ifølge Kommissionen opnås enten ved at supplere den nuværende Dublin-forordning med en mekanisme for omfordeling af asylansøgere på grundlag af en fordelingsnøgle, der bliver aktiveret i krisesituationer lig den aktuelle asylkrise (et lignende forslag blev fremlagt af Kommissionen allerede i 2015); eller ved at erstatte Dublin-forordningen med et helt nyt system for fordeling af asylansøgere i EU, hvor den ansvarlige medlemsstat vil blive udpeget på baggrund af en fordelingsnøgle, der reflekterer ”the relative size, wealth and absorption capacities of the Member States”.

 

Hvor står Danmark?

 

Kommissionens forslag vil udgøre et forhandlingsoplæg til EU-landene, hvoraf et kvalificeret flertal skal være enige for, at ændringer til Dublin-forordningen bliver bindende. Det er dermed langt fra givet, at reformudspillet bliver vedtaget, og hvis det gør, er der stor sandsynlig for, at forhandlingsprocessen i Ministerrådet har medført, at indholdet af den endelige ændringsforskrift er ganske anderledes end Kommissionens forslag. Men uanset hvad vil reformudspillet generere en debat på både EU- og nationalt plan, der gør det relevant at have for øje, hvilke konsekvenser ændringer til Dublin-forordningen i stil med dem, der bliver foreslået af Kommissionen, kan få for Danmarks deltagelse i Dublin-samarbejdet.

 

Som følge af vores EU-forbehold deltager Danmark i Dublin-samarbejdet på såkaldt mellemstatsligt grundlag i kraft af vores parallelaftale fra 2006. Denne ordning indebærer, at Danmark ikke kan deltage i afstemninger om ændringer til Dublin-forordningen. Ordningen indebærer også, at ændringer til forordningen ikke automatisk er bindende for Danmark. Det følger således af parallelaftalens artikel 3, at Danmark inden 30 dage efter vedtagelsen af ændringer til Dublin-forordningen skal meddele Kommissionen, hvorvidt man ønsker at tiltræde ændringerne. I overensstemmelse hermed meddelte Danmark i 2013, at man gennemførte den seneste version af Dublin-forordningen (Dublin III) i dansk ret.

 

Det fremgår imidlertid også af artikel 3 i parallelaftalen, at aftalen betragtes som opsagt, såfremt Danmark beslutter ikke at tiltræde ændringer til Dublin-forordningen, med mindre Danmark inden 90 dage kan forhandle en anden ordning på plads med Kommissionen og de øvrige EU-lande. Udgangspunktet er dermed, at Danmark ikke længere kan være en del af Dublin-samarbejdet, hvis ikke man vil være forpligtet af ændringer til forordningen. Regeringens holdning har indtil nu været, at Danmark ikke skal deltage i en tvungen EU-ordning om fordeling af asylansøgere.

 

Det er af gode grunde ikke muligt at forudsige, om Danmark vil være i stand til at forhandle en ordning på plads, der muliggør, at man i en sådan situation stadig kan være en del af Dublin-samarbejdet. Det er dog klart, at tvungne fordelingsnøgler for asylansøgere er et kontroversielt spørgsmål for samtlige 28 EU-lande (i september 2015 blev fire lande tvunget til at acceptere beslutningen om omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien). Såfremt der vedtages en permanent og mere solidarisk fordelingsordning i stil med dem, der foreslås af Kommissionen, kan man derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om de øvrige EU-lande vil gå med til, at Danmark fortsætter i Dublin-samarbejdet uden at ville påtage sig en del af byrden. Konsekvensen af et nej fra de øvrige EU-lande til en dansk særordning i en sådan situation vil være, at udgangspunktet om opsigelse af parallelaftalen står ved magt, og at de danske udlændingemyndigheder vil være forpligtet til selv at behandle alle asylansøgninger indgivet i Danmark – uanset om asylansøgerne tidligere har indgivet og fået behandlet en ansøgning i et andet EU-lande.

Uagtsom voldtægt- skal det straffes?

I går var der demonstrationer mange steder i landet i anledning af en dom fra Roskilde, der har frifundet 3 unge mænd for voldtægt.
Sagen er i mange medier beskrevet som om de 3 unge blev frifundet, selvom de havde trukket en bevidstløs pige ind i et buskads og voldtaget hende på skift, fordi de ikke vidste, hun var ude af stand til at sige fra. Hvilket fra flere organisationers og politikeres side udløste et krav om at loven skal laves om, hvis sådan noget er lovligt. Det vil sige et krav om, at også uagtsom voldtægt skal straffes.

Ud fra de udtalelser, der er kommet om dommen, så har jeg mine store tvivl om, hvorvidt de der udtaler sig med krav om det ene og det andet overhovedet har læst dommen. Den er langt fra så enkel, som den bliver fremstillet. Og det er under alle omstændigheder problematisk at have så skråsikre meninger på baggrund af en dom, der fortsat kan ankes, såfremt anklagemyndigheden finder den er afgjort forkert, af en i øvrigt enig domsmandsret med 2 lægdommere.

Jeg vil derfor i dette indlæg ikke beskæftige mig med dommen men advare mod en kriminalisering af uagtsom voldtægt.
Voldtægt kan i dag straffes, såfremt gerningsmanden vidste eller måtte anse det for overvejende sandsynligt at et samleje blev gennemført mod offerets vilje på grund af vold eller frygt, eller hvor gerningsmanden måtte vide eller anse det for overvejende sandsynligt, at offerets tilstand gjorde at hun- for det er normalt en kvinde – ikke kunne sige fra.

Det er en udbredt misforståelse, at en dom for voldtægt kræver at kvinden har sagt nej- hendes handlinger eller gerningsmandens handlinger kan være nok til at dømme. Og hun kan jo heller ikke sige fra, hvis hun er bevidstløs.
Men i sager, hvor der har været samleje, men ingen form for vold, kvinden har bare været bange og ikke ønsket det, så vil der normalt ske frifindelse, fordi manden så ikke har opfattet, at hun ikke ønskede det.
Det skyldes et retssikkerhedskrav om, at enhver rimelig tvivl skal komme en tiltalt til gode. Vi taler om flere års fængsel for en forfærdelig forbrydelse.
Selvom der kom et lovkrav om, at der altid skal siges ja, ellers bedømmes det som voldtægt, så vil der i øvrigt fortsat ske frifindelse i sager uden vold, hvor gerningsmanden påstår hun sagde ja, og kvinden påstår det modsatte, da det så er påstand mod påstand.

Skal der indføres en lov om, at der også kan dømmes for uagtsom voldtægt, så vil det være nok, at gerningsmanden burde have vidst, at offeret ikke ønskede samleje, eller at hun var ude af stand til at sige nej på grund af f.eks. stærk beruselse.

I Norge har man indført en sådan bestemmelse, men det ser ifølge Straffelovrådet ikke ud til at det har medført, at flere er blevet dømt. Tværtimod kan det se ud som sager, der burde have været dømt som forsætlig voldtægt er blevet bedømt som uagtsomme, fordi det er nemmere at bevise. Uagtsomhed straffes også langt mildere end forsætlige forbrydelser, og en bøde for voldtægt kan også tænkes at udgøre en krænkelse af et offer.

Heroverfor står en slags symbolværdi – man (mænd) skal vide, at de skal spørge sig meget godt for, ellers kan der straffes for uagtsom voldtægt.

Der er ikke nemme løsninger i de situationer, der her er tale om, nemlig om et samleje mellem unge eller voksne mennesker og ingen form for vold, men ofte alkohol inde i billedet.
Her bør retssikkerheden efter min mening gå forud for en symbolværdi. Dvs. skal der straffes for noget så forfærdeligt som voldtægt, så må det kræves, at gerningsmanden enten udøvede vold eller måtte indse eller anse det for overvejende sandsynligt, at kvinden følte sig truet eller var ude af stand til at sige fra på grund af sin tilstand. At man burde have vidst, pigen ikke ville, kan føre til domfældelser på et spinkelt grundlag- for hvornår bør man vide sådan noget. Et samleje er normalt lovligt og ønsket i modsætning til vold eller andre personfarlige forbrydelser, der normalt altid er strafbare.